SRV toteuttaa merkittävän taserakenteen vahvistamisen, isot arvonalennukset johtivat merkittävästi tappiolliseen liikevoittoon, viimeisen neljänneksen kassavirta vahva

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE     06.02.2020, KLO 8.30

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019: SRV toteuttaa merkittävän taserakenteen vahvistamisen, isot arvonalennukset johtivat merkittävästi tappiolliseen liikevoittoon, viimeisen neljänneksen kassavirta vahva

Tammi-joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto nousi 10,6 prosenttia 1 060,9 (959,7 1–12/2018) milj. euroon. Liikevaihto nousi sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi, koska omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän, kaikkiaan 833 (537) kappaletta.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -96,8 (-10,0) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset ja kulukirjaukset. Koko vuoden aikana tehdyt operatiiviseen liikevoittoon vaikuttavat arvonalennukset olivat yhteismäärältään 96,5 milj. euroa. Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat myös kahden vuonna 2019 valmistuneen kohteen, yhteensä 11,0 milj. euron, kateheikennykset, REDIn Majakan vesivahingosta aiheutuneet 6,0 milj. euron kulukirjaukset sekä yhden Virossa sijaitsevan tontin myynnistä aiheutunut 1,9 milj. euron myyntitappio. Operatiivista liikevoittoa paransi Rakentamisen liikevaihdon hienoinen kasvu ja vertailukauteen verrattuna kasvanut tuloutuneiden asuntojen määrä. Vertailukauden operatiivista liikevoittoa rasittivat erityisesti REDI-kauppakeskuksen rakentamisen tappiot.
 • Liikevoitto oli -93,0 (-19,8) milj. euroa. Sijoittaminen-liiketoiminnan -92,5 (-17,5) milj. euron liikevoittoon vaikutti ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli 3,8 (-9,8) milj. euroa. Pääosin ei-kassavaikutteinen kurssivaikutus syntyi osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Liikevoitto ilman yllä mainittuja arvonalennuksia oli 3,5 (-15,8) milj. euroa.
 • Rakentamisen liikevoitto oli 7,0 (-13,4) milj. euroa. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin päättyminen, mutta samalla liikevoittoa pienensi erityisesti kahden hankkeen yhteensä 11,0 milj. euron kateheikennykset. Tulokseen sisältyvät myös REDIn Majakan vesivahinkoon tehdyt kulukirjaukset 6,0 milj. euroa ja yhdestä Viron tontista aiheutunut 1,9 milj. euron myyntitappio.
 • Tulos ennen veroja oli -122,4 (-37,3) milj. euroa, johon sisältyi korkojohdannaisen käyvän arvon muutos -2,1 milj. euroa (-0,6). Tulos ennen veroja erään sisältyi arvonalennuksia ja poikkeuksellisia kulueriä yhteensä 107,4 milj. euroja, josta rahoituskuluihin kirjattujen osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten lainasaamisten arvonalennusten ja poikkeuksellisten kuluerien osuus oli 10,8 milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä -16,7 (22,4) miljoonaan euroa. Rahavirtaa heikensi lähinnä korottomien velkojen pieneneminen. 
 • Tulos per osake oli -1,85 (-0,56) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 344,2 (1 816,0) milj. euroa. Tilauskanta laski tammi-joulukuussa 26,0 prosenttia vertailujaksoon nähden. Tilauskannan myyty osuus oli 81,4 prosenttia (88,7). Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 487,6 (1 133,0) milj. euron edestä.
 • SRV laski liikkeelle toukokuussa 58,4 miljoonan euron hybridilainan, jolla kerätyistä varoista 20,5 miljoonaa euroa käytettiin olemassa olevan hybridilainan ja 37,9 miljoonaa euroa velkakirjojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.
 • Omavaraisuusaste oli 21,2 (28,5) prosenttia ja nettovelkaantumisaste 240,3 (121,1) prosenttia. Tehdyt arvonalennukset sekä vuoden alussa voimaan astunut IFRS16:n vaikutus heikensivät ja toisaalta toukokuussa toteutettu lainajärjestely paransi omavaraisuusastetta ja nettovelkaantumisastetta. Vertailukelpoinen, ilman IFRS16:n vaikutusta laskettu omavaraisuus oli 26,4 prosenttia (28,5) sekä nettovelkaantumisaste oli 151,2 (121,1). Yhtiö haki ennakkoon tarvittavat hyväksynnät rahoittajapankeilta eikä lainojen kovenanttirikkomuksia tapahtunut.

Loka-joulukuu 2019 lyhyesti:

 • Liikevaihto loka-joulukuussa oli 403,8 (299,8) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -87,2 (1,5) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi erityisesti viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyt REDI-kauppakeskuksen myytäväksi omaisuuseräksi luokittelun aiheuttama arvonalentuminen sekä muut omistuksiin tehdyt arvonalennukset, yhteismäärältään 92,9 milj. euroa. Operatiivinen liikevoitto ilman arvonalennuksia oli 5,7 milj. euroa.
 • Liikevoitto oli -86,8 (0,1) milj. euroa.
 • Tulos ennen veroja oli -97,2 (-6,2) milj. euroa, johon sisältyi korkojohdannaisen käyvän arvon muutos 1,8 milj. euroa (-1,4). Tulos ennen veroja erään sisältyi arvonalennuksia yhteensä 101,2milj. euroja, josta rahoituskuluihin kirjattujen Venäjän osakkuusyhtiöiden lainasaamisten arvonalennusten osuus oli 8,3 milj. euroa.
 • Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 70,2 (63,6) miljoonaan euroa. Rahavirtaa paransi lähinnä vaihto-omaisuuden pieneneminen omaperusteisten kohteiden valmistumisen myötä. 
 • Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia viime vuotta vähemmän 142,9 (438,0) milj. eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Tänään yhtiö on tiedottanut erillisellä tiedotteella merkittävistä kaupoista, alustavista rahoitussopimuksista sekä aikomuksesta pyytää yhtiökokoukselta antivaltuuksia toteuttaa kaksi erillistä osakeantia kevään 2020 aikana. Suunniteltujen kauppojen johdosta yhtiö luokitteli useita omaisuuseriä myytävänä oleviksi ja kohdisti niihin arvonalentumisia jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Mikäli suunnitelma toteutuu suunnitellusti, paranee yhtiön taseasema ja taloudellinen tilanne merkittävästi toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tällöin yhtiön omavaraisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) paranee nykyisestä arviolta tasolle 35–38 %, velkaisuusaste (ilman IFRS 16 vaikutusta) arviolta tasolle 75–85 % ja toimenpiteiden positiivinen kassavirtavaikutus arvioidaan olevan noin 95 miljoonaa euroa.
 • SRV allekirjoitti 29. tammikuuta sopimuksen Sagax:n kanssa Lumijälki 2 -hankkeen myynnistä. Logistiikkarakennuksen työt käynnistetään välittömästi ja uudet tilat käyttäjille valmistuvat Vantaan Ylästöön alkuvuodesta 2021. Hankkeen kokonaisarvo on noin 23 miljoonaa euroa. Hanke kirjattiin SRV:n tilauskantaan tammikuussa.

Tervehdyttämisohjelman toimenpiteet Q4:

 • Q3 osavuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä SRV julkisti aloittavansa tervehdyttämisohjelman, jonka lyhyen tähtäimen tavoite on varmistaa, että vuoden 2020 operatiivinen liikevoitto ja kassavirta ovat positiivisia, sekä palauttaa vuoden 2021 operatiivinen liikevoitto vuoden 2017 tasolle. Tervehdyttämisohjelmassa keskitytään organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, taseen keventämiseen ja kassavirran vahvistamiseen sekä kustannussäästöihin.
 • Osana ohjelmaa yhtiö kävi läpi Suomen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstön määrä vähenee enintään 48 henkilöllä, minkä lisäksi toteutetaan lomautuksia ja tehtävien osa-aikaistamisia arviolta 12 henkilötyövuoden edestä. Sopeuttamistoimenpiteiden ja muun poistuman yhteisvaikutus on noin 80 henkilötyövuotta. Arvioitu kustannusvaikutus on 6,0 milj. euron vuotuiset säästöt.
 • Valmiita asuntoja on myyty lähinnä sijoittajille nopeutetulla aikataululla. Useasta tontista neuvotellaan parhaillaan ja Virossa yksi tontti on myyty.

Näkymät vuodelle 2020

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2020 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukaisen tuloutuksen ajoitus ja tuloutuvan tuotannon määrä, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen sekä ruplan kurssikehitys.

Suurimmat käynnissä olevista hankkeista ovat Tampereen Kansi ja areena -hanke, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennus ja sairaalahankkeet.

 • Yhtiön toiminnan pääpaino vuonna 2020 on suurissa toimitilaurakoissa, sairaalahankkeissa sekä omakehitteisessä asuntotuotannossa sijoittajille. Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2020 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2020 aikana arvioidaan valmistuvan 586 omaperusteista asuntoa (808 asuntoa vuonna 2019).
 • Yhtiön toteuttamat toimet toiminnan tehostamiseksi sekä hankintasäästöjen saamiseksi odotetaan parantavan yhtiön tuloksentekokykyä. Lisäksi vuoden 2019 lopulla toteutettujen tervehdyttämisohjelman toimenpiteiden odotetaan parantavan yhtiön kulurakennetta.
 • Konsernin vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan alenevan vuoteen 2019 verrattuna (liikevaihto vuonna 2019: 1 060,9 milj. euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan paranevan vuoteen 2019 verrattuna ja olevan positiivinen (operatiivinen liikevoitto -96,8 milj. euroa).

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätöksen yhteydessä julkistimme kokonaisratkaisun, jonka ansiosta SRV pystyy aiempaakin vahvemmin vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja toiveisiin sekä kaupungistumisen haasteisiin. Ratkaisun arvioidaan vahvistavan yhtiön taloudellista asemaa merkittävästi ja antavan SRV:lle selkeän uuden alun ja luo vahvan pohjan yhtiön kehittämiselle.

Sekä tulos- että kannattavuusmielessä vuosi 2019 oli meille suuri pettymys. Vuoden viimeisellä neljänneksellä jouduimme kirjaamaan useamman arvonalentumisen, joista merkittävin oli REDI-kauppakeskuksen arvoon tulevan myynnin johdosta kohdistunut 71,5 miljoonan euron arvonalentuminen. Rakentaminen jatkui pääosin terveenä ja operatiivisen tuloksenteon epäonnistumiset kohdistuivat muutamaan yksittäiseen kohteeseen.

Aloitimme vuoden lopulla tervehdyttämisohjelman, joka keskittyy organisaation ja toimintakulttuurin uudistamiseen, rahoitusaseman ja suoritustason vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen. Osana ohjelmaa kerroimme suunnittelevamme omistusosuutemme alentamista eri yhteistyöhankkeissa. Tervehdyttämisohjelma etenee rivakasti, toimenpiteet on pääosin tehty ja nyt julkaistu kokonaisratkaisu tuo lisää taloudellista voimaa yhtiön suunnan muutokseen.

Viimeisellä vuosineljänneksellä uudistimme organisaatiotamme ja selkiytimme vastuita. Uusi johtoryhmä astui voimaan tämän vuoden alussa.

Rakentaminen jatkui vahvana ja vertailukauteen verrattuna asuntoja valmistui ja tuloutui enemmän. Myös kysyntä on jatkunut pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa hyvänä. Suomen ensimmäinen asuinpilvenpiirtäjä Majakka sai uudet asukkaansa marras-joulukuussa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä tuloutui 532 asuntoa, joista pelkästään Majakan tuloutuneita asuntoja oli 275, ja kirjasimme tilauskantaamme uusia hankkeita 121,0 miljoonalla eurolla.

Kuten jo alussa mainitsin, olemme tänään julkaisseet laajan kokonaisratkaisun, joka sisältää monia toimenpiteitä: uusia rahoitusratkaisuja, omaisuuden myyntejä ja uutta pääomaa. Tänään julkaistun ratkaisun ja aiempien vahvuuksien varassa rakentuu kehittyvä, tuloksentekokykyinen yhtiö, joka on kiinnostava kumppani ja sijoituskohde.

Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja henkilökuntaamme kuluneesta vuodesta. Alkavaan vuoteen lähdemme uusista, vahvistuneista asetelmista.

Saku Sipola, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut (IFRS, milj. eur)1−12/ 20191−12 2018muutosmuutos, %10−12/ 201910−12/ 2018
Liikevaihto1 060,9959,7101,310,6403,8299,8
Operatiivinen liikevoitto1)  -96,8-10,0-86,8 -87,21,5
Operatiivinen liikevoitto, %-9,1-1,0  -21,60,5
Liikevoitto*)-93,0-19,8-73,3 -86,80,1
Liikevoitto, %-8,8-2,1  -21,50,0
Liikevoitto, ilman IFRS 162) *)-94,3-19,8-74,6 -84,60,1
Liikevoitto, % ilman IFRS 162) -8,9-2,1  -21,00,0
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**)-29,3  -17,5-11,8 -10,4-6,3
Tulos ennen veroja-122,4-37,3-85,1 -97,2-6,2
Katsauskauden tulos-103,6-31,2-72,4 -83,4-4,0
Katsauskauden tulos, %-9,8-3,3  -20,6-1,3
Tulouttamaton tilauskanta3)1 344,21 816,0-471,8-26,0  
Uudet sopimukset487,61 133,0-645,3-57,0142,9438,0
       
*) valuuttamuutosten nettovaikutus liikevoitossa3,8-9,813,5 0,4-1,4
 **) korkojohdannaisten osuus rahoitustuotoissa ja –kuluissa-3,7-2,2-1,6 1,6-1,6
 1. Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset ruplan valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Netto valuuttakurssierot olivat katsauskaudella 3,8 milj. euroa (-9,8), sisältäen valuuttasuojauksen vaikutuksen -3,8 milj. euroa (0,6).
 2. Luvusta on oikaistu pois IFRS16:n vaikutukset vuoden 2019 osalta. Oikaisun johdosta luku on vertailukelpoinen vuoden 2018 lukujen kanssa.
 3. Konsernin tilauskanta muodostuu Rakentaminen-liiketoiminnosta. Omistusosuutta vastaava tulouttamaton kate ei sisälly vertailuluvuissa tilauskannan määrään.

Rakentaminen tammi-joulukuu 2019

Rakentamisen tammi-joulukuun liikevaihto nousi 1 057,7 (955,4 1–12/2018) miljoonaan euroon. Liikevaihto nousi sekä toimitilarakentamisessa että asuntorakentamisessa. Asuntorakentamisen liikevaihto nousi 30,7 prosenttia, koska asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän. Toimitilarakentamisen liikevaihto nousi 2,0 prosenttia.

Rakentamisen liikevoitto nousi 7,0 (-13,4) miljoonaan euroon. Liikevoittoon vaikutti positiivisesti REDI-kauppakeskuksen urakoinnin päättyminen, mutta samalla liikevoittoa pienensi erityisesti kahden hankkeen yhteensä 11,0 milj. euron kateheikennykset. Tulokseen sisältyvät myös REDIn Majakan vesivahinkoon tehdyt kulukirjaukset 6,0 milj. euroa ja yhdestä Viron tontista aiheutunut 1,9 milj. euron myyntitappio.

Lisäksi liikevoittoa rasittivat seuraavat maa-alueisiin tehdyt arvonalennukset:

 • Venäjän, Viipurissa sijaitsevan Papulan maa-alueen arvonalennus 6,7 milj. euroa (Q4/2019)
 • Viron, kahden jo myydyn maa-alueen arvonalennus 0,8 milj. euron (Q1/2019)
 • Arvonalennukset yhteensä 7,5 milj. euroa operatiivisessa liikevoitossa

Rakentamisen tilauskanta oli 1 344,2 (1 816,0) miljoonaa euroa. Vaikka tilauskanta on laskenut, on se edelleen hyvällä tasolla. Tilauskannasta on myyty 81 prosenttia. Tammi-joulukuussa uusia sopimuksia kirjattiin 487,6 (1 133,0) miljoonan euron edestä. Merkittävimmät olivat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä REDIn Loisto, Suomalais-venäläinen koulu vuoden toisella vuosineljänneksellä ja Tampereen Wallesmanni, Tampereen Opaali ja Raision tuotantolaitos vuoden kolmannella vuosineljänneksellä sekä Siltasaari 10 ja Kirkkonummen hyvinvointikeskus vuoden neljännellä vuosineljänneksellä.

Rakentamisen sijoitettu pääoma oli 372,9 (212,8) miljoonaan euroa. IFRS 16:n laskennallinen vaikutus sijoitetun pääoman kasvuun oli 133,3 milj. euroa.

Sijoittaminen tammi-joulukuu 2019

Sijoittamisen liikevaihto oli tammi-joulukuussa 5,9 (4,6 1–12/2018) miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu lähinnä kauppakeskusoperoinnin liikevaihdosta. Liikevaihtoa kasvatti REDI-kauppakeskuksen operoinnin alkaminen. SRV:n toimintamallin mukaisesti osakkuus- ja yhteisyrityshankkeiden rakentamisen liikevaihto raportoidaan Rakentaminen-segmentissä, esimerkkinä Tampereen Kansi ja areena -hanke.

Sijoittamisen operatiivinen liikevoitto oli -96,3 (-7,8) miljoonaa euroa. SRV:n tulokseen sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältävät kohteiden käyttökatteen lisäksi myös poistot, rahoituskulut ja verot. Osakkuusyritysten omistamien kauppakeskusten vuokrausasteet ja vuokratuotot paranivat, mutta tulosta rasittivat vasta käynnistyneiden kauppakeskusten tuottoja suuremmat operointi- ja rahoituskustannukset. Yhtiö totesi vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä, ettei sillä ole riittäviä taloudellisia edellytyksiä kehittää kaikkia omaisuuseriään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitellun REDI-kauppakeskuksen myynnin johdosta omaisuuserä luokiteltiin myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja siihen kohdistettiin arvonalentuminen. Lisäksi yhtiö totesi eräiden hankkeidensa taloudellisten laskelmien heikentyneen erityisesti Venäjän heikon tilanteen vuoksi. Kirjatut arvonalentumiset heikensivät operatiivista liikevoittoa merkittävästi.

Sijoittaminen-segmentin omaisuuseriin kohdistettiin seuraavat arvonalennukset:

 • REDI yhteisyrityssijoituksen arvonalennus 71,5 milj. euroa (Q4/2019)
 • Pearl Plaza osakkuusyhtiösijoituksen arvonalennus 6,9 milj. euroa (Q4/2019)
 • Venäjän Eurograd maa-alueen arvonalennus 5,9 milj. euroa (Q4/2019)
 • Venäjän Mitischin maa-alueen arvonalennus 1,0 milj. euroa (Q4/2019)
 • Porvoon Kuninkaanportin liikekiinteistön arvonalennus 1,0 milj. euroa (Q4/2019)
 • Etmia-toimistokohteeseen tehty arvonalennus 2,3 milj. euroa (Q3/2019)
 • VTBC-rahaston purkaantumiseen liittyvä kulukirjaus 0,6 milj. euroa (Q1/2019)
 • Arvonalennukset yhteensä 89,2 milj. euroa operatiivisessa liikevoitossa. Pearl Plazaan ja REDI-sijoituksiin tehdyt arvonalennukset liittyvät niiden oletettuun taikka tiedossa olevaan myyntihintaan.

Sijoittamisen liikevoitto oli -92,5 (-17,5) miljoonaa euroa. Valuuttamuutosten nettovaikutus oli 3,8 (-9,8) miljoonaa euroa, joka muodostuu osakkuusyhtiöiden euromääräisten lainojen arvostamisesta rupliksi. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Sijoitettu pääoma oli 245,7 (337,8) miljoonaa euroa. Sijoitettua pääomaa pienensivät edellä eritellyt arvonalennukset -89,2 milj. euroa sekä rahoituskustannuksiin kirjatut rahoitussaamisten arvonalennukset ja poikkeukselliset kuluerät -10,8 milj. euroa. Sijoitettuun pääomaan vaikuttivat vuoden aikana sijoitetut lisäpääomat Tampereen Kansi ja areena -hankkeeseen sekä Okhta Mallin pysäköintilaitoksen investointeihin. Sijoitettuun pääomaan vaikutti myös ruplan kurssin vahvistuminen. Yhteensä sijoitettu pääoma laski noin 92,1 milj. euroa. Valtaosa sijoitetusta pääomasta koostuu osakkuusyhtiöihin tehdyistä sijoituksista.

Sijoitetun pääoman tuotto oli -32,6 prosenttia (-5,2). Sijoitetun pääoman tuoton laskennassa huomioidaan myös osakkuusyhtiöille annetuista osakaslainoista kertyneet korkotuotot ja lainojen arvon muutokset.

SRV on osainvestoijana neljässä kauppakeskusprojektissa osakkuusyhtiöidensä kautta. Sen lisäksi SRV vastaa jo valmistuneiden kauppakeskusten tilojen vuokrauksesta, kohteiden markkinoinnista ja operoinnista. SRV:n tarkoituksena on myydä omistuksensa vakiintuneen vuokratuoton saavuttamisen jälkeen tai markkinatilanteen niin salliessa. Vakiintunut vuokratuotto saavutetaan yleensä 3−4 vuoden kuluessa kohteen avaamisesta. Esimerkiksi vuonna 2013 avattu, Pietarissa sijaitseva Pearl Plaza on saavuttanut vakiintuneen vuokratuoton.

Konsernin tunnusluvut (IFRS, milj. eur)1−12/ 20191−12/ 2018muutosmuutos, %
Omavaraisuusaste, %1)21,228,5  
Omavaraisuusaste, % ilman IFRS 16 2)26,428,5  
Korollinen nettovelka1)422,0282,8139,249,2
Korollinen nettovelka, ilman IFRS 162)271,9282,8-10,9-3,9
Nettovelkaantumisaste, %1)240,3121,1  
Nettovelkaantumisaste, % ilman IFRS 162)151,2121,1  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3)-15,2-2,9  
Sijoitetun pääoman tuotto, % ilman IFRS 162)3)-17,5-2,9  
Sijoitettu pääoma1) 3)625,3611,014,42,4
Sijoitettu pääoma, ilman IFRS 162) 3)479,4611,0-131,6-21,5
Oman pääoman tuotto, %-50,6-12,1  
Tulos per osake, eur-1,85-0,56-1,29230,7
Osakekohtainen oma pääoma(ilman oman pääoman ehtoista lainaa), eur1,593,21-1,62-50,5
Osakekurssi kauden lopussa, eur1,361,70-0,34-20,0
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl59,659,6  

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö päivittää strategiaansa vuoden 2020 aikana ja tulee julkistamaan pidemmän ajan taloudelliset tavoitteet vuoden loppuun mennessä.

Voitonkäyttöehdotus

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2019 ovat 149 250 195,52 euroa, joista tilikauden tulos on

-21 418 550,34 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei tilikaudelta 2019 jaeta.

Yhtiökokous

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi torstaina 26.3.2020 klo 16.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

Espoo 6.2.2020

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa keskiviikkona 6.2.2020 klo 8.45 alkaen Living Labissa, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä klo 8.45 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Lisätiedot:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV - Elämäsi rakentaja