Eettiset toimintaohjeet

1. Meidän tapamme toimia

Toimintamme pohjautuu arvoihimme.

Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina.

Toimimalla vastuullisesti ja eettisesti varmistamme, että SRV tunnetaan asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden keskuudessa tavoiteltavana ja luotettavana kumppanina.

Toimintaamme ohjaavat arvot – vastuullisuus, innostus tekemiseen, rohkeus kehittää, tuloksellisuus ja avoin yhteistyö – luovat pohjan näille eettisille toimintaohjeille. Eettiset toimintaohjeet on hyväksytty toimintaohjeeksemme, ja se määrittelee periaatteet, joiden mukaisesti teemme päätöksiä ja toimimme kaikissa tilanteissa.

Velvollisuus noudattaa eettisiä toimintaohjeita koskee kaikkia SRV:n yhtiöitä, hallituksen jäseniä, johtoa ja työntekijöitä asemasta riippumatta.

SRV pyrkii sitouttamaan myös kolmannet osapuolet, kuten alihankkijat ja muut yhteistyökumppanit, näihin eettisiin toimintaohjeisiin tai varmistamaan, että he noudattavat omassa toiminnassaan toimintaohjeitamme vastaavia käytäntöjä.

2. Lakien ja säännöksien noudattaminen

Lakien ja säännöksien noudattaminen on jokaisen asia.

SRV noudattaa kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja edellyttää samaa työntekijöiltään, alihankkijoiltaan ja muilta yhteistyökumppaneiltaan. Sitoudumme toimimaan oikein.

3. Vastuullinen toiminta

Vastuullisuus on välittämistä. Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme. Hyvä asiakaskokemus ja luottamuksen säilyttäminen on meille tärkeää.

Vastuullisuusohjelmamme mukaisesti olemme vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, rakennamme laadukkaita ja tulevaisuuden kestäviä ympäristöjä ja tiloja, olemme turvallinen ja hyvinvointia tukeva työpaikka ja meillä on luotettava ja yhteistyökykyinen kumppaniverkosto.

Hyvä asiakaskokemus on toimintamme keskeinen tavoite, ja haluamme olla asiakkaidemme luottamuksen arvoinen toimimalla avoimesti sekä rakentamalla turvallisesti ja laadukkaasti.

Vastuullinen toiminta luo lisäarvoa SRV:n liiketoiminnalle ja lisää hyvinvointia yhteiskunnassa. Kuuntelemme sidosryhmiämme ja otamme heidän näkemyksensä huomioon, kun kehitämme toimintaamme.

Vastuullinen tapa toimia on osa SRV:n strategiaa ja jokainen SRV:läinen on velvollinen edistämään vastuullisuusohjelmamme mukaista toimintaa omassa työssään. Kannustamme myös alihankkijoitamme ja muita yhteistyökumppaneitamme edistämään vastuullisuusohjelmamme toteuttamista.

4. Ympäristö

Vähennämme toimintamme ja työmaidemme ympäristövaikutuksia ottamalla ympäristöasiat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tarkastelemme rakennusten ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta.

Ympäristöä säästävän rakentamisen kehittäminen on tärkeä osa SRV:n arvomaailmaa ja toimintamallia. Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen mukaiseen toiminnan kehittämiseen ja oman liiketoimintamme vaikutusten raportointiin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Keskeinen tavoitteemme on työmaiden materiaalitehokkuuden optimointi ja jätehuollon kehittäminen. SRV:n kotimaisille työmaille laaditaan yhtiön laatujärjestelmään kuuluva ympäristösuunnitelma, johon kaikkien työmailla toimivien on sitouduttava.

SRV:n omissa rakennushankkeissa määritellään hankekohtaiset ympäristötavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa.

Toimimme ympäristölainsäädännön, lupaehtojen ja muiden viranomaismääräysten mukaisesti kaikissa olosuhteissa ja edellytämme samaa alihankkijoiltamme. Kannustamme kaikkia yhteistyökumppaneitamme ympäristön kannalta kestävämpien toimintatapojen jatkuvaan kehittämiseen.

5. Turvalliset työolot

Huolehdimme omasta ja työkaverin turvallisuudesta. Tunnemme työmaan turvallisuusohjeet ja noudatamme saamaamme ohjeistusta. Tapaturmien välttämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi raportoimme viipymättä havaitsemamme turvallisuuspoikkeamat.

SRV:n tavoitteena on toimia turvallisen rakentamisen edelläkävijänä. SRV on sitoutunut tarjoamaan kaikille työntekijöilleen ja alihankkijoilleen turvallisen työympäristön. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on saavuttaa 0-tapaturmaa –taso. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on velvollisuus huolehtia omasta turvallisuudestaan ja muiden turvallisuudesta. Havaituista työturvallisuuspuutteista tulee raportoida välittömästi.

Työmaiden turvallisuus perustuu ennakointiin, perehdyttämiseen ja ehdottomaan työturvallisuuslainsäädännön ja turvallisuusohjeiden noudattamiseen. Harmaa talous ja talousrikollisuus heikentävät työturvallisuusriskien hallintaa, joten toiminnan läpinäkyvyys ja yhteistyö-kumppaneiden tunteminen on tärkeä edellytys myös työturvallisuuden edistämiselle.

SRV:n yritysturvallisuuden tavoitteena on varmistaa häiriötön toiminta kaikissa olosuhteissa. SRV ylläpitää henkilöstölleen turvallisia työtiloja ja –ympäristöjä sekä konttoreilla että työmailla. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla pyritään estämään mahdollisia vahinkoja, häirintää, rikoksia ja vahingontekoja.

6. Tietoturva ja henkilötietojen suoja

Pidämme salassa työssämme saadut luottamukselliset SRV:n ja asiakkaidemme tiedot. Käsittelemme henkilötietoja luottamuksellisesti. Kunnioitamme yksityisyyden suojaa ja käytämme henkilötietoja vain sallittuihin käyttötarkoituksiin.

SRV:n liikesalaisuudet ja muu luottamuksellinen tieto ovat osa yhtiön arvokasta aineetonta omaisuutta, jota tulee asianmukaisesti suojata ja käyttää vain yhtiön hyväksi.

Noudatamme yhtiön tietoturvaohjeita ja riittävää varovaisuutta ja huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja tietojärjestelmien käytössä.

Asiakastietoja sekä henkilötietoja koskee ehdoton salassapito. SRV on määrittänyt tietojen käyttötarkoitukset ylläpitämilleen henkilötietorekistereille, ja tietoja kerätään ja käytetään vain lain sallimiin käyttötarkoituksiin.

7. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä. Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Kunnioitamme ihmisoikeuksia.

SRV:llä kohdellaan kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti sukupuoleen, kieleen, uskontoon, kansalliseen tai etniseen alkuperään, mielipiteeseen, perhesuhteeseen, ikään, sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, ammattiyhdistystoimintaan, poliittiseen toimintaan tai terveydentilaan katsomatta. Syrjintä tai häirintä ei ole hyväksyttävää missään
olosuhteissa.

Yhdenvertaisuusperiaatetta noudatetaan työhönotossa, työtehtäviä määritettäessä, siirroissa toisiin tehtäviin, työsuhteen päättyessä, palkkahallintoon liittyvissä asioissa sekä koulutuksen suunnittelussa.  SRV on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista työyhteisössä.

SRV on sitoutunut kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan ja edistämään niiden toteutumista. Emme hyväksy ihmisoikeuksien loukkauksia missään muodossa. Pyrimme edistämään alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneidemme sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

8. Suhteet yhteistyökumppaneihin

Tunnemme yhteistyökumppanimme. Asioimme vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa.

SRV toimii vain hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa Suomessa ja ulkomailla.

Selvitämme alihankkijoidemme ja muiden yhteistyökumppaneittemme taustat ja heidän liiketoimintansa luotettavalla tavalla ennen yhteistyön aloittamista muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

9. Harmaan talouden torjunta

Torjumme talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Varmistamme ennen sopimusten solmimista, että yhteistyökumppanimme täyttävät yhteiskunnalliset velvoitteensa.

SRV edistää talousrikollisuuden torjuntaa. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja uusia työvälineitä varmistaaksemme koko toimintaketjumme hallittavuuden, läpinäkyvyyden, laillisuuden ja työmaiden turvallisuuden.

SRV pyrkii luomaan avoimet suhteet yhteistyökumppaneihinsa. Teemme yhteistyötä vakiintuneiden aliurakoitsijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka sitoutuvat toimintatapoihimme ja joilla on näyttöjä toimintansa vastuullisuudesta.

Valvomme, kouluttamme ja tuemme alihankkijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme vastuullisten työskentelytapojen vakiinnuttamisessa. Uusien toimittajien ja nykyisten toimittajasuhteiden hallinnassa noudatamme SRV:n virallista hankintamenettelyä ja SRV:n kehittämää tietojärjestelmää, Verkostorekisteriä.

10. Reilu kilpailu

Tuemme reilua ja vääristymätöntä kilpailua. Noudatamme toiminnassamme kilpailulainsäädäntöä.

Toimintamme markkinoilla perustuu vapaaseen kilpailuun, joka edistää koko toimialan kehitystä ja hyödyttää kaikkia alan eri sidosryhmiä.

Kieltäydymme keskustelemasta tai sopimasta kilpailijoiden kanssa hinnoittelusta, markkinaosuuksista tai muusta kilpailua rajoittavasta toiminnasta emmekä käytä epäeettisiä liiketapoja toiminnassamme.

Edellytämme samanlaista toimintatapaa alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme.

11. Hankinta

Teemme hankinnat vastuullisesti ja tuotteiden elinkaaren kannalta mahdollisimman kestävästi.

SRV sitoutuu hankinnoissaan toimimaan vastuullisesti ja tuotteiden elinkaaren kannalta kestävin periaattein. Seuraamme ja ennakoimme aktiivisesti markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja vaatimusten kehittymistä.

Kansainvälisissä hankinnoissa varmistamme materiaalin laadun ulkopuolisen tahon tekemillä auditoinneilla vähentääksemme riskejä ja varmistaaksemme asetettujen vaatimusten toteutumisen.

12. Eturistiriidat

Teemme päätökset työssämme aina SRV:n parhaaksi. Vältämme tilanteet, joissa oma etumme voisi olla ristiriidassa SRV:n edun kanssa.

Toimimme lojaalisti ja SRV:n parhaan edun mukaisesti.

Käytämme SRV:n omaisuutta ja resursseja yksinomaan yhtiön eduksi.

Vältämme työssä ja työn ulkopuolella tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressimme saattaisivat olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.

SRV:n työntekijät eivät saa ryhtyä yhtiön liiketoiminnan kanssa kilpailevaan toimintaan eivätkä käyttää henkilökohtaisesti hyväkseen yrityksen sisäisiä tietoja, asemaansa tai niiden kautta avautuvia tilaisuuksia, tai avustaa muita näiden tietojen tai aseman hyväksikäytössä.

13. Lahjonta ja korruption ehkäisy

Emme tarjoa tai vastaanota lahjuksia. Liiketoimintaan liittyvän vieraanvaraisuuden pitää olla kohtuullista ja arvoltaan vähäistä.

Kukaan SRV:n työntekijöistä ei saa suoraan tai epäsuorasti ottaa vastaan tai antaa lahjusta. Lahjuksena voidaan pitää mitä tahansa lahjaa tai etuutta, jonka tarkoituksena on vaikuttaa lahjansaajan toimintaan.

Emme vastaanota tai anna työssämme lahjoja, jotka voisivat vaikuttaa liiketoimintaamme liittyvään päätöksentekoon. Voimme antaa tai vastaanottaa vain arvoltaan vähäisen lahjan tai kohtuullista ja tavanomaista vieraanvaraisuutta.

Korruptionvastaisuus on ehdoton edellytys toiminnassamme ja edellytämme alihankkijoiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme nollatoleranssia korruption suhteen.

14. Toiminta arvopaperimarkkinoilla

Noudatamme SRV:n sisäpiiriohjetta ja arvopaperimarkkinasääntelyä. Toimimme arvopaperimarkkinoilla tavalla, joka edistää luottamusta yhtiöön ja arvopaperimarkkinoihin.

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) päälistalle. Tarjoamme sidosryhmillemme tietoa yhtiön liiketoiminnasta ja toimintaympäristöstä siten, että yhtiön sidosryhmät voivat muodostaa oikean ja perustellun kuvan yhtiöstä. Viestintämme on täsmällistä, avointa ja johdonmukaista.

Kaikkien SRV:läisten sekä johdon ja hallituksen jäsenten toiminnan tulee ylläpitää luottamusta yhtiöön ja arvopaperimarkkinoihin.

Velvollisuus noudattaa SRV:n sisäpiiriohjetta koskee kaikkia SRV:läisiä. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on kielletty.

15. Yhtiön maineen suojelu

Jokainen työntekijä on SRV:n käyntikortti. Emme koskaan toimi tavalla, joka vahingoittaa SRV:n mainetta tai brändiä.

Edustamme SRV:n brändiä jokaisessa kohtaamisessa. Suojelemme yhtiön mainetta ja rakennamme brändistämme entistä vahvemman toimimalla arvojemme ja eettisten toimintaohjeiden mukaisesti. Emme koskaan toimi tavalla, joka vahingoittaa SRV:n mainetta tai brändiä. Toimimme asiallisesti ja vastuullisesti myös sosiaalisen median kanavissa.

Noudattaminen ja rikkomuksista ilmoittaminen

Perehdy eettisiin toimintaohjeisiin ja noudata niitä kaikessa toiminnassa. Vältä kaikenlaisia käytäntöjä, jotka voivat johtaa lainvastaiseen toimintaan, antaa vaikutelman sopimattomasta toiminnasta tai vahingoittaa SRV:n mainetta.

Jos havaitset eettisten toimintaohjeiden vastaista toimintaa tai epäilet sitä, ilmoita siitä viipymättä. Ilmoittamalla mahdollisista rikkomuksista autat yhtiötä puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne ehtivät vaikuttaa haitallisesti yhtiön talouteen tai maineeseen.’

Havainnoista tai epäilyistä voi ilmoittaa luottamuksellisesti. SRV:llä on kaikille avoin Eettinen kanava, jonka kautta ilmoituksen voi tehdä joko omalla nimellään tai anonyymisti. Lisäksi työntekijänä voit aina puhua havainnoistasi myös esimiehellesi tai lakiasiainosastolle.

Kaikki vilpittömässä mielessä esitetyt väitteet eettisten toimintaohjeiden oletetusta rikkomisesta tutkitaan puolueettomasti. SRV vastaa siitä, että työntekijöille ei aiheudu rikkomistapauksen ilmiannon johdosta mitään epäsuotuisia työhön liittyviä seuraamuksia.

Eettisten toimintaohjeiden vastaiset teot on korjattava välittömästi, ja ne johtavat kurinpitotoimiin, mikä ankarimmillaan tarkoittaa työsuhteen päättämistä.

Varmista ennen liiketoimen tai päätöksen tekoa:

Onko liiketoimi tai päätös lain mukainen?
Onko se arvojemme ja eettisten toimintaohjeiden mukainen?
Onko se mielestäsi oikein ja riippumattomasti tehty?
Jos asia tulisi julkiseksi, miltä se näyttäisi ulospäin?

Jos olet epävarma, tarkista asia esimieheltäsi tai lakiasianosastolta.

Lataa SRV:n eettiset toimintaohjeet pdf:nä