SRV aloittaa kirjalliset menettelyt vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muuttamiseksi ja julkaisee joukkovelkakirjalainoja koskevan takaisinostotarjouksen

SRV YHTIÖT OYJ                        PÖRSSITIEDOTE                        28.4.2022 2022 KLO 8.20

SRV aloittaa kirjalliset menettelyt vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muuttamiseksi ja julkaisee joukkovelkakirjalainoja koskevan takaisinostotarjouksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj (“SRV“ tai ”Yhtiö”) ilmoittaa kirjallisista menettelyistä koskien mahdollisia muutoksia SRV:n 23.3.2025 erääntyvän 100.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on noin 34,9 milj. euroa) (“100 MEUR Velkakirjat“) ja 27.3.2025 erääntyvän 75.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on noin 64,9 milj. euroa)  (“75 MEUR Velkakirjat” ja yhdessä 100 MEUR Velkakirjojen kanssa “Joukkovelkakirjat“) ehtoihin. Samassa yhteydessä SRV kutsuu kaikki Joukkovelkakirjojen haltijat tarjoamaan Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi rahavastiketta vastaan hinnalla, joka vastaa 60 %:ia kunkin Joukkovelkakirjan nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount) (”Takaisinostohinta”).

SRV tiedotti 28.4.2022 käynnistämästään SRV:n rahoituksen kokonaisvaltaiseen uudelleenjärjestelyyn tähtäävästä toimenpideohjelmasta Ukrainan sodan ja siihen liittyvien taloudellisten pakotteiden aiheuttamien Venäjän liiketoimintojen arvonalentumisten seurauksena. Uudelleenjärjestelyn tavoitteena on kasvattaa omaa pääomaa noin 100 miljoonalla eurolla ja samalla pienentää korollista velkaa vastaavalla määrällä. Rahoitusjärjestelyllä on vahva tuki SRV:n suurimmilta osakkeenomistajilta, joukkovelkakirja- ja hybridilainasijoittajilta sekä pankeilta, joten yhtiö luottaa ohjelman toteutuvan. Toimenpideohjelman jälkeen SRV on lähes nettovelaton (IFRS 16 -oikaistu) rakennusyhtiö, ja sen Venäjä-riski on pieni. Yhtiöllä on hyvä ja tervehtynyt rakennusliiketoiminta Suomessa.

Yllä kuvatut toimenpiteet ovat osa uudelleenjärjestelyyn tähtäävää toimenpideohjelmaa, joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

  1. noin 35 milj. euron merkintäoikeusannista Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (”Merkintäoikeusanti”);
  2. Joukkovelkakirjojen muuttamisesta hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi kirjallisissa menettelyissä (”Hybridikonversio”). Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus toteutetaan siten, että Joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin osakeyhtiölain mukainen erityinen oikeus muuntaa Joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi. Lisäksi Joukkovelkakirjojen haltijoille annetaan mahdollisuus tarjota Joukkovelkakirjoja kokonaan tai osittain lunastettavaksi hinnasta, joka vastaa 60 %:a lunastettavien Joukkovelkakirjojen nimellisarvosta (”Takaisinostotarjous”);
  3. 22.3.2016 liikkeeseen lasketun 45 milj. euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 11,8 milj. euroa) ja 23.5.2019 liikkeeseen lasketun 58,4 milj. euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjalainan (jonka ulkona oleva pääoma on 3,6 milj. euroa) (”Hybridilainat”) käyttämisestä yhtiön osakkeiden merkintään 45 % joukkovelkakirjojen pääomasta osana Hybridilainojen haltijoille tehtävää enintään 6,9 milj. euron suuruista suunnattua osakeantia (”Suunnattu anti”). Hybridilainojen pääomasta 55 % ja Hybridilainoille kertynyt konversiohetkellä maksamaton korko leikataan kokonaisuudessaan osana järjestelyä; ja
  4. SRV:n käytössä olevan maksuvalmius- ja projektirahoituslimiitin (”Rahoituslimiitti”) voimassaolon jatkamisesta 12 kuukaudella sekä tarvittavien muutosten tekemisestä Rahoituslimiittiä koskevaan sopimukseen muuttuvan pääomarakenteen ja Venäjän-liiketoimintojen vaikutusten huomioimiseksi ehdoissa, joiden täyttymiseen muuttuneet olosuhteet voivat vaikuttaa.

Kirjallinen menettely Joukkovelkakirjojen muuttamiseksi hybridi- ja vaihtovelkakirjaehtoisiksi

Yllä mainitun toimenpideohjelman johdosta SRV käynnistää Joukkovelkakirjoja koskevat kirjalliset menettelyt, jotka tähtäävät Joukkovelkakirjojen muuttamiseen hybridi- ja vaihtovelkakirjalainaehtoisiksi (konvertoidut velkakirjat alempana ”Instrumentit”). Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus toteutetaan siten, että joukkovelkakirjalainojen ehtoja muutetaan sisällyttämällä ehtoihin osakeyhtiölain mukainen erityinen oikeus muuntaa Joukkovelkakirjoja osakkeiksi.

Kirjalliset menettelyt toteutetaan 28.4.2022 päivättyjen kirjallista menettelyä koskevien ilmoitusten (Notice of written procedure) ehtojen mukaisesti. Ilmoitukset ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. 100 MEUR Velkakirjojen ja 75 MEUR Velkakirjojen kirjalliset menettelyt ovat toisistaan erilliset.

Kirjallisissa menettelyissä SRV ehdottaa Joukkovelkakirjojen haltijoille, että Joukkovelkakirjojen haltijat suostuvat olemaan vetoamatta (waiver) SRV:n omavaraisuuskovenantin rikkomiseen 31.3.2022 päättyneeltä tarkastelujaksolta. Lisäksi Joukkovelkakirjojen ehtoihin ehdotetaan tarkennuksia sen osalta, että omavaraisuuskovenanttia ei tarkasteta 30.6.2022 päättyvältä jaksolta ja että SRV Russia Oy:tä ja SRV:n tai SRV Russia Oy:n suoraan tai välillisesti omistamia Alankomaissa ja Venäjällä sijaitsevia tytäryhtiötä ei lasketa jatkossa enää materiaalisiin yhtiöihin.

Lisäksi Joukkovelkakirjojen ehtoihin lisätään määräykset menettelystä, jossa Joukkovelkakirjojen ehdot korvataan uusilla Instrumenttien ehdoilla sillä edellytyksellä, että:

  1. Hybridikonversio toteutetaan samanaikaisesti 75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen osalta;
  2. alla kuvattu Joukkovelkakirjoja koskeva takaisinostotarjousprosessi on saatettu loppuun;
  3. SRV on saattanut loppuun yhden tai useamman osakeannin, jossa kerättyjen varojen määrä on vähintään 20 milj. euroa;
  4. SRV:n yhtiökokous on tehnyt tarvittavat valtuutuspäätökset koskien Instrumenttien ehtoihin sisällytettäviä erityisiä oikeuksia;
  5. Hybridilainojen haltijat ovat hyväksyneet kirjallisessa menettelyssä ehtomuutokset, joiden nojalla Hybridilainojen haltijat voivat käyttää 45 %:a Hybridilainojen pääomasta SRV:n osakkeiden merkintään ja konvertoimaton osuus leikataan kokonaisuudessaan; ja
  6. Yhtiön Rahoituslimiitin velkojat ovat sitoutuneet Rahoituslimiitin eräpäivän pidennykseen 28.4.2024 asti (alisteisena ylläkuvatun mukaiselle kokonaisjärjestelyn toteutumiselle ja tavanomaisille rahoittajan vaatimuksille).

Hybridikonversion jälkeen voimassa olevat Instrumentit ovat Yhtiön viimesijaisia, eräpäivättömiä velvoitteita, joita käsitellään IFRS-standardien mukaisesti SRV:n kirjanpidossa oman pääoman ehtoisina rahoitusvälineinä. Instrumenttien haltijoilla on tietyin edellytyksin oikeus käyttää Instrumenttien pääomaa SRV:n osakkeiden merkintään.

Kirjallisista menettelyistä on ennen niiden julkistamista keskusteltu pääasiassa suurempien institutionaalisten Joukkovelkakirjojen haltijoiden kanssa, ja Yhtiö on saanut sitoumuksen tarvittavien muutosten puolesta äänestämiseen kirjallisissa menettelyissä velkojilta, joiden saatavien pääoma edustaa enemmistöä kunkin Joukkovelkakirjalainan pääomasta. Yhteensä nämä sitoumukset edustavat (i) 51,5%:a 75 MEUR Velkakirjojen, ja (ii) 60,8%:a 100 MEUR Velkakirjojen pääomasta.

75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen ehtojen mukaan kirjallinen menettely on päätösvaltainen vain, jos vähintään 50 prosenttia tarkistetusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount, kuten määritelty 75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen ehdoissa) edustavat haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn. Kirjallisissa menettelyissä ehdotettavat muutokset edellyttävät suostumusta haltijoilta, jotka edustavat vähintään 75 prosenttia siitä osasta tarkistettua nimellisarvoa (Adjusted Nominal Amount, kuten määritelty 75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen ehdoissa), jonka osalta haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn.

Ollakseen oikeutettu osallistumaan soveltuvaan kirjalliseen menettelyyn, osallistujan on oltava 75 MEUR Velkakirjojen tai 100 MEUR Velkakirjojen haltija Euroclear Finland Oy:n kaupankäyntijärjestelmien arvo-osuusjärjestelmän aukioloajan päättyessä (CSD Business Day, kuten määritelty 75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen ehdoissa) 27.4.2022. Määräaika asianmukaisen äänestyslomakkeen jättämiselle on klo 17:00 (Suomen aikaa) 23.5.2022, johon määräaikaan mennessä Agentin (Agent, kuten määritelty 75 MEUR Velkakirjojen ja 100 MEUR Velkakirjojen ehdoissa) on vastaanotettava äänestyslomake sähköpostilla, postitse tai lähetin välityksellä.

Joukkovelkakirjojen haltijoita kehotetaan huolellisesti lukemaan kirjallisia menettelyjä koskevat ilmoitukset saadakseen yksityiskohtaiset ja täydelliset tiedot ehdotetuista muutoksista ja menettelystä kirjallisiin menettelyihin osallistumiseksi. Ilmoitukset ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Jos ehdotettuja muutoksia ei hyväksytä sekä 75 MEUR Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä että 100 MEUR Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä, sekä 75 MEUR Velkakirjojen että 100 MEUR Velkakirjojen ehdot säilyvät muuttumattomina.

Takaisinostotarjous koskien SRV:n ulkona olevia Joukkovelkakirjoja

Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamista koskevien kirjallisten menettelyjen yhteydessä SRV kutsuu kaikki Joukkovelkakirjojen haltijat tarjoamaan Joukkovelkakirjansa ostettavaksi rahavastiketta vastaan Takaisinostohinnasta. Samanaikaisesti SRV hakee suostumuksia Joukkovelkakirjojen ehtojen muuttamisen (”Ehdotus”) hyväksynnälle yllä kuvatussa kirjallisessa menettelyssä (”Suostumustenhakumenettely”).

Takaisinosto ja Suostumustenhakumenettely toteutetaan noudattaen niitä ehtoja ja rajoitteita, jotka on kuvattu 28.4.2022 päivätyssä englanninkielisessä Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum -asiakirjassa (”Muistio”). Joukkovelkakirjan haltija voi pyytää kopiota Muistiosta Agentilta (alla mainittu yhteystiedot).

Takaisinostotarjouksen mukaisesti toimitetuille ja hyväksytyille Joukkovelkakirjoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Joukkovelkakirjan haltijan, joka Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjoaa Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi, katsotaan antaneen suostumuksensa Ehdotukselle omistamiensa Joukkovelkakirjojen osuuksien osalta. Joukkovelkakirjan haltijan ei täten ole mahdollista tarjota osuuksiaan ostettavaksi antamatta samalla suostumustaan Ehdotukselle. Joukkovelkakirjan haltijan tulee antaa suostumuksensa osuuksiensa tarjoamiseen toimittamalla kirjallisen menettelyn mukaisesti Agentille yllä mainituissa aikarajoissa äänestys- ja tarjouskirje (Voting and Tender Form).

Takaisinostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, yllä kuvattujen rahoituksen uudelleenjärjestelytoimenpiteiden toteutuminen Muistiossa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Suurempien institutionaalisten Joukkovelkakirjalainojen haltijoiden etukäteissitoumuksiin, joita on kuvattu kirjallisen menettelyn osalta yllä, sisältyy myös tähän mennessä saatuja sitoumuksia Takaisinostotarjoukseen osallistumisesta yhteensä 24,4 milj. euron pääoman edestä.

SRV on nimennyt Pareto Securities AB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen Joukkovelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Joukkovelkakirjojen haltijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Pareto Securities AB:hen (yhteystiedot alla) saadakseen lisätietoja Joukkovelkakirjoja koskevista kirjallisista menettelyistä.

Liitteet:

75 MEUR Velkakirjoja koskeva ilmoitus kirjallisesta menettelystä (englanniksi)

75 MEUR Velkakirjojen muutetut ehdot (englanniksi)

75 MEUR Velkakirjoista konvertoitavien Instrumenttien ehdot (englanniksi)
100 MEUR Velkakirjoja koskeva ilmoitus kirjallisesta menettelystä (englanniksi)

100 MEUR Velkakirjojen muutetut ehdot (englanniksi)

100 MEUR Velkakirjoista konvertoitavien Instrumenttien ehdot (englanniksi)

Lisätietoja:

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Ville Takala, toimitusjohtaja, Pareto Securities Oy, p. +358 50 1745, ville.takala@paretosec.com

Henri Kaasalainen, Nordic Trustee Oy, p. +358 400 202 474, finland@nordictrustee.com (”Agentti”)

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti


SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole rekisteröidä tai tarjota yleisölle arvopapereita Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Joukkovelkakirjojen muutetut ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan Joukkovelkakirjoja koskeviin ilmoituksiin kirjallisesta menettelystä, jonka SRV on laatinut kirjallisen menettelyn yhteydessä. Ilmoitus kirjalliseen menettelyyn on saatavilla SRV:n verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan kirjallisesta menettelystä annettuun ilmoitukseen ja siinä esitettyihin tietoihin.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Danske Bank ja Pareto toimivat järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta. Danske Bank ja Pareto eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Danske Bank ja Pareto eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.