SRV Yhtiöt Oyj aloittaa hybridivelkakirjojen haltijoille kohdennetun suunnatun osakeannin ja julkaisee esitteen

SRV YHTIÖT OYJ             PÖRSSITIEDOTE          4.5. 2020   KLO 18.20

SRV Yhtiöt Oyj aloittaa hybridivelkakirjojen haltijoille kohdennetun suunnatun osakeannin ja julkaisee esitteen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") tiedotti 6.2.2020 suunnittelevansa suunnattua osakeantia sekä merkintäetuoikeusantia taseasemansa vahvistamiseksi.

SRV:n 26.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuutuksen perustuen, SRV:n hallitus on tänään, 4.5.2020, päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 87.644.557 uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") SRV:n Hybridivelkakirjojen (kuten määritelty alla) haltijoille ("Osakeanti").

Osakeanti on osa SRV:n 31.10.2019 tiedottamaa tervehdyttämisohjelmaa ja Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta.

Osakeanti lyhyesti:

 • Osakeannissa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 87.644.557 Uutta Osaketta SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) haltijoille ja SRV:n 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille (yhdessä "Hybridivelkakirjat").
 • Osakeanti koostuu Uusien Osakkeiden yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä suunnatuista osakeanneista Euroopan talousalueella ja tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella.
 • Merkintähinta on 1,05 euroa Uudelta Osakkeelta.
 • Osakeannin merkintäaika alkaa 5.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy (arviolta) 15.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa.
 • Merkintähinta on maksettava kuittaamalla Hybridivelkakirjoja. Hybridivelkakirjan haltijalla on oikeus käyttää Uusien Osakkeiden merkintähinnan maksamiseen Hybridivelkakirjaan perustuvaa saamista SRV:ltä nimellisarvoonsa joko kokonaan tai osittain. Maksuun käytettäviin lainaosuuksiin perustuva 30.4.2020 mennessä kertynyt maksamaton korkosaaminen tulee myös käyttää merkintähinnan maksuun.
 • SRV on vastaanottanut sitoumukset Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä merkitä Uusia Osakkeita Osakeannissa ja maksaa merkintähinta kuittaamalla Hybridivelkakirjoihin perustuvat saatavansa SRV:ltä yhteensä noin 51 miljoonan euron nimellisarvoon, ja yhdessä korkosaatavien kanssa noin 57 miljoonan euron arvosta. Merkintäsitoumukset on annettu 1,05 euron merkintähinnalla. Merkintäsitoumukset vastaavat noin 54.473.565 Uutta Osaketta edustaen noin 62,2 prosenttia tarjottavien Uusien Osakkeiden kokonaismäärästä.
 • SRV tavoittelee Osakeannissa yhteensä noin 92 miljoonan euron bruttotuottoja, olettaen että Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät Osakkeita täysimääräisesti. SRV ei saa Osakeannista rahana maksettavia tuottoja, vaan Osakeannin merkintähinta maksetaan kuittaamalla Hybridivelkakirjoja ja niille kertyneitä korkoja.
 • Osakeannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärä on 87.644.557 Uutta Osaketta, joka vastaa noin 59,2 prosenttia kaikista Osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen (olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät täyden allokaationsa). Olettaen, että ainoastaan merkintäsitoumuksen antaneet tahot merkitsevät Uusia Osakkeita Osakeannissa, Uusien Osakkeiden kokonaismäärä olisi yhteensä 54.473.565 Uutta Osaketta, edustaen noin 48,7 prosenttia SRV:n kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen.
 • Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä ("Pääjärjestäjä").
 • Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola kommentoi:

"Suunnattu anti on osa vuoden 2019 lopussa julkistamaamme tervehdyttämisohjelmaa, jonka fokuksena on organisaation ja toimintakulttuurin uudistaminen, rahoitusaseman ja suoritustason vahvistaminen sekä kannattavuuden parantaminen. Ohjelma on edennyt hyvin ja merkittävä osa toimista on jo tehty. Suunnattu anti ja sitä seuraava merkintäetuoikeusanti vahvistavat taloudellista asemaamme, jotta pystymme aiempaakin paremmin vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin sekä kaupungistumisen haasteisiin."

Osakeannin syyt

Osakeanti on osa SRV:n 31.10.2019 tiedottamaa tervehdyttämisohjelmaa ja sen tarkoituksena on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta. Osakeannin lisäksi SRV suunnittelee toteuttavansa enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toisen vuosineljänneksen aikana vahvistaakseen taseasemaansa edelleen.

Osakeantia koskevan esitteen julkaiseminen

SRV on laatinut Osakeantia koskevan esitteen ("Esite"), jonka Finanssivalvonta on tänään, 4.5.2020, hyväksynyt. Esite tullaan asettamaan saataville SRV:n verkkosivuille www.srv.fi/sijoittajat tänään, 4.5.2020, sekä SRV:n pääkonttorille osoitteeseen Tarvonsalmenkatu 15,02600 Espoo, arviolta 5.5.2020. Lisäksi Esite on saatavilla Pääjärjestäjän verkkosivuilla www.danskebank.fi/srv-fi arviolta 5.5.2020 lähtien. Esitteestä laadittu englanninkielinen käännös on pyynnöstä saatavilla arviolta 4.5.2020 lähtien Pääjärjestäjältä.

Tärkeitä päivämääriä

 • Osakeannin merkintäaika alkaa 5.5.2020 klo 9.30 Suomen aikaa.
 • Osakeannin merkintäaika päättyy (arviolta) 15.5.2020 klo 16.30 Suomen aikaa.
 • Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta) 15.5.2020.
 • Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet rekisteröidään sijoittajien arvo-osuustileille (arviolta) 20.5.2020.
 • Kaupankäynti Osakeannissa tarjottavilla Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla (arviolta) 20.5.2020.

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Roschier Oy toimii Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana.

 

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV lyhyesti

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

 

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") määritellyille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.