Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV YHTIÖT OYJ     YHTIÖKOKOUSKUTSU      5.3.2020   KLO 10.00

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.3.2020 klo 16.00, SRV Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa, osoitteessa: Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. 

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.    Kokouksen avaaminen 

2.    Kokouksen järjestäytyminen 

3.    Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 

4.    Kokouksen laillisuuden toteaminen 

5.    Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 

6.    Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.    Tilinpäätöksen vahvistaminen 

8.    Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa. 
 
9.    Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 

10.    Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallitus ehdottaa, että toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistetaan.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

11.    Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. 

12.    Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
 
Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. 


13.    Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen 

Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Minna Alitalo, Olli-Pekka Kallasvuo, Timo Kokkila ja Tomi Yli-Kyyny ja että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Hannu Leinonen ja Heikki Leppänen. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen HR- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että Tomi Yli-Kyyny valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. 
Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

14.    Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
 
15.    Tilintarkastajan valitseminen 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Samuli Perälä.

16.    Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.  

Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan.

17.    Suunniteltu rahoitusjärjestely ja siihen liittyvien osakeantivaltuutusten hyväksyminen

Rahoitusjärjestelyn kuvaus

SRV tiedotti 6.2.2020 päättäneensä osana aiemmin tiedotettua tervehdyttämisohjelmaa tehtävistä uusista toimenpiteistä. Toimenpiteisiin kuuluvat oman pääoman vahvistaminen sekä sittemmin toteutetut SRV:n omistuksen myynti kauppakeskus REDI:stä ja SRV:n omistuksen vähentäminen Tampereen Kansi ja Areena  hankkeesta. Samalla SRV sopi keskeisten lainanantajiensa kanssa 100 miljoonan euron luottolimiitin muuttamisesta kahdeksi erilliseksi, 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron, luottolimiitiksi.

Mainittujen toimenpiteiden tarkoitus on toteutuessaan parantaa SRV:n taseasemaa, likviditeettiä ja taloudellista tilannetta merkittävästi kuluvan vuoden toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Osana mainittuja toimenpiteitä SRV:n hallitus on 6.2.2020 päättänyt tavoitella kahta osakeantia, joiden yhteenlaskettu koko olisi enintään noin 142 miljoonaa euroa (tarkentunut 6.2.2020 tiedotetusta 141 miljoonasta eurosta). Osakeantien mahdollistamiseksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista.

SRV suunnittelee, että ensimmäisessä osakeannissa tarjottaisiin uusia osakkeita suunnatulla osakeannilla SRV:n hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille hybridijoukkovelkakirjojen muuntamiseksi osakkeiksi. Suunnatussa osakeannissa merkinnät maksettaisiin kuittaamalla hybridijoukkovelkakirjoja. Tavoitellun osakeannin koko vastaisi hybridijoukkovelkakirjojen pääoman ja kertyneiden korkojen määrää, ja olisi arviolta noin 92 miljoonaa euroa (tarkentunut 6.2.2020 tiedotetusta 91 miljoonasta eurosta). SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä ja OP-Henkivakuutus Oy:ltä sekä Pontos Oy:ltä (SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisö) etukäteissitoumukset merkitä hybridijoukkovelkakirjojen haltijoille suunnatussa osakeannissa SRV:n uusia osakkeita hybridijoukkovelkakirjoilla, joiden pääoma on yhteensä noin 51 miljoonaa euroa, ja yhteenlaskettu määrä kertyneiden korkojen kanssa arviolta noin 57 miljoonaa euroa. Edellä mainitut etukäteissitoumukset on annettu 1,05 euron osakekohtaisella hinnalla.

SRV suunnittelee, että toinen osakeanti olisi ensimmäisen osakeannin jälkeen toteutettava enintään 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusanti. SRV on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Pohjola Vakuutus Oy:ltä, OP-Henkivakuutus Oy:ltä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, Tiiviste-Group Oy:ltä ja Pontos Oy:ltä etukäteissitoumukset merkitä merkintäetuoikeusannissa SRV:n uusia osakkeita yhteensä 40 miljoonalla eurolla. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä.

SRV on saanut osakkeenomistajilta, joiden omistamat osakkeet edustavat yli kahta kolmasosaa SRV:n liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista, sitoumukset äänestää varsinaisessa yhtiökokouksessa SRV:n hallituksen osakeanteja koskevien ehdotusten puolesta. Jos varsinainen yhtiökokous myöntää tarvittavat osakeantivaltuutukset, molemmat osakeannit pyritään toteuttamaan 30.6.2020 mennessä. 

Osana edellä mainittuja merkintä- ja äänestyssitoumuksia SRV on saanut Pontos Oy:ltä ja Kolpi Investments Oy:ltä (jotka molemmat ovat SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan määräysvaltayhteisöjä) sitoumuksen, jota sovelletaan, jos Pontos Oy:n ja Kolpi Investments Oy:n sekä näiden kanssa yksissä tuumin toimivaksi katsottavien tahojen (ml. SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkilan) yhteenlaskettu ääniosuus ylittää pakollisen ostotarjousvelvollisuuden aiheuttavan 30 prosentin ääniosuuden alla kohdissa "Suunnattua osakeantia koskeva osakeantivaltuutus" ja "Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus" tarkoitettujen osakeantivaltuutusten mukaisten osakeantien yhteydessä. Sitoumuksen mukaan Pontos Oy ja Kolpi Investments Oy sitoutuvat kuukauden kuluessa luovuttamaan sen määrän osakkeita, jolla Pontos Oy:n ja Kolpi Investments Oy:n yhdessä näiden kanssa yksissä tuumin toimivaksi katsottavien tahojen yhteenlaskettu ääniosuus ylittää 30 prosenttia. Jos sitoumuksen antajat tekevät mainitun luovutuksen ja arvopaperimarkkinalain 11 luvun 21 §:n 5 momentin muita edellytyksiä noudatetaan, velvollisuutta pakollisen ostotarjouksen tekemiseen ei enää ole. 

SRV:n 60 miljoonan euron ja 40 miljoonan euron luottolimiitteihin sisältyy ehto, jonka mukaan 30.4.2020 mennessä SRV:n yhtiökokouksen on hyväksyttävä alla kohdissa "Suunnattua osakeantia koskeva osakeantivaltuutus" ja "Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus" tarkoitetut osakeantivaltuutukset tai, jos yhtiökokous ei niitä hyväksy, SRV:llä tulee olla luottolimiitin kaikkien myöntäjäpankkien hyväksymä vaihtoehtoinen ratkaisu vastaavan taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Jos kumpikaan vaihtoehtoisista edellytyksistä ei toteudu 30.4.2020 mennessä, on luottolimiitin velkojilla oikeus eräännyttää luottolimiitti. 

Lisäksi, jos yhtiökokous ei hyväksy mainittuja osakeantivaltuutuksia, SRV:llä ei ole enää oikeutta käyttää 40 miljoonan euron luottolimiittiään, elleivät luottolimiitin kaikki myöntäjäpankit anna tälle suostumustaan ja hyväksy edellä mainittua vaihtoehtoista ratkaisua osakeanteja vastaavan taloudellisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 

Suunnattua osakeantia koskeva osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 100.000.000 osaketta. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita annettaisiin suunnatulla osakeannilla eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen yhtiön 22.3.2016 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000198114) ja yhtiön 23.5.2019 liikkeeseenlaskeman hybridijoukkovelkakirjan (ISIN-tunnus FI4000384185) haltijoille. Merkinnät maksettaisiin kuittaamalla hybridijoukkovelkakirjoja niiden pääoman nimellisarvoa ja kertyneitä korkoja vastaan. Suunnattu osakeanti edellyttää aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.9.2020 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät valtuutukset uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

Merkintäetuoikeusantia koskeva osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 500.000.000 osaketta. 

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajien merkitsemättä jättämät osakkeet voidaan kuitenkin tarjota toissijaisesti toisten osakkeenomistajien tai muiden henkilöiden merkittäväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, kenelle merkitsemättä jääneitä osakkeita tarjotaan. Merkintähinta maksettaisiin käteisellä.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.9.2020 asti. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät valtuutukset uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

Päätöksentekojärjestys

Hallituksen ehdotukset, jotka koskevat suunnattua osakeantia koskevaa osakeantivaltuutusta ja merkintäetuoikeusantia koskevaa osakeantivaltuutusta, muodostavat yhden kokonaisuuden, jonka hyväksymisestä on päätettävä yhdellä päätöksellä.

18.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti: 

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 5.000.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.  Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. 

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2019 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.  

19.    Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 12.000.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, ei kuitenkaan yhtiökokouskutsun kohdassa 17 ("Suunniteltu rahoitusjärjestely ja siihen liittyvien osakeantivaltuutusten hyväksyminen") tarkoitettuun rahoitusjärjestelyyn.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen hallitukselle aiemmin antamat käyttämättömät valtuutukset päättää osakeanneista tai optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus ei kuitenkaan kumoa muita samassa yhtiökokouksessa päätettäviä osakeantivaltuutuksia.

20.    Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. 

Oikeus jäsenen nimeämiseen on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän kalenterivuoden elokuun 31. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna viimeistään elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.  Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Hallitus ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista.

Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

21.    Kokouksen päättäminen

 

A. Yhtiökokousasiakirjat 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2019 ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 2.3.2020. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.4.2020 alkaen. 

B. Ohjeita kokoukseen osallistujille 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.3.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 23.3.2020 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon +358405003610 arkisin kello 10.00 – 15.00. 
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo.


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, 
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen tiedot. 

Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.3.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä 23.3.2020 klo 16.00 osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo tai sähköpostilla osoitteeseen ilmoittautuminen@srv.fi. 
 
4. Muut ohjeet/tiedot 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

SRV Yhtiöt Oyj:llä on 5.3.2020 yhteensä 60.499.575 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.  

 

Espoossa, 5. päivänä maaliskuuta 2020

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:
Johanna Metsä-Tokila, lakiasiainjohtaja, p. 040 562 0408, johanna.metsa-tokila@srv.fi 

Maija Karhusaari, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 045 218 3772, maija.karhusaari@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV lyhyesti
SRV on rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen kaupunkikeskusten rakentajana ja olla alan innostavin työpaikka. Tuomme aidon yhteistyön ja innostuksen jokaiseen kohtaamiseen. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. 

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä vuodesta 2007 listattu yhtiö. Toimimme kasvukeskuksissa Suomessa ja Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 1 061 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee yli 1 000 ihmistä. Lisäksi työllistämme hankkeissamme lähes 4 000 alihankkijan verkoston. 

SRV - Elämäsi rakentaja