SRV Yhtiöt Oyj suunnatun osakeannin lopullinen tulos

SRV YHTIÖT OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.6.2022 KLO 14.30

SRV Yhtiöt Oyj suunnatun osakeannin lopullinen tulos

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) Suunnattu Osakeanti (määritelty jäljempänä) on päättynyt ja SRV:n hallitus on tänään päättänyt Suunnatun Osakeannin merkintöjen hyväksymisestä.

Suunnatussa Osakeannissa SRV laskee liikkeeseen yhteensä 68 220 000 SRV:n uutta osaketta (”Suunnatun Annin Osakkeet”) SRV:n liikkeeseen laskemien hybridivelkakirjojen haltijoille (”Suunnattu Osakeanti”). Suunnatussa Osakeannissa merkintähinta oli 0,10 euroa Suunnatun Annin Osakkeelta, joka maksetaan Suunnatun Osakeannin ehtojen mukaisesti kuittaamalla hybridivelkakirjalainaan perustuvaa saatavaa osakkeen merkintähintasaatavaa vastaan. Merkintään on Suunnatun Osakeannin ehtojen mukaisesti voinut käyttää 45 % hybridivelkakirjojen nimellisarvosta. Suunnatussa Osakeannissa Suunnatun Annin Osakkeita on merkitty noin 6,8 miljoonalla eurolla. Kuittauksesta johtuen SRV ei saa Suunnatusta Osakeannista rahana maksettavia tuottoja.

Suunnatussa Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Suunnatun Annin Osakkeet edustavat noin 10 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Suunnatun Osakeannin ja samaan aikaan toteutettavan yhtiön merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen. SRV:n osakkeiden kokonaismäärä Suunnatun Osakeannin ja merkintäoikeusannin jälkeen on yhteensä 679 293 741 osaketta.

Suunnatussa Osakeannissa SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman pääomaltaan 45.000.000 euron hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) ulkona olevasta pääomasta 98,3 prosenttia konvertoitavasta pääomasta käytettiin SRV:n Suunnatun Annin Osakkeiden merkintään ja SRV:n 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman pääomaltaan 58.400.000 euron hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) ulkona olevasta pääomasta 100 prosenttia konvertoitavasta pääomasta käytettiin SRV:n Suunnatun Annin Osakkeiden merkintään. Kirjallisissa menettelyissä hyväksyttyjen ehtomuutosten perusteella konvertoimatta jäänyt hybridivelkakirjalainojen nimellisarvo leikataan kokonaisuudessaan.

Suunnatun Annin Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n osakkeet, kun ne on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 28.6.2022 ja kirjattu sijoittajan arvo-osuustilille arviolta 29.6.2022. Suunnatun Annin Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle, ja kaupankäynnin Suunnatun Annin Osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 30.6.2022, edellyttäen, että Nasdaq Helsinki Oy hyväksyy SRV:n listalleottohakemuksen. Hyväksytyistä merkinnöistä toimitetaan vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta viimeistään 12.7.2022.

Borenius Asianajotoimisto Oy toimii SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Pareto Securities AB (”Pareto”) on toiminut taloudellisena neuvonantajana hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate IB, Pareto Securities AB, tel. +46 70 772 5826, cjh@paretosec.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi


Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Suunnatun Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Suunnatun Osakeannin ehtoihin, jotka SRV on laatinut Suunnatun Osakeannin yhteydessä. Suunnatun Osakeannin ehdot ovat saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/suunnattuosakeanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan kirjallisista menettelyistä annettuihin ilmoituksiin ja niissä esitettyihin tietoihin.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pareto toimii järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Pareto ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Pareto ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.