SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Operatiivinen tulos kääntyi positiiviseksi, uusi organisaatio sekä segmenttirakenne otettiin käyttöön

SRV YHTIÖT OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        26.4.2019     KLO 12.00

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Operatiivinen tulos kääntyi positiiviseksi, uusi organisaatio sekä segmenttirakenne otettiin käyttöön

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti: 

 • Liikevaihto nousi 3,2 prosenttia 222,6 (215,7 1–3/2018) milj. euroon. Liikevaihto kasvoi asuntorakentamisessa, jossa omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän, kaikkiaan 156 (70) kappaletta. Toimitilarakentamisen liikevaihto supistui lähinnä REDI-kauppakeskuksen rakentamisen päätyttyä.
 • Operatiivinen liikevoitto oli 0,5 (-5,1) milj. euroa. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Rakentamisen liikevaihdon kasvu ja vertailukauteen verrattuna yli kaksinkertaistunut tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Tulokseen sisältyy REDIn Majakan vesivahinkoon sekä VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvät kulukirjaukset, yhteismäärältään noin 3 milj. euroa. Vertailuvuoden tulokseen vaikutti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin tulos.
 • Liikevoitto nousi 3,3 (-8,8) milj. euroon. Sijoittaminen-liiketoiminnan 0,1 (-5,6) milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 2,8 (-3,7) milj. euroa. Ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -0,3 (-12,2) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,02 (-0,19) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 782,5 (1 634,0) milj. euroa. Tilauskanta on kasvanut 9,1 prosenttia vertailujaksoon nähden. Tilauskannan myyty osuus oli 84,0 prosenttia (84,7). Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 150 (284) milj. euron edestä.
 • IFRS 16 heikensi omavaraisuusastetta 24,4 (32,5) prosenttiin ja nettovelkaantumisastetta 205,8 (134,3) prosenttiin. IFRS 16 -standardin voimaantulon myötä vuokrasopimusten kapitalisointi taseeseen lisäsi laskennallisesti vaihto-omaisuuden ja aineellisten hyödykkeiden määrää 173,0 milj. euroa ja korollisen velan määrää 173,6 milj. euroa. Vertailukelpoinen, ilman IFRS 16 vaikutusta laskettu omavaraisuus oli 29,7 prosenttia (32,5) sekä nettovelkaantumisaste oli 132,7 (134,3).

*Yhtiö julkaisee vaihtoehtoisina tunnuslukuina IFRS 16:n tunnusluvut, joista on oikaistu pois IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutukset taseeseen ja tulokseen. Yhtiö soveltaa standardin käyttöönoton osalta yksinkertaistettua lähestymistapaa, minkä vuoksi vertailuvuoden lukuja ei ole oikaistu standardin mukaiseksi.

 

SRV suunnittelee taseen vahvistamista uusilla rahoitusjärjestelyillä

Osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä SRV julkisti tutkivansa mahdollisuutta laskea liikkeeseen arviolta 45-60 miljoonan euron suuruisen uuden hybridilainan ja ostaa ennenaikaisesti takaisin nykyisiä lainojaan. Liikkeeseen laskettavalla uudella hybridilainalla tultaisiin rahoittamaan sekä vuoden 2016 maaliskuussa liikkeeseen lasketun 45 miljoonan euron suuruisen hybridilainan että vuoden 2021 maaliskuussa erääntyvän 100 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan osittaista ennenaikaista takaisinostoa vapaaehtoisilla takaisinostotarjouksilla. Yhtiön arvion mukaan suunnitellut rahoitusjärjestelyt parantaisivat toteutuessaan merkittävästi taseen tunnuslukuja. 

 

Näkymät (tarkennettu)

SRV tarkentaa näkymiään vuodelle 2019 arvioidun operatiivisen liikevoiton osalta: Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa), mutta jäävän alle vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton (operatiivinen liikevoitto vuonna 2017: 27 milj. euroa).

Aiempi näkymä oli: Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa).

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2019 käynnistyi hyvin asuntorakentamisessa ja erityisesti tuloutuneiden asuntojen osalta. Saimme käännettyä liikevaihdon kasvu-uralle ja liikevoiton positiiviseksi. Myös tilauskantamme on vahva, uusia tilauksia kirjattiin 150 miljoonan euron edestä. Meillä on työn alla suuria sairaalahankkeita Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, Tampereella Kansi ja areena -hanke ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla terminaali 2:n laajennushanke.

Uusi segmenttirakenteemme näkyy nyt ensimmäistä kertaa tässä osavuosikatsauksessa. Raportoimme kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Vertailuluvut uuden segmenttirakenteen mukaisesti ovat saatavilla vuodelle 2018 kvartaaleittain. Tämän osavuosikatsauksen vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta organisaatiorakennettamme.

Samaan aikaan segmenttimuutoksemme kanssa siirryimme raportoimaan IFRS 16 -standardin mukaisesti. Omakehitteinen rakentaminen keskittyy usein vuokratontille. IFRS 16:n käyttöönoton vaikutus nostaa laskennallisesti taseemme varoja 173,0 miljoonaa euroa ja rahoitusvelkoja 173,6 miljoonaa euroa. Merkittävin vaikutus syntyy tonttivuokrasopimuksista.

Rakennusalan pitkään jatkunut kustannusten nousu on taittunut kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Varsinkin betonielementtiteollisuuden osalta kapasiteetin vapautuminen ja kansainvälisten alihankkijoiden lisääntynyt aktiivisuus markkinoilla näkyy kiristyneenä kilpailuna sekä tarjoushinnoissa. Odotammekin tänä vuonna tämän näkyvän alentuvina kustannuksina tuotannossa.

REDIn Majakassa sattui vesivahinko helmikuussa, joka valitettavasti viivästyttää tulevien asukkaiden muuttoa. Muutto alkaa arviolta lokakuussa, ja asukkaat saavat rakenteiltaan terveen ja turvallisen kodin. Toisen asuintornin Loiston myynti alkoi helmikuussa ja rakennustyöt ovat Kalasatamassa käynnissä.

Positiivisesta kehityksestä kertoo sekä vahva tilauskantamme että rakennusalan riippumattoman EPSI ratingin nousu; tutkimuksen mukaan asiakkaamme ovat erittäin tyytyväisiä uudisrakentamiseemme ja rakentamisen laatuun. Alan suurimpana nousijana ylsimme yli erittäin hyvän tason. Myös asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS on nousussa ja uusien asuntojen myynti on jatkunut hyvänä.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−3/ 20191−3/ 2018muutosmuutos, %1−12/ 2018edelliset 12kk
Liikevaihto222,6215,76,93,2959,7966,5
Operatiivinen liikevoitto1)0,5-5,15,6 -10,0-4,4
Operatiivinen liikevoitto, %0,2-2,4  -1,0-0,5
Liikevoitto*)3,3-8,812,1 -19,8-7,7
Liikevoitto, %1,5-4,1  -2,1-0,8
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)2,2-8,8 10,9 -19,8 -0,1 
Liikevoitto, % ilman IFRS 162)1,0-4,1  -2,1 
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-3,6-3,4-0,2 -17,5-17,7
Tulos ennen veroja-0,3-12,211,8 -37,3-25,4
Katsauskauden tulos0,4-10,711,1 -31,2-20,1
Katsauskauden tulos, %0,2-5,0  -3,3-2,1
Tulouttamaton tilauskanta3)1 782,51 634,0148,59,11 816,0 
Uudet sopimukset149,7284,4-134,7-47,41 133,0998,3
       
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa2,8-3,76,5 -9,8 
 **) korkojohdannaisten
osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa
-2,00,1-2,1 -2,2 
 1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella 2,8 milj. euroa (-3,7), josta suojauksen vaikutus tulokseen oli -1,9 milj. euroa (-0,5).
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta vastaava tulouttamaton kate ei enää sisälly vertailuluvuissa tilauskannan määrään.
Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−3/ 20191−3/ 2018muutosmuutos, %1−12/ 2018 
Omavaraisuusaste, %1)24,432,5  28,5 
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 2)29,732,5    28,5 
Korollinen nettovelka1)490,8355,4135,438,1282,8 
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 162)317,3355,4 -38,2-10,7282,8  
Nettovelkaantumisaste, %1)205,8134,3  121,1 
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 162)132,7134,3   121,1 
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,1-5,2  -2,9 
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 162)4,0-5,2   -2,9 
Sijoitettu pääoma1)791,9650,0141,921,8611,0 
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 162)618,9650,0 -31,1-4,8611,0  
Oman pääoman tuotto, %0,6-15,7  -12,1 
Tulos per osake, eur-0,02-0,190,17-89,9-0,56 
Osakekohtainen oma pääoma(ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur3,283,72-0,44-11,83,21 
Osakekurssi kauden lopussa, eur1,702,90-1,20-41,41,70 
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,6  59,6 
 1. Vuoden 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2018 lukujen kanssa.
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS 16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.

 

Liiketoimintojen tuloskehitys

Rakentaminen tammi–maaliskuu 2019

Rakentamisen tammi-maaliskuun liikevaihto nousi 221,9 (214,8 1–3/2018) miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvuun vaikutti ennen kaikkea asuntorakentamisen 29,8 prosentin liikevaihdon kasvu. Toimitilarakentamisen liikevaihto laski -6,8 prosenttia johtuen REDI-kauppakeskuksen ja Kauppakeskus Karusellin valmistumisesta.

Rakentamisen liikevoitto nousi 4,8 (-3,2) miljoonaan euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti Rakentamisen liikevaihdon kasvu ja vertailukauteen verrattuna yli kaksinkertaistunut tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Tulokseen sisältyy REDIn Majakan vesivahinkoon tehty kulukirjaus, noin 2,5 milj. euroa. Myös talvinen sää erityisesti tammikuussa vaikutti kannattavuuteen. Vertailuvuoden tulokseen vaikutti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin tulos.

Rakentamisen tilauskanta oli 1 782,5 (1 634,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 84 prosenttia. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia kirjattiin 150 (284) miljoonan euron edestä, joista merkittävin oli REDIn Loisto.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 393,3 (316,7) miljoonaan euroa. IFRS 16:n laskennallinen vaikutus sijoitetun pääoman kasvuun oli 161 milj. euroa.

 

Sijoittaminen tammi-maaliskuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 1,3 (1,2 1–3/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä, josta esimerkkinä Tampereen Kansi ja areena -hanke.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -2,7 (-1,9) miljoonaa euroa. Osakkuusyritysten omistamien kauppakeskusten vuokrausasteet ja vuokratuotot paranivat, mutta tulosta rasittivat vasta käynnistyneiden kauppakeskusten tuottoja suuremmat operointi- ja rahoituskustannukset. Tulokseen sisältyi VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvä kulukirjaus 0,6 milj. euroa. SRV:n tulokseen sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältävät kohteiden käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot.

Sijoittamisen liikevoitto oli 0,1 (-5,6) miljoonaa euroa. Liikevoittoa kasvatti ruplan kurssin vahvistuminen. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 2,8 (-3,7) miljoonaa euroa, joka muodostuu euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 352,4 (327,9) miljoonaa euroa. Sijoitettua pääomaa kasvattivat Tampereen Kansi ja areena -hankkeeseen sekä REDIin tehdyt investoinnit ja ruplan kurssin vahvistuminen. Valtaosa sijoitetusta pääomasta koostuu osakkuusyhtiöihin tehdyistä sijoituksista.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,5 prosenttia (-6,4). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot.

SRV on osainvestoijana neljässä kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton.

 

Näkymät vuodelle 2019

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2019 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa ruplan kurssikehitys, SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. Suurimmat hankkeista ovat Tampereen Kansi ja areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja meneillään olevat sairaalahankkeet.

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2019 aikana enemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2019 aikana arvioidaan valmistuvan 809 omaperusteista asuntoa (526 asuntoa vuonna 2018).
 • SRV tekee pitkäaikaisia hankintasopimuksia, minkä vuoksi ennakoitu rakennuskustannusten aleneminen ei vaikuta merkittävästi vielä vuoden 2019 tuloksen tekokykyyn. Kauppakeskusten vuokratuottojen kehitys on positiivista mutta aikaisemmin ennakoitua hitaampaa.

SRV tarkentaa alla näkymiään vuodelle 2019 arvioidun operatiivisen liikevoiton osalta:

 • Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa), mutta jäävän alle vuoden 2017 operatiivisen liikevoiton (operatiivinen liikevoitto vuonna 2017: 27 milj. euroa).

Aiempi näkymä oli:

 • Konsernin vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna (liikevaihto vuonna 2018: 959,7 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2018 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -10,0 milj. euroa)

 

Espoo 26.4.2019
Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Tiedotustilaisuus, webcast-esitys ja esitysaineisto

Analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tarkoitettu tiedotustilaisuus järjestetään 26.4.2019 klo 13.00 alkaen Living Labissa, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Webcast-esitys tiedotustilaisuudesta aloitetaan 26.4. klo 13.00. Sitä voi seurata myös suorana osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.  Tallenne on katsottavissa verkkosivuilta heti esityksen jälkeen. Esitysaineisto löytyy myös verkkosivuilta.

 

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi  

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti
SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja