SRV:n alihankintojen pelisäännöt

SRV:n eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille

SRV:n eettiset toimintaohjeet yhteistyökumppaneille_pdf

SRV:n urakoitsijavalinnassa huomiomme

 • SRV valitsee urakoitsijan/toimittajan sen mukaan, minkä katsoo olevan itselleen koko­nais­edullisin.
 • Urakoitsija voi luovuttaa osia urakastaan (ketjuttaa) edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakoina. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman SRV:n hyväksyntää.
 • Urakoitsijalta edellytetään lakien, viranomaismääräysten sekä säännösten ja kansainvälisten ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristöasioita koskevien säännösten noudattamista.
 • Urakoitsijan tulee olla liittynyt Vastuu Group Oy:n ylläpitämään ”Luotettava Kumppani” -palveluun.
 • Urakoitsijan tulee vaatia omilta aliurakoitsijoiltaan vastaavat toimenpiteet ja selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan.
 • Luotettava Kumppani –raportilta tulee ilmetä tiedot urakoitsijan työterveyshuollon järjestämisestä ja vastuuvakuutuksesta.
 • Urakoitsijalla sekä kaikilla sen aliurakoitsijoilla on oltava vähintään 1.000.000 euron suuruinen toiminnan vastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisesti tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot.
 • Urakoitsijan sekä kaikkien sen aliurakoitsijoiden on otettava työntekijöilleen tapaturmavakuutus.
 • Rakennuttajalla tai tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa, aliurakoitsijaa tai alihankkijaa, joka ei ole toiminut edellä kuvattujen velvoitteiden mukaisesti. Edellä kuvatut velvoitteet koskevat rakennuskohteen koko urakka-aikaa ja mikäli urakoitsija, aliurakoitsija tai alihankkija irtisanoo Luotettava Kumppani -palvelun sopimuksen urakka-aikana, on rakennuttajalla tai tilaajalla oikeus ilman korvausvelvollisuutta keskeyttää urakoitsijan työt ja poistaa kyseinen urakoitsija tai alihankkija työmaalta.
 • Urakkahinta maksetaan urakoitsijalle työvaiheittain valmistumiseen ja työn edistymiseen perustuvan mak­su­erätaulukon mukaan.
 • Maksuehto on 30 pv maksukelpoisen laskun saapumisesta tilaajalle.

SRV:n työmailla toimiessa on huomioitava

 • Urakoitsija on velvollinen tutustumaan rakennuttajan työturvallisuusasiakirjaan ja tilaajan työturvallisuusohjeeseen. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan tilaajan antamia määräyksiä ja ohjeita töiden järjestelystä ja osallistumaan tilaajan järjestämään opastukseen sekä työmaan työturvallisuus-ohjeiden perehdyttämiseen. Suorita yleis- ja työmaakohtainen perehdytys ennen työmaalle tuloa osoitteessa perehdytys.srv.fi. 
 • Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työn suoritusta ja osaamista. Työvai­hei­­den oi­ke­aan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.
 • Urakoitsija vastaa siitä, että kaikki työmaalla urakoitsijan palveluksessa työskentelevät henkilöt tai urakoitsijan omat aliurakoitsijat ja niiden henkilöstö korjaavat havaitsemansa työturvallisuuspuutteet ja ilmoittavat niistä tilaajan työnjohdolle välittömästi. Urakoitsijan tulee myös ilmoittaa tilaajalle kaikki vaara- ja läheltä piti -tilanteet SRV Turvan kautta.
 • Työmaalla on käytettävä jatkuvasti leukahihnallista suojakypärää, turvajalkineita, silmäsuojaimia, heijastavaa varoitusvaatetusta sekä muita työtehtävän riskinarvioinnissa määriteltyjä henkilökohtaisia suojaimia. Radiovastaanottimella varustettujen kuulosuojaimien käyttö työmaalla on kiellettyä (tämä ei koske niin kutsuttuja aktiivikuulosuojaimia).
 • SRV perehdyttää urakoitsijan edustajat ja työntekijät työmaalle. Urakoitsijan tulee jatkuvasti varmistaa, että kaikki omat työmaalla työskentelevät työntekijät on perehdytetty ko. työmaahan.
 • Urakoitsija opastaa omat työntekijänsä työtehtäviin ja varmistaa, että työmaalle saapuvilla urakoitsijan työntekijöillä on henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste.
 • Työntekijän työnantaja vastaa henkilön kirjaamisesta veronumerorekisteriin. Veronumeron tulee olla myös rekisteröity verohallinnon rekisteriin.
 • Työntekijöillä tulee olla voimassa olevat työturvallisuuskortit ja muut työtehtävässä tarvittavat pätevyystodistukset sekä työterveyskortti.

SRV stories