Vastuullisuuden johtaminen, raportointi ja riskienhallinta

Vas­tuul­li­suu­den joh­ta­mi­nen, ra­por­toin­ti ja ris­kien­hal­lin­ta

Sidosryhmistä erityisesti sijoittajien tarve saada tietoa vastuullisuusasioista on voimakkaassa nousussa. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat ainoat keinot vastata näihin tarpeisiin ja siten vahvistaa kaikkien sidosryhmien luottamusta.

Raportoinnin saralla huomiota ovat vaatineet erityisesti kirjanpitolain muutokset koskien muuta kuin taloudellista raportointia. Kirjanpitolain vaatimusten mukainen selvitys henkilöstöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristöasioihin sekä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä asioista löytyy Hallituksen toimintakertomuksesta osana tilinpäätöstä.

Yhteenveto selvityksestä on esitetty myös oheisessa taulukossa.

Lainsäädännön muutokset, kuten muun muassa kirjanpitolain uudistus, vaativat yrityksiltä entistä tarkempaa kuvausta myös vastuullisuuteen liittyvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. SRV:n riskienhallinta vastaa vastuullisuusriskien tunnistamisesta, raportoinnista ja riskien hallitsemiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Tunnistetut riskit liittyvät muun muassa ympäristövahinkoihin, vakaviin tapaturmiin, harmaaseen talouteen, koko toimitusketjun työoloihin ja maineeseen sidosryhmien silmissä. Yhtenä riskiarvioinnin kohteena ovat olleet muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittaminen omassa toiminnassa ja hankintaketjussa.