SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017: Liikevaihto ylitti miljardin euron rajan, operatiivinen liikevoitto parani

 

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2017: Liikevaihto ylitti miljardin euron rajan, operatiivinen liikevoitto parani

 

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä 1 116,1 (884,1 1−12/2016) milj. euroon (kasvua 26 %). Liikevaihtoa kasvatti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu. Kasvu oli suurinta Suomen toimitilarakentamisessa, asuntoliiketoiminnassa kasvu oli prosentuaalisesti suurinta.
   
 • Operatiivinen liikevoitto* oli 28,7 (26,3) milj. euroa (kasvua 9,1 %). Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja vuoteen 2016 verrattuna lähes kaksinkertaistunut tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, näistä aiheutuneet eräiden rakenteilla olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.
   
 • Liikevoitto laski 17,1 (27,7) milj. euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan liikevoiton lasku -18,4 (-4,2) milj. euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -11,7 milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
   
 • Tulos ennen veroja oli 4,6 (16,4) milj. euroa.
   
 • Tulos per osake oli 0,05 (0,15) euroa.
   
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 547,9 (1 758,5) milj. euroa. Tilauskanta laski hieman, koska vertailuvuonna tilauskantaan kirjattiin useita suuria hankkeita, kuten Keski-Suomen Sairaala Nova.
   
 • Omavaraisuusaste oli 35,5 (38,3) prosenttia ja velkaantumisaste 105,0 (83,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.
   
 • Ehdotettu osinko 0,06 euroa (0,10 eur) osaketta kohti.

*Yhtiön toiminnan vertailukelpoisuuden lisäämiseksi tuloksen osalta otettiin 20.7.2017 alkaen käyttöön uusi ”operatiivisen liikevoiton” -käsite, joka eroaa virallisesta IFRS-liikevoitosta siinä suhteessa, että siitä on poistettu Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot ja niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

 

Loka-joulukuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 339,3 (328,7 10−12/2016) milj. euroon. Liikevaihtoa paransi Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu. Kasvu oli suurinta Suomen toimitilarakentamisessa.
   
 • Operatiivinen liikevoitto laski 14,2 (15,4) milj. euroon. Liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, näistä aiheutuneet eräiden rakenteilla olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.
   
 • Liikevoitto oli 11,4 (16,2) milj. euroa. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto, josta ruplan kurssivaikutus oli -2,8 milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
   
 • Tulos ennen veroja oli 9,3 (19,4) milj. euroa.
   
 • Tulos per osake oli 0,18 (0,26) euroa.

 

Näkymät vuodelle 2018

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate.
   
 • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 1 116,1 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2017 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 28,7 milj. euroa).
   
 • Yhtiö uskoo poikkeuksellisen vuoden 2018 jälkeen saavuttavansa strategian mukaisen tulostason vuoden 2022 loppuun mennessä.
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2017 liikevaihto kohosi ensimmäistä kertaa SRV:n historiassa yli miljardin euron. Viime vuosien kasvun taustalla ovat niin koko toimialan positiivinen kehitys kuin ennen kaikkea lukuisat suuret hankkeemme, joita olemme päässeet kehittämään ja rakentamaan. Operatiivinen liikevoitto parani hieman vuoden 2017 aikana, mutta on selvää, että liikevoittotavoitteemme eteen joudutaan tekemään vielä paljon töitä. Rakentamisen kuumana käyvä markkinatilanne kiihdytti osaltaan niin raaka-aine kuin työvoimakustannuksia. Onnistuimme kuitenkin varmistamaan tuotantoketjumme toimivuuden ja pidimme myös laadun osalta riman korkealla tasolla. Koko vuoden tuloksessa näkyy myös eräiden rakenteilla olevien hankkeidemme ennakoitua alhaisempi kate.

Tilauskantamme on vakiintunut muutaman ennätyskvartaalin jälkeen 1,5 miljardin euron tasolle. Suurimpia uusia hankkeita ovat HUS:in historian suurin sairaalahanke Siltasairaala Helsingissä sekä lopullisen toteutuspäätöksen alkuvuodesta 2018 saanut Tampereen Kansi ja Areena -hanke. Oman hankekehityksemme tuotoksia Tampereen ohella on myös katsauskauden jälkeen helmikuussa julkistamamme Pressi-hanke Vantaalle. Työn alla olevista projekteista REDIssä työt etenevät aikataulussaan ja kauppakeskus avaa ovensa suunnitellusti tulevana syksynä. Ensimmäisen asuintornin Majakan asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa keväällä 2019.

Venäjän kiinteistömarkkinassa tapahtui vuoden 2017 aikana selvää piristystä, mikä konkretisoitui katsauskauden jälkeen helmikuussa 2018 ilmoittaessamme lähtevämme selvittämään Pearl Plaza -kauppakeskuksen myyntiä. Kauppakeskukset saavuttavat yleensä tavoitellun vuokratasonsa 3-4 vuoden kuluttua avauksesta ja Pearl Plaza on edennyt siltä osin suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2013 avattu kauppakeskus on ollut lähes koko toimintansa ajan täyteen vuokrattu, kävijämäärissä on rikottu vuosi toisensa jälkeen ennätyksiä ja myös vuokratasojen kehitys on ollut viime aikoina suotuisa.

Katsottaessa vuotta 2017 kokonaisuutena voidaan todeta suunnan olleen monella tapaa oikea. Pystyimme kasvattamaan tasaisesti oman asuntotuotantomme osuutta liikevaihdosta ja siten vahvistamaan asuntorakentamisen määrää ja tuloskehitystä. Viime vuonna asuntoja tuloutui lähes kaksi kertaa edellisvuotta enemmän. Valmistuvien asuntojen määrä tulee laskemaan vuonna 2018, johtuen pienemmistä vuoden 2016 asuntoaloitusten määristä. Vuonna 2017 asuntoaloituksia oli jälleen suurempi määrä, mikä vauhdittaa tulosta tulevaisuudessa. Oman positiivisen vireensä asuntopuolelle toi myös läpi koko vuoden 2017 erinomaisesti sujunut asuntomyynti sekä tänään julkistamamme REDIn seuraavan asuintornin Loiston ennakkomarkkinoinnin aloitusajankohta huhtikuussa 2018.

Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina paljon asuntojen hinnoittelusta ja lainatarjonnasta. Me haluamme osaltamme vastata kysyntään ja tulemmekin tarjoamaan jatkossa kaikissa asuntokohteissamme kaksi eri hinnoitteluperiaatetta riippuen siitä, haluaako ostaja käyttää yhtiölainaa vaiko ei. Asiakkaiden valinnanvapauden ja läpinäkyvyyden lisäksi pyrimme osaltamme pienentämään uudistuksella RS-lainoituksen osuutta. RS-rahoituksen saatavuus on lyhyellä tähtäimellä jopa suurempi pullonkaula kuin tonttien saatavuus.

Vuoden 2018 teemana tulee olemaan kannattavuuden parantaminen ja taseen purkaminen. Uskomme kuitenkin edelleen strategiamme toimenpiteiden tuottavan tuloksia ja kannattavuustavoitteiden toteutuvan, kun päästään nykyisen strategiakauden loppupuolelle vuoteen 2022.

Haluan vielä lopuksi kiittää upeaa henkilöstöämme vuodesta 2017!

 

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−12/ 2017 1−12/ 2016 muutos muutos, % 10−12/ 2017 10−12/ 2016
Liikevaihto 1 116,1 884,1 232,0 26,2 339,3 328,7
Operatiivinen liikevoitto1) 28,7 26,3 2,4 9,1 14,2 15,4
Operatiivinen liikevoitto, % 2,6 3,0     4,2 4,7
Liikevoitto 17,1 27,7 -10,6 -38,3 11,4 16,2
Liikevoitto, % 1,5 3,1     3,4 4,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.**) -12,4 -11,3 -1,1   -2,0 3,2
Tulos ennen veroja 4,6 16,4 -11,7 -71,6 9,3 19,4
Katsauskauden tulos 5,8 14,4     11,4 17,0
Katsauskauden tulos, % 0,5 1,6     3,4 5,2
Tulouttamaton tilauskanta 1 547,9 1 758,5 -210,6 -12,0    
Uudet sopimukset 771,4 1 013,1 -241,7 -23,9 313,0 183,2
             
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -11,7 1,3 -13,0   -2,8 0,8
 **) josta korkojohdannaisten
osuus
0,3 -4,9 5,2   -0,3 2,9

 

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssi-erot olivat katsauskaudella -11,7 milj. euroa (1,3), josta suojauskustannusten osuus oli -2,5 milj. euroa (-8,8).

 

Tammi-joulukuu 2017

Konsernin liikevaihto kasvoi uuteen ennätykseensä 1 116,1 (884,1 kaudella 1−12/2016) miljoonaan euroon (kasvu 26 %). Liikevaihtoa kasvatti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu. Kasvu oli suurinta Suomen toimitilarakentamisessa, asuntoliiketoiminnassa kasvu oli prosentuaalisesti suurinta. Suuret toimitilahankkeet, kuten sairaaloiden ja kauppakeskusten rakentaminen, kasvattivat myös liikevaihtoa. Kasvussa näkyy erityisesti se, että omaperusteisia asuntoja tuloutui kaksinkertainen määrä vuoteen 2016 verrattuna, kaikkiaan 825 (499) kappaletta.

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 28,7 (26,3) miljoonaa euroa (kasvu 9,1 %). Operatiiviseen liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu ja viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, näistä aiheutuneet eräiden rakenteilla olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate sekä yhden jo valmistuneen projektin kuluvaikutus.

Konsernin liikevoitto laski 17,1 (27,7) miljoonaan euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan liikevoiton lasku -18,4 (-4,2) miljoonaan euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan tulokseen vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka vaikutus oli -11,7 miljoonaa euroa. Kurssivaikutus syntyy pääasiassa euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi. Kurssieron määrä vaihtelee joka tilinpäätöksessä ruplan kurssin vaihdellessa. Ero ei ole kassavaikutteinen.

Konsernin tilauskanta oli 1 547,9 (1 758,5) miljoonaa euroa. Tilauskanta on laskenut, koska vuonna 2016 tilauskantaan kirjattiin useita suuria hankkeita, kuten Keski-Suomen Sairaala Nova. Tammi-joulukuun 2017 aikana allekirjoitettiin useita uusia sopimuksia, yhteensä noin 771,4 miljoonan euron arvosta. Viimeisellä vuosineljänneksellä tilauskantaan kirjattiin Tampereen Kansi ja Areenan 1. vaiheen sopimuksia, kokonaisarvoltaan 210 miljoonan euron edestä. Tilauskantaan on katsauskauden jälkeen, vuoden 2018 alusta tullut useita uusia muita hankkeita, kuten tammikuussa tilauskantaan kirjattu Helsingin Meilahden Siltasairaala. Muita myöhemmin vuonna 2018 tilauskantaan odotettavissa olevia hankkeita ovat Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen 1. vaiheen sopimusten loppuosa, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö.

Konsernin tulos ennen veroja oli 4,6 (16,4) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,15) euroa. Vertailukauden osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat muun muassa hybridilainan lunastuksen kertaluonteiset kustannukset.

Konsernin omavaraisuusaste oli 35,5 (38,3) prosenttia ja velkaantumisaste 105,0 (83,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt korollinen nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

SRV on lisännyt tilinpäätöstiedotteeseen rakentamisen ja kiinteistökehitys -liiketoimintojen sijoitetut pääomat sekä niiden tuottoprosentit. SRV:n liiketoiminnat luonteensa mukaan muodostuvat itse rakentamisesta ja siihen liittyvästä kiinteistökehityksestä sekä omiin hankkeisiin sijoittamisesta. Nämä kaksi liiketoimintoa ovat luonteeltaan erilaisia, jonka vuoksi yhtiö harkitsee muuttavansa segmenttiraportointia vuoden 2019 alusta alkaen ja ryhtyy antamaan lisätietoa näiden sijoitetusta pääomasta ja sen tuotosta jo vuoden 2018 aikana.

Rakentaminen-liiketoiminto käsittää kaiken rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Kiinteistökehitys-liiketoiminto muodostuu toimitilahankkeista, joissa yhtiö on sijoittajana ja hankkeet tullaan lähtökohtaisesti myymään vasta vuosia sen jälkeen, kun kiinteistö on valmistunut ja saavuttanut normaalin käyttöasteen ja tason. Kiinteistökehitystoiminnossa raportoidaan keskeneräiset ja valmiit toimitilakohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana kiinteistökehitystä.
 

Liiketoiminnoille on kohdistettu kaikki oleelliset tase-erät sekä operatiivisen toiminnon kulut. Konsernin sijoitettu pääoma muodostuu, kun lasketaan yhteen rakentamisen ja kiinteistökehityksen liiketoiminnot, mutta erotuksena näiden välillä on liiketoimintojen välinen rakentamisen kate-eliminointi. Liiketoimintajako kuvaa hyvin yhtiön pääomatarpeita ja kannattavuustasoja. Rakentaminen-liiketoiminnon tulos on tasaisen kannattavaa, sitoutuneen pääoman tarve on pienempää ja kiertonopeus suurempaa. Kiinteistökehitys sitoo pääomia enemmän ja pidemmäksi aikaa. Rakentaminen-liiketoiminnossa liikevaihto ja tuotot realisoituvat nopeammin kuin vastaavasti kiinteistökehityksessä tuotot tulevat pääosin vasta, kun kohde realisoidaan.

 

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−12/ 2017 1−12/ 2016 muutos muutos, %
Omavaraisuusaste, % 35,5 38,3    
Korollinen nettovelka 297,6 246,3 51,3 20,8
Velkaantumisaste, % 105,0 83,4    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 6,1    
Sijoitetun pääoman tuotto, rakentaminen, % 8,1 9,2    
Sijoitetun pääoman tuotto, kiinteistökehitys, % -4,8 0,2    
Sijoitettu pääoma 604,5 596,2 8,3 1,4
Sijoitettu pääoma, rakentaminen 276,6 247,0 29,6 12,0
Sijoitettu pääoma, kiinteistökehitys 327,9 349,2 -21,3 -6,1
Oman pääoman tuotto, % 2,0 5,0    
Tulos per osake, eur 0,05 0,15 -0,10 -67,8
Oma pääoma per osake, eur 4,03 4,25 -0,22 -5,2
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,60 5,43 -1,83 -33,7
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,5 59,3    

 

Taloudelliset tavoitteet

Strategiaa ja koko SRV:n toimintaa ohjaavat helmikuussa 2018 vahvistetut strategiset taloudelliset tavoitteet vuosille 2018−2022: 

 • Nopean liikevaihdon kasvuvaiheen jälkeen tavoitellaan ensisijaisesti vuosittaisen operatiivisen liikevoiton kasvattamista
 • Operatiivinen liikevoittomarginaali nousee 8 prosenttiin. Tavoitteesta 6 prosenttia syntyy rakentamisen tuloksesta ja 2 prosenttia kauppakeskusten vuokratuotoista osana osakkuusyhtiöiden tulosta.
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia strategiakauden loppuun mennessä
 • Sijoitetun pääoman tuotto nousee vähintään 12 prosenttiin strategiakauden loppuun mennessä
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 35 prosentissa
 • Pidemmän aikavälin tavoitteena on jakaa osinkoa 30–50 prosenttia vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden.

 

Asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen perustuu maltilliseen ja vakaaseen talouskasvuun Suomessa sekä Venäjän talouden lievään vahvistumiseen ja vakiintumiseen. Lisäksi se edellyttää SRV:n omaperusteisten hankkeiden kasvua. Operointivaiheessa olevista kauppakeskuksista pyritään luopumaan markkinatilanteen salliessa. Venäjän hankkeiden kehittämistä jatketaan, ja niitä voidaan aloittaa konsernin pääomarakenteen salliessa ja kohteiden taloudellisten kriteerien täyttyessä.

Kannattavuustavoitteisiin pääseminen edellyttää lisäksi oman toiminnan tehostamista sekä tulevien hankkeiden entistä tarkempaa valikointia niiden kannattavuuden ja pääoman sitovuuden osalta.

 

Voitonkäyttöehdotus

 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 ovat 169 838 837,83 euroa,

joista tilikauden voitto on 4 599 761,17 euroa

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osakkaille jaetaan osinkoa 0,06 euroa osakkeelta eli 3 629 974,50 euroa

Omaan pääomaan jätetään 166 208 863,33 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • 12.1.2018 SRV:n kehittämän Kansi ja Areena -hankkeen toteutuminen Tampereen ydinkeskustaan varmistui. Samassa yhteydessä tarkennettiin hankkeen aikataulua ja kokonaisarvoa. Kokonaisarvoltaan noin 550 miljoonan euron kokonaisuuden viimeiset osat valmistuvat tämänhetkisten aikataulusuunnitelmien mukaan vuonna 2024. Hankkeen 1. vaiheen investointisopimuksen osuus on noin 340 miljoonaa euroa. SRV, LähiTapiola-ryhmä ja OP Ryhmän vakuutus- ja eläkeyhteisöt muodostavat hankkeen sijoittajaryhmän tasaosuuksin.
   
 • 5.1.2018 HUS teki päätöksen Helsingin Meilahteen rakennettavan Siltasairaalan toteutusvaiheen käynnistämisestä SRV:n kanssa. HUS:n historian suurimman rakennushankkeen työmaa käynnistyi vuoden 2018 alussa. Siltasairaalan hanke merkitään SRV:n tilauskantaan 243 miljoonaa euron tavoitebudjetilla.
 • 6.2.2018 SRV:n hallitus on päättänyt selvittää Pietarissa sijaitsevan Pearl Plaza -kauppakeskuksen mahdollista myyntiä yhdessä toisen kauppakeskuksen omistajan, kiinalaisen Shangai Industrial Investment Holdings kanssa. SRV ei ota tarkemmin kantaa mahdollisen myynnin toteutumisen todennäköisyyteen, ajankohtaan eikä tavoitehintaan. Pearl Plazan uudelleenrahoitus saatiin päätökseen helmikuussa 2018, kun kauppakeskuksen omistava kiinteistöyhtiö allekirjoitti noin 95 miljoonan euron suuruisen kymmenen vuoden lainasopimuksen, joka on pääosin ruplamääräinen. Aiempi Pearl Plazan lainasopimus oli euromääräinen. SRV:n transaktioriski muodostuu valtaosin SRV:n osaksi omistamien osakkuusyhtiöiden euromääräisistä lainoista, joten Pearl Plazan uusi lainasopimus pienentää ruplan kurssivaihtelusta koituvaa riskiä.

  

Yhtiökokous

 

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettäväksi 20.3.2018. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin.

 

Espoo 15.2.2018
Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

  

Kutsu tiedotustilaisuuteen: SRV:n vuoden 2017 tilinpäätös

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa perjantaina 16.2.2018 kello 12.00 Living Labissa, os. Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 3. krs., 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
  

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

 

SRV – Elämäsi rakentaja

 

Jaa sivu