SRV lykkää hybridijoukkovelkakirjojen koronmaksua sekä liikkeeseen laskettujen hybridijoukkovelkakirjojen pääoman maksua; hybridijoukkovelkakirjojen muuntamista uusiksi osakkeiksi tullaan tarjoamaan

SRV Yhtiöt Oyj: SRV lykkää hybridijoukkovelkakirjojen koronmaksua sekä liikkeeseen laskettujen hybridijoukkovelkakirjojen pääoman maksua; hybridijoukkovelkakirjojen muuntamista uusiksi osakkeiksi tullaan tarjoamaan

SRV YHTIÖT OYJ               PÖRSSITIEDOTE               6.2.2020 KLO 8.25

SRV Yhtiöt Oyj: SRV lykkää hybridijoukkovelkakirjojen koronmaksua sekä liikkeeseen laskettujen hybridijoukkovelkakirjojen pääoman maksua; hybridijoukkovelkakirjojen muuntamista uusiksi osakkeiksi tullaan tarjoamaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") lykkää 45.000.000 euron 8,750 prosentin 22.3.2016 liikkeeseen laskettujen hybridijoukkovelkakirjojen (joista on ulkona 24,5 miljoonaa euroa) ("2016 Hybridivelkakirjat") koronmaksua, eikä tule maksamaan pääomaa 2016 Hybridivelkakirjoille ensimmäisenä tarkistuspäivänä 22.3.2020.

SRV:n 58,400,000 euron 12 prosentin kiinteäkorkoisten 23.5.2019 liikkeeseen laskettujen hybridijoukkovelkakirjojen ("2019 Hybridivelkakirjat") seuraava koronmaksupäivä on 23.5.2020 ja 2019 Hybridivelkakirjojen ensimmäinen korontarkistuspäivä on 23.5.2023.

SRV:n hallitus on tänään päättänyt tavoitella suunnattua osakeantia, jossa 2016 Hybridivelkakirjojen haltijoille sekä 2019 Hybridivelkakirjojen haltijoille tarjotaan mahdollisuutta muuntaa 2016 Hybridivelkakirjat ja 2019 Hybridivelkakirjat SRV:n uusiksi osakkeiksi. Tavoitellun osakeannin koko vastaisi 2016 Hybridivelkakirjojen ja 2019 Hybridivelkakirjojen pääomaa ja niille kertyneiden korkojen määrää, ja olisi arviolta noin 91 miljoonaa euroa. SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä (SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö) etukäteissitoumukset merkitä hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille suunnatussa osakeannissa SRV:n uusia osakkeita hybridijoukkovelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Edellä mainitut etukäteissitoumukset on annettu 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla. Osakeanti vaatii SRV:n yhtiökokouksen valtuutuksen ja on ehdollinen valtuutuksen saamiselle. SRV:n hallitus tulee esittämään 26.3.2020 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle riittävien osakeantivaltuutusten myöntämistä.

2016 Hybridivelkakirjojen seuraava koronmaksupäivä ja ensimmäinen korontarkistuspäivä on 22.3.2020. SRV ei tule maksamaan 2016 Hybridivelkakirjojen korkoa, eikä tule suorittamaan pääoman takaisinmaksua tuona päivänä. Tästä johtuen, ensimmäisestä tarkistuspäivästä (se mukaan lukien) viimeiseen lunastuspäivään (se poissulkien) saakka, 2016 Hybridivelkakirjat kerryttävät pääomalleen kiinteää vuotuista korkoa, joka on yhtä suuri kuin neljän vuoden swap-kurssi (4-year Swap Rate, kuten määritelty 2016 Hybridivelkakirjojen ehdoissa) lisättynä 5,00 prosentin vuotuisella marginaalilla ja lisättynä 8,819 prosentin vuotuisella marginaalilla jokaista koronmääritysjaksoa (Reset Period, kuten määritelty 2016 Hybridivelkakirjojen ehdoissa) kohden, maksettuna vuosittain takautuvasti 22.3. joka vuosi alkaen 22.3.2021. Jokainen lykätty koronmaksu kerryttää korkoa (siten kuin se olisi pääomaa) korkoprosentilla, joka vastaa kulloinkin voimassa olevaa 2016 Hybridivelkakirjan korkoa. Lykättyä korkoa ei pääomiteta 2016 Hybridivelkakirjojen pääomaan.

SRV on tänään sopinut keskeisten lainanantajiensa kanssa, että 2016 Hybridivelkakirjoille ja 2019 Hybridivelkakirjoille ei tulla maksamaan korkoa eikä niiden pääoman takaisinmaksua tulla suorittamaan ilman SRV:n keskeisten lainanantajien kirjallista ennakkosuostumusta muutoin kuin (i) sellaisten koronmaksujen osalta, joita ei voida lykätä, edellyttäen että maksu rahoitetaan soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla ja (ii) koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun osalta, edellyttäen että maksu rahoitetaan muilla soveltuvilla toissijaisilla rahoitusinstrumenteilla  kuin tänään tiedotetulla suunnitellulla merkintäetuoikeusannilla ("Merkintäetuoikeusanti"). Soveltuviin toissijaisiin rahoitusinstrumentteihin luetaan 42,5 miljoonaa euroa ylittävä osa Merkintäetuoikeusannin tuotoista, muu mahdollinen oma pääoma, joka hankitaan Merkintäetuoikeusannin jälkeen toteutettavilla osakeanneilla ja hybridijoukkovelkakirjat tai pääomalainat, joiden erääntymispäivä tai ensimmäinen mahdollinen takaisinmaksupäivä on aikaisintaan 31.12.2022.

Lisätietoja:

Saku Sipola, toimitusjohtaja, p. 040 551 5953, saku.sipola@srv.fi

Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti

SRV on rohkea rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 960 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") määritellyille kokeneille sijoittajille. 

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Relevantit henkilöt"). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo", "voisi" ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.