SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma etenee – selvä tuloskäänne ja vahva tilauskertymä

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     29.04.2020, KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: SRV:n tervehdyttämisohjelma etenee – selvä tuloskäänne ja vahva tilauskertymä

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti:

 • Koronaepidemia ei vaikuttanut olennaisesti tammi-maaliskuun liikevaihtoon ja tulokseen. Pitkittyvän tilanteen vaikutuksia kuvataan myöhemmin.
 • Liikevaihto laski 6,5 prosenttia 208,1 (222,6 1–3/2019) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi toimitilarakentamisessa, mutta laski asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto laski, koska omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 25 (161) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui lähinnä allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 5,0 (0,5) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa paransivat lähinnä työmaiden positiivinen tuloskehitys sekä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien myynneistä johtuneiden kate-eliminointien tuloutuminen, 2,1 milj. euroa. Asuntoja valmistui ja tuloutui selkeästi vertailukautta vähemmän, mikä vaikutti operatiiviseen liikevoittoon laskevasti.
 • Liikevoitto oli 4,5 (3,3) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -0,4 (2,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista ja suojien markkina-arvojen muutoksesta.
 • Tulos ennen veroja oli -6,6 (-0,3) milj. euroa, johon sisältyi ei-kassavirtavaikutteisia tytär- ja osakkuusyhtiölainojen kurssauksesta aiheutuvia kurssieroja -6,5 milj. euroa (2,9) sekä korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset ja maksetut korot -0,8 milj. euroa (-2,0).
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta yhteensä oli 19,6 (-29,9) miljoonaa euroa. Rahavirtaa paransivat lähinnä Tampereen Kannen ja Areenan sekä REDIn omistusosuuksien realisoinnit. 
 • Tulos per osake oli -0,13 (-0,02) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 361,5 (1 782,5) milj. euroa. Tilauskanta laski tammi-maaliskuussa 23,6 prosenttia vertailujaksoon nähden. Tilauskannan myyty osuus oli 84,7 prosenttia (84,0). Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 198 (150) milj. euron edestä.
 • Omavaraisuusaste oli 20,4 (24,4) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 260,2 (205,8) prosenttia. Ilman IFRS16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 25,8 prosenttia (29,7) ja nettovelkaantumisaste 160,2 (132,7). Joukkovelkakirjalainojen kovenanttiehtojen mukainen omavaraisuusaste oli 29,2 prosenttia, kun niiden kovenanttilaskennassa on huomioitu omaperusteisten projektien osatuloutus ja 9 milj. euron pääomalainan käsittely omana pääomana. Muiden kuin joukkovelkakirjalainojen kovenantit testataan vasta toisen vuosineljänneksen lopussa. 
 • 7.2.2020 yhtiö myi omistuosuutensa REDIsta ja omistusosuuksiaan Tampereen Kansi ja Areena -hankkeesta kanssasijoittajilleen.
 • Osana tervehdyttämisohjelmaa yhtiö toteutti helmikuussa yhdessä luottolimiitin myöntäneiden pankkien kanssa 100 milj. euron luottolimiitin korvaamisen kahdella erillisellä, 60 milj. euron ja rakennushankkeiden rahoitukseen tarkoitetulla 40 milj. euron suuruisella luottolimiitillä.
 • 26.3.2020 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhtiön hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille ja merkintäetuoikeusannista. 
 • Yhtiö nosti maaliskuun lopussa 9 milj. euron suuruisen pääomalainan, jolla lyhennettiin 60 milj. euron luottolimiittiä. [tässä esityksessä tarkemmin Rahoitus ja taloudellinen asema -kappaleessa]
 • Yhtiö julkaisee tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joista on oikaistu pois IFRS16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö julkaisee myös operatiivisen liikevoiton, joka määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

  Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

  27.4.2020 SRV ilmoitti keskusteluistaan yhtiön 23.3.2021 erääntyvän 100 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on 62,1 miljoonaa euroa) ja 27.3.2022 erääntyvän 75 miljoonan euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan haltijoiden kanssa koskien Joukkovelkakirjojen ehtojen mahdollisia muutoksia.

  21.4.2020 SRV ja Kojamo allekirjoittivat urakkasopimuksen Helsingin Kalasataman Kompassista ja kolmannen tornitalon rakentaminen alkaa välittömästi.
   

  Näkymät vuodelle 2020 (tarkennettu)

  SRV tarkentaa näkymiään vuodelle 2020 valmistuvien asuntojen osalta: Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

  Aiempi näkymä oli: Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 586 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

   

  Toimitusjohtajan katsaus

  Yhtiön positiivinen käänne realisoitui alkuvuoden aikana tervehdyttämisohjelmamme kaikilla osa-alueilla: julkaisimme taserakennettamme parantavan laajan rahoitusratkaisun, paransimme operatiivista tuloksentekokykyämme, kun käynnissä olevat hankkeemme etenivät suunnitellusti ja saimme runsaasti uusia tilauksia. Koronaepidemia ei vaikuttanut katsauskaudella merkittävästi liikevaihtoon tai tulokseen, mutta lisää liiketoimintaan liittyvää epävarmuutta.

  Koronaepidemian vaikutukset työmaidemme edistymiseen ovat olleet vähäisiä, mutta asuntokauppa on hiljentynyt. Johdamme päivittäin tilanteen kehittymistä terveystilanteen sekä toimitusketjujen toimivuuden näkökulmista ja haemme ratkaisuja mahdollisiin häiriötilanteisiin aktiivisesti. Työskentelyolosuhteiden terveellisyys ja turvallisuus ovat avainasemassa, jotta henkilöstön ja kumppanien terveys ja turvallisuus sekä töiden eteneminen voidaan turvata. Koronaepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksia on vaikea arvioida. Merkittävin muuttuja on koronaepidemian kesto ja yhteiskunnan kyky avautua mahdollisimman nopeasti ja hallitusti kriisin jälkeen.

  Lokakuussa 2019 julkaisemamme tervehdyttämisohjelman ensimmäisen osan mukaisesti monet omat toimenpiteemme ja alihankintamarkkinatilanteen suotuisa muutos ovat vahvistaneet työmaidemme tuloksentekokykyä, mikä näkyy ensimmäisen vuosineljänneksen hyvänä operatiivisena liiketuloksena.

  Erityisen iloinen olen siitä, että tervehdyttämisohjelmamme eteneminen on vahvistanut asiakkaidemme luottamusta meihin ja olemme sopineet ja käynnistäneet useita uusia työmaita tämän vuoden puolella. Julkaisimme maaliskuussa 197 miljoonan arvoisen sopimuksen Kojamon kanssa vuokra-asuntojen rakentamiseksi Helsinkiin ja Espooseen. Kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita lähes 200 miljoonan euron edestä, näistä merkittävimpiä ovat Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke, toimitilat Säteilyturvakeskukselle ja logistiikkakeskus Sagaxille. Nämä sopimukset ovat hyviä esimerkkejä hankkeista, joissa on vahvat rakentamisen edistymisen mukaan maksavat asiakkaat, jolloin hankkeet eivät sido SRV:n pääomia. 

  Tervehdyttämisohjelmamme taserakenteen kehittämiseen liittyvät toimenpiteet jatkuvat usealla eri osa-alueella. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään tervehdyttämisohjelmaamme tukevista kahdesta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa SRV:n hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuus muuntaa hybridit osakkeiksi. Suunnatussa osakeannissa merkintähinta maksetaan kuittaamalla olemassa olevia hybridijoukkovelkakirjoja ja kertyneitä korkoja. Olemme saaneet peruuttamattomia ennakkositoumuksia hybridinhaltijoilta 57 miljoonan euron edestä. Tämän lisäksi tulemme toteuttamaan enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin kaikille nykyisille ja uusille osakkeenomistajille. Tässäkin annissa meillä on peruuttamattomia etukäteissitoumuksia merkitä SRV:n uusia osakkeita 40 miljoonan euron edestä. Molemmat osakeannit pyritään toteuttamaan toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

  Lisäksi olemme katsauskauden jälkeen sopineet muutoksen helmikuussa sovittuun luottolimiitin maksuaikatauluun ja etenemme prosessissa, jossa joukkovelkakirjalainojen haltijoille esitetään maksuaikatauluun ja joihinkin ehtoihin muutoksia. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on parantaa lainarakenteemme takaisinmaksuprofiilia.

  Koronaviruksesta huolimatta työmaamme ovat pystyneet jatkamaan toimintaansa hyvin henkilöstön ja kumppanien tehokkaan toiminnan ansiosta. Tervehdyttämisohjelman eteneminen, vahva tilauskanta, asiakkaidemme luottamus ja henkilöstömme sitoutuminen antavat SRV:lle selkeän uuden alun ja luovat vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle. Tulemme tarkastelemaan strategiaamme ja määrittelemään taloudelliset tavoitteet vuoden 2020 aikana. Rakennamme koteja, kouluja, sairaaloita ja toimitiloja suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa.

  Saku Sipola, toimitusjohtaja

   

  Yleiskatsaus

  Konsernin avainluvut(IFRS, milj. eur)

  1−3/  20201−3/ 2019muutosmuutos, %1−12/ 2019edelliset 12 kk
  Liikevaihto208,1222,6-14,5-6,51 060,91 046,4
  Operatiivinen liikevoitto1)5,00,54,5905,5  -96,8-92,3
  Operatiivinen liikevoitto, %2,40,2-9,1-8,8
  Liikevoitto*)4,53,31,237,3-93,0-91,8
  Liikevoitto, %2,21,5-8,8-8,8
  Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)3,62,21,4-94,3-93,0
  Liikevoitto, % ilman IFRS 162) 1,71,0-8,9-8,9
  Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-11,1-3,6-7,5-29,3-36,8
  Tulos ennen veroja-6,6-0,3-6,3-122,4-128,6
  Katsauskauden tulos-7,60,4-7,9-103,6-111,6
  Katsauskauden tulos, %-3,60,2-9,8-10,7
  Tulouttamaton tilauskanta3)1 361,51 782,5-421,0-23,61 344,2 
  Uudet sopimukset198,2149,748,532,4487,6536,2
  *) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa-0,42,8-3,23,80,5
   **) korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa-0,8-2,01,2-3,7-2,5
  1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -0,4 milj. euroa (2,8), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen 5,8 milj. euroa (-1,9).

  2. Luvusta on oikaistu pois IFRS16:n vaikutukset.
  3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta.
    

  Konsernin tunnusluvut(IFRS, milj. eur)

  1−3/ 20201−3/ 2019muutosmuutos, %1−12/ 2019
  Omavaraisuusaste, %20,424,421,2
  Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 1)25,829,726,4
  Korollinen nettovelka400,4490,8-90,4-18,4422,0
  Korollinen nettovelka, ilman IFRS 161)254,1317,3-63,2-19,9271,9
  Nettovelkaantumisaste, %260,2205,8240,3
  Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 161)160,2132,7151,2
  Sijoitetun pääoman tuotto, %-0,44,1-15,2
  Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 161)-1,44,0-17,5
  Sijoitettu pääoma593,7791,9-198,2-25,0625,3
  Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 161)452,0618,9-166,9-27,0479,4
  Oman pääoman tuotto, %-18,40,6-50,6
  Tulos per osake, eur-0,13-0,02-0,11601,5-1,85
  Osakekohtainen oma pääoma(ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur1,253,28-2,03-61,91,59
  Osakekurssi kauden lopussa, eur0,941,70-0,76-44,71,36
  Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,659,6
  1. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset.

   

  Liiketoimintojen tuloskehitys

  Rakentaminen tammi-maaliskuu 2020

  Rakentamisen tammi-maaliskuun liikevaihto laski 204,9 (221,9 1–3/2019) miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi toimitilarakentamisessa, mutta laski asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto laski 34,0 prosenttia, koska asuntoja valmistui ja tuloutui vertailukautta vähemmän. Toimitilarakentamisen liikevaihto nousi 6,3 prosenttia. Toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu johtui lähinnä allianssiurakoiden kasvaneesta volyymista.

  Rakentamisen liikevoitto nousi 6,2 (4,8) miljoonaan euroon. Liikevoittoa paransi lähinnä työmaiden positiivinen tuloskehitys erityisesti toimitilarakentamisessa. Toisaalta asuntoja valmistui ja tuloutui selkeästi vertailukautta vähemmän, joka vaikutti liikevoittoon laskevasti.

  Rakentamisen tilauskanta oli 1 361,5 (1 782,5) miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilauskantaan kirjattiin useita hankkeita, joissa tilaajina ovat vakavaraiset tahot, eivätkä hankkeet sido SRV:n pääomia. Yhtiö on edennyt hankevalinnoissaan tervehdyttämisohjelmassa kertomallaan tavalla. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 84,7 (84,0) prosenttia. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia kirjattiin tilauskantaan 198 (150) miljoonan euron edestä. Merkittävimmät olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä Suomen Kansallisteatterin peruskorjaushanke ja 256 asunnon rakentaminen Kojamolle.

  Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 403,0 (385,0) miljoonaa euroa.

  Sijoittaminen tammi-maaliskuu 2019

  Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1,6 (1,3 1–3/2019) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä.

  Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -1,0 (-2,7) miljoonaa euroa. Vertailukaudella tulokseen sisältyi VTBC-rahaston purkautumiseen liittyvä kulukirjaus. Lisäksi vuonna 2019 tulokseen sisältyi REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen osakkuusyhtiöistä yhdistelty SRV:n omistusosuutta vastaava tappio. SRV:n omistusosuus myytiin katsauskaudella ja jatkossa tulosta ei enää yhdistellä SRV:n tulokseen. SRV:n tulokseen sisältyy osuus Ohkta Mall –kauppakeskuksen omistavan osakkuusyhtiön tuloksesta sisältäen kohteen käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Pearl Plaza –kauppakeskus luokiteltiin myytävänä olevaksi 31.12.2019 eikä SRV:n omistusosuuden mukaista tulosta enää yhdistellä SRV:n tulokseen.

  Sijoittamisen liikevoitto oli -1,4 (0,1) miljoonaa euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli -0,4 (2,8) miljoonaa euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä valuuttasuojauksen nettovaikutuksesta. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

  Sijoitettu pääoma oli 193,1 (245,7 12/2019) miljoonaa euroa. Sijoitettua pääomaa pienensivät REDIn omistusosuuden myynti sekä omistusosuuden pieneneminen Tampereen Kansi ja Areena –hankkeessa. Lisäksi Pearl Plaza –hankkeesta palautettiin omistajien sijoitusosuuksia, joka pienensi hankkeeseen sijoitettua pääomaa 7,0 milj. eurolla. Sijoitettuun pääomaan vaikutti myös ruplan kurssin heikkeneminen. Tuloslaskelman kautta kirjattava kurssivaikutus oli -6,9 milj. euroa ja muuntoerojen kautta kirjattava vaikutus sijoitettuun pääomaan oli yhteensä -14,2 milj euroa. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 52,6 milj. euroa.

  Sijoitetun pääoman tuotto oli -13,4 prosenttia (4,5). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

  SRV on osainvestoijana kolmessa kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton.

  Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä alkanut koronaepidemia on vaikuttanut kauppakeskusoperointiin heikentämällä vuokralaisten toimintamahdollisuuksia. Tällä ennakoidaan olevan väliaikaisia, negatiivisia vaikutuksia kauppakeskusten vuokratuottoihin. Kuten katsauksen riskiosiossa on mainittu, saattaa Venäjän taloustilanteen epävarmuuden sekä koronaepidemian vuoksi olla mahdollista, että Venäjän kauppakeskusten myynnit siirtyvät aikaisemmin suunniteltua myöhäisemmäksi.

  Näkymät vuodelle 2020

  Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

  Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja Areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

  SRV tarkentaa alla näkymiään vuodelle 2020 valmistuvien omaperusteisten asuntojen osalta:

  • Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 520 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

  Aiempi näkymä oli:

  • Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 586 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).

  • Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan yhtiön kulurakennetta.

  • Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa).

   

  Espoo 29.4.2020

  Hallitus

  Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos ja taloudellinen asema saattavat poiketa merkittävästi tulevaisuutta koskevissa lausumissa ilmaistusta johtuen monista tekijöistä ja erityisesti tämänhetkisestä koronaepidemiasta johtuen, joita on esitelty tässä osavuosikatsauksessa.

  Tiedotustilaisuus, audiocast-esitys ja esitysaineisto

  Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 29.4.2020 klo 12.00 alkaen audiocastina ja puhelinkonferenssina. Audiocastia voi seurata suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

  Lisätiedot:

  Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi 
  Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi 
  Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

  Jakelu:
  Nasdaq Helsinki
  Tiedotusvälineet
  www.srv.fi

  Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

  Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

  SRV lyhyesti

  SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

  Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

  SRV - Elämäsi rakentaja