Vastuullisuuden johtaminen, raportointi ja riskienhallinta

Vastuullisuuden johtaminen

Yrityksen johdolle kestävä liiketoiminta tarkoittaa lisäarvon luomista liiketoiminnalle vastuullisuuden kautta. Nykyisessä toimintaympäristössä on entistäkin tärkeämpää, että yrityksen johto lukee toimintaympäristön muutoksia ja varmistaa, että yrityksen tuote- ja palveluportfolio vastaavat muun muassa tuleviin ilmastovaatimuksiin ja ovat kilpailukykyisiä esimerkiksi puolentoista asteen skenaariossa.

SRV:n strategia ottaa vahvasti kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumisessa.  Pyrkimyksemme on yhdessä kumppaneidemme kanssa luoda uusi elinkaariviisas todellisuus, jossa rakentamisen ratkaisut turvaavat yhtä aikaa hyvinvoinnin, taloudellisen arvon sekä tilojen käyttäjien, asukkaiden ja ympäristön edun – vuosiksi ja sukupolviksi eteenpäin.

Strategiamme vuosille 2021 – 2024.

Toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet

Sijoitus- ja rahoitussektori vaatii yrityksiltä yhä kattavampaa ja luotettavampaa ESG-raportointia ja EU-tason taksonomia määrittelee, mikä on kestävää liiketoimintaa. Rahoituksen hintaan ja saatavuuteen tulee vaikuttamaan kohteen myös kestävyysluokitus. Nämä vaatimukset ja lopulta myös sääntelyn lisääntyminen pakottavat yritykset laajentamaan raportointiaan myös muilla kuin sijoitus- ja rahoitussektorilla.

Kiristyvät vaatimukset nousevat esille muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Uudistukseen sisältyy muun muassa vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä. Tavoitteena on, että rakennuksen hiilijalanjälki on jatkossa laskettava rakennusluvan hakemisen yhteydessä (kuten e-luku), ja lopulta lainsäädäntöön tulisi myös kattoraja hiilijalanjäljelle.

Kiertotalous tarkoittaa rakennusalalla muun muassa kiinteistöjen materiaalitehokkuutta ja energiatehokkuutta, pitkäikäisyyttä, muuntojoustavuutta ja korjattavuutta. Kierrätettävyys varmistaa, että rakennusosat, laitteet ja materiaalit ovat elinkaaren päättyessä kierrätyskelpoisia, eli ne voidaan hyödyntää sellaisenaan tai uusien tuotteiden raaka-aineina tai palauttaa tuottajalle kiertoon.

Jätehuolto ja rakennusten purkumateriaalien hyötykäyttö ovat suuressa roolissa. Sen kautta jätevirrat päätyvät raaka-aineeksi. Ympäristöministeriö ja Rakennusteollisuus Ry ovat neuvotelleet rakennusalalla green dealin, jonka tarkoituksena on edistää kalvomuovien (pakkaus- ja suojausmuovit) kierrätystä. Rakennusliikkeelle tämä tarkoittaa muovijätteen entistä tarkempaa lajittelua.

Työperäisen hyväksikäytön ehkäiseminen

Globaaleissa toimitusketjuissa esiintyvästä pakkotyöstä on alettu viime vuosina keskustella yhä enemmän. Yritysten toiminnan eettisyys on kuluttajien, median, kansalaisyhteiskunnan, sijoittajien ja viranomaisten kasvavan mielenkiinnon kohteena. Paikalliset ja kansalliset rakenteet ovat kuitenkin jääneet keskustelussa vähemmälle huomiolle. Työperäisen hyväksikäyttö on nostettu SRV:llä tärkeäksi teemaksi ja sen ehkäiseminen on osa normaalia kumppaniyhteistyötä.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelmassa listataan vastuullisuuden olennaiset teemat ja niihin liittyvät pitkän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteet. Ohjelmassa peilataan yrityksiin yleisesti ja rakennusalaan erityisesti kohdistuvia vaatimuksia.  Ohjelma helpottaa osaltaan kokonaisuuden hahmottamista ja auttaa asioiden viestinnässä eri kohderyhmille. Vastuullisuusohjelma tarjoaa jokaiselle SRV:läiselle mahdollisuuden löytää oman roolinsa vastuullisuuden kehittämisessä.

SRV:n vastuullisuusohjelman teemat on rakennettu arvonluonnin ympärille. Myös vuosikatsauksessa teemat esitellään vastuullisuusohjelman rakenteen mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että vastuullisuusohjelma tukee parhaalla mahdollisella tavalla liiketoiminnan kehitystä ja SRV:n strategisia tavoitteita. Vastuullisuusohjelma käydään läpi ja tavoitteet päivitetään vuosittain.

Raportointi

Vastuullisuusraportoinnin odotetaan täyttävän sidosryhmien kasvavia tiedontarpeita. Erityisesti sijoittaja- ja rahoittajarajapinnan tarve vastuullisuustiedolle on nousussa. Vastuullisuuden teemat, kuten ilmastonmuutos, ovat tänä päivänä osa normaalia liiketoimintaa ja vastuullisuustietoa tarvitaan kasvavassa määrin myös liiketoiminnan päätösten tueksi. Vastuullisuus ei enää erillinen osa raportointia vaan yksi raportoinnin kantavista teemoista.

Kun raportointi sidotaan liiketoiminnan kestäviin ratkaisuihin, niin raportoinnilla on mahdollisuus tuottaa aikaisempaa enemmän lisäarvoa niin SRV:lle kuin sidosryhmillekin. SRV:n vastuullisuusraportoinnin ohjenuorana on edelleen tarkoituksenmukaisuus. Lakisääteisiä ja alan yhteisiä raportointivaatimuksia noudatetaan, ja niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille tarjotaan ajantasaista ja ymmärrettävää tietoa. Vastuullisuusraportoinnin rajaukset noudattavat taloudellisen raportoinnin rajauksia, ellei raportoitavan tiedon yhteydessä muuta mainita.

Kirjanpitolain vaatimusten mukainen selvitys henkilöstöasioihin, sosiaaliseen vastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä lahjontaan ja korruptioon liittyvistä asioista on osa Hallituksen toimintakertomuksesta ja sitä kautta osa tilinpäätöstä.

Yhteenveto selvityksestä on esitetty myös oheisessa taulukossa.

Eettinen toiminta

SRV:n arvot, vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö ovat vankka perusta, jolle on hyvä rakentaa jatkossakin. Eettiset toimintaohjeet luovat kestävän perustan kaikelle tekemiselle. Velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta. SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit eettisiin toimintaohjeisiin.

SRV:llä on kaikille avoin eettinen kanava, jonka kautta voi ilmoittaa eettisten toimintaohjeiden vastaista toimintaa koskevista havainnoista tai epäilyistä myös anonyymisti. SRV:n Compliance -ryhmä tehostaa osaltaan vaatimusten mukaisuuden toteutumista.

Sidosryhmätyö

Sidosryhmät yhdessä ja erikseen punnitsevat jatkuvasti, onko yrityksellä heidän silmissään yritykseltä lupaa toimia. Maine on jo itsessään tärkeää, mutta vieläkin tärkeämpää on se, millaisista elementeistä maine koostuu ja johtaako maine yrityksen näkökulmasta sidosryhmien positiiviseen toimintaan.

SRV:n perustaman Nuorisopaneelin jäseninä toimivat kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita nuoret. Paneelin jäsenet ovat antaneet näkemyksiä SRV:n suunnittelupöydällä olevien konkreettisten rakennushankkeiden kehittämiseen. Nuorisopaneeli kokoontuu työskentelemään neljä kertaa vuodessa.

Vuoden aikana SRV:n edustajat kohtaavat sijoittajia ja analyytikoita kvartaalitilaisuuksissa. Yhtiötä seuraavat median edustajat, analyytikot ja sijoittajat kutsutaan vuosineljänneksittäin pidettäviin osavuosikatsaustilaisuuksiin. Alihankkijoita ja toimittajia tavataan kahdenkeskisissä neuvotteluissa muun muassa henkilöstövuokrauksen eettisiin kysymyksiin liittyen.

SRV osallistuu alan kehittämiseen tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. SRV on aktiivinen erityisesti ympäristövastuun ja työturvallisuuden osa-alueilla. Alan yhteistyötä tehdään muun muassa Rakennusteollisuus RT ry:n puitteissa. SRV on myös Finnish Business and Societyn jäsen. SRV:n edustajat toimivat Rakennusteollisuus Ry:n Ympäristö ja Energia -ryhmässä ja Green Building Council Finland -yhdistyksessä.