Leikkipuiston keltaiset viivat

Rahoitus ja taloudellinen asema

Lähde SRV:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus, julkaistu 25.4.2024: 

Tammi-maaliskuun rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,7 (-2,5) milj. euroa. Nettorahoituskuluihin sisältyi osinko- ja korkotuottoja 0,6 (0,4) milj. euroa, korkojohdannaisten maksettuja korkoja ja käyvän arvon muutoksia 0,7 (-0,1) milj. euroa sekä korkokuluja -0,3 (-0,2) milj. euroa, joista aktivoitiin vuoden alusta 0,0 (0,2) milj. euroa. Näiden lisäksi rahoituskuluihin sisältyi IFRS 16 vuokrasopimusvelkojen korkoja -1,4 (-1,4) milj. euroa, ja muita rahoituskuluja -0,3 (-0,4) milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 33,9 (35,0) % ja nettovelkaantumisaste 80,5 (82,2) %. Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu omavaraisuusaste oli 47,5 (49,2) % ja nettovelkaantumisaste 2,4 (4,1) %.

Sijoitettu pääoma oli katsauskauden lopussa 280,5 (292,9) milj. euroa. ja sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 3,1 (-3,6). Ilman IFRS 16:n vaikutusta laskettu sijoitettu pääoma oli 179,7 (188,3) milj. euroa.

Korollinen nettovelka oli katsauskauden lopussa 112,1 (117,4) milj. euroa. Korollinen nettovelka laski vertailukauteen verrattuna -5,3 milj. euroa. Ilman IFRS 16:n vaikutusta korollinen nettovelka oli 3,5 (6,1) milj. euroa ja laski -2,7 milj. euroa suhteessa vertailukauteen. Yhtiölainojen osuus korollisesta velasta oli 16,5 (12,3) milj. euroa.

Yhtiön 40 milj. euron sitovasta maksuvalmiuslimiitistä oli katsauskauden lopussa allokoituna sitovaksi tililimiitiksi 10 milj. euroa, joka oli katsauskauden lopussa käyttämättä. Jäljelle jäävästä 30 milj. eurosta oli käytössä 1 milj. euroa ja 29,0  milj. euroa käyttämättä.  
Yhtiöllä on kesäkuussa 2022 toteutetun rahoitusjärjestelyn jäljiltä 21,1 milj. euron ja 36,0 milj. euron vaihtovelkakirjalainaehtoiset hybridilainat. Oman pääoman ehtoisten hybridilainojen kuponkikorko on 4,875 prosenttia vuodessa. Oman pääoman ehtoisilla lainoilla ei ole eräpäivää, lainat ovat vakuudettomia ja ne ovat muita velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Vaihtovelkakirjalainaehtoisuus on toteutettu siten, että hybridilainaehtoihin sisältyy osakeyhtiölain mukainen erityinen oikeus muuntaa joukkovelkakirjalainoja osakkeiksi, mikäli yhtiö ei lunasta niitä takaisin ennen 30.6.2026. Lainat on kirjattu taseen omaan pääomaan kirjaushetken oletetun markkina-arvon (60 % nimellisarvosta) määräisenä ja niiden arvo taseen omassa pääomassa oli 31.3.2024 33,5 milj. euroa.

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 68,2 (52,6) milj. euroa koostuen nostamattomasta sitovasta  maksuvalmiuslimiitistä 29,0 milj. euroa, käyttämättömästä sitovasta tililimiitistä 10 milj. euroa, rahavaroista 29,2 milj. euroa sekä nostamattomasta sitovasta projektirahoituksesta 0,0 milj. euroa.  Rahoitusreservien muutokseen suhteessa 31.12.2023 vaikuttivat liiketoiminnan ja investointien rahavirta -8,8 (-16,8) milj. euroa sekä rahoituksen rahavirta -1,5 (4,2) milj. euroa.

rahoitusreservitQ1/2024.jpegkorollinen_nettovelka_ilman_ifrs16_Q12024.jpeg

SRV:n rahoitussopimuksissa taloudellisina kovenantteina ovat omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, minimikäyttökate, minimilikviditeetti sekä eräitä muita rajoitteita. Rahoitussopimusten kovenanttitasot määräytyvät kunkin lainasopimuksen allekirjoitushetkellä voimassaolleiden laskentaperiaatteiden perusteella. Perustajaurakointikohteiden osatuloutusperiaatteen mukainen tuloutus ja pääomalainojen sisällyttäminen omaan pääomaan huomioidaan omavaraisuusaste-kovenantin laskennassa. Lisäksi lainasopimuksissa on joitakin muita poikkeuksia kovenanttien perinteisiin laskentatapoihin. Rahoitussopimusten olennaiset kovenantit on esitetty osavuosikatsauksen liitteessä 11.

Yhtiö sopi katsauskauden jälkeen 12. huhtikuuta yhdessä syndikaattiin osallistuneiden pankkien kanssa nykyisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun 40 milj. euron sitovan maksuvalmiuslimiitin yhden vuoden jatko-option käyttämisestä ja minimikäyttökate- kovenantin korvaamisesta nettovelka-/käyttökatekovenantilla, jota mitataan ensimmäisen kerran kesäkuussa 2024. Toteutuneen jatko-option mukaisesti maksuvalmiuslimiitti on voimassa huhtikuuhun 2026.

SRV:n sijoitussitoumukset olivat katsauskauden lopussa 19,6 (19,6) milj. euroa. Sijoitussitoumukset koostuvat sitoumuksista Fennovoimaan ja Tampereen Kansi ja Areena -hankkeeseen.

Omaan pääomaan kirjatut muuntoerot olivat katsauskauden lopussa yhteensä -4,9 (-14,8) milj. euroa. Muuntoerot liittyvät ainoaan jäljellä olevaan omaisuuserään Venäjällä, 50 %:n omistusosuuteen Pearl Plazasta. 
 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2024, 25.4.2024