SRV:n yritysasiakasrekisterin tietosuojaseloste

1       Rekisterinpitäjä

SRV Rakennus Oy, y-tunnus 1728244-6
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2      Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Anita Höytiä

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo
anita.hoytia@srv.fi

3      Rekisterin nimi

SRV:n yritysasiakasrekisteri

4      Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, SRV:n oikeutettuun etuun ja henkilötietojen käyttötarkoitus on SRV:n yritysasiakkaiden välisen suhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja käytetään SRV:n ja sen konserniyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen lähettäminen), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös SRV:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5      Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yritysten ja yhteisöjen päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:

  • Nimi, titteli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Kiinnostus- ja profilointitiedot
  • Käyttötietoja esim. palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot sekä
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

6      Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla. Rekisteri koostetaan esim. SRV:n kanssa tehtävän sopimuksen solmimisen yhteydessä ja sopimussuhteen aikana asiakkaan antamista tiedoista sekä suhteessa muutoin saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

SRV ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi hankekohtaisten refernssitietojen luovuttamisen yhteydessä sekä satunnaisesti muutoin  Suomen lain mukaisesti.

SRV voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen SRV:n suoramarkkinointirekistereihin.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, SRV huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8      Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Esimerkiksi 1 vuosi kohteen takuuajan päättymisestä.

9       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa  itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvonta viranomaiselle.

10   Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.