SRV:n päättäjärekisterin tietosuojaseloste

1       Rekisterinpitäjä

SRV Yhtiöt Oyj, y-tunnus 1707186-8
PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo

2      Yhteystiedot rekisteriasioissa

Anita Höytiä

PL 555, Tarvonsalmenkatu 15
02601 Espoo
Puh. + 358 40 74 333 20
anita.hoytia@srv.fi

3      Rekisterin nimi

SRV:n päättäjärekisteri (b2b markkinointi)

4      Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on SRV:n oikeutettu etu  (suoramarkkinointi). Henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat SRV:n tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi (kirje-, puhelin- ja sähköinen suoramarkkinointi) ja verkkomainonta sekä niiden kohdentaminen, markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestämistä sekä mielipide- tai markkinatutkimusten toteuttaminen. Tietoja käytetään myös SRV:n liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5      Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja potentiaalisista yritysasiakkaista ja näiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä sekä muista sidosryhmistä:

  • Nimi, titteli, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yritys, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Julkiset tiedot koskien tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
  • Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet)

6      Tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, verkossa, yhteydenottopyynnön, muun lomakkeen täytön tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saaduista tiedoista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7       Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SRV ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa lain mukaisesti mm. SRV:n valikoimille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja poikkeuksellisesti siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, SRV huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta esim. käyttämällä EU:n komission hyväksymiä mallilausekkeita.

8      Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään pysyvästi lain sallimissa puitteissa. SRV arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, jonka lisäksi se huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

9       Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, markkina- ja mielipidetutkimusta tai näihin liittyvää profilointia varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa rekisterin yhteyshenkilölle tai esimerkiksi poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.