SRV:n tilauskanta säilyi vahvalla tasolla – SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2012

Katsauskausi 1.1.–31.3.2012 lyhyesti:

 • SRV:n liikevaihto oli 140,7 milj. euroa (132,6 Me 1-3/2011), muutos + 6,2 %
 • Liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (1,0 Me), muutos + 74,2 %
 • Tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (1,7 Me)
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 760,7 milj. euroa (702,2Me), muutos + 8,3 %
 • Omavaraisuusaste oli 31,9 prosenttia (33,2 %)
 • Tulos per osake oli -0,01 euroa (0,05 eur)

SRV pitää vuodelle 2012 näkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (672,2 M€ 1-12/2011). Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (10,8 M€).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Viimesyksyinen talouden epävarmuus on heijastunut toimialaamme vähemmän kuin synkimpien arvioiden perusteella olisi voinut tuolloin ennustaa. Euroopan kriisiytyneet kansantaloudet on saatu suitsittua suurten ponnistusten myötä aikaansaaduilla tukijärjestelmillä. Tilanteen herkkyys näkyy myös meillä varovaisuutena uusien, omalla riskillä tehtävien hankkeiden aloittamisessa. Rakentamisen volyymin Suomessa ennakoidaan tänä vuonna laskevan noin kaksi prosenttia edellisvuotisesta.

Asuntomarkkina on vetänyt kohtuullisesti läpi talven, mitä matalalla pysynyt korkotaso on merkittävästi auttanut. Korkotason ennustetaan pysyvän alhaalla vielä pitkään, mikä rohkaisee asunnonostajia liikkeelle. SRV:n asuntorakentaminen on ennätyksellisen korkealla. Meillä on työn alla noin 2 200 asuntoa, joista noin kolmannes on omaa tuotantoamme. Loppuosa tuotannosta tehdään toisten toimijoiden taseisiin.

Linjasimme helmikuussa julkaistussa uudistetussa strategiassamme, että liiketoiminnallista painopistettä siirretään matalakatteisten kilpailu-urakoiden tavoittelusta neuvottelu-urakoihin ja omaan tuotantoon eli hankkeisiin, joissa tuottamamme jalostusarvo on korkeampi.

Asuntorakentamisessa olemme pystyneet säilyttämään oman tuotannon tason suhteessa urakointiin, koko asuntorakentamisen tason pysyessä ennätyksellisen korkealla. Tänä vuonna tavoitteenamme on aloittaa 500 omaperusteista asuntoa. Tämä on hyvä, sillä toimitilarakentamisessa painopisteen siirto omaperusteisiin hankkeisiin vie enemmän aikaa.

Kotimaassa olemme aloittaneet omaperusteisena toimitilahankkeena Derby Business Park -toimistokokonaisuuden, johon oma pääkonttorimmekin siirtyy elokuussa. Kalasataman keskus, josta olemme nyt aloittaneet infrarakentamisen osuuden, on SRV:n miljardihanke tällä vuosikymmenellä ja panostamme nyt tarmomme kohteen pääomarakenteen kehittämiseen. 

Liikevaihdon tulevan kasvun uskomme löytyvän ennen muuta Venäjän markkinoilta. Rakennamme parhaillamme Pietarin lähelle Pearl Plaza -kauppakeskusta yhdessä kiinalaisen kumppanin kanssa. Pietarissa on kehitteillä myös Septem City, johon kohdistamme suuria odotuksia tällä vuosikymmenellä. Lisää rahoituksellista joustavuutta olemme hakeneet Venäjälle suuntautuneista kiinteistösijoitusyhtiöistä, joissa olemme osuudellamme mukana.

Tulemme keskittymään tuotannollisen tehokkuuden parantamiseen ja tulevien kasvuvuosien hankkeiden huolelliseen pohjustamiseen. Osa kehittämistämme hankkeista on kypsynyt myyntivalmiuteen ja olemme aloittaneet myyntitoimeksiannot sekä Moskovan Etmian toimisto- että Espoon Derby Business Park-kohteistamme.

Alkuvuonna liikevaihtomme, liikevoittomme ja tilauskantamme kasvoivat. Neljänneksen tulosta painoi sen sijaan rahoituskulujen rakenteessa ja tasossa tapahtuneet muutokset. Koko vuoden liikevaihdossa arvioimme saavuttavamme vähintään viime vuoden ennätyksellisen tason ja arvioimme tuloksemme paranevan.

 

Yleiskatsaus

SRV:n liikevaihdon ja tilauskannan kehitys jatkui myönteisesti katsauskauden aikana. Konsernin tilauskanta kasvoi 8,3 prosenttia 760,7 milj. euroon (702,2 M€ 3/2011). Konsernin liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia 140,7 milj. euroon (132,6 M€ 1-3/2011) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 120,7 milj. euroa (123,9 M€ 1-3/2011) ja liikevoitto 5,4 milj. euroa (4,4 M€ 1-3/2011).

Kotimaan toimitilarakentamisen volyymi laski ja toiminnan kannattavuuteen on vaikuttanut tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen. Kilpailu kotimaan toimitilarakentamisen uusista tilauksista on tiukkaa. Toimitilarakentamisen tilauskanta kasvoi 329,4 milj. euroon (277,7 M€ 31.3.2011).

Kotimaan asuntorakentamisen kehitys on jatkunut myönteisenä. SRV on kasvattanut sekä vuokra-asunto- että omistusasuntotuotantoaan nousten toimialueillaan merkittäväksi asuntotuottajaksi. SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä kasvoi 2 188 asuntoon (1 956 31.3.2011). Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 84 prosenttia ja 75 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 547 omaperusteista asuntoa.  Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 185 asunnon lisäaloituksista.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 20,1 milj. euroon (8,4 M€). Liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi tappiollisena. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää sekä Russia Invest -sijoitusyhtiön ja VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston sijoituspotentiaalia.

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen rakentaminen on täydessä käynnissä. Kohteen rakentamisen rahoitus on varmistettu ja kokonaisinvestointi on noin 135 milj. euroa. Kauppakeskus valmistuu vuonna 2013 ja sen kaupallistaminen on aloitettu. Kauppakeskuksen tiloista on vuokrattu jo noin 35 prosenttia neljälle ankkurivuokralaiselle.

Konsernin liikevoitto oli 1,8 milj. euroa (1,0 M€). Liikevoiton tasoon vaikutti kotimaan liiketoiminnan myönteinen kehitys, kansainvälisen liiketoiminnan volyymin kasvu ja kansainvälisen liiketoiminnassa tehty 1,1 milj. euron kertapoisto tammikuussa tulipalossa tuhoutuneesta varastorakennuksesta.

Konsernin tulos ennen veroja oli 0,3 milj. euroa (1,7 M€). Vertailukauden tulokseen vaikutti parantavasti rahoituseriin sisältyvät korkojohdannaissopimusten kurssivoitot, valuuttakurssivoitot ja osakkuusyrityksistä saadut rahoitustuotot.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä, jonka toteutussopimus allekirjoitettiin elokuussa 2011.

 

  IFRS IFRS     IFRS
Konsernin avainluvut
(milj. eur)
1-3/ 2012 1-3/ 2011 muutos,meur muutos, % 1-12/ 2011
Liikevaihto 140,7 132,6 8,2 6,2 672,2
Liikevoitto 1,8 1,0 0,7 74,2 14,1
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -1,5 0,7 -2,2 -313,9 -3,3
Tulos ennen veroja 0,3 1,7 -1,4 -83,5 10,8
           
Tulouttamaton tilauskanta 760,7 702,2 58,5 8,3 810,8
Uudet sopimukset 65,5 220,2 -154,7 -70,2 811,6
           
Liikevoitto, % 1,2 0,8     2,1
Katsauskauden voitto, % -0,3 0,8     0,8
           
Omavaraisuusaste, % 31,9 33,2     31,0
Korollinen nettovelka 259,5 246,4     271,8
Velkaantumisaste, % 156,9 159,1     160,2
           
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 2,1 2,5     4,5
Oman pääoman tuotto, % 1) -1,0 2,9     3,3
           
Tulos per osake, eur -0,01 0,05     0,17
Omapääoma per osake, eur 4,56 4,49     4,68
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 33,9   4,6 35,0

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna

  

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 15.2.2012 konsernin strategian kaudelle 2012–2016. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

 • SRV:n liikevaihto kasvaa toimialan kasvua nopeammin ja nousee miljardin euron tasoon
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV allekirjoitti 12.4.2012 SATOn kanssa urakkasopimuksen kolmen asuntokohteen rakentamisesta Kalasataman alueelle Helsinkiin. Kortteliin tulee yhteensä 133 asuntoa, joista 77 on vuokra-asuntoja ja 56 omistusasuntoja.

  

Näkymät vuodelle 2012

SRV toistaa vuoden 2012 näkymät.

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2012 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2012 aikana valmistuu 451 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (672,2 M€ 1-12/2011). Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (10,8 M€).

 

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 09.5.2012 kello 10.30 Scandic Simonkenttä hotellin Tapiola-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi.

  

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj on noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.

 

Espoo 8.5.2012

 

 

Hallitus

  

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213

Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

 

Jaa sivu