SRV:n tilauskanta kasvoi ennätystasolle – SRV:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2011

Katsauskausi 1.1.–30.9.2011 lyhyesti:
• SRV:n liikevaihto oli 405,5 milj. euroa (326,3 Me 1-9/2010), muutos +24,3 %
• Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (6,6 Me), muutos –86,3 %
• Tulos ennen veroja oli -1,6 milj. euroa (3,8 Me)
• Tilauskanta kauden lopussa oli 862,3 milj. euroa (604,6 Me), muutos +42,6 %
• Uudet sopimukset 615,4 milj. euroa (439,9 Me), muutos +39,9 %
• Omavaraisuusaste oli 30,9 prosenttia (35,1 %)
• Tulos per osake oli -0,07 euroa (0,09 eur)

Kolmas vuosineljännes 1.7.–30.9.2011 lyhyesti:
• Liikevaihto oli 136,3 milj. euroa (115,2 Me 7-9/2010)
• Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (3,5 Me)
• Tulos ennen veroja oli -1,5 milj. euroa (3,8 Me)
• Tulos per osake oli -0,06 euroa (0,08 eur)

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
 

Näkymät vuodelle 2011

SRV täsmentää vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen kannattavuutta. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan noin 650 milj. euroa (484,4 M€ 1-12/2010). Sekä kotimaan että kansainvälisen liiketoiminnan kannattavuuden arvioidaan paranevan toisella vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2011 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Neljännen vuosineljänneksen tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan yli 10 milj. euroa ja koko vuoden tuloksen arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (7,9 M€).
 

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Vuoden ensimmäiset kolme neljännestä on eletty maailmantalouden sentimenttivaihteluiden keskellä, mikä on osaltaan heijastunut myös toimialaamme. Alkuvuonna nähtiin monia rohkaisevia taantumasta toipumisen merkkejä. Rakennusteollisuudessa asuntorakentaminen oli jo täydessä vauhdissa ja toimitilarakentamisessakin on ollut myönteinen käänne nähtävissä.

Euroalueen tilaa koskeva uutisointi on muuttunut entistä volatiilimmaksi syksyn edetessä. Asuntokauppa vetää kuitenkin varsin kohtuullisesti ja uusia aloituspäätöksiä tehdään niin SRV:llä kuin muissakin rakennusliikkeissä. Aloituskriteerit ovat tosin jonkin verran tiukentuneet.

SRV:llä on nyt rakenteilla ennätysmäärä asuntoja. 2 500 rakenteilla olevaa asuntoa nostavat SRV:n yhdeksi pääkaupunkiseudun kärkirakentajaksi. Tuotannosta 85 prosenttia on myyty. Omaperusteisesta tuotannostamme valtaosa valmistuu viimeisellä neljänneksellä. Luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännön vuoksi myös positiivinen vaikutus näkyy silloin tuloksessamme.
Konsernin tilauskanta on ennätyksellisen korkealla. Tilauskanta on vahva kotimaan toimitila- ja asuntorakentamisessa, mutta myös kansainvälisessä liiketoiminnassamme. Pietarissa olevan Pearl Plaza -kauppakeskushankkeen työmaalla siirryttiin valmistelevista töistä rakentamiseen syyskuussa saatuamme rakennusluvan.

Helsingissä Kalasataman keskus -hanke käynnistyi elokuussa, kun Helsingin kaupungin kanssa allekirjoitettiin keskeiset hanketta koskevat sopimukset. Tulemme rakentamaan alueella vuosikymmenen ajan. Suunnitelmissa on rakentaa kaupungille sosiaali- ja terveysasema, liiketiloja sekä merkittävä määrä asuntoja. Pystymme sovittamaan rakentamistahdin kulloiseenkin markkinatilanteeseen. Arvioimme hankkeen tuottavan SRV:lle koko rakennusajalta yhteensä miljardin euron liikevaihdon.

Euroopan pankkikriisi on tiukentanut rahoituksen saatavuutta yleisesti ja erityisesti kiinteistökehityskohteissa. Kasvattaaksemme Venäjän hankekehityksemme rahoituspotentiaalia samalla hajauttaen rahoitusriskejämme olemme muiden toimien ohella mukana Venäjälle sijoittavissa sijoitusyhtiöissä. Syyskuussa perustimme yhdessä suomalaisten instituutioiden kanssa Russia Invest -yhtiön. Aiemmin perustettu VTBC-rahasto on tehnyt sopimuksen ensimmäisen kohteen ostamisesta Moskovassa.

Nostimme liikevaihtoamme yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana merkittävästi. Valitettavasti volyymin kasvu ei ole näkynyt samassa suhteessa kannattavuudessamme. SRV:n hankekehitysosaaminen on vahvaa sekä kotimaassa että lähialueilla. Kannattavuusrakenteemme parantamiseksi tulemme lisäämään omaperusteisten hankkeiden osuutta liiketoiminnassamme. Meillä on Suomessa ja Venäjällä useita mittavia kehityshankkeita, jotka ovat jo lähteneet tai lähtevät lähitulevaisuudessa liikkeelle.
 

Markkinat ja yleiskatsaus

SRV:n liikevaihdon ja tilauskannan kehitys jatkui myönteisesti alkuvuoden aikana. SRV:n tilauskanta kasvoi 42,6 prosenttia 862,3 milj. euroon ja on yhtiön historian korkein.

Kilpailu kotimaan toimitilarakentamisen uusista tilauksista on tiukkaa. SRV:llä toimitilarakentamisen volyymi on säilynyt hyvällä tasolla, mutta kannattavuuteen on kohdistunut paineita, sillä tilauskanta koostuu pääosin matalakatteisesta urakoinnista. Rakentamisen kustannukset ovat nousseet erityisesti toimitilarakentamiskohteissa, mutta talouden epävarmuuden lisääntyessä osa panoskustannuksista on kääntynyt jo laskuun. Kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen.

Kotimaan asuntorakentamisen markkinan kehitys on jatkunut myönteisenä. SRV on kasvattanut sekä vuokra-asunto- että omistusasuntotuotantoaan. SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä kasvoi 2 504 asuntoon. Rakenteilla olevasta tuotannosta on myyty 85 prosenttia, 68 prosenttia SRV:n asuntotuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Rakenteilla oleva omaperusteinen asuntotuotanto kasvoi 811 asuntoon. Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 172 asunnon lisäaloituksista. SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 382 asuntoa (361 asuntoa 1-9/2010). Koska omaperusteisen asuntotuotannon osalta sovelletaan luovutuksenmukaista tuloutuskäytäntöä, myynnin myönteinen kehitys tulee näkymään yhtiön tuloksessa kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Venäjän rahoitus- ja kiinteistömarkkinat ovat elpymässä. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita. Rahoituspohjan kasvattamiseksi SRV allekirjoitti syyskuussa Russia Invest -sijoitusyhtiön osakassopimuksen SRV:n, Ilmarisen, Spondan, Eteran ja Onvestin kanssa. SRV jatkoi keskeisten hankkeidensa kehittämisen lisäksi VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston ensimmäisten sijoituskohteiden valmistelua. Rahasto on tehnyt sopimuksen ensimmäisen kohteen ostamisesta Moskovasta.

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen toteutuminen varmistui tammikuussa, kun kohteen investointipäätös ja 100 milj. euron urakkasopimus SRV:n kanssa allekirjoitettiin tammikuussa.

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman kehityshanke Helsingissä.

 

IFRS IFRS     IFRS IFRS IFRS
Konsernin avainluvut
(milj. eur)
1-9/ 2011 1-9/ 2010 muutos,meur muutos, % 7-9/ 2011 7-9/ 2010 1-12/ 2010
Liikevaihto 405,5 326,3 79,2 24,3 136,3 115,2 484,2
Liikevoitto 0,9 6,6 -5,7 -86,3 0,2 3,5 12,5
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -2,5 -2,8 0,3   -1,7 0,3 -4,5
Tulos ennen veroja -1,6 3,8 -5,4 -141,1 -1,5 3,8 7,9
               
Tulouttamaton tilauskanta 862,3 604,6 257,7 42,6     594,5
Uudet sopimukset 615,4 439,9 175,6 39,9 304,6 112,6 559,9
               
Liikevoitto, % 0,2 2,0     0,2 3,0 2,6
Katsauskauden voitto, % -0,7 0,9     -1,4 2,4 1,1
               
Omavaraisuusaste, % 30,9 35,1         35,2
Korollinen nettovelka 269,6 229,7         222,8
Velkaantumisaste, % 167,4 147,9         141,7
               
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1) 1,4 3,2         4,1
Oman pääoman tuotto, % 1) -2,4 2,3         3,2
               
Tulos per osake, eur -0,07 0,09     -0,06 0,08 0,19
Omapääoma per osake, eur 4,44 4,47         4,56
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 34,9 33,9   2,7     33,9

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi muutettuna

 

Konsernin liikevaihto kasvoi erityisesti kotimaan asuntorakentamisen volyymin suotuisan kehityksen takia. Liikevoiton laskuun vaikutti toimitilarakentamisen kannattavuustason heikentyminen tilauskannan katetason laskun ja rakentamisen kustannusten nousun takia, kansainvälisen liiketoiminnan tappiollisuus, sekä vertailukaudesta kasvaneet hankekehityskustannukset. Konsernin tilauskanta nousi kansainvälisen ja kotimaan asuntorakentamisen tilauskannan kasvun takia.

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi kotimaan asuntorakentamisen volyymin suotuisan kehityksen takia. Kotimaan liiketoiminnan liikevoiton laskuun vaikutti toimitilarakentamisen tilauskannan kannattavuuden matalampi taso.

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj siirtyy noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2011. SRV Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.srv.fi.

Espoo 1.11.2011

Hallitus

 

SRV Yhtiöt Oyj
Taneli Hassinen
Viestintä- ja markkinointijohtaja

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

Jaa sivu