SRV:n tilauskanta säilyi vahvalla tasolla – kannattavuus parani selvästi: SRV:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2013

Tilikausi 1.1.–31.12.2013 lyhyesti:

• SRV:n liikevaihto oli 679,4 milj. euroa (641,6 Me 1-12/2012), muutos + 5,9 %
• Liikevoitto oli 26,4 milj. euroa (6,9 Me), muutos + 283,3 %
• Tulos ennen veroja oli 22,8 milj. euroa (2,8 Me) , muutos + 718,2 %
• Tilauskanta kauden lopussa oli 825,8 milj. euroa (827,8 Me), muutos – 0,2 %
• Omavaraisuusaste oli 36,4 prosenttia (34,7 %)
• Tulos per osake oli 0,39 euroa (0,02 eur)
• Ehdotettu osinko 0,12 euroa (0,06 eur) osaketta kohti

Neljännes vuosineljännes 1.10.–31.12.2013 lyhyesti:

• Liikevaihto oli 171,6 milj. euroa (175,4 Me 10-12/2012)
• Liikevoitto oli 4,6 milj. euroa (2,4 Me)
• Tulos ennen veroja oli 3,6 milj. euroa (2,2 Me)
• Tulos per osake oli 0,01 euroa (0,03 eur)
 

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Tuloksemme kehittyi selvästi hyvään suuntaan viime vuonna. Tuloksessa näkyivät Venäjän-hankkeidemme liikkeelle lähtö, parantunut liiketoimintamme kannattavuus kotimaassa ja Venäjällä sekä oikeiden strategisten valintojen hedelmät. Hankala toimintaympäristö korostaa viime vuodelta saavuttamamme tuloskehityksen arvoa. Tilanne osoittautui toimialallamme vaikeammaksi kuin vuoden alussa aavistelimme.

Vielä alkuvuonna kuluttajille suunnattu asuntotuotanto meni hyvin kaupaksi, mutta hidastui selvästi loppuvuonna. Olemme siirtäneetkin asuntotuotantomme painopisteen asuntosijoitusrahastoille ja muille instituutiosijoittajille rakennettaviin SRV:n kehittämiin vuokra-asuntokohteisiin. Onnistuimme hyvin tässä, sillä allekirjoitimme vuonna 2013 yhteensä 404 asunnon neuvottelu-urakat sijoittajien kanssa. Tämä on historiamme korkein sijoittajamyynnin tulos. Tämän lisäksi tuotannon aloittamista on odottamassa 164 sijoittajamyydyn asunnon rakentaminen, joka ei vielä ole kirjautunut tilauskantaamme. Vähensimme omaperusteisen kuluttajille suunnatun asuntotuotantomme määrää puolittamalla asuntoaloitusten määrän. Oman tuotantomme myyntiriski on pienentynyt, SRV:llä oli vuoden vaihtuessa 360 asuntoa myynnissä (455 12/2012). Kilpailu-urakointiin olemme suhtautuneet edelleen kriittisesti.

Lähdimme viime vuoteen vahvan tilauskannan turvin. Sitkeällä työllä olemme saaneet tilauskantamme pidetyksi samalla tasolla kuin vuosi sitten. Valtaosa viime vuoden toimitilahankkeista on tullut julkiselta sektorilta, sillä yksityistä toimitilaa on tyhjillään pääkaupunkiseudulla toistakymmentä prosenttia eikä uusia tiloja tarvita entiseen tapaan. Tilannetta on osin purettu muuttamalla toimitiloja asuinkäyttöön.

Jatkoimme tornihankkeidemme kehittämistä Helsingissä ja Espoossa. REDI-hankkeemme Helsingin Kalasatamassa on kaavavalituksen aiheuttaman viivästyksen jälkeen edennyt myönteisesti. Helsingin kaupungin tilaamat maanalainen jäteasema ja uusi metrosilta valmistuivat kesällä 2013. Neuvottelemme Helsingin kaupungin kanssa asemakaavan muutoksesta, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveysaseman edelleen kehittämisen vastaamaan parhaiten kaupungin suunnittelemia muutostarpeita. Hankkeen yksityisen osan ensimmäisen vaiheen, REDI-kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen rakentamisen arvioimme lähtevän liikkeelle tänä vuonna, kun monitahoiset sijoittaja- ja rahoitusneuvottelut saadaan päätökseen. SRV:n sijoittajaneuvottelujen tavoite on pitää REDIstä 50% omistus ja olemme vahvistaneet vakavaraisuutemme ja rahoitusreservimme vahvalle tasolle. Vuokralaiskiinnostus vuonna 2017 avattavaan REDIin on ollut myönteistä. Käymme jo neuvotteluja 70% kauppakeskuksen kaupallisista tiloista.

Viime vuosi oli SRV:n Venäjän-liiketoiminnassa merkittävä käännekohta. Saimme avatuksi Pearl Plaza -kauppakeskuksen Pietarin lähistöllä. Kohteen kävijämäärä on ylittänyt rohkeimmatkin odotuksemme. Myös pitkään kehittämässämme Septem City -hankkeessa päästiin rakentamaan. Ensimmäisen osan hankkeesta muodostaa keväällä 2016 avattava Okhta Mall -kauppakeskus, jonka tiloista on jo vuokrattu kolmannes.

Sijoittajakumppanina hankkeessa meillä on suomalaisista, vakavaraisista kumppaneista koostuva Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiö, jota mallia tulemme käyttämään Venäjän markkinoille myös tuleviin hankkeisiin. Olemme keskittyneet Venäjällä kauppakeskusrakentamiseen Pietarissa ja Moskovassa, missä emme ole pelkästään kiinteistöjen kehittäjä ja rakentaja vaan myös omistaja ja kauppakeskusoperaattori.

Tekemämme strategian tarkennukset ovat tuottaneet tulosta. Urakkamuotojen keskinäisessä suhteessa olemme päässeet terveemmälle pohjalle, mikä näkyy katteidemme parantumisena. Samalla olemme rajanneet entistä tarkemmin, minkälaisiin ja -kokoisiin hankkeisiin lähdemme mukaan. Olemme myös aiempaa kriittisempiä hankkeiden sijainnin suhteen.

Vuodelle 2014 vahva tilauskantamme antaa hyvän lähtökohdan. Tulemme jatkamaan panostustamme omien hankkeittemme käynnistämiseen ja kehitämme lisää SRV:lle pitkäaikaisia kohdeomistuksia. Tietysti luovutuksenmukainen tuloutuskäytäntö merkitsee, että entistäkin suurempi osa rakentamiseen liittyvästä katteesta jää tuloutumatta odottamaan tulevaa myyntiä, mutta uskomme siihen, että tulevien omistusajan vuokratuottojen ja myynnin tuottojen todistavan valitsemamme toimintamallin oikeaksi.

SRV YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2013

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-12/ 2013 1-12/ 2012 muutos,meur muutos, % 10-12/ 2013 10-12/ 2012
Liikevaihto 679,4 641,6 37,8 5,9 171,6 175,4
Liikevoitto 26,4 6,9 19,5 283,3 4,6 2,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -3,6 -4,1 0,5   -1,0 -0,2
Tulos ennen veroja 22,8 2,8 20,0 718,2 3,6 2,2
Tulouttamaton tilauskanta 825,8 827,8 -2,0 -0,2    
Uudet sopimukset 600,7 594,5 6,2 1,0 68,3 248,0
Liikevoitto, % 3,9 1,1     2,7 1,4
Tilikauden voitto, % 2,7 0,1     0,9 0,8
Omavaraisuusaste, % 36,4 34,7        
Korollinen nettovelka 215,8 267,9 -52,1 -19,5    
Velkaantumisaste, % 97,1 126,2        
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,4 2,2        
Oman pääoman tuotto, % 8,4 0,5        
Tulos per osake, eur 0,39 0,02 0,37   0,01 0,03
Omapääoma per osake, eur 4,99 4,62 0,37 8,0    
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,05 3,26 0,79 24,2    
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,0    

Yleiskatsaus

SRV:n tilauskanta ja uusien sopimusten määrä säilyivät vertailuvuoden tasolla. Konsernin tilauskanta oli 825,8 milj. euroa (827,8 Me 12/2012) ja uusien sopimusten määrä 600,7 milj. euroa (594,5 Me 1- 12/2012).

Konsernin liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia 679,4 milj. euroon (641,6 Me 1-12/2012) kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon kasvun myötä. Konsernin liikevoitto parani 26,4 milj. euroon (6,9 Me) sekä kansainvälisen liiketoiminnan että kotimaan liiketoiminnan liikevoittojen kasvaessa vertailukaudesta. Liikevoittoprosentti oli 3,9 prosenttia (1,1 %). Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne. Konsernin tulos ennen veroja oli 22,8 milj. euroa (2,8 Me). Tilikauden tulokseen vaikutti parantavasti myös rahoituskulujen lasku.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,4 prosenttia (34,7 %). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti kannattavuuden parantuminen.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto oli 574,8 milj. euroa (568,3 Me 1-12/2012) ja liikevoitto 21,4 milj. euroa (14,8 Me). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti asuntojen perustajaurakointitoiminnan kasvanut liikevaihto sekä asunto- ja toimitilaurakoinnin liikevaihdon ja kannattavuuden myönteinen kehitys kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana. Liikevoiton tasoon vaikuttivat lisäksi tuloutuneen tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista sekä neljään päättyneeseen ja yhteen rakenteilla olevaan projektiin pääosin ensimmäiselle vuosineljännekselle kohdistunut 5,3 milj. euron kateheikennys. Kotimaan tilauskanta oli 645,8 milj. euroa (774,4 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen tuotannon ja neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

Kotimaan asuntomyynti kehittyi kokonaisuutena myönteisesti ja SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 701 asuntoa (745 1-12/2012). Lisäksi SRV on tehnyt esisopimukset 164 asunnon myymisestä neuvottelu-urakoina sijoittajille. Kohteet rakennetaan SRV:n omistamille tonteille. Esisopimuksen kohteena olevat asunnot eivät sisälly kotimaan tilauskantaan eivätkä myytyjen asuntojen lukumäärään. Kuluttajamyynnin hidastuttua ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen talouden näkymien epävarmuuden kasvun ja varainsiirtoveron korotuksen voimaanastumisen takia painopistettä on siirretty omakehitteisiin vuokra-asuntohankkeisiin ja omaperusteisen tuotannon määrää on pienennetty.

SRV:llä oli rakenteilla 1 054 vuokra- ja omistusasuntoa (1 849 31.12.2012), joista 249 on omaperusteista tuotantoa. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 22 asunnon lisäaloituksista. Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 83 prosenttia ja 76 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asuntotuotannon urakoinnin määrää on vähennetty ja 68 prosenttia tuotannosta (48 %) oli SRV:n sijoittajille myymiä omakehitteisiä vuokra-asuntokohteita tai omaperusteista tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 104,7 milj. euroon (73,1 Me). Liikevaihdosta valtaosa muodostui SRV:n 50 prosenttisesti omistaman Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen rakentamisesta ja kesäkuussa toteutuneesta Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen 55 prosentin osuuden myynnistä Russia Invest -sijoitusyhtiölle. Liikevoitto oli 10,0 milj. euroa (-3,2 Me). Liikevoiton paranemiseen vaikutti toiminta-asteen kasvu, kauppakeskushankkeen osuuden myynti ja toteutetut kustannussäästötoimenpiteet. Liikevoittoa kasvatti lisäksi Okhta Mall -kauppakeskushankkeen omistuksen 8,3 milj. euron käyvän arvon muutos, kun määräysvallan menettämisen yhteydessä SRV:n jäljelle jäävä sijoitus arvostettiin kesäkuussa tehdyn enemmistökaupan mukaiseen käypään arvoon.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 171,6 milj. euroa (175,4 Me) ja liikevoitto 4,6 milj. euroa (2,4 Me). Liikevaihdon tasoon vaikutti sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen volyymin matalampi taso. Liikevoiton kasvuun vaikutti puolestaan kotimaan liiketoiminnan kannattavuuden kasvu.

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskus valmistui ja avattiin elokuussa 2013 ja kaikki sen tiloista on vuokrattu tai loppuvaiheen vuokraneuvottelujen kohteena. Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen vuokraus on edennyt hyvin ja sen rakentaminen on aloitettu. Kotimaan hankkeista Espoon Perkkaalle rakennettavan Derby Business Park -toimistokohteen toinen vaihe valmistui kesäkuussa 2013 ja koko kohteesta on vuokrattu yli 90 prosenttia.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus eli REDI Helsingissä. SRV tulee jatkossa keskittymään Pietarissa ja Moskovassa omakehitteisiin kauppakeskushankkeisiin, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää Russia Invest -sijoitusyhtiön sijoituspotentiaalia.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 13.2.2014 konsernin strategiatavoitteet kaudelle 2014–2018. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousee keskimäärin yli 150 milj. euroon vuodessa
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Näkymät vuodelle 2014

Liikevaihdon ja tuloksen vuosineljännesvaihteluun ja kehitykseen vuonna 2014 vaikuttavat muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden määrä, omien hankkeiden käynnistyminen, toiminnan hankekehitysluonne sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Kotimaan toimitilakiinteistöjen sijoittajakysynnän arvioidaan jatkuvan laimeana eikä näkymäarvio vuodelle 2014 sisällä Derby Business Park -kiinteistökohteen myyntiä. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2014 aikana valmistuu 186 omaperusteista asuntoa.

SRV arvioi, että SRV:n omaperusteisen tuotannon määrä kasvaa vuoden 2014 aikana. Luovutuksenmukainen tuloutus ja SRV:n omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi katteesta vaikuttaa vuoden 2014 tuloutuvaan liikevaihtoon ja tulokseen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Tiedotustilaisuus

Tilinpäätöstiedote esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 14.2.2014 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Mansku-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteensa tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

 

Espoo 13.2.2014

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu