SRV on alaskirjannut lähes koko omistuksensa Venäjällä ja Fennovoimassa, julkistaa toimenpideohjelman taseen uudelleenjärjestelystä oman pääoman vahvistamiseksi

SRV YHTIÖT OYJ     SISÄPIIRITIETO    28.4.2022      KLO 8.15

SRV on alaskirjannut lähes koko omistuksensa Venäjällä ja Fennovoimassa, julkistaa toimenpideohjelman taseen uudelleenjärjestelystä oman pääoman vahvistamiseksi

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV” tai ”yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt käynnistää yhtiön rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävän toimenpideohjelman Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. Sodasta ja sen aiheuttamasta markkinatilanteesta johtuen SRV on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä alaskirjannut taseestaan käytännössä kaikki Venäjällä sijaitsevat kauppakeskus- ja muut omistuksensa sekä sijoituksensa Fennovoimassa, yhteensä 141,2 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omistusten kokonaisarvo Venäjällä on 2,6 miljoonaa euroa. Tulouttamattomia kate-eliminointeja ei enää ole.  

Omaisuusarvojen heikkenemisellä on merkittävä vaikutus SRV:n omaan pääomaan ja omavaraisuusasteeseen, ja rahoituksen uudelleenjärjestelyllä on tarkoitus vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa vastaavalla määrällä. Rahoitusjärjestelyllä on vahva tuki SRV:n suurimmilta osakkeenomistajilta, joukkovelkakirja- ja hybridilainasijoittajilta sekä pankeilta, joten yhtiö luottaa ohjelman toteutuvan.

Toimenpideohjelman jälkeen SRV on lähes nettovelaton  (IFRS 16 -oikaistu) rakennusyhtiö,  ja sen Venäjä-riski on pieni. Yhtiöllä on hyvä ja tervehtynyt rakennusliiketoiminta Suomessa.

Suunniteltu rahoituksen uudelleenjärjestely koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  1. noin 35 milj. euron merkintäoikeusannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (”Merkintäoikeusanti”);
  2. yhtiön 23.3.2025 erääntyvän 100 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 34,9 milj. euroa) ja 27.3.2025 erääntyvän 75 milj. euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 64,9 milj. euroa) (”Joukkovelkakirjalainat”) muuttamisesta hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä (”Hybridikonversio”). Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus toteutetaan siten, että joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin osakeyhtiölain mukainen erityinen oikeus muuntaa Joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi. Lisäksi Joukkovelkakirjalainojen haltijoille annetaan mahdollisuus tarjota Joukkovelkakirjalainoja kokonaan tai osittain lunastettavaksi hinnasta, joka vastaa 60 % lunastettavien joukkovelkakirjojen nimellisarvosta (”Lunastukset”);
  3. 22.3.2016 liikkeeseen lasketun 45 milj. euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 11,8 milj. euroa) ja 23.5.2019 liikkeeseen lasketun 58,4 milj. euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 3,6 milj. euroa) (”Hybridilainat”) käyttämisestä yhtiön osakkeiden merkintään 45 % joukkovelkakirjojen pääomasta osana Hybridilainojen haltijoille tehtävää enintään 6,9 milj. euron suuruista suunnattua osakeantia (”Suunnattu anti”). Hybridilainojen pääomasta 55 % ja Hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä; ja
  4. SRV:n käytössä olevan maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin (”Rahoituslimiitti”) voimassaolon jatkamisesta 12 kuukaudella sekä tarvittavien muutosten tekemisestä Rahoituslimiittiä koskevaan sopimukseen muuttuvan pääomarakenteen ja Venäjän-liiketoimintojen vaikutusten huomioimiseksi ehdoissa, joiden täyttymiseen muuttuneet olosuhteet voivat vaikuttaa.

Merkintähinta Merkintäoikeusannissa, käytettäessä oikeutta muuttaa Joukkovelkakirjalaina osakkeiksi ja Suunnatussa annissa, on 0,10 euroa osakkeelta.

Toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että (i) yhtiön yhtiökokous päättää Merkintäoikeusantia koskevasta valtuutuksesta yksinkertaisella äänten enemmistöllä sekä Hybridikonversiossa annettavien erityisten oikeuksien antamista koskevasta valtuutuksesta ja Suunnattua antia koskevista valtuutuksista osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla kahden kolmasosan määräenemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, (ii) kunkin Joukkovelkakirjalainan haltijat, jotka edustavat 75 % kirjallisessa menettelyssä edustetusta kyseisen Joukkovelkakirjalainan ulkona olevasta pääomasta, äänestävät kirjallisessa menettelystä Hybridikonversion puolesta, ja (iii) kunkin Hybridilainan haltijat, jotka edustavat 75 % kirjallisessa menettelystä edustetusta kyseisen Hybridilainan yhteenlasketusta nimellisarvosta, äänestävät kirjallisessa menettelyssä Hybridilainojen konversion ja alaskirjauksen mahdollistavien muutosten puolesta. Joukkovelkakirjalainoja ja Hybridilainoja koskevat kirjalliset menettelyt alkavat 28.4.2022. Yhtiön tavoite on saattaa kirjalliset menettelyt päätökseen vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.

Yhtiö on saanut sitoumuksen Merkintäoikeusantia, Suunnattua antia ja Hybridikonversiossa annettavien erityisten oikeuksien antamista koskevien valtuutusten puolesta äänestämisestä ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakkeenomistajilta, jotka edustavat 73,5 % yhtiön kaikista osakkeista. Lisäksi yhtiö on saanut sitoumuksen tarvittavien muutosten puolesta äänestämiseen kirjallisissa menettelyissä velkojilta, jotka edustavat (i) 60,8 % 23.3.2025 erääntyvän Joukkovelkakirjalainan pääomasta, (ii) 51,5 % 27.3.2025 erääntyvän Joukkovelkakirjalainan pääomasta, (iii) 28,8 % 22.3.2016 liikkeeseen lasketun Hybridilainan pääomasta, ja (iv) 56,2 % 23.5.2019 liikkeeseen lasketun Hybridilainan pääomasta. Yhtiö ja sen keskeiset lainanantajat ovat lisäksi sopineet 30.6.2022 asti kestävästä standstill-jaksosta, jonka aikana lainanantajat ovat luopuneet muun ohella Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien alaskirjauksista johtuvista Rahoituslimiitin eräännyttämis- ja irtisanomisoikeuksistaan ehdollisena mainitun rahoituksen uudelleenjärjestelyn toimeenpanolle ja toteuttamiselle sekä allekirjoittaneet Rahoituslimiitin uudet pääasialliset ehdot sisältävän term sheet -asiakirjan. SRV odottaa, että Rahoituslimiitin muutoksia koskeva lopullinen sopimus allekirjoitetaan kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Mikäli nämä suunnitellut toimenpiteet toteutuvat, yhtiön oma pääomaa kasvaa arviolta noin 100 milj. eurolla ja korollinen velka laskee arviolta noin 100 milj. eurolla verrattuna 31.3.2022 tilanteeseen ja yhtiön omavaraisuusaste (IFRS 16 -oikaistu) 31.3.2022 tilanteesta nousisi 9,7 %:sta arviolta yli 35 %:iin.

“Toteutuessaan rahoitusjärjestely tervehdyttää yhtiömme taseen Venäjään liittyvien alaskirjausten jälkeen tasolle, joka mahdollistaa strategiamme täysimääräisen toteuttamisen. SRV:n tulevaisuus rakentuu hyvään ja tervehtyneeseen Suomen rakennusliiketoimintaan”, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola toteaa.

Tausta

Venäjän federaation 24.2.2022 Ukrainassa aloittaman sodan jälkeen Venäjän talous, venäläisten yhtiöiden osakekurssit sekä Venäjän ruplan arvo ovat olleet jyrkässä laskussa, ja useat merkittävät kansainväliset toimijat ovat ilmoittaneet vetäytymisestä tai liiketoimintojen keskeyttämisestä Venäjällä. Samalla Venäjä on ollut voimistuvien taloudellisten pakotteiden kohteena. Geopoliittiset epävarmuudet ja pakotteiden vaikutus ovat johtaneet myös SRV:n Venäjän kauppakeskusliiketoimintojen tulevaisuudennäkymien ja SRV:n Venäjän-toimintoihin liittyvien omistusten arvioidun arvostuksen voimakkaaseen heikentymiseen. Samalla Fennovoiman Hanhikivi-1 -ydinvoimalaprojektiin liittyvä keskeytymisriski on kasvanut merkittävästi.

SRV on 2.3.2022 julkaistuun vuosikertomukseensa sisältyvässä tilinpäätöksessä todennut tilinpäätöspäivän jälkeen Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan olleen hyvin tuore tapahtuma, jonka vaikutuksia SRV:n liiketoimintaan on vaikea arvioida. SRV on 4.3.2022 julkaistussa sijoittajauutisessa ilmoittanut tutkivansa mahdollisuuksia nopeuttaa irtautumista Venäjältä. Venäjän omaisuuserien arvostukseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Sodan seurauksena SRV on päättänyt irtautua nopeutetulla aikataululla omistuksistaan Venäjällä. SRV on neuvotellut Venäjällä sijaitsevien omaisuuserien myynnistä. Neuvottelut ovat vielä kesken.

Yhtiö on vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kirjannut alas lähes kokonaan Venäjällä sijaitsevat omaisuuseränsä sekä omistuksensa Fennovoimassa. Omaisuuserien alaskirjaukset, valuuttakurssimuutokset huomioiden, heikentävät yhtiön omaa pääomaa yhteensä n. 141 milj. euroa. Alaskirjausten jälkeen SRV:n omavaraisuusaste on 6,4 % ja nettovelkaantumisaste 748,4 %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste on 9,7 % ja nettovelkaantumisaste 343,2 %. SRV:n lainojen kovenanttilaskennan mukainen omavaraisuusaste on 12,3 %. Alaskirjausten jälkeen yhtiö ei kykene ilman rahoituksen uudelleenjärjestelyä täyttämään Joukkovelkakirjalainoja eikä Rahoituslimiittejä koskevan sopimuksen kovenanttiehtoja, mikä johtaa Rahoituslimiitin velkojien ja Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden irtisanomis- ja eräännyttämisoikeuden syntymiseen.

Suunnitellut toimenpiteet oman pääoman vahvistamiseksi

SRV:n hallitus on päättänyt aloittaa kirjalliset menettelyt, joissa Joukkovelkakirjalainat muutettaisiin hybridiehtoisiksi vaihtovelkakirjalainoiksi. Lisäksi SRV:n hallitus on päättänyt tarjota Joukkovelkakirjalainojen haltijoille mahdollisuutta joukkovelkakirjalainansa lunastukselle hinnasta, joka vastaa 60 % niiden nimellisarvosta ehdollisena kirjallisissa menettelyissä ehdotettujen muutosten hyväksymiselle. SRV on saanut etukäteissitoumukset äänestää edellä mainittujen Joukkovelkakirjalainojen ehtomuutosten puolesta Joukkovelkakirjalainojen haltijoilta, joiden saatavien pääoma edustaa enemmistöä kunkin SRV:n Joukkovelkakirjalainan pääomasta. Yhteensä nämä sitoumukset edustavat (i) 60,8 % 23.3.2025 erääntyvän Joukkovelkakirjalainan pääomasta, ja (ii) 51,5 % 27.3.2025 erääntyvän Joukkovelkakirjalainan pääomasta. Etukäteissitoumuksiin sisältyy myös tähän mennessä saatuja sitoumuksia Lunastukseen osallistumisesta yhteensä 24,4 milj. euron pääoman edestä. Ehtomuutosten hyväksyminen edellyttää kunkin Joukkovelkakirjalainan osalta hyväksyntää kirjallisessa menettelyssä, johon on osallistunut vähintään 50 % Joukkovelkakirjalainan ulkona olevasta pääomasta, Joukkovelkakirjalainojen haltijoilta, jotka edustavat 75 % kirjallisessa menettelyssä edustetusta Joukkovelkakirjalainojen pääomasta.

SRV:n hallitus on päättänyt aloittaa kirjalliset menettelyt, joissa Hybridilainojen ehtoihin lisättäisiin SRV:n oikeus vaatia Hybridilainojen haltijoita käyttämään 45 % omistamiensa Hybridilainojen pääomasta yhtiön osakkeiden merkintään ja luopumaan 55 % Hybridilainojen pääomasta sekä Hybridilainoille kertyneestä konversiohetkellä maksamattomasta korosta. SRV on neuvotellut useiden suurten Hybridilainojen haltijoiden kanssa, jotka kaikki ovat sitoutuneet äänestämään ehtomuutoksen puolesta. SRV on saanut etukäteissitoumukset äänestää edellä mainittujen Hybridilainojen ehtomuutosten puolesta Hybridilainojen haltijoilta, joiden omistamien Hybridilainojen nimellisarvo edustaa yhteensä (i) 28,8 % 22.3.2016 liikkeeseen lasketun Hybridilainan pääomasta, ja (ii) 56,2 % 23.5.2019 liikkeeseen lasketun Hybridilainan pääomasta. Ehtomuutosten hyväksyminen edellyttää hyväksyntää kirjallisessa menettelyssä, johon on osallistunut vähintään 50 % Hybridilainojen ulkona olevasta pääomasta,  Hybridilainojen haltijoilta, jotka edustavat 75 % kirjallisessa menettelyssä edustetusta Hybridilainojen yhteenlasketusta nimellisarvosta.

SRV:n hallitus on lisäksi päättänyt tavoitella kahta osakeantia (Merkintäoikeusanti ja Suunnattu anti), joiden yhteenlaskettu koko olisi noin 41,9 milj. euroa, sekä esittää, että Hybridikonversiossa annetaan erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat enintään noin 754 milj. yhtiön osakkeen merkitsemiseen. Hallitus tulee kutsumaan koolle arviolta 30.5.2022 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen, jolle hallitus esittää riittävien valtuutuksien myöntämistä edellä mainittujen liikkeeseenlaskujen toteuttamiseksi.

Suunnatussa annissa annettaisiin uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla SRV:n Hybridilainojen haltijoille osana yllä mainittua konversiota, jossa 45 % Hybridilainojen pääomasta muunnettaisiin SRV:n osakkeiksi. Suunnatussa osakeannissa merkinnät maksettaisiin kuittaamalla Hybridilainojen pääomaa. Suunnatun annin koko olisi enintään 6,9 miljoonaa euroa.

Hybridikonversiossa annettavat erityiset oikeudet annettaisiin suunnatusti Joukkovelkakirjalainojen haltijoille osana Joukkovelkakirjalainojen muuttamista vaihtovelkakirjalainaehtoiseksi.

Merkintäoikeusanti olisi kooltaan noin 35 milj. euroa. SRV on saanut AS Pontos Balticilta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Kolpi Investments Oy:ltä, Havu Capital Oy:ltä, Etola Group Oy:ltä, Tungelin Investment Oy:ltä (omasta ja Tuomas Kokkilan puolesta), Lareale Investments Oy:ltä (omasta ja Lauri Kokkilan puolesta) ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta etukäteissitoumukset merkitä Merkintäoikeusannissa SRV:n uusia osakkeita tietyin tavanomaisin ehdoin. Näiden etukäteissitoumusten perusteella Merkintäoikeusannissa merkittävät SRV:n uudet osakkeet vastaavat yhteensä 62,0 % Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Edellä mainitut merkintäsitoumuksen antaneet tahot sekä OP-Henkivakuutus Oy, Pohjola Vakuutus Oy, Tuomas Kokkila ja Lauri Kokkila ovat lisäksi antaneet sitoumukset äänestää yllä mainittujen valtuutusten puolesta SRV:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Äänestyssitoumuksen antaneiden osakkeenomistajien osakkeet edustavat yhteensä 73,5 % SRV:n kaikista osakkeista. Merkintäoikeusantia koskeva valtuutus edellyttää yhtiökokouksessa yksinkertaista äänten enemmistöä ja Hybridikonversiossa annettavien erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus sekä Suunnattua antia koskevat valtuutus osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitettua kahden kolmasosan määräenemmistöä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Merkintähinta Merkintäoikeusannissa maksettaisiin käteisellä. Merkintäoikeusannista saatavat varat käytettäisiin pääosin yllä kuvattuihin Joukkovelkakirjalainojen Lunastuksiin.

Lisäksi SRV:n hallituksen jäsenet Tomi Yli-Kyyny, Hannu Leinonen, Heli Iisakka ja Timo Kokkila, yhtiön toimitusjohtaja Saku Sipola sekä yhdeksän (9) muuta yhtiön toimivan johdon edustajaa on sitoutunut ostamaan OP-Henkivakuutus Oy:ltä ja Pohjola Vakuutus Oy:ltä 15 785 996 Merkintäoikeusannin merkintäoikeutta, mikä vastaa noin 6,0 % kaikista Merkintäoikeusannissa annettavaksi odotetuista merkintäoikeuksista, ja sitoutuneet merkitsemään näillä merkintäoikeuksilla uusia osakkeita Merkintäoikeusannissa. Arviolta 35 miljoonan euron Merkintäoikeusannissa tämä vastaisi noin 2,1 miljoonan euron kokonaismerkintää. Kyseinen järjestely ei ole osa yhtiön palkitsemisjärjestelmää eikä yhtiö ole antanut lainaa, vakuuksia tai takauksia järjestelyyn liittyen.

Yhteensä edellä mainittujen ryhmien etukäteissitoumusten perusteella Merkintäoikeusannissa merkittävät SRV:n uudet osakkeet vastaavat 68,0 % Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä.

SRV ja sen keskeiset lainanantajat ovat allekirjoittaneet Rahoituslimiitin uudet pääasialliset ehdot sisältävän term sheet -asiakirjan SRV:n nykyisen 30 miljoonan euron sitovan maksuvalmiuslimiitin, 40 miljoonan euron sitovan projektirahoituslimiitin ja 63 miljoonan euron ei-sitovan projektirahoituslimiitin voimassaolon jatkamisesta ja eräpäivien pidentämisestä 12 kuukaudella. Ennen lopullisen Rahoituslimiitin muutoksia koskevan sopimuksen allekirjoittamista luottolimiitit ovat yhtiön ja sen tiettyjen tytäryhtiöiden kanssa ehtojensa mukaisesti voimassa vähintään 30.6.2022 asti, mikäli yllä kuvattua rahoituksen uudelleenjärjestelyä jatketaan. SRV odottaa, että Rahoituslimiitin muutoksia koskeva lopullinen sopimus allekirjoitetaan 30.6.2022 mennessä osana yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyä.

Suunnitellut toimenpiteet ovat ehdollisia Merkintäoikeusannin, Suunnatun annin ja Hybridikonversion toteuttamiselle ja edellyttävät SRV:n yhtiökokouksen päätöstä tarvittavista osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista.

Suunniteltujen toimenpiteiden taloudellinen vaikutus SRV:lle

Mikäli edellä kuvatut toimenpiteet toteutuvat suunnitellusti, paranevat SRV:n laskennallinen taseasema ja taloudellinen tilanne merkittävästi verrattuna 31.3.2022 tilanteeseen. SRV:n oma pääoma 31.3.2022 oli 26,4 milj. euroa, ja oman pääoman odotetaan järjestelyjen myötä kasvavan arviolta noin 100 miljoonalla eurolla. Samalla yhtiön korollinen velka vähenee järjestelyjen myötä arviolta noin 100 miljoonalla eurolla. Tällöin SRV:n omavaraisuusaste 31.3.2022 tilanteesta paranisi 9,7 %:sta arviolta yli 35 %:iin.  Toimenpiteiden toteutuessa yhtiön vuotuisten rahoituskulujen odotetaan alenevan noin 6 milj. euroa. Ruplan heikkeneminen on SRV:n Venäjän omistusten osalta vaikuttanut kumulatiivisesti suoraan oman pääoman määrään muuntoerona yhteensä -21,9 milj. euroa laajan tuloslaskelman kautta. Omistuksista luopumisen yhteydessä kertynyt negatiivinen muuntoero tullaan myöhemmin kirjaamaan tuloslaskelmassa kuluksi vaikuttaen liikevoittoon, mutta kirjauksella ei tule olemaan vaikutusta oman pääoman kokonaismäärään eikä operatiiviseen liikevoittoon.

SRV keskittyy jatkossa rakennusliiketoimintaan Suomessa

Uudelleenjärjestelyn toteutuessa suunnitellusti, yhtiön taloudellisen aseman odotetaan paranevan merkittävästi. Yhtiön Venäjä-riski on vähäinen ja yhtiö tulee strategiansa mukaisesti keskittymään Rakentaminen-liiketoimintaan Suomessa (Venäjällä ja Virossa ei ole enää käynnissä olevia rakennushankkeita).

SRV on yksi Suomen suurimmista rakennusalan yhtiöistä, jolla on vahvat näytöt vaativista ja ammatillisesti houkuttelevista hankkeista kuten Helsinki-Vantaan uusi terminaalirakennus ja Supercellin pääkonttori Helsingin Wood Cityssä. Yhtiö tulee Rakentaminen-liiketoiminnassa  keskittymään Suomen kasvukeskuksiin ja panostamaan yhä enemmän monipuolisiin asuntorakentamisen projekteihin, sekä toimitiloissa julkisen sektorin hankkeiden lisäksi markkinaosuuden kasvattamiseen yksityisen sektorin hankkeissa.

Yhtiön Suomen rakennusliiketoiminta on kehittynyt positiivisesti viimeisten kolmen vuoden aikana, ja projektikanta on tervehtynyt. Vuonna 2021 Rakentaminen-liiketoiminnan liikevaihto oli 930,1 milj. euroa ja operatiivinen liikevoitto 14,1 milj. euroa. Ilman poikkeuksellisesta Tampereen Kannen areena -urakasta koitunutta tappiota, Rakentaminen-liiketoiminnan operatiivinen liikevoitto olisi vuonna 2021 ollut 34,7 milj. euroa (4,0 % liikevaihdosta). Vuonna 2020 Rakentaminen-liiketoiminnan operatiivinen liikevoitto oli 25,1 milj. euroa (2,6 prosenttia liikevaihdosta).

SRV:n Rakentaminen-liiketoiminnan  tilauskanta  vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 858,0 milj. euroa. Lisäksi yhtiö on julkaissut vielä tilauskantaan kirjaamattomia hankkeita noin 1,4 miljardin euron arvosta. Näiden hankkeiden arvioidaan kasvattavan yhtiön tilauskantaa vuoden 2022 aikana. SRV arvioi tilauskannasta ja esisopimuksista realisoituvan liikevaihtona noin 760 milj. euroa vuonna 2022, 560 milj. euroa vuonna 2023 ja 380 milj. euroa vuonna 2024.  Merkittävä osa nykyisestä tilauskannasta koostuu allianssi- tai projektinjohtourakoista, jotka ovat sopimusmalleina vähäriskisiä muihin urakkamuotoihin verrattuna. Lisäksi tilauskantaan vielä kirjaamattomista hankkeista valtaosa koostuu vastaavista allianssi- tai projektinjohtourakoista. Näiden myötä yhtiöllä on vahva ja riskiprofiililtaan terve projektikanta ja uusien hankkeiden näkymä tuleville vuosille.

“Tilauskantamme on terveellä ja verrattain vähäriskisellä pohjalla, joka on saavutettu panostamalla yhteistoiminnallisiin urakoihin. Olemme viimeisen vuoden aikana ilmoittaneet useista uusista projekteista, joiden odotetaan kasvattavan tilauskantaa ja jotka kaikki perustuvat ydinvahvuuksiimme eli asiakaslähtöiseen hankekehitykseen ja yhteistoiminnalliseen urakointiin sekä elinkaariviisauteen. Tulemme liiketoiminnassamme keskittymään Suomen kasvukeskuksiin ja pyrimme kasvattamaan asuntorakentamisen osuutta liikevaihdostamme”, Sipola sanoo.

Tärkeitä päivämääriä

Äänestysaika kirjallisessa menettelyssä (Joukkovelkakirjalainat ja Hybridilainat)28.4.- 23.5.2022
Kutsu SRV:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen6.5.2022 (arvioitu)
SRV:n ylimääräinen yhtiökokous30.5.2022 (arvioitu)
Merkintäoikeusannin ja Suunnatun annin merkintäaikaylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen
Joukkovelkakirjalainojen lunastushinnan maksu ja muunto hybridilainoiksi            Merkintäoikeusannin jälkeen

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (“Danske Bank”) toimii Merkintäoikeusannin pääjärjestäjänä ja SRV:n taloudellisena neuvontajana. Pareto Securities AB (”Pareto”) toimii SRV:n taloudellisena neuvonantajana. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii SRV:n oikeudellisena neuvonantajana. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Danske Bankin oikeudellisena neuvonantajana Merkintäoikeusannissa. Miltton Oy toimii SRV:n viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoa
Saku Sipola, toimitusjohtaja, puh. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi   

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa arvopapereiden liikkeeseenlaskuista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Merkintäoikeusannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka SRV laatii Merkintäoikeusannin yhteydessä. Suomenkielinen esite julkaistaan SRV:n verkkosivuilla osoitteessa https://www.srv.fi/sijoittajat/.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank ja Pareto toimivat järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Danske Bank ja Pareto eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Danske Bank ja Pareto eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.