SRV aloittaa kirjalliset menettelyt vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muuttamiseksi

SRV YHTIÖT OYJ             SISÄPIIRITIETO                29.3.2021      KLO 20.00

SRV aloittaa kirjalliset menettelyt vakuudettomien joukkovelkakirjojensa ehtojen muuttamiseksi

SRV Yhtiöt Oyj ("SRV") ilmoittaa kirjallisista menettelyistä koskien mahdollisia muutoksia SRV:n 23.3.2022 erääntyvän 100.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on 62.096.000 euroa) ("2022 Velkakirjat") ja 27.9.2023 erääntyvän 75.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan ("2022 Velkakirjat" ja yhdessä 2021 Velkakirjojen kanssa "Joukkovelkakirjat") ehtoihin.

SRV tiedotti 31.10.2019 tervehdyttämisohjelmasta, jonka tarkoitus oli useiden toimenpiteiden kautta parantaa SRV:n kannattavuutta sekä vahvistaa SRV:n likviditeettiasemaa. Esitetyt toimenpiteet sisälsivät henkilöstövähennyksiä, taseen keventämisen, hankintojen tehokkuuden kehittämisen ja tarjoustoiminnan kriteerien tiukentamisen.

Tervehdyttämisohjelmaa lisäksi täydennettiin useilla lisätoimenpiteillä, joista tiedotettiin 6.2.2020. Näihin toimenpiteisiin sisältyivät SRV:n omistusosuuden myynti REDI-kauppakeskuksessa, SRV:n omistusosuuden vähentäminen Tampereen Kansi ja Areena -hankkeessa, muutokset SRV:n luottolimiittiin ja SRV:n taseen vahvistaminen kahdella osakeannilla.

Viimeisen vuoden aikana SRV on työskennellyt huolellisesti tervehdyttämisohjelmansa toteuttamiseksi ja on saanut valmiiksi kuusi kahdeksasta ohjelman mukaisesta toimenpiteestä, sekä edistynyt hyvin kahden kesken olevan toimenpiteen toteuttamisessa. Tervehdyttämisohjelman nopea toteuttaminen on auttanut SRV:tä kääntämään liiketuloksensa uudelleen voitolliseksi vuonna 2020 ja on lisäksi mahdollistanut taseen vahvistamisen sekä korollisten velkojen merkittävän vähentämisen.

SRV julkisti 4.2.2021 uuden strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa vuosille 2021–2024. Strategia tähtää pitkäjänteisen kilpailuedun kehittämiseen, erinomaiseen asiakaskokemukseen, elinkaaren aikaisten palvelujen mahdollisuuksien avaamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen ja velkaantuneisuuden laskuun.

Edellä mainitusta huolimatta SRV:n mahdollisuuksia strategisten tavoitteidensa edistämiseen rajoittaa SRV:n etuoikeudettomien velkojen maturiteettirakenne. Tästä johtuen SRV tavoittelee tasapainoisempaa maturiteettirakennetta. Tässä tarkoituksessa SRV on käynyt neuvottelut lainanantajapankkiensa kanssa, ja on vastaanottanut SRV:n luottolimiitin pidentämisen pääasialliset ehdot sisältävän asiakirjan, joka kuitenkin on alisteinen neuvotteluille, sopimusasiakirjoista sopimiselle ja tietyille ennakkoehdoille, mukaan lukien Velkakirjojen eräpäivän pidentämiselle.

SRV näin ollen käynnistää Velkakirjoja koskevat kirjalliset menettelyt, jotta SRV:llä olisi enemmän liikkumavaraa strategian mukaisten jäljellä olevien toimenpiteiden toteuttamiselle.

Kirjallisissa menettelyissä SRV ehdottaa:

  • 2022 Velkakirjojen haltijoille, että 2022 Velkakirjojen eräpäiväksi, joka nykyään on 23.3.2022, muutetaan 23.3.2025, ja 2023 Velkakirjojen haltijoille, että 2023 Velkakirjojen eräpäiväksi, joka nykyään on 27.9.2023, muutetaan 27.3.2025;
  • lisättäväksi SRV:lle velvollisuus lyhentää 2022 Velkakirjojen yhteenlaskettua nimellisarvoa 22.096.000 euron ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla ja 2023 Velkakirjojen yhteenlaskettua nimellisarvoa 5.000.000 euron ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla siten, että takaisinmaksettava määrä vastaisi 101,75 prosenttia siitä nimellisarvon määrästä, jolla kutakin 2022 Velkakirjaa ja 2023 Velkakirjaa lyhennetään;
  • lisättäväksi SRV:lle velvollisuus lyhentää kunakin koronmaksupäivänä, joka ei ole lunastuspäivä, 2022 Velkakirjojen yhteenlaskettua nimellisarvoa 2.500.000 euron ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla ja 2023 Velkakirjojen yhteenlaskettua nimellisarvoa 2.500.000 euron ennenaikaisella osittaisella takaisinmaksulla siten, että takaisinmaksettava määrä vastaisi 101,75 prosenttia siitä nimellisarvon määrästä, jolla kutakin 2022 Velkakirjaa ja 2023 Velkakirjaa lyhennetään;
  • muutosta 2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehtojen kohdan 10.6 mukaiseen velanottorajoitukseen; ja
  • tiettyjä muita muutoksia epäajantasaisten ehtojen muuttamiseksi tai poistamiseksi.

Kirjallisista menettelyistä on ennen niiden julkistamista keskusteltu pääasiassa suurempien institutionaalisten haltijoiden kanssa, ja nämä haltijat ovat ilmaisseet vahvan tukensa ehdotetuille muutoksille allekirjoittamalla äänestyssitoumuksen. Yhteensä kyseiset haltijat edustavat enemmistöä sekä 2022 Velkakirjojen että 2023 Velkakirjojen ulkona olevan nimellisarvon määrästä.

2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehtojen mukaan kirjallinen menettely on päätösvaltainen vain, jos vähintään 50 prosenttia tarkistetusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount, kuten määritelty 2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehdoissa) edustavat haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn. Kirjallisissa menettelyissä ehdotettavat muutokset edellyttävät suostumusta haltijoilta, jotka edustavat vähintään 75 prosenttia siitä osasta tarkistettua nimellisarvoa (Adjusted Nominal Amount, kuten määritelty 2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehdoissa), jonka osalta haltijat vastaavat kirjalliseen menettelyyn.

Ollakseen oikeutettu osallistumaan soveltuvaan kirjalliseen menettelyyn, osallistujan on oltava 2022 Velkakirjojen tai 2023 Velkakirjojen haltija 29.3.2021 arvo-osuusjärjestelmän aukioloajan päättyessä (CSD Business Day, kuten määritelty 2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehdoissa). Määräaika asianmukaisen äänestyslomakkeen jättämiselle on klo 17:00 (Suomen aikaa) 27.4.2021, johon määräaikaan mennessä Agentin (Agent, kuten määritelty 2022 Velkakirjojen ja 2023 Velkakirjojen ehdoissa) on vastaanotettava äänestyslomake sähköpostilla, postitse tai lähetin välityksellä.

Joukkovelkakirjojen haltijoita kehotetaan huolellisesti lukemaan kirjallisia menettelyjä koskevat ilmoitukset saadakseen yksityiskohtaiset ja täydelliset tiedot ehdotetuista muutoksista ja menettelystä kirjallisiin menettelyihin osallistumiseksi. Ilmoitukset ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Jos ehdotettuja muutoksia ei hyväksytä sekä 2022 Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä että 2023 Velkakirjoja koskevassa kirjallisessa menettelyssä, sekä 2022 Velkakirjojen että 2023 Velkakirjojen ehdot säilyvät muuttumattomina.

SRV on nimennyt Pareto Securities AB:n taloudelliseksi neuvonantajakseen Joukkovelkakirjoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Joukkovelkakirjojen haltijoita kehotetaan olemaan yhteydessä Pareto Securities AB:hen (yhteystiedot alla) saadakseen lisätietoja Joukkovelkakirjoja koskevista kirjallisista menettelyistä.

Liitteet:
2022 Velkakirjoja koskeva ilmoitus kirjallisesta menettelystä (englanniksi)
2023 Velkakirjoja koskeva ilmoitus kirjallisesta menettelystä (englanniksi)

 

Lisätietoja:
Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949, jarkko.rantala@srv.fi
Ville Takala, toimitusjohtaja, Pareto Securities Oy, p. +358 50 1745, ville.takala@paretosec.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Pyrkimyksemme on luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 975,5 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 4 200 alihankkijan verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja