Suurhankkeiden aloitukset kasvattivat tilauskantaa: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

Suurhankkeiden aloitukset kasvattivat tilauskantaa: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2015

Katsauskausi 1.1.–31.3.2015 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 172,9 milj. euroa (138,5 Me 1-3/2014), muutos +24,9 %
• Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (4,4 Me), muutos -42,8 %
• Tulos ennen veroja oli 3,3 milj. euroa (2,2 Me), muutos +54,0 %
• Tulos per osake oli 0,05 euroa (0,01 eur)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 179,8 milj. euroa (880,2 Me), muutos +34,0 %
• Omavaraisuusaste oli 39,8 prosenttia (39,0 %)

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin vuoden 2015 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 Me 1-12/2014). Tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10–20 milj. euroa (18,5 Me 1-12/2014).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala:

Suurten aloitusten vuosi näkyi jo heti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kun kaksi merkittävää rakentamisen kokonaisuutta käynnistyi, Kalasataman REDI-hanke Helsingissä sekä Niittykummun metrokeskushanke Espoossa. Molemmat ovat metroasemien yhteydessä sijaitsevia alueensa keskuksia, joissa on asumista ja kaupallisia palveluja. Mittavat hankkeet nostivat SRV:n tilauskantaa uudelle ennätystasolle, lähes 1,2 miljardiin euroon. REDI-hankkeen liikkeellelähtö näkyi myös liikevaihdon kasvuna, kun liikevaihdoksi kirjattiin jo ennen virallista aloituspäätöstä tehty työ.

Ensimmäinen kvartaali on vuoden kierrossa taloudelliselta tulokseltaan yleensäkin vaatimaton. Tämän vuoden ensimmäisen jakson luvuissa näkyy se, ettei omaperusteisia asuntoja valmistunut. Tämä heijastuu liikevoittotasoon sitä laskevasti. Valmistuneet – ja siten tuloutuneet – hankkeet ovat olleet urakoita, joissa on jo rakenteellisesti omaperusteista tuotantoa matalampi kate.

Suomessa kärkihankkeidemme lisäksi meillä on useita toimitila- ja asuntoprojekteja, joita teemme pitkäaikaisille asiakkaillemme. Omalla riskillämme olevia toimitilahankkeita olemme tehneet erittäin valikoivasti, ja ne ovat keskittyneet lähinnä logistiikan alalle, jonne olemme tarjonneet monitoimitiloja tuotannosta toimistoihin.

Olemme pystyneet lisäämään myös omaperusteista asuntotuotantoa, jonka hedelmät näkyvät tulevissa kvartaaleissa. Asuntomarkkinat ovat toipuneet parin vuoden takaisesta kuopasta, mutta edelleen joudumme tarkoin arvioimaan asuntotuotannon sijaintia ja kohderyhmiä. SRV:n asuntotuotanto keskittyy hyvien liikenneyhteyksien, kuten metroasemien läheisyyteen.

Venäjällä kauppakeskushankkeemme Pietarissa ja Moskovassa etenevät pääosin suunnitellusti. Venäjän markkinoihin liittyy poliittisesta tilanteesta johtuvia epävarmuustekijöitä. Eri vaiheissa olevien hankkeiden perusteella meillä on kuitenkin hyvä tuntuma markkinoihin Venäjällä ja etenemme siellä suunnitellusti. Muun muassa puolitoista vuotta toiminnassa olleen Pearl Plaza -kauppakeskuksen asiakasmäärät ovat kasvaneet keskuksen vakiinnuttaessa paikkaansa Pietarin kauppakeskusmarkkinassa. Pearl Plazan laadukkuus näkyy myös siinä, että sille myönnettiin huhtikuussa Venäjän parhaan kauppakeskuksen palkinto omassa kokoluokassaan.

Olemme lähteneet tähän vuoteen hyvillä mielin, sillä monet pitkään valmistellut hankkeet ovat lähteneet liikkeelle täydellä höyryllä. Alkaneisiin mittaviin hankkeisiin sitoutuneiden resurssien vuoksi olemme varautuneet lähivuosina tasaiseen kehitykseen. Kehittäjä- ja sijoittajarooliimme perustuen olemme kuitenkin ladanneet hankkeisiin merkittäviä tuotto-odotuksia hankkeita realisoitaessa tulevina vuosina. Nyt tehtävänämme on keskittyä hankkeiden laadukkaaseen ja kannattavaan toteutukseen yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja henkilöstömme kanssa.

  

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-3/ 2015 1-3/ 2014 muutos,meur muutos, % 1-12/ 2014
Liikevaihto 172,9 138,5 34,4 24,9 684,4
Liikevoitto 2,5 4,4 -1,9 -42,8 24,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. 0,8 -2,3 3,1   -6,4
Tulos ennen veroja 3,3 2,2 1,2 54,0 18,5
Tulouttamaton tilauskanta 1 179,8 880,2 299,5 34,0 860,4
Uudet sopimukset 489,1 184,7 304,4 164,9 700,3
Liikevoitto, % 1,5 3,2     3,6
Katsauskauden voitto, % 1,6 1,0     2,2
Omavaraisuusaste, % 39,8 39,0     43,0
Korollinen nettovelka 228,5 225,3 3,1 1,4 206,1
Velkaantumisaste, % 101,0 103,0     91,6
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,7 3,4     5,4
Oman pääoman tuotto, % 4,9 2,6     6,9
Tulos per osake, eur 0,05 0,01 0,04 381,7 0,33
Omapääoma per osake, eur 5,07 4,87 0,20 4,1 5,04
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,39 3,76 -0,37 -9,8 2,83
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,6 35,5   0,3 35,6

 

Yleiskatsaus 1.1-31.3.2015

Konsernin tilauskanta katsauskaudella kasvoi 1 179,8 milj. euroon (880,2 Me 3/2014) uusien urakkasopimusten ansiosta, joista suurimmat olivat REDIn kauppakeskus ja parkki sekä Niittykummun metrokeskus. Tilauskannan myyty osuus on 88 prosenttia, yhteensä 1 037 milj. euroa. Tilauskannan myymätön osuus laski 142 milj. euroon (182 Me 3/2014). Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 489,1 milj. euroon (184,7 Me 3/2014).

Konsernin liikevaihto nousi 172,9 milj. euroon (138,5 Me 1-3/2014). Liikevaihtoa kasvatti REDIn kauppakeskus- ja parkkiurakan aloitus, jolloin liikevaihtoon kirjautui ennen virallista aloituspäätöstä jo tehdyn louhinta- ja muun infratyön osuus valmistusasteen mukaisesti. Suomen kuluttajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihto laski myytyjen asuntojen määrän (74 asuntoa) pudotessa alle puoleen edellisen vuoden tasosta (160 kpl 1-3/2014). Katsauskaudella ei valmistunut yhtään omaperusteista asuntoa (100 asuntoa 1-3/2014).

Konsernin liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (4,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 1,5 prosenttia (3,2 %). Liikevoitto pieneni johtuen pääosin omaperusteisen asuntotuotannon liikevaihdon laskusta sekä matalakatteisesta toimitilaurakoinnin tuloutumisesta. Liikevoittoa kasvattivat myös osakkuus- ja yhteisyritysten parantuneet tulokset.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,8 milj. euroa positiiviset (-2,3 Me). Nettorahoituskulut paranivat yleisen korkotason laskun, vahvistuneen ruplan aiheuttamien kurssierojen sekä 1,4 milj. euron tuloutuneen luottotappiovarauksen vuoksi.

Konsernin tulos ennen veroja oli 3,3 milj. euroa (2,2 Me). Katsauskauden voitto oli 2,8  milj. euroa (1,4 Me). Tuloverot olivat yhteensä 0,6 milj. euroa (0,7 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,01).

Konsernin omavaraisuusaste oli 39,8 prosenttia (39,0 % 31.03.2014): omavaraisuusaste heikkeni lievästi 31.12.2014 verrattuna rakentamisen sitoman pääoman vuoksi.

Näkymät vuodelle 2015

Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2015 vaikuttavat yleisen talouskehityksen lisäksi muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta sekä uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyi huhtikuun alussa.  Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2015 aikana valmistuu 247 omaperusteista asuntoa.

REDI-kauppakeskuksen aloituksen ansiosta konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta (684,4 Me 1-12/2014) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (18,5 Me 1-12/2014).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 7.5.2015 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Espoo 6.5.2015

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
 

SRV Yhtiöt Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@srv.fi

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Ilkka Pitkänen, CFO, +358 (201) 455 200, +358 (40) 6670906

www.srv.fi

 

Jaa sivu