Arvonluontimalli

Enemmän ja parempaa informaatiota

SRV on rakentaja, kiinteistöjen kehittäjä, sijoittaja ja omistaja.

SRV palvelee asiakkaitaan muun muassa rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa. Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostuksessa. SRV:n oman rahoituskapasiteetin lisäksi hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. SRV toteuttaa omaperusteisia asuntohankkeita, omakehitteisiä hankkeita ja rakennusurakoita.

Arvonluonti ja yritysten edellytykset arvonluonnille ovat taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten myötä olennaisesti muuttuneet. Mallin avulla voidaan luoda kokonaiskuvaa yrityksen liiketoimintamallista, strategiasta, toiminnoista ja kehityksen näkökohdista, asioista, joilla on merkitystä yrityksen kykyyn luoda arvoa pitkällä aikavälillä. Arvonluontimalli kertoo, miten yritys toiminnallaan luo arvoa ja käyttää erilaisia toimintaympäristössään olevia pääomia omassa arvonluontiprosessissaan. Se maalaa osaltaan realistista kuvaa yrityksen vuorovaikutusmalleista sekä olennaisista riskeistä.

SRV:n arvonluonti

SRV Mallin ympärille on rakennettu kuvaus SRV:n arvonluonnista. Kuvauksen taustaksi on haastateltu asiakkaita, tilaajia, sijoittajia, rahoittajia sekä päättäjiä ja vaikuttajia. SRV:n sisällä on pohdittu tärkeitä pääomalajeja, panoksia, arvonluonnin roolia hankkeissa sekä sitä, millaista arvoa SRV tuottaa sidosryhmilleen, yhteiskunnalle ja ympäristölle ja millaisia tuotoksia ja vaikutuksia toiminnan tuloksena syntyy.

SRV:llä pääomalajeista korostuvat inhimillinen, aineeton ja sosiaalinen pääoma, me luomme arvoa erilaisten osaamisen lajien avulla. Inhimillisen pääoman osalta tärkeinä näyttäytyvät erityisesti asiakkaaseen liittyvät osaaminen, vuorovaikutus, suunnitteluosaaminen, kaavoitusosaaminen, toimittajapoolin hallinta ja johtamisosaaminen. Aineettomassa pääomassa korostuvat SRV-malli, verkostorekisteri, referenssit, brändi, konseptit ja toimintamallit. Sosiaalisen pääoman avainalueet ovat sidosryhmäsuhteet kaupunkeihin, sijoittajiin ja lähiympäristöön, työnantajakuva ja kumppanuudet.

SRV:n arvonluontimalli