SRV Yhtiöt Oyj aloittaa hybridivelkakirjojen haltijoille kohdennetun suunnatun osakeannin

SRV YHTIÖT OYJ                        SISÄPIIRITIETO                          31.5.2022  KLO 13.20

SRV Yhtiöt Oyj aloittaa hybridivelkakirjojen haltijoille kohdennetun suunnatun osakeannin

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 28.4.2022 suunnittelevansa suunnattua osakeantia osana rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi.

SRV:n 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutukseen perustuen, SRV:n hallitus on tänään, 31.5.2022, päättänyt suunnatusta osakeannista, jossa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 69 120 000 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) SRV:n Hybridivelkakirjojen (kuten määritelty alla) haltijoille (”Osakeanti”).

Osakeannin tarkoitus on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta.

Osakeanti lyhyesti:

  • Osakeannissa SRV tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 69 120 000 Uutta Osaketta SRV:n 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) haltijoille ja SRV:n 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille (yhdessä ”Hybridivelkakirjat”), joka vastaa noin 21 prosenttia kaikista osakkeista Osakeannin toteuttamisen jälkeen (olettaen, että kaikki Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät täyden allokaationsa) ja noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista Osakeannin ja yhtiön 31.5.2022 tiedottaman merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että molemmat annit merkitään kokonaisuudessaan.
  • Osakeanti koostuu Uusien Osakkeiden suunnatusta osakeannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä Euroopan talousalueella ja tietyissä muissa maissa Yhdysvaltojen ulkopuolella.
  • Merkintähinta on 0,10 euroa Uudelta Osakkeelta.
  • Osakeannin merkintäaika alkaa 7.6.2022 klo 9.30 Suomen aikaa ja päättyy (arviolta) 21.6.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.
  • Merkintähinta on maksettava kuittaamalla Hybridivelkakirjoja. Kuittaukseen voidaan käyttää enintään 45 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta. Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta jäljellä oleva 55 % ja Hybridivelkakirjoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä. Jos Hybridivelkakirjan haltija ei käytä kokonaan, osittain tai lainkaan 45 %:ia Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta Uusien Osakkeiden merkitsemiseen Osakeannissa, leikataan tällaisten Hybridivelkakirjojen koko jäljellä oleva nimellisarvo samalla, kun merkintään käytettyjen Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta leikataan jäljelle jäänyt 55 % sekä maksamattomat korot 23.5.2022 päättyneissä Hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä muutettujen ja hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti.
  • SRV tavoittelee yhteensä noin 6,9 miljoonan euron suuruista Osakeantia, olettaen, että Hybridivelkakirjojen haltijat merkitsevät Osakkeita täysimääräisesti. SRV ei saa Osakeannista rahana maksettavia tuottoja, vaan Osakeannin merkintähinta maksetaan kuittaamalla 45 % Hybridivelkakirjojen nimellisarvosta.
  • Osakeannin ehdot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Osakeannin syyt

Osakeanti on osa SRV:n 28.4.2022 tiedottamaa rahoituksen kokonaisvaltaista uudelleenjärjestelyä oman pääoman vahvistamiseksi ja sen tarkoituksena on parantaa SRV:n taseasemaa, maksuvalmiutta ja taloudellista tilannetta. Osakeannin lisäksi SRV on 31.5.2022 tiedottanut päättäneensä toteuttaa samanaikaisesti noin 34,8 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin toisen vuosineljänneksen aikana vahvistaakseen taseasemaansa edelleen.

Tärkeitä päivämääriä

7.6.2022      Osakeannin merkintäaika alkaa

21.6.2022    Osakeannin merkintäaika päättyy

(arviolta)

27.6.2022    Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan

(arviolta)

29.6.2022    Osakeannissa tarjottavat Uudet Osakkeet rekisteröidään Hybridivelkakirjojen haltijoiden arvo-osuustileille

(arviolta)

30.6.2022    Kaupankäynti Uusilla Osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla

(arviolta)

Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Osakeannissa SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Pareto Securities AB on toiminut taloudellisena neuvonantajana Hybridivelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate IB, Pareto Securities AB, tel. +46 70 772 5826, cjh@paretosec.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Hybridivelkakirjojen muutetut ehdot on sisällytetty kokonaisuudessaan Hybridivelkakirjoja koskeviin ilmoituksiin kirjallisista menettelyistä, jotka SRV on laatinut kirjallisten menettelyiden yhteydessä. Ilmoitus kirjalliseen menettelyyn on saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat/srv-sijoituskohteena/suunnattuosakeanti/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan kirjallisista menettelyistä annettuihin ilmoituksiin ja niissä esitettyihin tietoihin.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pareto toimii järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Pareto ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Pareto ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.