SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021: Positiivinen kannattavuuskehitys jatkui, vuosineljänneksellä aloitettu merkittävä rahoitusjärjestely toteutui huhtikuussa

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     29.4.2021    KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021: Positiivinen kannattavuuskehitys jatkui, vuosineljänneksellä aloitettu merkittävä rahoitusjärjestely toteutui huhtikuussa

Tammi-maaliskuu 2021 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 10,1 prosenttia 187,1 (208,1 1–3/2020) milj. euroon.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 4,8 (4,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 5,2 (4,5) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli 1,1 (-6,6) milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli -23,3 (19,6) milj. euroa.
 • Omavaraisuusaste oli 23,8 (20,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 170,8 (260,2) prosenttia. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 29,4 prosenttia (25,8) ja nettovelkaantumisaste 96,5 (160,2). Lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste oli 30,9 prosenttia.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 061,1 (1 361,5) milj. euroa. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 85,4 (198,2) milj. euron edestä. Tilauskannan myyty osuus oli 87,7 prosenttia (84,7).
 • Tulos per osake oli 0,00 (-0,11) euroa. Vertailuluku on osakeantioikaistu.
 • Yhtiö tiedotti 29.3.2021 aloittavansa kirjalliset menettelyt vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muuttamiseksi ja neuvottelevansa maksuvalmiuslimiittinsä uudistamisesta. Rahoitusjärjestelyt saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen 28.4.2021. Näistä järjestelyistä johtuen yhtiön vakuudettomien velkojen maturiteettirakenne ja yhtiön omavaraisuusaste paranevat merkittävästi.
 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Yhtiön velkojen maturiteettirakenne ja yhtiön omavaraisuusaste paranivat merkittävästi toteutetun rahoitusjärjestelyn myötä:
 • Yhtiö toteutti 27.4.2021 kahden joukkovelkakirjalainansa ehtomuutokset kirjallisella menettelyllä. Muutettujen ehtojen mukaan lainojen eräpäivät pidennettiin maaliskuulle 2025, SRV lyhentää joukkovelkakirjalainoja ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla yhteensä 27,1 miljoonaa euroa yhteenlaskettua nimellisarvoa ja sitoutuu lyhentämään kunakin koronmaksupäivänä 5 miljoonaa euroa yhteenlaskettua nimellisarvoa. Lisäksi tehtiin muutoksia eräisiin muihin lainaehtoihin.
 • Yhtiö sopi 28.4.2021 yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa nykyisen 51 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitin ja 40 miljoonan euron projektirahoituslimiitin korvaamisesta uudella sitovalla 40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitillä, sitovalla 40 miljoonan euron projektirahoituslimiitillä ja 63 miljoonan euron ei-sitovalla projektirahoituslimiitillä. Uudesta 40 miljoonan euron maksuvalmiuslimiitistä erääntyy 10 miljoonaa euroa maaliskuussa 2022 ja 30 miljoonaa euroa huhtikuussa 2023.
 • 23.4.2021 yhtiö valittiin rakentamaan allianssimallilla Laakson yhteissairaala Helsinkiin. Tilaajina ovat Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri. Hanke jakautuu useaan kehitys- ja toteutusvaiheeseen, joiden arvo on yhteensä noin 730 miljoonaa euroa.
 • 22.4.2021 SRV tiedotti yhtiön lakiasiainjohtaja ja johtoryhmän jäsen Johanna Metsä-Tokilan irtisanoutumisesta ja siirtymisestä toisen työnantajan palvelukseen.
 • 22.4.2021 SRV tiedotti maksavansa 2019 hybridijoukkovelkakirjojen korot 24.5.2021.
 

Toimitusjohtajan katsaus

Käänteemme etenee suunnitellusti strategiassa asettamiamme tavoitteita kohti. Positiivinen kehitys näkyy operatiivisessa liiketoiminnassa, uusien omaperusteisten kohteiden aloituksissa ja merkittävän rahoitusjärjestelyn onnistumisessa.

Katsauskauden tuloskehitys rakentamisessa jatkui myönteisenä ja käynnissä olevat hankkeemme etenivät pääosin suunnitellusti. Kannattavuuden parantaminen ja velkaantuneisuuden alentaminen kohti strategisia tavoitteitamme pysyvät tärkeinä teemoina jatkossakin. 

Kirjasimme tammi-maaliskuussa tilauskantaamme uusia hankkeita noin 85 miljoonan euron edestä. Uudet hankkeet olivat pääasiassa asuntokohteita. Katsauskauden aikana saatujen uusien sopimusten määrä oli edellistä kautta pienempi, mutta markkina jatkuu melko vahvana ja ennakoimme hyvää tilauskertymää toisella neljänneksellä. Huhtikuussa tiedotimme, että SRV on valittu kehittämään ja rakentamaan Laakson yhteissairaalaa Helsinkiin allianssimallilla. Hanke jakautuu useaan kehitys- ja toteutusvaiheeseen, joiden arvo on yhteensä noin 730 miljoonaan euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan vaiheittain vuosina 2021-2028. Hanke ei sido SRV:n pääomia ja se tuo toteutuessaan merkittävän osan SRV:n liikevaihdosta seuraavien vuosien aikana. Hankintapäätös ei ole vielä lainvoimainen. Toteutuessaan hankkeella on merkittävä vaikutus SRV:n tilauskantaan.

Asuntokauppa on jatkunut vahvana ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on pysynyt matalana. Suomessa myymättömiä asuntoja on 46 kappaletta. Loiston myynti Helsingissä etenee suunnitellusti ja asuinnoista on myyty tai varattu nyt yli 90 %. Käynnistimme katsauskaudella kolmen perustajaurakoinnilla toteutettavan asuntokohteen rakentamisen Vantaalla, Oulussa ja Kaarinassa. Nämä asunnot tuloutuvat pääosin vuonna 2022. Lisäämme hallitusti ja mahdollisuuksien mukaan hyvien perustajaurakoitujen kohteiden määrää sijoittajille myytävien kohteiden rinnalla, jotta tuotevalikoimamme vastaa paremmin kysyntään ja taloudellisiin tavoitteisiimme.

Venäjän kauppakeskukset pystyttiin pitämään auki vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Joidenkin rajoitusten jatkuminen näkyi vielä kävijämäärissä, mutta myyntimäärät kehittyivät hyvin ja maaliskuun myyntimäärät ylittivät jo kahden edellisvuoden luvut kuukausitasolla. Katsauskauden loppua kohden myös kävijämäärissä oli nähtävissä hyvää kehitystä.

Katsauskauden lopulla aloittamamme merkittävät rahoitusjärjestelyt saatiin valmiiksi katsauskauden jälkeen. Kirjallinen menettely kahden joukkovelkakirjalainamme maturiteetin pidentämiseksi onnistui hyvin ja lisäksi saimme hyvässä yhteistyössä pankkien kanssa sovittua uudesta pankkirahoituksesta. Molemmat ratkaisut tuovat pidempien laina-aikojen myötä pitkäjänteisyyttä liiketoiminnan kehittämiseen ja antavat liikkumatilaa strategisten tavoitteidemme edistämiseen.

Julkaisimme helmikuun alussa uuden strategiamme, joka tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun. Alkuvuoden aikana olemme käynnistäneet suunnitellusti strategisia ohjelmiamme. SRV:n asiakastyytyväisyydessä tapahtui selvä käänne parempaan ja paransimme kaikilla EPSI Rating -tutkimuksen osa-alueilla.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut(IFRS, milj. eur)1−3/  20211−3/ 2020muutosmuutos, %1-12/2020Edelliset 12 kk
Liikevaihto187,1208,1-21,0-10,1975,5954,6
Rakentaminen187,8204,9-17,0-8,3970,0953,0
Sijoittaminen1,01,6-0,6-38,74,84,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit-1,71,6-3,30,7-2,6
Operatiivinen liikevoitto1)4,84,30,49,715,816,2
Rakentaminen6,95,51,323,625,126,4
Sijoittaminen-0,8-1,00,2-5,7-5,5
Muut toiminnot ja eliminoinnit-1,3-0,2-1,1-3,5-4,7
Operatiivinen liikevoitto, %2,52,11,61,7
Liikevoitto5,24,50,614,01,52,1
Rakentaminen6,96,20,711,227,428,1
Sijoittaminen-0,4-1,41,1-22,4-21,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit-1,3-0,2-1,1-3,5-4,7
Liikevoitto, %2,82,20,20,2
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.-4,1-11,17,0-29,4-22,4
Tulos ennen veroja1,1-6,67,7-28,0-20,3
Katsauskauden tulos1,6-7,69,1-25,1-16,0
Katsauskauden tulos, %0,8-3,6-2,6-1,7
Tulouttamaton tilauskanta2)1 061,11 361,5-300,4-22,11 153,4853,0 
Uudet sopimukset85,4198,2-112,9-56,9707,1594,2
 1. Operatiivisen liikevoiton täsmäytyslaskelma löytyy ”Tiedotteen keskeiset tunnusluvut”-taulukon alapuolelta.
 2. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnasta.
 

Konsernin tunnusluvut(IFRS, milj. eur)

1−3/ 20211−3/ 2020muutosmuutos, %1−12/ 2020
Omavaraisuusaste, %23,820,422,6
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)29,425,827,8
Korollinen nettovelka309,5400,4-90,9-22,7289,1
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 161)180,5254,1-73,5-28,9152,9
Nettovelkaantumisaste, %170,8260,2159,7
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)96,5160,282,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,7-0,4-0,8
Sijoitettu pääoma553,8593,7-39,9-6,7566,8
Rakentaminen375,1403,0-27,9-6,9386,8
Sijoittaminen173,4193,1-19,6-10,2171,9
Muut toiminnot ja eliminoinnit5,2-2,37,68,1
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 161)430,6452,0-21,4-4,7436,0
Oman pääoman tuotto, %3,5-18,4-14,1
Tulos per osake, eur 2)0,00-0,110,11-0,15
Osakekurssi kauden lopussa, eur0,570,94-0,37-39,40,59
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl2)262,272,1173,9
 1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.
 2. Vertailuluvut ovat osakeantioikaistuja.

 
 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi-maaliskuu 2021

Rakentamisen tammi-maaliskuun liikevaihto laski 187,8 (204,9 1-3/2020) milj. euroon. Liikevaihdon lasku johtui lähinnä toimitilaurakoinnin liikevaihdon pienentymisestä.

Rakentamisen liikevoitto nousi 6,9 (6,2) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti omaperusteisen ja omakehitteisen asuntourakoinnin positiivinen tuloskehitys. Toisaalta liikevoittoon vaikutti heikentävästi pienentynyt toimitilaliiketoiminnan volyymi.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 061,1 (1 361,5) milj. euroa. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 87,7 (84,7) prosenttia. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 85,4 (198,2) milj. euron edestä. Tammi-maaliskuun aikana tilauskantaan kirjattiin kolme uutta perustaurakointikohdetta.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 375,1 (403,0) milj. euroa.

 

Sijoittaminen tammi-maaliskuu 2021

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1,0 (1,6 1–3/2020) milj. euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -0,8 (-1,0) milj. euroa. SRV:n konserniyhtiöiden lisäksi tulokseen sisältyvät osuudet Pearl Plaza ja Ohkta Mall kauppakeskuksia omistavien osakkuusyhtiöiden tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli -0,4 (-1,4) milj. euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 0,4 (-0,4) milj. euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta.

Sijoitettu pääoma oli 173,4 (171,9 12/2020) milj. euroa. Sijoitettua pääomaa kasvatti Voimaosakeyhtiö SF:ään tehty 0,8 milj. euron sijoitus sekä ruplan kurssin vahvistuminen.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 1,8 prosenttia (-13,4 1-3/2020). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

Koronapandemiasta huolimatta kauppakeskusten liiketoiminta on elpynyt hyvin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammi-maaliskuussa kauppakeskukset pysyivät auki, mutta koronarajoituksilla oli edelleen vaikutuksia osan vuokralaisista liiketoimintaan.

 

Näkymät vuodelle 2021

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2021 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, ajan kuluessa tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys ja Venäjän talouden kehittyminen. Toistaiseksi koronapandemian vaikutukset ovat olleet kokonaisuutena arvioiden maltillisia mutta pandemian vaikutukset rakentamisen markkinaan ovat epäselvät ja tuovat epävarmuutta tulevaisuuden näkymiin. Vuoden 2021 tulokseen vaikuttaa lisäksi se, että yhtiö ei ole pystynyt aloittamaan perustajaurakoituja asuntohankkeita tervehdyttämisohjelman tavoiteaikataulun mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö keskittyy edelleen velkaisuusasteen alentamiseen ja tavoittelee vahvaa kassavirtaa.

 • Konsernin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 900 – 1 050 milj. euroa (liikevaihto vuonna 2020: 975,5 milj. euroa).

 • Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2020 verrattuna ja olevan 16-26 milj. euroa (uuden määritelmän mukainen operatiivinen liikevoitto vuonna 2020: 15,8 milj. euroa).

 

Espoo 29.4.2021

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronapandemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

 

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 29.4.2021 klo 12.00 alkaen. Tilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 12.00 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

 

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221, miia.eloranta@srv.fi 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja