SRV:n tilauskanta säilyi vahvalla tasolla: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014

SRV:n tilauskanta säilyi vahvalla tasolla: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2014

Katsauskausi 1.1.–30.9.2014 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 490,6 milj. euroa (507,8 Me 9/2013), muutos  -3,4 %
• Liikevoitto oli 15,3 milj. euroa (21,8 Me), muutos -29,7 %
• Tulos ennen veroja oli 11,3 milj. euroa (19,2 Me), muutos -41,1 %
• Tulos per osake oli 0,19 euroa (0,38 eur)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 944,1 milj. euroa (911,5 Me), muutos +3,6 %
• Omavaraisuusaste oli 38,9 prosenttia (39,3 %)

SRV täsmentää koko vuoden kannattavuuden näkymää ja toistaa koko vuoden liikevaihdon näkymän. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 14-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Aikaisempi näkymä: Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Kolmas vuosineljännes 1.7.–30.9.2014 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 209,0 milj. euroa (170,0 Me 7-9/2013)
• Liikevoitto oli 6,0 milj. euroa (6,9 Me)
• Tulos ennen veroja oli 5,7 milj. euroa (5,2 Me)
• Tulos per osake oli 0,14 euroa (0,06 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen:

SRV:n tuloskehitys jatkui myönteisenä myös kuluvan vuoden kolmannen vuosineljänneksen ajan. Olemme keskittyneet johdonmukaisesti paremman katteen hankkeisiin ja kehittäneet kurinalaisesti kustannustehokkuuttamme. Operatiivisen kannattavuutemme positiivisen kehityksen ansiosta olemme myös täsmentäneet koko vuoden tulos näkymäämme.

Koko konsernin kannattavuus on säilynyt vakaana, vaikka konsernin raportoitu liikevoitto jäikin viime vuoden vastaavasta. Edellisen vuoden lukuihin sisältyi Pietarin kauppakeskushankkeen osuuden myyntiin liittyvä merkittävä myyntivoitto sekä SRV:n omistuksen käyvän arvon muutos. Panostuksemme asiakkuuksiimme on tuottanut menestystä, sillä tilauskantamme kasvoi 944 miljoonaan euroon ja 87 prosenttia eli 817 miljoonaa euroa siitä on myyty. Tämä antaa hyvän pohjan tulevan liikevaihtomme ja kannattavuutemme kehitykselle.

Suomessa liiketoiminnan kannattavuus on selvästi viimevuotista paremmalla tasolla. Suomen osuus SRV:n liikevaihdosta on yli 90 prosenttia, joten sen painoarvo konsernin tuloksessa on merkittävä. Kansainvälisen liiketoimintamme liiketulokseen vaikuttaa pitkien hankkeiden tuloutumisen ajankohdat.

Osavuositulostamme on tarkasteltava toimintaympäristössä, jossa markkinatilanne on toimialallamme ollut heikko. Toimitilamarkkina on ollut jo pitkään alamaissa tyhjillään olevien toimitilojen suuren määrän vuoksi. Asuntomarkkinoilla kuluttajakysyntä on ollut niukkaa, vaikka syksystä alkaen olemme nähneet myös piristymistä.

Supistimme viime vuonna ja tämän vuoden alussa kuluttajille suunnattua asuntotuotantoamme. Sen sijaan instituutiosijoittajille ja asuntorahastoille olemme myyneet ja rakentaneet itse kehittämiämme vuokra-asuntokohteita. Kuluttajamarkkinan asteittainen piristyminen on rohkaissut meitä tekemään aloituspäätöksiä uusista kuluttajakohteista pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla viime keväästä alkaen. Uusien kohteiden myynti on alkanut myönteisissä merkeissä. Pienten asuntojen kysyntä on jatkuvaa. Suurempia perheasuntoja olemme sen sijaan tehneet minimineliösääntöjen puitteissa, nekin pääosin hitas-tuotantona.

Pitkään valmisteltu ja kaavavalituksen takia seisahtunut Kalasataman REDI-hanke etenee kohti rakentamisen täyskäynnistämisen kynnystä. Olemme koonneet sijoittajaryhmän REDI-kauppakeskuksen ja -pysäköintilaitoksen pääomittamista ja toteuttamista varten, mikä on vauhdittanut sekä vuokraus- että pankkirahoitusneuvotteluja. REDIstä on vuokrattu 20 prosenttia ja tavoitteemme on saattaa pankkilainaneuvottelut päätökseen tämän vuoden aikana. REDI-hankkeen käynnistämistä silmällä pitäen vapautimme tasettamme myymällä Espoossa sijaitsevan Derby Business Parkin, jossa myös pääkonttorimme sijaitsee. Derbyn myynti yhdistettynä kannattavuutemme myönteiseen kehitykseen, vahvaan rahoituskapasiteettiimme ja lähes 39 prosentin omavaraisuusasteemme mahdollistaa tavoitteemme säilyttää REDIssä merkittävä 45 prosentin omistusosuus.

Venäjällä Pietarissa jatkamme kauppakeskus Okhta Mallin rakentamista, joka on edennyt ilman viivytyksiä ja ruplan heikentyessä hankkeen kustannusarvio on pudonnut noin 20 miljoonaa euroa. Kohteen vuokralaishankinta on edennyt hyvin ja projektirahoitus on varmistettu. Osaksi omistamamme Pearl Plaza -kauppakeskuksen asiakasmäärä Pietarissa oli elokuussa jo lähes 600 000  ja on rikkonut toistuvasti uusia ennätyksiä.

Suuret kauppakeskushankkeemme Suomessa ja Venäjällä etenevät, vaikka finanssikriisi ja maailmanpolitiikan liikkeet ovat kasanneet kiviä polullemme. Olemme tehneet tarvittavat korjausliikkeet ja varmistaneet hankkeiden etenemisen. Hankkeita ei voi aloittaa ja lopettaa yksittäisten suhdanne- tai poliittisten vaihteluiden vuoksi, vaan niitä viedään eteenpäin pitkäjänteisesti.

  

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-9/
2014
1-9/ 2013 muutos,meur muutos, % 7-9/ 2014 7-9/ 2013 1-12/ 2013
Liikevaihto 490,6 507,8 -17,2 -3,4 209,0 170,0 679,4
Liikevoitto 15,3 21,8 -6,5 -29,7 6,0 6,9 26,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -4,0 -2,6 -1,4   -0,2 -1,7 -3,6
Tulos ennen veroja 11,3 19,2 -7,9 -41,1 5,7 5,2 22,8
Tulouttamaton tilauskanta 944,1 911,5 32,6 3,6     825,8
Uudet sopimukset 592,3 532,4 59,9 11,2 90,3 107,9 600,7
Liikevoitto, % 3,1 4,3     2,9 4,0 3,9
Katsauskauden voitto, % 2,1 3,3     2,9 2,0 2,7
Omavaraisuusaste, % 38,9 39,3         36,4
Korollinen nettovelka 255,1 227,1 28,1 12,4     215,8
Velkaantumisaste, % 111,6 102,8         97,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,4 6,4         5,4
Oman pääoman tuotto, % 6,0 10,4         8,4
Tulos per osake, eur 0,19 0,38 -0,19 -50,0 0,14 0,06 0,39
Oma pääoma per osake, eur 5,14 4,95 0,19 3,8     4,99
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,67 4,41 -0,74 -16,8     4,05
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,1     35,5

 

Yleiskatsaus

Konsernin tilauskanta kasvoi 944,1 milj. euroon (911,5 Me 9/2013) uusien urakkasopimusten kasvun ansiosta. Tilauskannan myyty osuus on 87 prosenttia, yhteensä 817 milj. euroa. Tilauskannan myymätön osuus laski 127 milj. euroon (207 M€ 9/2013). Konsernin uusien sopimusten määrä kasvoi 592,3 milj. euroon (532,4 Me 1-9/2013).

Konsernin liikevaihto laski 490,6 milj. euroon (507,8 Me 1-9/2013). Kotimaan toimitilarakentamisen liikevaihto kasvoi Espoon Perkkaalla sijaitsevan omaperusteisen toimitilakiinteistön Derbyn myynnin toteuduttua kolmannella vuosineljänneksellä. Kotimaan kuluttajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihto laski valmistuneiden asuntojen määrän (186 asuntoa) pudotessa alle puoleen edellisen vuoden tasosta (388 1-9/2013). Kansainvälisen liiketoiminnan vertailukauden 1-9/2013 liikevaihtoa kasvatti Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynti kesäkuussa 2013 ja Pearl Plaza -kauppakeskuksen loppuvaiheen rakentamisen volyymi.

Konsernin liikevoitto oli 15,3 milj. euroa (21,8 M€) ja liikevoittoprosentti oli 3,1 prosenttia (4,3 %). Kotimaan liiketoiminnan liikevoitto parani selvästi. Konsernin liikevoitto laski, sillä vertailukauden liikevoittoon sisältyi kesäkuussa 2013 toteutuneen Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto. Lisäksi vertailukauden liikevoittoa kasvatti 8,3 milj. euron Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon. 

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin nettorahoituskulut kasvoivat 4,0 milj. euroon (2,6 M€). Katsauskauden korkokuluja kasvatti joulukuussa 2013 liikkeeseenlaskettu kiinteäkorkoinen jvk-laina. Vertailukauden rahoitustuottoja kasvattivat korkotuotot SRV:n osakkuusyhtiö Etmia II:lta, joka Q2/2013 jälleenrahoitti SRV:ltä otetun rakentamisen rahoituksen noin 33 milj. euron pitkäaikaisella projektilainalla. Katsauskauden rahoitustuottoja kasvatti kolmannella vuosineljänneksellä kirjatut aikaisemmin alaskirjatut Moskovan Promenade hankkeeseen liittyvät 1,1 milj. euron korkotuotot.

Konsernin tulos ennen veroja oli 11,3 milj. euroa (19,2 M€). Vertailukauden 1-9/2013 tulosta paransi Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myyntivoitto, Okhta Mall -omistuksen 8,3 milj. euron määräinen käyvän arvon muutos sekä osakkuusyhtiö Etmia II:lta saadut rahoitustuotot. Katsauskauden voitto oli 10,1 (16,8) miljoonaa euroa. Tuloverot olivat yhteensä 1,2 milj. euroa (2,4 M€). Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,38) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 38,9 prosenttia (39,3 % 30.9.2013).

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 451,9 milj. euroa (418,9 Me 1-9/2013). Liikevoitto parani 19,8 milj. euroon (13,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 4,4 prosenttia (3,2%). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut parantunut urakkakatteiden hallinta, hankintatoiminnan tehostaminen ja omakehitteisen urakkatuotannon kasvu. Liikevoiton tasoon vaikutti lisäksi tuloutuneen toimitilatilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Kotimaan tilauskanta kasvoi 777,8 milj. euroon (727,8 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen ja omakehitteisen tuotannon sekä neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 550 asuntoa (584 1-9/2013). SRV:llä oli rakenteilla 1 612 asuntoa (1 398 30.9.2013), joista 196 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevista asunnoista on myyty 92 prosenttia ja 88 prosenttia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asunnoista 60 prosenttia (61 %) on SRV:n kehittämää tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 39,2 milj. euroa (89,0 Me). Liikevoitto oli -0,7 milj. euroa (11,7 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton laskuun vaikutti vertailukautena toteutunut Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen myynti ja Okhta Mall -omistuksen käyvän arvon muutos. Kansainvälinen tilauskanta oli 166,2 milj. euroa (183,7M€).

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 209,0 milj. euroa (170,0 Me) ja liikevoitto 6,0 milj. euroa (6,9 Me).

Keskeisistä kauppakeskushankkeista elokuussa 2013 avatun Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärä on ollut tavoitetasoa korkeampi ja 97 prosenttia sen tiloista on vuokrattu. Pietarin rakenteilla olevan Okhta Mall -kauppakeskuksen kaupallisista tiloista noin 33 prosentista on allekirjoitettu vuokrasopimus tai alustava BTS-vuokrasopimus. Moskovan Promenade-kauppakeskuksen sijoittajaratkaisu toteutui ja kohteen rakentaminen on käynnissä. SRV allekirjoitti syyskuussa sijoittajaryhmän kanssa noin 240 milj. euron määräisen aiesopimuksen yhteissijoittamisesta SRV:n kotimaan suurhankkeen REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen pääomittamisesta.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 13.2.2014 konsernin strategiatavoitteet kaudelle 2014–2018. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousee keskimäärin yli 150 milj. euroon vuodessa
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2014

14.2.2014

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

SRV täsmentää vuoden 2014 näkymää

SRV täsmentää koko vuoden kannattavuuden näkymää ja toistaa koko vuoden liikevaihdon näkymän. Liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen vuonna 2014 vaikuttavat muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden ja omien hankkeiden käynnistyminen. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän loppuvuoden 2014 aikana. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2014 aikana valmistuu 249 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 14-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Tiedotustilaisuus

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 5.11.2014 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Espa-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Espoo 4.11.2014

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

www.srv.fi

Jaa sivu