SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016: liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta kasvoivat

SRV YHTIÖT OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  2.2.2017, KLO 13.00

SRV:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016: liikevaihto, liikevoitto ja tilauskanta kasvoivat

 

Tammi-joulukuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 884,1 (719,1 1-12/2015) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti toimitilarakentamisen isot hankkeet Suomessa sekä kasvukeskuksiin valmistuneet omaperusteiset asunnot, joita tuloutui yhteensä 499 (323) kappaletta. Omaperusteisten asuntojen vaikutus liikevaihtoon oli 144 (90) milj. euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 27,7 (24,4) milj. euroon ensisijaisesti Suomen liiketoiminnan parantuneiden katteiden vuoksi. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto laski -4,2 (-0,1) milj. euroon.
 • Tulos ennen veroja oli 16,4 (17,6) milj. euroa. Tulosta rasitti osaltaan kymmenvuotisen korkosuojan -4,7 (-3,3) milj. euron käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli 0,15 (0,25) euroa.
 • Tilauskanta vuoden lopussa oli 1 758,5 (1 583,4) milj. euroa. Suurimpia vuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa Keski-Suomen Sairaala Nova, Kehä I:n tunnelihanke ja Tapiolan keskustan laajentamisen 2. vaiheen urakkasopimus.
 • Omavaraisuusaste oli 38,3 (42,5) prosenttia ja velkaantumisaste 83,4 (83,3) prosenttia, ja säilyivät siten hyvällä tasolla.

Loka-joulukuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 328,7 (226,6 10-12/2015) milj. euroon. Loka-joulukuussa tuloutui 389 (228) omaperusteista asuntoa, joista valtaosa näkyy loppuvuoden tuloksessa. Tuloutuneiden asuntojen vaikutus liikevaihtoon oli 127,0 (77,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto laski 16,2 (17,0) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti erityisesti kansainvälinen liiketoiminta, jonka liikevoitto heikkeni -2,8 (-0,6) milj. euroon.
 • Tulos ennen veroja nousi 19,4 (14,9) milj. euroon. Tulosta kasvatti 3,1 (-0,5) milj. euron korkojohdannaisen käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli 0,26 (0,27) euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:

 • SRV allekirjoitti tammikuussa puitesopimuksen 528 asunnon myymisestä LähiTapiolalle. Noin 100 miljoonan euron arvoisen puitesopimuksen myötä SRV rakentaa LähiTapiolle useita kerrostaloja pääkaupunkiseudulle, Turkuun ja Jyväskylään. Hankekohtaiset sopimukset allekirjoitetaan ennen kunkin kohteen aloittamista. Kaikki kohteet valmistuvat vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Näkymät vuodelle 2017

 • Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa ja liikevoitto 27,7 milj. euroa). Strategian mukaiseen kannattavuustasoon päästään kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolelle 2019-2020.
 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden aikana edellisvuotta tasaisemmin, mutta merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2017 aikana valmistuu 816 omaperusteista asuntoa.
 • Kaikkien SRV:n Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi vuoden 2016 aikana. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille, mikä voi vaikuttaa koko vuoden liikevoiton määrään.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtajan katsaus

”Tilauskanta kohosi vuoden 2016 aikana parhaimmillaan yli 2 miljardiin euroon ja pysyi läpi koko vuoden ennätyslukemissa. Sitä kasvattivat erityisesti Suomen liiketoiminnan toimitilahankkeet. Tilauskannan nousu osaltaan vahvistaa asemaamme yhtenä Suomen merkittävimmistä kaupunkikeskustojen kehittäjistä. Vaikka vuoden 2016 loppupuolelle ei tullut uusia merkittäviä tilauksia, tilauskantamme jatkaa edelleen historiallisen korkealla tasolla ja vuonna 2017 on odotettavissa jälleen uusia mielenkiintoisia merkintöjä tilauskirjaan.

Tilauskannan lisäksi myös liikevaihdon kehitys on ollut positiivista. Liikevaihto nousi vuonna 2016 ensimmäistä kertaa historiassamme yli 800 miljoonan euron ja jatkaa kasvuaan myös tulevina vuosina. Kovasta liikevaihdon kasvusta huolimatta ensisijaisena tavoitteenamme on kuitenkin kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti.

Kasvavassa markkinatilanteessa keskityimme vuonna 2016 omakehitteisten hankkeiden toteutukseen ja lähdimme vain harkitusti mukaan kilpailu-urakointiin. Lisäksi asuntopuolella kasvatimme omaperusteisten asuntokohteidemme määrää, mikä näkyy osaltaan myös tuloksessa.

Venäjän pitkittynyt taantuma näkyy luonnollisesti meidänkin toiminnassamme, esimerkiksi kauppakeskusten vuokralaisille annettujen määräaikaisten vuokranalennusten kautta. Tilanteeseen nähden Pietarin kauppakeskuksemme pärjäävät erinomaisesti. Tämä näkyi erityisesti loppuvuoden ja nyt myös alkuvuoden kävijämäärissä.

Toimenpiteet strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi etenevät suunnitellusti, ja meillä on useita konkreettisia esimerkkejä siitä, että suuntamme on oikea. Tästä suurin kiitos kuuluu erittäin omistautuneelle henkilöstöllemme”, Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

Yleiskatsaus

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/ 2016 1-12/ 2015 muutos muutos, % 10-12/ 2016 10-12/ 2015  
Liikevaihto 884,1 719,1 165,1 23,0 328,7 226,6  
Liikevoitto 27,7 24,4 3,2 13,2 16,2 17,0  
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.*) -11,3 -6,8 -4,5   3,2 -2,1  
Tulos ennen veroja 16,4 17,6 -1,2 -7,1 19,4 14,9  
Tulouttamaton tilauskanta 1 758,5 1 583,4 175,1 11,1      
Uudet sopimukset 1 013,1 1 393,5 -380,4 -27,3 183,2 286,9  
Liikevoitto, % 3,1 3,4     4,9 7,5  
Katsauskauden voitto 13,9 14,0 -0,1 -0,9 16,4 12,3  
Katsauskauden voitto, % 1,6 1,9     5,0 5,4  
               
 *) -josta korkojohdannaisen osuus -4,7 -3,3 -1,4   3,1 -0,5  
 
 
             

 

 

 

Tammi-joulukuu 2016

Konsernin tilauskanta nousi vuoden 2016 tammi-joulukuussa 1 758,5 (1 583,4) miljoonaan euroon (kasvu 11,1 %). Suurimpia vuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa Keski-Suomen uusi keskussairaala, Sairaala Nova, Kehä I:n tunnelihanke, Tapiolan keskustan laajentamisen 2. vaiheen urakkasopimus ja Aalto-yliopiston uuden kampusrakennuksen sekä Metrokeskuksen liiketilojen rakentaminen Espoon Otaniemeen. Tilauskanta kasvoi erityisesti Suomen liiketoiminnoissa ja kasvu painottui vuoden toiseen neljännekseen. Loka-joulukuussa ei kerrottu merkittävistä uusista tilauksista lukuun ottamatta Keravan Aleksintorin sopimusta.

Konsernin liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ollen 884,1 (719,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti toimitilarakentamisen isot hankkeet Suomessa sekä erityisesti loppuvuonna valmistuneet ja myydyt omaperusteiset asunnot.  Suuret keväällä sovitut toimitilahankkeet ovat edenneet rakennusvaiheeseen ja kasvattavat siten liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvussa näkyy myös se, että omaperusteisia asuntoja tuloutui kaikkiaan 499 (323) kappaletta.

Konsernin liikevoitto kasvoi 27,7 (24,4) miljoonaan euroon ensisijaisesti SRV:n Suomen liiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja parantuneen kannattavuuden vuoksi. Liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä joidenkin päättyneiden hankkeiden jälkiselvittelystä aiheutuneet kulut. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto laski -4,2 (-0,1) miljoonaan euroon. Liikevoittoa paransi ruplan kurssi nettomääräisesti 1,3 miljoonaa euroa ja heikensi vuokralaisille annetut määräaikaiset vuokra-alennukset, aloitetut suunnitelman mukaiset poistot ja tehty 2,5 miljoonan euron arvonalennus.

Liikevoittoa ja sen suhteellista tasoa alensivat myös rakenteilla olevien kauppakeskushankkeiden (Okhta mall, 4Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta kun sijoitukset myydään.

Konsernin tulos ennen veroja oli 16,4 (17,6) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -4,7 miljoonan euron käypään arvoon arvostus sekä kasvaneet korkokulut.

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,15 (0,25) euroa. Osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat osakemäärän suhteellinen kasvu osakeannin johdosta sekä hybridilainan lunastuksen kertaluonteiset kustannukset.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmiusasteen mukaan tuloutuva matalakatteisempi urakointi sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 38,3 (42,5 12/2015) prosenttia ja velkaantumisaste 83,4 (83,3 12/2015) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokset johtuivat korollisen velan kasvusta. Nettovelkojen määrä oli 246,3 (230,8) miljoonaa euroa ja rahavarojen määrä 54,6 (35,0) miljoonaa euroa.

 

Loka-joulukuu 2016

Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 328,7 (226,6) miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvattivat käynnissä olevat suuret toimitilahankkeet ja 389 omaperusteista asuntoa, jotka tuloutuivat pääasiassa joulukuun aikana. Konsernin liikevoitto oli 16,2 (17,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden kustannusten nousu sekä joidenkin päättyneiden hankkeiden jälkiselvittelystä aiheutuneet kulut. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli -2,8 (-0,6) miljoonaa euroa. Liikevoittoa paransi ruplan kurssi nettomääräisesti 1,3 miljoonaa euroa ja heikensi vuokralaisille annetut määräaikaiset vuokra-alennukset, aloitetut suunnitelman mukaiset poistot ja tehty 2,5 miljoonan euron arvonalennus.

Konsernin tulos ennen veroja oli 19,4 (14,9) miljoonaa euroa. Tulosta kasvatti kymmenvuotisen korkosuojan 3,1 miljoonan euron käypään arvoon arvostus, mutta rasitti kasvaneet korkokulut.

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/ 2016 1-12/ 2015 muutos muutos, %
Omavaraisuusaste, % 38,3 42,5    
Korollinen nettovelka 246,3 230,8 15,5 6,7
Velkaantumisaste, % 83,4 83,3    
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1 5,9    
Oman pääoman tuotto, % 5,0 5,6    
Tulos per osake, eur *) 0,15 0,25 -0,10 -40,6
Oma pääoma per osake, eur *) 4,25 3,90 0,35 9,0
Osakekurssi kauden lopussa, eur 5,43 3,10 2,33 75,2
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *) 59,3 42,6    

 

 

Voitonkäyttöehdotus

 

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2016 ovat                               

171 197 174,26 euroa

joista tilikauden tappio on                                                                                                         

4 140 646,47 euroa

 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osakkaille jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli                                               

6 049 957,50 euroa

Omaan pääomaan jätetään                                                                                    

165 147 216,76 euroa

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 

Yhtiökokous

 

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2017. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 § :ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin.

 

Kutsu tiedotustilaisuuteen: SRV:n vuoden 2016 tilinpäätös

 

Tilinpäätöstiedote esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 2.2.2017 kello 14.00 Living Labissa, os. Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 3. krs., 00540 Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tilinpäätöstiedote löytyy muun muassa yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.srv.fi/sijoittajat.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa
www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
 

 

Espoo 2.2.2017

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906,  ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu