SRV on päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta ja takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän

SRV YHTIÖT OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.6.2022 KLO 14.35

SRV on päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta ja takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.


SRV Yhtiöt Oyj (”SRV” tai ”Yhtiö”) tiedotti 31.5.2022 sen liikkeeseenlaskemien kahden kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjouksen täsmentyneistä tuloksista. Tiedotteen julkistamisen jälkeen määrät ovat edelleen hieman täsmentyneet ja 23.3.2016 liikkeeseenlaskeman 100 MEUR joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000198122) (”100 MEUR Joukkovelkakirjalaina”) haltijat ovat tarjonneet joukkovelkakirjojansa SRV:n ostettavaksi yhteensä 13 836 440 euron nimellisarvon edestä ja 27.3.2018 liikkeeseenlaskeman 75 MEUR joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000315395) (”75 MEUR Joukkovelkakirjalaina” ja yhdessä 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan kanssa, ”Joukkovelkakirjalainat”) haltijat ovat tarjonneet joukkovelkakirjojansa SRV:n ostettavaksi yhteensä 28 914 355 euron nimellisarvon edestä. Takaisinosto on ehdollinen SRV:n rahoituksen uudelleenjärjestelyn toteutumiselle, ja takaisinostettavien joukkovelkakirjojen määrän on todettu vahvistuvan takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti SRV:n merkintäoikeusannin tuloksen selvittyä.

SRV on tänään tiedottanut merkintäoikeusantinsa lopullisen tuloksen. Merkintäoikeusannissa Yhtiön saamien bruttotuottojen määrä on noin 34,8 miljoonaa euroa. Lopullisen tuloksen perusteella SRV on päättänyt, että takaisinostettava Joukkovelkakirjalainojen määrä on 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan osalta yhteensä 13 836 440 euroa ja 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan osalta yhteensä 28 914 355 euroa. SRV ostaa Joukkovelkakirjalainoja yhteensä 42 750 795 euron edestä. Takaisinostettavien Joukkovelkakirjalainojen määrä kattaa kaikki ostettavaksi tarjotut joukkovelkakirjat.

Lisäksi SRV:n hallitus on yhtiön 30.5.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella tänään päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta 100 MEUR Joukkovelkakirjalainan ja 75 MEUR Joukkovelkakirjalainan haltijoille toteuttaakseen 23.5.2022 päättyneissä kirjallisissa menettelyissä muutettujen Joukkovelkakirjalainojen vaihtovelkakirjaehtoisuuden. Erityisiä oikeuksia annetaan 570 221 570 kappaletta ja ne antavat oikeuden muuntaa Joukkovelkakirjalainoja yhteensä enintään 570 221 570 Yhtiön osakkeeksi Joukkovelkakirjalainojen muuttuneiden lainaehtojen mukaisin perustein.

Erityiset oikeudet annetaan maksutta. Erityisillä oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on 0,10 euroa osakkeelta. Erityisillä oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta tullaan tarkistamaan Joukkovelkakirjalainojen ehdoissa esitetyn laskukaavan mukaisesti merkintähetkellä. Merkintähinta maksetaan käyttämällä asianomaista lainapääomaa merkintähinnan kuittaamiseen Joukkovelkakirjalainojen ehdoissa esitetyllä tavalla.

Pareto Securities AB (”Pareto”) on toiminut taloudellisena neuvonantajana Joukkovelkakirjalainoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Lisätietoja:
Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate IB, Pareto Securities AB, tel. +46 70 772 5826, cjh@paretosec.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi


Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA
Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Joukkovelkakirjojen muutetut ehdot on sisällytetty kokonaisuudessaan Joukkovelkakirjoja koskeviin ilmoituksiin kirjallisista menettelyistä, jotka SRV on laatinut kirjallisten menettelyiden yhteydessä. Ilmoitus kirjalliseen menettelyyn on saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan kirjallisista menettelyistä annettuihin ilmoituksiin ja niissä esitettyihin tietoihin.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pareto toimii järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Pareto ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Pareto ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.