SRV:n tilauskanta ylitti miljardin euron määrän: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2014

Katsauskausi 1.1.–30.6.2014 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 281,6 milj. euroa (337,8 Me 6/2013), muutos  -16,6%
• Liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (14,9 Me), muutos -37,4 %
• Tulos ennen veroja oli 5,6 milj. euroa (14,0 Me), muutos -60,3 %
• Tulos per osake oli 0,05 euroa (0,32 eur)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 047 milj. euroa (959,2 Me), muutos +9,2 %
• Omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (35,2 %)

SRV pitää vuodelle 2014 näkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Toinen vuosineljännes 1.4.–30.6.2014 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 143,1 milj. euroa (179,4 Me 4-6/2013)
• Liikevoitto oli 4,9 milj. euroa (13,7 Me)
• Tulos ennen veroja oli 3,4 milj. euroa (13,3 Me)
• Tulos per osake oli 0,04 euroa (0,35 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

SRV-konsernin operatiivinen kannattavuus parani oleellisesti, vaikka konsernin raportoitu liikevoitto jäikin selvästi viime vuoden vastaavasta, sillä edellisen vuoden vertailukauden lukuihin sisältyi muun muassa Okhta Mall -hankkeen osuuden myynnin seurauksena sekä myyntivoitto että SRV:n vähemmistöosuuden käyvän arvon positiivinen muutos.

SRV on edennyt vaikeassa toimintaympäristössä suunnitellusti. Olemme parantaneet kannattavuuttamme keskittymällä johdonmukaisesti paremman katteen hankkeisiin ja kehittämällä kurinalaisesti kustannustehokkuuttamme. Kotimaan liiketoiminnassa tämä on näkynyt neljän perättäisen kvartaalin aikana parantuneena liikevoittomarginaalina, joka on ylittänyt jo viiden prosentin rajan. Yhtiöllämme on historian korkein tilauskanta, yli miljardi euroa.

Sijoittajat ja yksityisasiakkaat ovat imuroineet markkinoilta yksiöt ja kaksiot, minkä seurauksena myytävien asuntojen varanto on vinouttanut asuntomarkkinoita suurempiin asuntoihin. Olemme tehneet päätöksen uudistuotannon kasvattamisesta pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla, mutta kasvu kohdistuu kohtuuhintaisiin asuntoihin, kuten pieniin asuntoihin sekä suurempiin hitas-asuntoihin.

SRV:n kehittämien vuokra-asuntohankkeitten ansiosta asuntotuotantomme volyymi on kasvanut 12 prosenttia. Tällä hetkellä rakenteilla olevasta asuntotuotannostamme 93 prosenttia on etukäteen myyty, joten toiminnan riskiprofiili on huolellisesti mietitty myös pitkittyvää taantumaa ajatellen.

Venäjällä Pietarissa jatkamme vuosi sitten aloittamamme kauppakeskus Okhta Mallin rakentamista, joka on edennyt ilman viivytyksiä ja ruplan heikentyessä hankkeen kustannusarvio on pudonnut noin 20 miljoonaa euroa. Kohteen vuokralaishankinta on edennyt hyvin ja lainarahoitukseen on saatu myönteinen luottopäätös venäläiseltä pankilta. Osaksi omistamamme Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärän kehitys Pietarissa on sujunut yli odotusten. Kesäkuussa sovittiin Moskovan esikaupungissa olevan Promenade-kauppakeskushankkeen enemmistöosuuden myynnistä venäläiselle eläkerahastolle SRV vastatessa rakentamisesta ja vuokrauksesta. Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja tiloista on jo yli 50 prosenttia ennakkovuokrattu. Kansainvälisen liiketoimintamme liiketulos jäi kuitenkin niukasti tappiolliseksi, mikä johtuu pitkien hankkeiden tuloutumisen vaihteluista.

Rakentamisen kokonaisvolyymi Suomessa on supistunut kolme vuotta peräjälkeen ja uusien rakennuslupien määrästä päätellen lasku jatkuu edelleen. Alueelliset erot ovat suuria ja muun muassa kerrostalotuotanto kasvukeskuksissa on pysynyt verraten vilkkaana vuokra-asuntoja rakennuttavien rahastojen ja yhtiöiden kysynnän ansiosta. Yksityisasiakkaiden kysyntä asuntokaupassa on ollut heikosta kuluttajaluottamuksesta johtuen matalalla tasolla.

Toimitilarakentamisen kysyntä on pysynyt matalana ja toimistotilojen vajaakäyttö on edelleen kymmenen prosentin luokkaa. Vähittäiskaupan tilanne on heikentyneestä kuluttajaluottamuksesta johtuen vaikea. Suurimmat investoinnit kohdistuvat julkisen sektorin palvelurakentamiseen ja korjausrakentamiseen.

Suuret kauppakeskushankkeemme Suomessa ja Venäjällä etenevät, vaikka finanssikriisi ja maailmanpolitiikan liikkeet ovat vaikeuttaneet hankkeiden eteenpäin viemistä ja olemme joutuneet tekemään korjausliikkeitä varmistaaksemme hankkeiden etenemisen. Hankkeet ovat SRV:n strategian mukaisesti eri kehitysvaiheissa, joten niiden vaikutusta yhtiön tuloskehitykseen on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Monia hankkeita on valmisteltu vuosia ennen kuin niitä on päästy rakentamaan. Hankkeita ei voi myöskään aloittaa ja lopettaa yksittäisten suhdanne- tai poliittisten vaihteluiden perusteella, ei Venäjällä eikä Suomessa.

Ukrainassa tilanne on kulkenut huolestuttavaan suuntaan. Venäjän ja EU:n vastakkainasettelu on kärjistynyt pakotteiden ja sanktioiden kiihdyttämisen asteelle. Nämä toimet vievät kohti eristäytymistä ja EU:ssa poliittinen agenda on ajanut taloudellisten etujen edelle. On vaikea arvioida, mihin tilanne lopulta etenee. Venäjälle pitkäjänteisesti etabloituneen yrityksen on sopeuduttava kulloinkin vallitsevaan todellisuuteen ja toistaiseksi olemme pystyneet tekemään tarvittavat korjausliikkeet.

Olemme vahvistaneet tasettamme ja rahoitusreservejämme valmistautuaksemme pitkään valmisteltujen suurhankkeidemme käynnistymiseen, mikä mahdollistaa SRV:n osallistumisen hankkeisiin ja varmistaa urakointia selvästi paremman ansainnan.

Pääoman tuottomme on heikko ja sen osalta pidän saavutuksiamme vielä vaatimattomina, vaikkakin luovutuksenmukaisen tuloutuskäytäntö siirtää osaltaan tuottojamme tulevaisuuteen. Operatiivisesti alkuvuosi oli vaikeassa toimintaympäristössä kuitenkin verraten onnistunut, mutta työtä kannattavuuden parantamiseksi ja pääoman kierron nopeuttamiseksi on edelleen jatkettava. On kuitenkin tärkeää, että tiedämme miten ja mistä sitä jatketaan. Lähitulevaisuudessa meidän on varmistettava omaperusteisten suurhankkeidemme liikkeellelähtö ja operatiivisen toiminnan korkea taso. Tähän vahva tilauskantamme antaa erinomaiset lähtökohdat.

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-
6/ 2014
1-6/ 2013 muutos, meur muutos, % 4-6/ 2014 4-6/ 2013 1-12/ 2013
Liikevaihto 281,6 337,8 -56,2 -16,6 143,1 179,4 679,4
Liikevoitto 9,3 14,9 -5,6 -37,4 4,9 13,7 26,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -3,8 -0,9 -2,9   -1,5 -0,4 -3,6
Tulos ennen veroja 5,6 14,0 -8,4 -60,3 3,4 13,3 22,8
Tulouttamaton tilauskanta 1 047,0 959,2 87,8 9,2     825,8
Uudet sopimukset 502,0 424,5 77,4 18,2 317,3 384,5 600,7
Liikevoitto, % 3,3 4,4     3,4 7,6 3,9
Katsauskauden voitto, % 1,5 4,0     1,8 7,4 2,7
Omavaraisuusaste, % 38,4 35,2         36,4
Korollinen nettovelka 252,7 245,0 7,7 3,1     215,8
Velkaantumisaste, % 113,4 112,5         97,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 6,6         5,4
Oman pääoman tuotto, % 3,7 12,4         8,4
Tulos per osake, eur 0,05 0,32 -0,27 -84,4 0,04 0,35 0,39
Oma pääoma per osake, eur 4,99 4,86 0,13 2,7     4,99
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,13 3,28 0,85 25,9     4,05
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,1     35,5

Yleiskatsaus

Konsernin tilauskanta nousi SRV:n historian korkeimmalle tasolle 1 047,0 milj. euroon (959,2 Me 6/2013) kotimaan uusien urakkasopimusten vahvan kasvun ansiosta. Tilauskannan myyty osuus on 83 prosenttia, yhteensä 873 milj. euroa. Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 502,0 milj. euroon (424,5 Me 1-6/2013).

Konsernin liikevaihto laski 281,6 milj. euroon (337,8 Me 1-6/2013). Kotimaan liikevaihto säilyi lähes vertailukauden tasolla. Kotimaan volyymiä tuki toimitilarakentamisen ja omakehitteisen sijoittajille myydyn asuntotuotannon kasvu, kun kuluttajille suunnatun asuntotuotannon myynnin selvän pienenemisen takia perustajaurakointitoiminnan liikevaihto laski. Kansainvälisen liiketoiminnan vertailukauden 1-6/2013 liikevaihtoa kasvatti Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynti kesäkuussa 2013 ja Pearl Plaza -kauppakeskuksen loppuvaiheen rakentamisen volyymi.

Konsernin liikevoitto laski 9,3 milj. euroon (14,9 M€). Liikevoittoprosentti oli 3,3 prosenttia (4,4 %). Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus parani selvästi kotimaan liikevoiton yli kaksinkertaistuessa. Konsernin liikevoitto laski, sillä vertailukauden liikevoittoon sisältyi kesäkuussa 2013 toteutuneen Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto. Tämän lisäksi vertailukauden liikevoittoa kasvatti 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeeseen liittynyt SRV:n omistuksen käyvän arvon muutos.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 3,8 milj. euroon (0,9 M€). Katsauskauden korkokuluja kasvatti joulukuussa 2013 liikkeeseenlaskettu kiinteäkorkoinen jvk-laina. Vertailukauden rahoitustuottoja kasvattivat korkotuotot SRV:n osakkuusyhtiö Etmia II:lta, joka Q2/2013 jälleenrahoitti SRV:ltä otetun  rakentamisen  rahoituksen  noin  33  milj.  euron  pitkäaikaisella projektilainalla.

Konsernin tulos ennen veroja oli 5,6 milj. euroa (14,0 M€). Vertailukauden 1-6/2013 tulosta paransi Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynti ja SRV:n omistuksen käyvän arvon muutos sekä osakkuusyhtiö Etmia II:lta saadut rahoitustuotot.

Konsernin omavaraisuusaste oli 38,4 prosenttia (35,2 % 30.6.2013). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti tuloskehitys ja kokonaistaseen lasku.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 255,3 milj. euroa (264,0 Me 1-6/2013). Liikevoitto parani 13,7 milj. euroon (6,1 Me) ja liikevoittoprosentti oli 5,4 prosenttia (2,3%). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut parantunut urakkakatteiden hallinta, hankintatoiminnan tehostaminen ja omakehitteisen urakkatuotannon kasvu. Liikevoiton tasoon vaikutti lisäksi tuloutuneen toimitilatilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Kotimaan tilauskanta kasvoi 920,0 milj. euroon (771,6 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen ja omakehitteisen tuotannon sekä neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

Kokonaisasuntomyynti kotimaassa kasvoi ja SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 448 asuntoa (401 1-6/2013). SRV:llä oli rakenteilla 1 638 asuntoa (1 525 30.6.2013), joista 171 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 93 prosenttia ja 90 prosenttia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 60 prosenttia (63 %) on SRV:n kehittämää tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 26,6 milj. euroa (73,9 Me). Liikevoitto oli -0,9 milj. euroa (11,5 Me). Kansainvälinen tilauskanta oli 126,9 milj. euroa (187,6 M€).
 
Konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 143,1 milj. euroa (179,4 Me) ja liikevoitto 4,9 milj. euroa (13,7 Me). Konsernin vertailukauden liikevaihdon ja liikevoiton määrää kasvatti Okhta Mall -kauppakeskuksen 55 prosentin osuuden myynti kesäkuussa 2013 ja SRV:n omistuksen käyvän arvon muutos.

Keskeisistä kansainvälisistä hankkeista elokuussa 2013 avatun Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärä on ollut tavoitetasoa korkeampi ja 96 prosenttia sen tiloista on vuokrattu. Pietarin rakenteilla olevan Okhta Mall -kauppakeskuksen kaupallisista tiloista 40 prosentista on allekirjoitettu vuokrasopimus tai alustava BTS-vuokrasopimus. Moskovan Promenade-kauppakeskuksen sijoittajaratkaisu toteutui ja kohteen rakentaminen on käynnistynyt. Kotimaan suurhankkeen REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen  yhteisomistuspohjaiset sijoittajaneuvottelut ovat käynnissä.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus eli REDI Helsingissä. Pietarissa ja Moskovassa SRV keskittyy omakehitteisiin ja omaperusteisiin kauppakeskushankkeisiin.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 13.2.2014 konsernin strategiatavoitteet kaudelle 2014–2018. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:
• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousee keskimäärin yli 150 milj. euroon vuodessa
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Näkymät vuodelle 2014 ennallaan

Liikevaihdon ja tuloksen vuosineljännesvaihteluun ja kehitykseen vuonna 2014 vaikuttavat muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden määrä, omien hankkeiden käynnistyminen, toiminnan hankekehitysluonne sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Kotimaan toimitilakiinteistöjen sijoittajakysynnän arvioidaan jatkuvan laimeana eikä näkymäarvio vuodelle 2014 sisällä Derby Business Park -kiinteistökohteen myyntiä. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2014 aikana valmistuu 186 omaperusteista asuntoa.

SRV arvioi, että SRV:n omaperusteisen tuotannon määrä kasvaa vuoden 2014 aikana. Luovutuksenmukainen tuloutus ja SRV:n omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi katteesta vaikuttaa vuoden 2014 tuloutuvaan liikevaihtoon ja tulokseen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 6.8.2014 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

 

Espoo 5.8.2014

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

 

Jaa sivu