Työ- ja terveyspolitiikka

Työ- ja terveyspolitiikka

SRV Konsernin terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Lisäksi terveys- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa yrityksen toiminnan häiriöttömyys ja jatkuvuus sekä yrityksen konttoreilla, että työmailla.

SRV:n johto on sitoutunut työterveys- ja turvallisuustason jatkuvaan parantamiseen sekä tunnistettujen sitovien velvoitteiden täyttämiseen. Terveys- ja turvallisuustoiminnot tukevat yrityksen strategisia tavoitteita sekä yritysbrändiä.

SRV:n terveys- ja turvallisuustoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jota toteutetaan laajassa yhteistyössä sekä yrityksen henkilökunnan, että asiaan liittyvien muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Ennakoivalla toiminnalla pyritään minimoimaan riskien syntymistä ja mahdollisia haittavaikutuksia tai terveyden heikentymistä sekä oman henkilöstön, toteutuksen yhteistyökumppaneiden, yrityksen asiakkaiden, että muiden toimintaan liittyvien osapuolten osalta.

Terveys- ja turvallisuustoiminta sisältää EK:n yritysturvallisuusmallin mukaiset seurattavat osa-alueet sekä erityisseurannan työturvallisuuden ja työterveyden edellyttämille toimenpiteille. Turvallisuus on jatkuvaa riskien ja vaaratekijöiden tunnistamista, tarvittavien turvallisuutta edistävien toimenpiteiden ja apuvälineiden suunnittelua ja käyttöönottoa sekä käytön valvontaa ja vaikutusten seurantaa. Keskeisinä toiminnan elementteinä ovat muun muassa erilaiset selvitykset ja suunnitelmat, suojavälineiden ja laitteiden hankinta/varmistaminen, toimenpideohjeet ja menettelyt, koulutus, opastus, valvonta, seurantamittaukset sekä raportoinnit.

Mahdolliset onnettomuudet käsitellään, tutkitaan ja raportoidaan asianmukaisesti ja tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan vastaavanlaisten tapausten välttämiseksi. Myös turvallisuushavaintoja kerätään ja seurataan ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.

SRV:n terveys- ja turvallisuustoiminnan lähtökohta ei ole pelkästään lakien ja määräysten noudattaminen, vaan pyrkimys toimimaan hankkeiden kehittämisen ja rakentamisen turvallisuuden edelläkävijäyrityksenä. Terveys- ja turvallisuustoimintaa suunnittelee, ohjaa ja valvoo yrityksen turvallisuuspäällikkö ja henkilöstöosasto yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Yritysjohto ja esimiehet seuraavat ja valvovat terveys- ja turvallisuustoiminnan tilannekuvaa ja puuttuvat aktiivisesti havaittuihin poikkeamiin.

Päivitetty SRV Konsernin terveys- ja turvallisuuspolitiikka on hyväksytty SRV:n johtoryhmässä 23.10.2017.

TTT-ohjelma 2018 hyväksytty 23102017.xls

TTT-ohjelma 2018 hyväksytty 23102017.pdf

Turvallisuuden arviointitoimenpiteet

Johdon turvallisuuskävelyt

SRV on asettanut tavoitteet läpi organisaation turvallisuuskävelyiden suorittamiseksi. Turvallisuuskävely on etukäteen suunniteltu ja dokumentoitu kierros työpaikalla, jonka aikana voidaan havainnoida ja tarkastella mm.:

  • Henkilöiden käyttäytymistä ja työskentelytapoja
  • Koneisiin ja laitteisiin liittyviä vaaroja ja riskejä
  • Fyysisiä olosuhteita (= työympäristöä) ja työpaikan siisteyttä
  • Työ- ja turvallisuusohjeiden selkeyttä ja saatavuutta
  • Yleistä turvallisuustasoa ja turvallisuuden johtamista

Kaikki havainnot kirjataan ylös ja raportoidaan sovitulla tavalla. Tarvittavat toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kohteen vastuuhenkilöiden kanssa.

Ulkoiset auditoinnit ja tarkastukset

Ulkoisia auditointeja ja tarkastuksia ovat mm.

  • Sertifiointi- ja luokituslaitosten tekemät sertifiointi- / määräaikaisauditoinnit
  • Asiakkaiden tekemät auditoinnit.
  • Muiden ulkopuolisten tahojen ja sidosryhmien tekemät auditoinnit ja tarkastukset

Auditointien tulokset kootaan yrityksen sisäisessä verkossa olevaan sähköiseen järjestelmään.

Sertifiointilaitosten tekemien ulkoisten auditointien koordinoinnista (resursointi, aikataulutus jne.), käytännön toteutuksesta sekä tulosten käsittelystä vastaa johdon edustaja.

Asiakasauditointien ja muiden ulkoisten tahojen ja sidosryhmien tekemien auditointien koordinoinnista, käytännön toteutuksesta sekä tulosten käsittelystä on vastuussa auditoitavasta kohteesta tai toiminnosta vastuussa oleva henkilö tai hänen valtuuttamansa muu henkilö.

Auditointien tulosten pohjalta suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisesta ovat vastuussa kullekin toimenpiteelle nimetyt vastuuhenkilöt.

Sisäiset auditoinnit

Säännöllisesti toteutettavilla sisäisillä auditoinneilla varmistetaan johtamisjärjestelmän ja toiminnan vaatimustenmukaisuus ja pyritään löytämään turvallisuutta sekä liiketoimintaa tukevia parannus- ja kehityskohteita. Sisäiset auditoinnit kattavat koko turvallisuuden johtamisjärjestelmän.

Kaikki prosessit arvioidaan vähintään kerran sertifikaatin voimassaoloaikana. Sisäiset auditoinnit toteutetaan erillisen auditointiohjelman mukaisesti. Auditointiohjelma laaditaan 1-3 vuodelle kerrallaan ja sen ajantasaisuutta sekä toteutumista ja tuloksia seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa.

Johdon edustaja on vastuussa auditointiohjelman laatimisesta, auditointien toteuttamisesta ohjelman mukaisesti sekä tarvittavien toimenpiteiden seurannasta Johdon katselmuksissa.

Auditointeja voivat toteuttaa organisaation omat henkilöt tai johdon edustajan nimeämät muut resurssit (ml. johdon nimeämät ulkopuoliset asiantuntijat), joilla on riittäväksi katsottava tuntemus auditoitavan kohteen toiminnoista, arvioitavaan kohteeseen sovellettavista vaatimuksista ja standardeista sekä sisäisen auditoinnin yleisistä perusteista.

Auditoijan tulee olla riippumaton auditoitavasta toiminnosta eli omalla vastuulla olevaa toimintoa tai prosessia ei voi auditoida. Auditoinneista vastaavat tahot ja niiden vastuuhenkilöt nimetään auditointiohjelmaan.

Sisäisten auditoijien pätevöittämiseksi sovellettaviin standardeihin sekä muihin vaatimuksiin ja auditointitoimintaan järjestetään tarvittaessa koulutusta. Koulutuksen järjestämisestä vastaa johdon edustaja. Koulutuksesta tehdään merkintä koulutusrekisteriin.

 

 

TTT-OHJELMA 2018 SRV Rakennus Oy ja SRV Infra Oy HYVÄKSYTTY: 23.10.2017
Päämäärä Ohjelma Tavoite Mittarointi Aikataulu Vastuu
0-tapaturmaa Ennakoiva turvallisuustyö 10kpl/turvallisuushavaintoja/kk/työmaa Havaintojen kokonaismäärä jatkuva J. Korpisaari
Ennakoiva turvallisuustyö Johdon turvallisuuskävelyt Turvallisuuskävelyiden toteuma jatkuva J. Korpisaari
Ylläpitävä turvallisuuskoulutus, SiteStep-koulutus Korttipätevyyksien ylläpito, Koulutusten kattavuus 100% jatkuva J. Korpisaari
Turvallisuusarvioinnit Jokainen työmaa arvioidaan vuosittain Arviointien toteuma 31.12.2018 J. Korpisaari
Työmaiden viikkotarkastukset TR-/MVR-mittaukset:
o yleinen 95%
o putoamissuojaus 100%
o työskentely 100%
o siisteys/järjestys 100%
Mittausten tulokset jatkuva J. Korpisaari
Riskit haltuun SRV:n riskienarvioinnin läpikäynti ja päivitys 2018 Riskienarvioinnin toteutus 31.12.2018 P. Ahanen
J. Korpisaari
Työkyvyn johtamisen   kehittäminen Esimiestyön kehittäminen   varhaisen tuen mallin mukaisesti, yhteistyö Terveystalon kanssa, esimiehille   tarjottava tuki ja koulutus Varhaisen tuen mallin mukaisten   puheeksiottokeskustelujen sekä työterveysneuvottelujen määrän lisääminen Käytyjen työkykyneuvottelujen   määrä jatkuva P.Ahanen
Työkyvyn   hallinta, seuranta, varhainen tuki Ennakoiva toiminta ja   työkykyriskien tunnistaminen. SRV ja Terveystalo seuraavat sairauspoissaoloja   säännöllisesti ja käynnistävät tarvittavat tukitoimet hälytysrajojen   ylittyessä. Yrityksellä on käytössä Sirius-Light järjestelmä, joka toimii   apuna sairauspoissaoloseurannassa. Sairaspoissaolojen määrän kasvun   ehkäiseminen. Tavoitteet asetetaan vuosittain ja seurataan   TTH-ohjausryhmässä. Sairauspoissaolot   pv/työntekijä/vuosi
TTH ohjaustaulu (dashboard), seuranta työterveyshuollon ohjausryhmä   4krt/vuosi
jatkuva P.Ahanen
Työkyvyttömyysriskien   hallinta Varhainen tuki, yhteistyö   eläkeyhtiöiden ja työterveyshuollon kanssa, työ- ja toimintakykyä palauttava   sairaanhoito, työhön paluun tukitoimet Työeläkemaksuluokkien nousun   ehkäiseminen, tapaturmavakuutusmaksujen kasvun ehkäiseminen Työeläkemaksuluokat,   tapaturmavakuutusmaksut jatkuva P.Ahanen