SRV:n tilauskanta kasvoi vahvasti – kannattavuuden parantuminen jatkui: SRV:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2014

Katsauskausi 1.1.–31.3.2014 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 138,5 milj. euroa (158,4 Me 3/2013), muutos  -12,6 %
• Liikevoitto oli 4,4 milj. euroa (1,2 Me), muutos +269 %
• Tulos ennen veroja oli 2,2 milj. euroa (0,7 Me), muutos +208 %
• Tulos per osake oli 0,01 euroa (-0,03 eur)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 880,2 milj. euroa (726,7 Me), muutos +21,1 %
• Omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia (34,3 %)

SRV pitää vuodelle 2014 näkymät ennallaan. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Alkuvuoden 2014 aikana rakentamisen kokonaismarkkina Suomessa on supistunut ja alan volyymin ennakoidaan pienenevän noin 1 % edellisvuoteen verrattuna.  Joustava toimintamalli on SRV:n vahvuus ja olemme näissä oloissa keskittyneet kannattavuuden parantamiseen. SRV:n liikevaihto laski 13 %, mutta samanaikaisesti kannattavuutemme parani liikevoiton yli kolminkertaistuessa. Taustalla on määrätietoinen keskittyminen korkeamman jalostusarvon hankkeisiin, joissa SRV:n omakehitteistä osuutta on voitu kasvattaa.  Tilauskanta on vahvistunut sekä viime vuoden maaliskuusta että vuodenvaihteesta. Kasvanutta työkantaa voi supistuvassa markkinassa pitää hyvänä saavutuksena.

Erityisen hyvä kehitys nähtiin kotimaan liiketoiminnan kannattavuudessa. Vaikka liikevaihto laski vajaat kahdeksan prosenttia, liikevoitto kuitenkin lähes kaksinkertaistui. Apuna ei ollut mitään poikkeuksellisia eriä, vaan tulosparannus perustui kurinalaiseen tekemiseen ja strategiamme mukaiseen liiketoiminnan rakenteeseen.

Asuntokauppa on jatkunut jo toista vuotta alavireisenä. Kysyntä leikkaantui kerralla voimakkaasti viime vuoden maaliskuussa, kun huonosti ajoitettu varainsiirtoveron korotus tyrehdytti asuntokaupan samanaikaisesti notkahtaneen kuluttajaluottamuksen kanssa.

Verrattaessa tätä vuosineljännestä viime vuoden ykköskvartaaliin on muistettava, että asuntomyynti takoi vielä viime vuoden tammi-helmikuussa ennätyslukemia, joten verrokkina on siis viime vuoden vahva alkuneljännes. Asuntokauppa kuluttajille käy edelleen tahmeasti ja näissä olosuhteissa SRV ei esimerkiksi ole aloittanut pääkaupunkiseudulla vuoteen ainuttakaan uutta kuluttajille suunnattua asuntokohdetta. Merkittävä osa asuntokysynnästä tulee tällä hetkellä asuntorahastoilta, joille uusia kohteita on edelleen käynnistetty.

Huolimatta Venäjän taloutta varjostavista uutisista kansainvälinen liiketoimintamme on edennyt hyvin. Viime elokuussa avatun Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärät ovat vahvalla nousu-uralla. Sekä kauppiaat että kuluttajat pitävät keskusta hyvin onnistuneena. Viime vuoden loppukesästä käynnistynyt rakentaminen Okhta Mall -kauppakeskuksen työmaalla on edennyt suunnitelmien mukaan. Olemme toki joutuneet järjestelemään uudelleen hankkeen rahoitusratkaisuja, mutta pystymme hyvin elämään nykysuunnitelmien kanssa.

Ukrainan-tilanteen tuoma epävarmuus ei ole merkittävästi heijastunut liiketoimintaamme Venäjällä, mutta meidän on luonnollisesti varauduttava tilanteen muuttumiseen. Ruplan heikentynyt arvo on lyhyellä aikavälillä vaikuttanut tilanteeseemme jopa positiivisesti, kun rakentamisen kustannuksemme lasketaan ruplissa ja liiketilavuokrat euroissa. Suurimmat uhkakuvamme ovat pakotteiden seurauksena muuttuva toimintaympäristö sekä pitkään trendinomaisesti jatkuva ruplan alamäki.

Jatkamme hankkeidemme kehittämistä Venäjällä pitkäjänteisesti sekä valmistaudumme kotimaassa suurhankkeidemme käynnistämiseen huolehtien samalla noin 80 muun rakennustyömaan kurinalaisesta ja kannattavasta hoidosta.

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-3/ 2014 1-3/ 2013 muutos,meur muutos, % 1-12/ 2013
Liikevaihto 138,5 158,4 -19,9 -12,6 679,4
Liikevoitto 4,4 1,2 3,2 269,2 26,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -2,3 -0,5 -1,8   -3,6
Tulos ennen veroja 2,2 0,7 1,5 208,2 22,8
Tulouttamaton tilauskanta 880,2 726,7 153,6 21,1 825,8
Uudet sopimukset 184,7 40,0 144,7 361,6 600,7
Liikevoitto, % 3,2 0,8     3,9
Katsauskauden voitto, % 1,0 0,1     2,7
Omavaraisuusaste, % 39,0 34,3     36,4
Korollinen nettovelka 225,3 277,7 -52,4 -18,9 215,8
Velkaantumisaste, % 103,0 135,6     97,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,4 1,7     5,4
Oman pääoman tuotto, % 2,6 0,3     8,4
Tulos per osake, eur 0,01 -0,03 0,04   0,39
Omapääoma per osake, eur 4,88 4,50 0,38 8,4 4,99
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,76 3,36 0,40 11,9 4,05
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,5 35,5   0,0 35,5

Yleiskatsaus

SRV:n tilauskanta ja uusien sopimusten määrä kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Konsernin tilauskanta oli 880,2 milj. euroa (726,7 Me 3/2013) ja uusien sopimusten määrä 184,7 milj. euroa (40,0 Me 1-3/2013).

Konsernin liikevaihto laski 12,6 prosenttia 138,5 milj. euroon (158,4 Me 1-3/2013) kotimaan ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon supistuessa. Konsernin liikevoitto parani 4,4 milj. euroon (1,2 Me) kotimaan rakentamisen kannattavuuden myönteisen kehityksen jatkuessa. Liikevoittoprosentti oli 3,2 prosenttia (0,8 %). Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, SRV:n osakkuusyhtiöiden omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi osakkuusyhtiöille toteutetun rakentamisen katteesta sekä toiminnan hankekehitysluonne. Konsernin tulos ennen veroja kasvoi 2,2 milj. euroon (0,7 Me). Vertailukauden rahoitustuottoja kasvatti korkotuotot SRV:n osakkuusyhtiö Etmia II:lta, joka Q2/2013 jälleenrahoitti SRV:ltä  otetun  rakentamisen  rahoituksen  noin  33  milj.  euron  pitkäaikaisella projektilainalla. Katsauskauden korkokuluja kasvatti joulukuussa 2013 liikkeeseenlaskettu kiinteäkorkoinen jvk-laina.

Konsernin omavaraisuusaste oli 39,0 prosenttia (34,3 %). Omavaraisuusasteen kasvuun vaikutti kannattavuuden parantuminen ja kokonaistaseen lasku.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto laski 124,4 milj. euroon (135,0 Me 1-3/2013) omaperusteisen asuntotuotannon volyymin pienenemisen takia. Liikevoitto parani 6,6 milj. euroon (3,4 Me) ja liikevoittoprosentti oli 5,3 prosenttia (2,5%). Kannattavuuden myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut parantunut urakkakatteiden hallinta, hankintatoiminnan tehostaminen ja omakehitteisen urakkatuotannon kasvu. Liikevoiton tasoon vaikutti lisäksi tuloutuneen toimitilatilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Kotimaan tilauskanta kasvoi 721,5milj. euroon (686,9 M€). Kannattavuuden parantamiseksi toiminnan painopistettä on siirretty omaperusteisen ja omakehitteisen tuotannon sekä neuvottelu-urakoiden lisäämiseen.

SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 160 asuntoa (223 1-3/2013) heikentyneen kuluttajakaupan laskiessa kokonaismyyntiä. Asuntorakentamisen painopistettä on siirretty omakehitteisiin vuokra-asuntohankkeisiin ja omaperusteisen tuotannon määrää on pienennetty. SRV:llä oli rakenteilla 1 185 vuokra- ja omistusasuntoa (1 633 31.3.2013), joista 171 on omaperusteista tuotantoa. Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 91 prosenttia ja 86 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Asuntotuotannon urakoinnin määrää on vähennetty ja 62 prosenttia tuotannosta (51 %) oli SRV:n sijoittajille myymiä omakehitteisiä vuokra-asuntokohteita tai omaperusteista tuotantoa.

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto laski 14,2 milj. euroon (23,5 Me). Liikevaihdosta valtaosa muodostui Okhta Mall -kauppakeskushankkeen rakentamisesta. Liikevoitto oli -0,6 milj. euroa (-0,8 Me). Liikevoiton paranemiseen vaikutti toteutetut kustannussäästötoimenpiteet.

Keskeisistä kansainvälisistä hankkeista elokuussa 2013 avatun Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen kävijämäärä on ollut tavoitetasoa korkeampi ja kaikki sen tiloista on vuokrattu tai loppuvaiheen vuokraneuvottelujen kohteena. Pietarin Okhta Mall -kauppakeskushankkeen kaupallisista tiloista yli puolesta on solmittu alustava vuokrasopimus tai tiloista on käynnissä neuvottelut alustavasta vuokrasopimuksesta. Kohteen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.

Kotimaan suurhankkeen Kalasataman Keskuksen eli REDI-kauppakeskuksen tiloista on vuokralaisneuvottelujen kohteena jo 70 prosenttia, joka alleviivaa SRV:n kehittämän hankkeen kiinnostavuutta kauppakeskustoimijoitten keskuudessa. REDIn kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen yhteisomistuspohjaiset sijoittajaneuvottelut ovat loppuvaiheessa ja SRV:n omistusosuustavoite kohteesta on 40-50%. Sijoittaja- ja projektirahoitusneuvottelujen onnistuneen päätökseenviennin yhteydessä allekirjoitetaan REDIn ensimmäisen vaiheen noin 350 milj. euron urakkasopimus.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden omakehitteisen toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus eli REDI Helsingissä. SRV tulee jatkossa keskittymään Pietarissa ja Moskovassa omakehitteisiin kauppakeskushankkeisiin, joiden rahoituksen tukemiseksi SRV hyödyntää Russia Invest -sijoitusyhtiön sijoituspotentiaalia.

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 13.2.2014 konsernin strategiatavoitteet kaudelle 2014–2018. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

• SRV keskittyy strategiajaksolla kasvun sijasta kannattavuuden parantamiseen
• Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto nousee keskimäärin yli 150 milj. euroon vuodessa
• Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
• Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
• Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
• Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

Näkymät vuodelle 2014 ennallaan

Liikevaihdon ja tuloksen vuosineljännesvaihteluun ja kehitykseen vuonna 2014 vaikuttavat muun muassa SRV:n omien hankkeiden luovutuksenmukainen tuloutus, jatkuvasti tuloutuvan tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, tilauskannan katteiden kehittyminen, omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, uusien urakoiden määrä, omien hankkeiden käynnistyminen, toiminnan hankekehitysluonne sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Kotimaan toimitilakiinteistöjen sijoittajakysynnän arvioidaan jatkuvan laimeana eikä näkymäarvio vuodelle 2014 sisällä Derby Business Park -kiinteistökohteen myyntiä. SRV:n Kalasatamaan kehittämän REDI-kauppakeskuksen rakentamisen arvioidaan käynnistyvän vuoden 2014 aikana. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2014 aikana valmistuu 186 omaperusteista asuntoa.

SRV arvioi, että SRV:n omaperusteisen tuotannon määrä kasvaa vuoden 2014 aikana. Luovutuksenmukainen tuloutus ja SRV:n omistusosuutta vastaavan osuuden eliminointi katteesta vaikuttaa vuoden 2014 tuloutuvaan liikevaihtoon ja tulokseen. Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin edellisen vuoden tasoa (679,4 Me 1-12/2013) ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan 10-20 milj. euroa (22,8 Me 1-12/2013).

Tiedotustilaisuus 

Osavuosikatsaus esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 7.5.2014 kello 10.30 Scandic Simonkenttä -hotellin Tapiola-kabinetissa, osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen. 

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Julkistamismenettely 

SRV Yhtiöt Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Katsaus on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Espoo 6.5.2014

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu