Vahva kehitys Suomessa jatkui: SRV:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014

Vahva kehitys Suomessa jatkui: SRV:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2014

Tilikausi 1.1.–31.12.2014 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 684,4 milj. euroa (679,4 Me 12/2013), muutos +0,7 %
• Liikevoitto oli 24,9 milj. euroa (26,4 Me), muutos -5,5 %
• Tulos ennen veroja oli 18,5 milj. euroa (22,8 Me), muutos -18,7 %
• Tulos per osake oli 0,33 euroa (0,43 eur)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 860,4 milj. euroa (825,8 Me), muutos +4,2 %
• Omavaraisuusaste oli 43,0 prosenttia (36,4 %)
• Ehdotettu osinko 0,12 euroa (0,12 eur) osaketta kohti

Neljäs vuosineljännes 1.10.–31.12.2014 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 193,8 milj. euroa (171,6 Me 10-12/2013)
• Liikevoitto oli 9,6 milj. euroa (4,6 Me)
• Tulos ennen veroja oli 7,2 milj. euroa (3,6 Me)
• Tulos per osake oli 0,13 euroa (0,02 eur)

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 Me 1-12/2014). Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10–20 milj. euroa (18,5 Me 1-12/2014).

Hallitus vahvisti liiketoimintasegmentti Kotimaan liiketoiminta uudeksi nimeksi Suomen liiketoiminta liiketoiminnan sisällön pysyessä täysin ennallaan.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala:

SRV:n suoritus viime vuodelta oli kilpailutilanteeseen nähden tyydyttävä ja kannattavuuskehityksemme nouseva huolimatta toimialan heikkenevistä näkymistä ja ruplan kurssikehityksestä. Konsernin euromääräinen tuloskehitys parani jokaisella neljänneksellä, rahoitusasemamme vahvistui ja omavaraisuutemme nousi 43 prosenttiin.

Suomen liiketoiminnassa, joka edustaa yli 90 prosenttia konsernin liikevaihdosta, kannattavuuskehitys oli selvästi parempaan päin. Liikevaihdon noustessa Suomen liiketoiminnoissa yhdeksän prosenttia kannattavuus parani 40 prosenttia. Liikevoittoprosentti oli liki viisi prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä lähes kuusi, mikä on koko konsernin liikevoittoprosentin tavoitetasolla. Taustalla on mittava määrä toimenpiteitä, joilla omaa tehokkuutta on parannettu ja kustannustasoa on saatu painetuksi alemmas. Useassa projektissa kustannussäästöistä ovat hyötyneet myös asiakkaat.

Suomen liikevaihdosta lähes kaksi kolmannesta tulee toimitilahankkeista ja runsas kolmannes kertyy asuntohankkeista. Toimitiloja on rakennettu erityisesti julkiselle sektorille, missä muun muassa sairaalat ovat olleet keskeisessä roolissa. Näistä Espoon Jorviin rakennettava päivystyslisärakennuksen uudisrakennus ja Helsingin Meilahteen rakennettava Uusi Lastensairaala sekä TAYS:in lisärakentamisprojekti ovat hyviä esimerkkejä vaativista sairaalarakennusprojekteista. Tilauskanta kasvoi vuoden takaisesta neljä prosenttia, mikä on hieno saavutus vallitsevassa markkinatilanteessa.

Asuntorakentamisessa olemme kasvattaneet uusia aloituksia ennakkomarkkinoinnin kysynnän perusteella vuoden loppua kohden parin vuoden takaisen notkahduksen jäljiltä. Asuntosijoitusrahastoille ja muille instituutiosijoittajille tehdyt kohteet ovat kannatelleet asuntokysyntää myös rospuuttoaikana. Keski- ja hyvätuloisten vuokra-asuminen hyvillä paikoilla ja hyvien yhteyksien äärellä on muodostumassa enenevässä määrin omistusasumisen markkinaa täydentäväksi kysynnäksi.

Pääosin Venäjän-toiminnoista muodostuvaa kansainvälistä liiketoimintaamme varjosti viime vuonna Ukrainan kriisi seuraamuksineen. Tästä huolimatta kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuus kehittyi myönteisesti erityisesti loppuvuoden aikana. Keskeisimmät haasteet ovat olleet rahoituksen saatavuus ja ruplan heikkenemisestä aiheutunut kuluttajien ostovoiman lasku. Viime keväänä neuvotteluvaiheessa olleen Okhta Mall -kauppakeskuksen euromääräinen rahoitus saatiin järjestetyksi syksyyn mennessä kilpailukykyisillä ehdoilla. Ruplan halpenemisen myönteinen vaikutus on näkynyt rakennuskustannusten laskuna. Huolimatta yleisestä kuluttajaluottamuksen heikkenemisestä Venäjällä puolitoista vuotta sitten avattu Pearl Plaza -kauppakeskuksemme Pietarissa on takonut jatkuvasti uusia kävijäennätyksiä.

Lähdemme tähän vuoteen innostuneina, sillä uskomme Helsingin Kalasatamaan valmistellun ja kaavavalituksen viivästyttämän REDI-hankkeen käynnistyvän tänä keväänä. Viime vuoden merkkipaalu hankkeessa oli kotimaisen sijoittajaryhmän kokoaminen. REDI käynnistyy kauppakeskuksen rakentamisella ja jatkuu asuintorneihin, joista ensimmäiset valmistuvat yhdessä kauppakeskuksen kanssa vuonna 2018. Espoossa lähtee liikkeelle Niittykummun metrokeskushanke, johon niin ikään tulee kaupallisia palveluja ja asumista. Lisäksi pyrimme käynnistämään Wood City -puukorttelihankkeen Helsingin Jätkäsaaressa.

Mittavat hankkeemme tulevat vaatimaan meiltä merkittäviä ponnistuksia osaamisen ja taloudellisten resurssien muodossa. Toimintamallimme mukaisesti olemme rakentaneet eri osa-alueille yhteistyökumppaniverkostoja, joiden avulla yhdessä omien osaajiemme kanssa viemme hankkeitamme vaihe vaiheelta eteenpäin. Olen toiveikas alkaneen vuoden osalta. Taloudelliset tunnuslukumme ovat hyvällä mallilla ja tilauskirjamme on terveessä hapessa.

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/
2014
1-12/ 2013 muutos,meur muutos, % 10-12/ 2014 10-12/ 2013
Liikevaihto 684,4 679,4 5,0 0,7 193,8 171,6
Liikevoitto 24,9 26,4 -1,5 -5,5 9,6 4,6
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -6,4 -3,6 -2,8   -2,4 -1,0
Tulos ennen veroja 18,5 22,8 -4,3 -18,7 7,2 3,6
Tulouttamaton tilauskanta 860,4 825,8 34,6 4,2    
Uudet sopimukset 700,3 600,7 99,6 16,6 108,0 68,3
Liikevoitto, % 3,6 3,9     5,0 2,7
Katsauskauden voitto, % 2,2 2,7     2,7 0,9
Omavaraisuusaste, % 43,0 36,4        
Korollinen nettovelka 206,1 215,8 -9,7 -4,5    
Velkaantumisaste, % 91,6 97,1        
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 5,4        
Oman pääoman tuotto, % 6,9 8,4        
Tulos per osake, eur1 0,33 0,43 -0,09 -21,8 0,13 0,02
Oma pääoma per osake, eur 5,04 4,97 0,07 1,4    
Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,83 4,05 -1,22 -30,1    
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,6 35,5   0,2    

1) Yhtiö on muuttanut tulos per osake tunnusluvun laskentatapaa. Laskentatavan muutoksesta kerrotaan osavuosikatsauksen laadintaperiaatteissa.
 

Yleiskatsaus

Konsernin tilauskanta kasvoi 860,4 milj. euroon (825,8 Me 12/2013) uusien urakkasopimusten kasvun ansiosta. Tilauskannan myyty osuus on 85 prosenttia, yhteensä 729 milj. euroa. Tilauskannan myymätön osuus laski 132 milj. euroon (208 Me 12/2013). Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 700,3 milj. euroon (600,7 Me 12/2013).

Konsernin liikevaihto nousi 684,4 milj. euroon (679,4 Me 1-12/2013). Suomen toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi Espoon Perkkaalla sijaitsevan omaperusteisen toimitilakiinteistön Derbyn myynnin toteuduttua kolmannella vuosineljänneksellä. Suomen kuluttajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihto laski valmistuneiden asuntojen määrän (249 asuntoa) pudotessa alle puoleen edellisen vuoden tasosta (539 1-12/2013). Kansainvälisen liiketoiminnan vertailukauden 1-12/2013 liikevaihtoa kasvatti Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynti kesäkuussa 2013 ja Pearl Plaza -kauppakeskuksen loppuvaiheen rakentamisen volyymi.

Konsernin liikevoitto oli 24,9 milj. euroa (26,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 3,6 prosenttia (3,9 %). Suomen liiketoiminnan liikevoitto parani selvästi. Konsernin liikevoitto laski, sillä vertailukauden liikevoittoon sisältyi kesäkuussa 2013 toteutuneen Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto. Lisäksi vertailukauden liikevoittoa kasvatti 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon. 

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 6,4 milj. euroon (3,6 Me). Katsauskauden korkokuluja kasvatti joulukuussa 2013 liikkeeseenlaskettu kiinteäkorkoinen jvk-laina. Vertailukauden rahoitustuottoja kasvattivat korkotuotot SRV:n osakkuusyhtiö Etmia II:lta, joka Q2/2013 jälleenrahoitti SRV:ltä otetun rakentamisen rahoituksen noin 33 milj. euron pitkäaikaisella projektilainalla. Katsauskauden rahoitustuottoja kasvatti kolmannella vuosineljänneksellä kirjattu Moskovan Promenade hankkeeseen liittyvät 1,5 milj. euron korkotuoton oikaisu.

Konsernin tulos ennen veroja oli 18,5 milj. euroa (22,8 Me). Vertailukauden 1-12/2013 tulosta paransi Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto, Okhta Mall -omistuksen 8,3 milj. euron määräinen käyvän arvon muutos sekä osakkuusyhtiö Etmia II:lta saadut rahoitustuotot. Katsauskauden voitto oli 15,4 (18,3) milj. euroa. Tuloverot olivat yhteensä 3,2 milj. euroa (4,5 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,43) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste parani 43,0 prosenttiin (36,4 % 31.12.2013) positiivisen tuloksen sekä Derby kaupan johdosta pienentyneen sitoutuneen pääoman vuoksi.

Suomen liiketoiminnan liikevaihto oli 627,9 milj. euroa (574,8 Me 1-12/2013). Liikevoitto parani 30,0 milj. euroon (21,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 4,8 prosenttia (3,7%). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut parantunut urakkakatteiden hallinta, hankintatoiminnan tehostaminen ja omakehitteisen urakkatuotannon kasvu. Liikevoiton tasoon negatiivisesti vaikutti lisäksi tuloutuneen toimitilatilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Suomen tilauskanta kasvoi 723 milj. euroon (646 Me). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen ja omakehitteisen tuotannon sekä neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 756 asuntoa (701 1-12/2013). SRV:llä oli rakenteilla 1 625 asuntoa (1 054 31.12.2013), joista 330 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 87 prosenttia ja 80 prosenttia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 62 prosenttia (68 %) on SRV:n kehittämää tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 56,9 milj. euroa (104,7 Me). Liikevoitto oli 1,1 milj. euroa (10,0 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti vertailukautena toteutunut Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen myynti ja Okhta Mall -omistuksen käyvän arvon muutos. Kansainvälinen tilauskanta oli 137,2 milj. euroa (180,1 Me).

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 193,8 milj. euroa (171,6 Me) ja liikevoitto 9,6 milj. euroa (4,6 Me). Sekä Suomen että kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuuden paraneminen jatkui vuosineljänneksen aikana.

Keskeisistä kauppakeskushankkeista elokuussa 2013 avatun Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärä on ollut tavoitetasoa korkeampi ja 97 prosenttia sen tiloista on vuokrattu. Pietarin rakenteilla olevan Okhta Mall -kauppakeskuksen kaupallisista tiloista yli 50 prosentista on allekirjoitettu vuokrasopimus tai alustava BTS-vuokrasopimus. Moskovan Promenade-kauppakeskuksen sijoittajaratkaisu toteutui ja kohteen rakentaminen on käynnissä. SRV allekirjoitti syyskuussa sijoittajaryhmän kanssa noin 240 milj. euron määräisen aiesopimuksen yhteissijoittamisesta SRV:n Suomen suurhankkeen REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen pääomittamisesta.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin.

Näkymät vuodelle 2015

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2015 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2015 alkupuoliskon aikana. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2015 aikana valmistuu 247 omaperusteista asuntoa.

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 Me 1-12/2014) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (18,5 Me 1-12/2014).

Voitonkäyttöehdotus 
 
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 ovat 138 624 233,12 euroa
joista tilikauden voitto on 8 964 662,77 euroa
 
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:
 
Osakkaille jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta eli 4 412 216,16 euroa 
Omaan pääomaan jätetään 134 212 016,96 euroa
 
Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia
muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen
näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tiedotustilaisuus

Tilinpäätöstiedote esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 11.2.2015 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Espoo 10.02.2015

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
 

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Ilkka Pitkänen, CFO +358 (201) 455 200, +358 (40) 6670906

www.srv.fi

 

Jaa sivu