Tilauskanta nousi ennätystasolle – SRV:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2012

Tilikausi 1.1.–31.12.2012 lyhyesti:
 

 • SRV:n liikevaihto oli 641,6 milj. euroa (672,2 1-12/2011), muutos -4,6 %
 • Liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (14,1), muutos – 51,2 %
 • Tulos ennen veroja oli 2,8 milj. euroa (10,8) -74,3 %
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 827,8 milj. euroa (810,8), muutos +2,1 %
 • Omavaraisuusaste oli 34,7 prosenttia (31,0 %)
 • Tulos per osake oli 0,02 euroa (0,17)
 • Ehdotettu osinko 0,06 euroa (0,12 eur) osaketta kohti

Neljäs vuosineljännes 1.1.–31.12.2012 lyhyesti: 

 • Liikevaihto oli 175,4 milj. euroa (266,7 10-12/2011)
 • Liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (13,2)
 • Tulos ennen veroja oli 2,2 milj. euroa (12,4)
 • Tulos per osake oli 0,03 euroa (0,24)

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Vuosi sitten arvioimme vuoden 2012 tuloskehityksen selvästi nyt toteutunutta myönteisemmäksi. Tulosheikennys näkyi erityisesti kotimaan liiketoiminnassa, jonka tulosta laskivat usean urakan heikentyneet kate-ennusteet. Liikevoiton muutokseen vaikuttivat myös vertailuvuoden viimeiselle neljännekselle ajoittuneet merkittävät kiinteistömyynnit.

Emme luonnollisestikaan ole tyytyväisiä viime vuoden tulokseen. SRV:n koko historian kestänyt tappioton putki kuitenkin jatkui edelleen. Olemme tarkentaneet strategiaamme, jossa painotamme liikevaihdon kasvun sijasta kannattavuutta. Tämä näkyy urakkarakenteen muutoksena sekä kustannusten leikkaamisena. Tärkeänä komponenttina kustannusten alentamisessa on suuruuden ekonomian hyödyntäminen aiempaa tehokkaammin sekä panoshintojen kehityksen parempi arviointi.

Osallistumme selvästi valikoivammin kiinteähintaisiin urakkakilpailuihin niiden kapeamman katteen sekä panoshintojen kehitykseen liittyvien riskien vuoksi. Olemme painottaneet hankkeita, joissa pystymme vaikuttamaan arvoketjuun pidemmältä matkalta ja tuomaan siten myös asiakkaalle lisäarvoa. Muutos näkyy jo nyt tilauskannan katetason parantumisena. Tilauskantamme on yhtiön historian korkein.

Asuntokauppa on käynyt edelleen vilkkaana koko viime vuoden ja jatkuu edelleen. Teimme asuntojen myynnissä viime vuonna jälleen uuden ennätyksen. Myös alkaneeseen vuoteen päästään asuntokaupan osalta myönteisissä merkeissä, sillä rakenteilla olevan omaperusteisen asuntotuotannon määrä on edellisvuoden tasolla.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuntojen hintataso ei osoita laskun merkkejä. Asuntojen hintoja nostavat arvonlisäveron ja varainsiirtoverojen muutokset rasittaen asunnonostajien ennestään korkeita kuluja. SRV:n merkittävien kärkihankkeiden edistymistä hidastaa asemakaavoista tehtyjen valitusten pitkä valitusaika.

Kansainvälisen liiketoiminnan kehitys oli viime vuonna oikean suuntaista. Erityisesti liikevaihto kasvoi ripeästi lähes kaksinkertaiseksi. Ensisijaisena lähteenä oli Pietarin lähistölle rakennettava Pearl Plaza -kauppakeskus, mutta myös Virossa on tehty toimitilaurakkaa. Viron-yhtiömme kääntyi viime vuonna pienelle plussalle. Koko kansainvälisen toiminnan pitkään jatkunut tappiotaso puolittui uudelleenjärjestelyjen ansiosta. Viimeisellä neljänneksellä teimme voitollisen tuloksen.

Esteet Pietarin keskustan tuntumassa olevan Okhta Mall -kauppakeskushankkeen tieltä ovat vähenemässä ja tänä vuonna otamme hankkeessa merkittäviä askelia. Myönteinen kehitys Venäjän kauppakeskusmarkkinassa sekä SRV:lle karttunut osaaminen ovat johtaneet meidät keskittymään tähän lajiin Pietarissa ja Moskovassa. Hankkeiden edistämisellä olemme saaneet myös pitkään seisonutta tasettamme liikkeelle.

Tehdyillä strategisten painotusten muutoksilla sekä myönteisesti edennyt tilanne Venäjän-liiketoiminnassamme antavat meille paremman selkänojan lähteä alkaneeseen vuoteen.

Yleiskatsaus

SRV:n tilauskanta nousi tilikauden päättyessä 827,8 milj. euroon (810,8 31.12.2011). Konsernin tilauskannan keskimääräinen kate parani.

Konsernin liikevaihto oli 641,6 milj. euroa (672,2 1-12/2011) kansainvälisen liikevaihdon kasvaessa voimakkaasti. Tavoitellut Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön sekä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnit eivät toteutuneet tilikauden aikana.

Konsernin liikevoitto oli 6,9 milj. euroa (14,1 1-12/2011). Konsernin kannattavuuteen ovat vaikuttaneet tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista sekä toiminnan hankekehitysluonne. Liikevoittoa laski kotimaan liiketoiminnassa tehty kolmen urakan yhteensä noin seitsemän miljoonan euron katearvioiden heikentäminen ja kansainvälisessä liiketoiminnassa tehty 1,1 milj. euron kertapoisto tammikuussa tulipalossa tuhoutuneesta varastorakennuksesta. Vertailuvuoden liikevoittoa nosti viimeisen vuosineljänneksen aikana toteutuneen kahden pysäköintiluolayhtiön osakkeiden myynti ja valmistuneen omaperusteisen asuntotuotannon suurempi määrä. Konsernin tulos ennen veroja oli 2,8 milj. euroa (10,8 1-12/2011). Rahoituskulut kasvoivat vertailukaudesta, jonka rahoituseriä pienensivät osakkuusyrityksistä saadut rahoitustuotot.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 568,3 milj. euroa (632,3 1-12/2011) ja liikevoitto 14,8 milj. euroa (27,9). Kotimaan tilauskanta oli 774,4 milj. euroa (711,2 31.12.2011). Toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.  Tilikauden aikana allekirjoitettujen uusien kiinteähintaisten urakoiden määrä on laskenut selvästi vertailukauden tasosta ja tilauskannan keskimääräinen kate on parantunut.

Kotimaan toimitilarakentamisen liikevaihto laski. Vertailuvuoden toimitilarakentamisen liikevaihtoa kasvatti urakoinnin korkeampi volyymi ja Kampin Luolan ja Kamppi Parkin myynti. Toiminnan kannattavuuteen on vaikuttanut tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista ja kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen. Toimitilarakentamisen tilauskanta kasvoi 438,7  milj. euroon (362,2 31.12.2011).

Kotimaan asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi asuntourakoinnin volyymin kasvun takia. Asuntojen kokonaismyynti kasvoi edellisestä vuodesta ja SRV myi yhteensä 745 asuntoa (680 1-12/2011), joista omaperusteisia asuntoja oli 477 (482) ja sijoittajille neuvottelu-urakoina myytyjä 268 (198). Tilikauden lopussa SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä oli 1 849 asuntoa (2 197 31.12.2011). Rakenteilla olevista asunnoista on myyty yli 80 prosenttia ja noin 70 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 586 omaperusteista asuntoa. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 55 asunnon lisäaloituksista. Asuntorakentamisen tilauskanta oli 335,7 milj. euroa (349,0).

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 73,1 milj. euroon (39,0). Liikevaihdosta pääosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta.  Liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi tappiollisena. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 175,4 milj. euroa (266,7) ja liikevoitto oli 2,4 milj. euroa (13,2). Vertailukauden liikevaihtoa ja liikevoittoa kasvatti omaperusteisen asuntotuotannon luovutuksenmukainen tuloutus 351 asunnon valmistuessa vuosineljänneksen aikana (114 10-12/2012) ja Kampin Luolan ja Kamppi Parkin myynti. Tilikauden neljännen vuosineljänneksen liikevoiton laskuun vaikutti kotimaan liiketoiminnassa kolmen urakan katearvioiden lisäheikentäminen yhteensä noin neljällä miljoonalla eurolla.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. Useat SRV:n hankkeet ovat myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä.

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/ 2012 1-12/ 2011 muutos,meur muutos, % 10-12/ 2012 10-12/ 2011
Liikevaihto 641,6 672,2 -30,6 -4,6 175,4 266,7
Liikevoitto 6,9 14,1 -7,2 -51,2 2,4 13,2
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -4,1 -3,3 -0,8   -0,2 -0,8
Tulos ennen veroja 2,8 10,8 -8,0 -74,3 2,2 12,4
             
Tulouttamaton tilauskanta 827,8 810,8 16,9 2,1    
Uudet sopimukset 594,5 811,6 -217,1 -26,7 248,0 196,1
             
Liikevoitto, % 1,1 2,1     1,4 4,9
Tilikauden voitto, % 0,1 0,8     0,8 3,1
             
Omavaraisuusaste, % 34,7 31,0        
Korollinen nettovelka 267,9 271,8        
Velkaantumisaste, % 126,2 160,2        
             
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,2 4,5        
Oman pääoman tuotto, % 0,5 3,3        
             
Tulos per osake, eur 0,02 0,17     0,03 0,24
Omapääoma per osake, eur 4,62 4,68        
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,0   1,4    

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 12.2.2013 konsernin strategian kaudelle 2013–2017. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:
 

 • SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

SRV ja VVO allekirjoittivat helmikuussa sopimuksen kahden kerrostalon rakentamisesta Espoon Nihtisiltaan. SRV:n hankekehitykseen perustuvan 88 vapaarahoitteisen vuokra-asunnon rakentaminen aloitetaan maaliskuussa 2013 ja se valmistuu lokakuussa 2014.

SRV hankki helmikuussa tehdyllä osakekaupalla itselleen venäläisen partnerin 12,5 % omistusosuuden Septem City -projektista. Kaupan myötä SRV omistaa 100 %:sti koko hankeen.

Näkymät vuodelle 2013

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2013 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2013 aikana valmistuu 505 omaperusteista asuntoa. SRV:n koko vuoden tulokseen saattavat vaikuttaa merkittävästi Moskovassa sijaitsevan Etmia II -toimistokiinteistön sekä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin myynnin ajoittuminen. Rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on heijastunut kielteisesti myös kiinteistösijoitusmarkkinoihin.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan edellisen vuoden tasoa korkeampi, vaikka suunnitellut toimistokiinteistömyynnit eivät ajoittuisikaan tälle vuodelle.

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 13.02.2013 kello 10.30 Scandic Marski hotellin Carl-kabinetissa, Mannerheimintie 10, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj on noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.

Espoo 12.2.2013

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

 

Jaa sivu