Arvonluontimalli

SRV tuottaa arvoa kehittämällä ja uudistamalla rakennusalaa yhdessä kumppaneiden kanssa

SRV on rakentaja, kiinteistökehittäjä, sijoittaja ja omistaja.

SRV palvelee asiakkaitaan muun muassa rakennuspaikan valinnassa, kohteen kehittämisessä, maankäytön hallinnassa, tilantarpeen määrittämisessä, hankkeen budjetoinnissa ja rahoituksen hankinnassa. Pääoman hallinta on olennainen osa hankkeiden arvonmuodostusta. Oman rahoituksen lisäksi hankkeisiin haetaan projektikohtaista rahoitusta pankeilta, sijoittajilta, asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta. SRV toteuttaa omaperusteisia asunto- ja muita rakennushankkeita sekä tilattuja rakennusurakoita.

SRV:n arvonluonti

SRV Mallin ympärille on rakennettu kuvaus SRV:n arvonluonnista. Sen pohjaksi on haastateltu asiakkaita, tilaajia, sijoittajia, rahoittajia sekä päättäjiä ja vaikuttajia. SRV:ssä on mietitty tärkeitä pääomalajeja, panoksia, arvonluonnin roolia hankkeissa sekä sitä, millaista arvoa SRV tuottaa sidosryhmilleen, yhteiskunnalle ja ympäristölle ja millaisia tuotoksia ja vaikutuksia toiminnan tuloksena syntyy.

SRV:n tavoitteena on olla haluttu yhteistyökumppani, jonka kanssa voi toteuttaa merkityksellisiä, liiketoiminnalle arvoa tuottavia hankkeita. SRV:n Mallia voi käyttää työkaluna edistettäessä toimintaa yksikköjen ja toimintojen kesken. Malli ottaa huomioon kaikki pääomalajit (taloudellinen, inhimillinen ja aineeton, luonnon ja sosiaalinen) ja esittää panokset, tuotokset ja vaikutukset laajasti.

Pääomalajeista korostuvat SRV:llä inhimillinen, aineeton ja sosiaalinen pääoma. Inhimillisen pääoman osalta tärkeitä ovat erityisesti asiakkaaseen liittyvä osaaminen, vuorovaikutus, suunnittelu- ja kaavoitusosaaminen, toimittajapoolin hallinta ja johtamisosaaminen. Aineettomassa pääomassa korostuvat SRV Malli, verkostorekisteri, referenssit, brändi, konseptit ja toimintamallit. Sosiaalisen pääoman avainalueet ovat sidosryhmäsuhteet kaupunkeihin, sijoittajiin ja lähiympäristöön, työnantajakuva sekä kumppanuudet.

SRV:n liiketoiminnalla on merkittäviä ja pitkäkestoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Suurin vaikutus syntyy SRV:n rakentamista rakennuksista ja infrastruktuurista, joka säilyy kymmeniä, jopa satoja vuosia. Kestävä suunnittelu ja toteutus vaikuttavat siten oleellisesti esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. SRV määritteli jo vuonna 2020 YK:n kestävän kehityksen (UN SDG) 17:stä tavoitteesta yhdeksän keskeistä tavoitetta osaksi vastuullista toimintaansa. Valituiksi nousivat tavoitteet 5, sukupuolten tasa-arvo; 7, edullista ja puhdasta energiaa; 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua; 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja; 11, kestävät kaupungit ja yhteisöt; 12, vastuullista kuluttamista; 13, ilmastotekoja; 15, maanpäällinen elämä ja 16, rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto. Tavoitteet on vuoden 2021 aikana konkretisoitu osaksi vastuullisuusohjelmaa ja sen tavoitteita.

SRV:n toiminnan myönteisiä vaikutuksia ovat kestävät elinympäristöt, jotka sopeutuvat muutoksiin, kestävät aikaa ja säilyttävät arvonsa. Rakentamisella ja elinkaaren aikaisilla palveluilla on lisäksi työllistävä vaikutus. Yhtiö on myös vahva veronmaksaja ja luo arvoa omistajilleen. Rakentamisesta aiheutuu myös negatiivisia vaikutuksia, kuten energian ja materiaalin käyttö ja niiden ympäristövaikutukset. SRV on sitoutunut vuoden 2022 alusta päästöttömiin työmaihin. Lisäksi yhtiö kehittää jatkuvasti materiaalien kierrätystä.

Vuoden 2021 helmikuussa julkistettu SRV:n uusi strategia ottaa vahvasti kantaa liiketoiminnan rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Elinkaariviisauden strategisen ohjelman myötä rakennusten päästöjä pienentäviä ratkaisuja kehitetään koko ajan. Hiilijalanjäljen tarkkailun lisäksi SRV kehittää toiminnassaan myös hiilikädenjäljen laskentaa.

SRV:n arvonluontimalli