SRV:N TILAUSKANNAN KASVU JATKUI – SRV:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2010

 

Katsauskausi 1.1.-30.6.2010 lyhyesti:                      
- SRV:n liikevaihto oli 212,3 milj. euroa (183,1 Me 1-6/2009), muutos +16,0 %  
- Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (5,7 Me), muutos -46,4 %           
- Tulos ennen veroja oli 0,0 milj. euroa (3,3 Me)                
- Tilauskanta kauden lopussa oli 604,4 milj. euroa (461,1 Me), muutos + 31,1 % 
- Uudet sopimukset 327,3 milj. euroa (189,5 Me), muutos + 72,7 %        
- Omavaraisuusaste oli 35,1 prosenttia (40,1 %)                 
- Tulos per osake oli 0,01 euroa (0,04 eur)                   
- SRV pitää vuodelle 2010 näkymät ennallaan. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan
ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan   
positiivinen.                                  

Toinen vuosineljännes 1.4.-30.6.2010 lyhyesti:                 
- Liikevaihto oli 117,3 milj. euroa (96,0 Me 4-6/2009)             
- Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (3,9 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli -0,1 milj. euroa (2,9 Me)               
- Tulos per osake oli 0,02 euroa (0,04 eur)                   

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti ja siinä esitettävät  
tiedot ovat tilintarkastamattomia                        

"SRV:n panostukset Suomessa asiakashankintaan ja asuntorakentamiseen ovat    
tuottaneet tulosta. Tilauskanta kasvoi SRV:n historian korkeimmaksi ja oli 604 
milj. euroa. Uusien sopimusten määrä kasvoi 72,7 prosenttia. Erityisen     
myönteistä on ollut Toimitilaliiketoiminnan tilauskannan kehitys, joka kasvoi  
59,7 prosenttia. SRV:n asema on vahvistunut asuntorakentamisessa suunnitelmien 
mukaisesti. SRV aloitti 300 omaperusteisen asunnon rakentamisen alkuvuonna, joka
ylittää jo vuoden 2009 kokonaisaloitusten määrän. Taloustaantuma siirsi edelleen
SRV:n kansainvälisen liiketoiminnan hankkeiden aloituksia ja heikensi segmentin 
tilauskannan kehitystä.                             

SRV:n liikevaihto kasvoi 16,0 % alkuvuoden aikana kotimaan rakentamisen volyymin
myönteisen kehityksen takia. SRV:n liikevoitto ja tulos laskivat kansainvälisen 
liiketoiminnan volyymin laskun ja liiketappion kasvun takia.          

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat alkuvuoden aikana. 
Tilauskannan kasvu on osoitus siitä, että SRV:n vahva toteutusosaaminen,    
luotettavuus rakentajana ja sitoutunut henkilöstö tukevat asiakashankintaa myös 
tiukassa markkinatilanteessa. Liiketoiminnan kannattavuustaso oli hyvä.     

Asunto ja alueliiketoiminnan kehitys jatkui myönteisenä. Liikevaihto ja     
liikevoitto kasvoivat urakkatuotannon volyymin ja asuntomyynnin kasvun takia.  
SRV myi kuluttajille yhteensä 197 asuntoa (78 asuntoa 1-6/2009). Asuntokysyntä 
kohdistuu myös rakenteilla oleviin kohteisiin ja ennakkomarkkinoinnin tulosten 
perusteella SRV on päättänyt aloittaa lisäksi 110 asunnon rakentamisen.     

Venäjän liiketoiminnassa kehitteillä olevien hankkeittemme aloitukset ovat   
siirtyneet. Venäjän rahoitus- ja kiinteistömarkkinat ovat vähitellen elpymässä. 
Kasvustrategiamme kiihdyttämiseksi olemme monipuolistaneet           
liiketoimintamalliamme. Haemme kasvua nykyhankkeiden toteutukseen kehittämisen 
lisäksi panostamalla kiinteistörahaston ensimmäisten sijoituskohteiden     
valmisteluun ja Shanghai Industrial Investment Groupin kanssa tehtävän     
kauppakeskuksen kehittämiseen.                         

SRV:n tulostaso ei ole tyydyttävällä tasolla kansainvälisen liiketoiminnan   
hankkeiden siirtymisen takia. Tulemme nyt kohdistamaan panostuksemme keskeisten 
avainhankkeiden käynnistämiseen, jotta segmentin volyymi saadaan kasvatettua sen
kustannustason edellyttämälle tasolle.                     

SRV:llä on vahva innovatiivinen hankekehitys ja jatkamme panostuksiamme siihen 
hyödyntäen yhtiön vakavaraisuuden ja rahoitusaseman tarjoaman tuen. Vaikka   
toimitilamarkkina on haastava, niin uskon, että SRV:n hankekehityksen kautta  
saamme asiakkaittemme liiketoiminnalle tärkeitä hankkeita liikkeeseen.     
Osoituksena sinnikkyyden tuloksellisuudesta voidaan mainita Kariston      
kauppakeskuksen hanke, jonka rakentamisesta tehtiin sopimus kesäkuussa. Kotimaan
asuntotuotannossa tavoitteemme on kasvattaa markkinaosuuttamme kasvukeskuksissa.
Hankekehityksen tarjoamista pitkänajan mahdollisuuksista voidaan mainita mm.  
Keilaniemi Towers -hanke, Espoon Niittykummun tulevan metroaseman ja      
lähialueiden maankäytön suunnittelu -hanke sekä osallistuminen Sitran Low2No  
-hankkeeseen, jonka tavoitteena kehittää ja toteuttaa matalahiili- tai hiiletön 
kestävän kaupunkiympäristön rakentamisen ratkaisu", toteaa SRV:n toimitusjohtaja
Jukka Hienonen.                                 

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS | IFRS |    |    | IFRS | IFRS | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muutos | 4-6/ | 4-6/ | 1-12/ |
| avainluvut     | 2010 | 2009 | s,meu | , %  | 2010 | 2009 | 2009  |
| (milj. eur)     |    |   | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 212,3 | 183, | 29,3 | 16,0  | 117,3 | 96,0 | 390,5 |
|           |    | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 3,1  | 5,7 | -2,6 | -46,4 | 1,5  | 3,9  | 10,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -3,0 | -2,5 | -0,6 |    | -1,6 | -1,0 | -4,2  |
| -kulut, yht.    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 0,0  | 3,3 | -3,2 | -98,9 | -0,1 | 2,9  | 6,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 604,4 | 461, | 143,2 | 31,1  |    |    | 481,6 |
| tilauskanta     |    | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset  | 327,3 | 189, | 137,7 | 72,7  | 186,7 | 98,2 | 396,1 |
|           |    | 5  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %   | 1,4  | 3,1 |    |    | 1,3  | 4,1  | 2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden    | 0,0  | 0,8 |    |    | 0,6  | 1,6  | 0,7  |
| voitto, %      |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 35,1 | 40,1 |    |    |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen     | 216,7 | 186, |    |    |    |    | 179,9 |
| nettovelka     |    | 8  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 142,3 | 116, |    |    |    |    | 109,8 |
|           |    | 6  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | 2,1  | 4,0 |    |    |    |    | 4,9  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman    | 0,1  | 1,8 |    |    |    |    | 1,8  |
| tuotto, % 1)    |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |     |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,  | 0,01 | 0,04 |    |    | 0,02 | 0,04 | 0,08  |
| eur         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per    | 4,38 | 4,44 |    |    |    |    | 4,48  |
| osake, eur     |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden     | 33,9 | 36,2 |    | -6,2  |    |    | 36,0  |
| lukumäärän     |    |   |    |    |    |    |    |
| painotettu     |    |   |    |    |    |    |    |
| keskiarvo, milj.  |    |   |    |    |    |    |    |
| kpl         |    |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Konsernin liikevaihto oli 212,3 milj. euroa (183,1 Me 1-6/2009). Liikevaihdosta 
97 prosenttia (93 %) tuli Suomesta ja 3 prosenttia (7 %) Venäjältä ja Baltiasta.
Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 131,5 milj. euroa (100,9 Me). Asunto- ja
alueliiketoiminnan liikevaihto oli 74,1 milj. euroa (69,0 Me). Kansainvälisen  
liiketoiminnan liikevaihto oli 6,7 milj. euroa (13,2 Me).            

Konsernin liikevoitto oli 3,1 milj. euroa (5,7 Me 1-6/2009).          
Liikevoittoprosentti oli 1,4 prosenttia (3,1 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (10,6 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan    
liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (2,2 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan     
liikevoitto oli - 6,1 milj. euroa (-4,4 Me).                  

Konsernin tulos ennen veroja oli 0,0 miljoonaa euroa (3,3 Me 1-6/2009).     
Katsauskauden voitto oli 0,1 miljoonaa euroa (1,5 Me). Osakekohtainen tulos oli 
0,01 euroa (0,04 eur). Oman pääoman tuotto oli 0,1 prosenttia (1,8 %) ja    
sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 prosenttia (4,0 %).              

SRV-konsernin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 117,3 milj. euroa (96,0 
Me 4-6/2009) ja liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (3,9 Me). Tulos ennen veroja oli
-0,1 milj. euroa (2,9 Me). Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,04 eur).   

Tilauskanta kasvoi 31,1 prosenttia ja oli 604,4 milj. euroa 30.6.2010 (461,1 Me 
30.6.2009). Tilauskannan kasvuun vaikutti erityisesti sen myydyn osuuden 39,3  
prosentin kasvu 426 milj. euroon (306,1 Me 30.6.2009). Omaperusteisen      
asuntotuotannon aloitukset kasvattivat tilauskannan myymätöntä osuutta 178   
miljoonaan euroon (155 Me 30.6.2009).                      

Liiketoimintojen avainluvut                           


--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 131,5 | 100,9 | 30,5 | 30,2 | 76,8  | 46,1  | 208,0 |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 74,1 | 69,0 | 5,2  | 7,5  | 35,8  | 42,4  | 158,6 |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 6,7  | 13,2 | -6,5 | -48,9 | 4,8  | 7,6  | 24,0  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 5,0  | 4,3  | 0,8  | 17,6 | 2,5  | 2,1  | 8,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -5,1 | -4,3 | -0,7 |    | -2,6  | -2,1  | -8,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 212,3 | 183,1 | 29,3 | 16,0 | 117,3 | 96,0  | 390,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 9,0  | 10,6 | -1,6 | -14,9 | 4,7  | 4,6  | 18,0  |
| minta       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 3,2  | 2,2  | 1,0  | 45,6 | 0,7  | 2,3  | 5,4  |
| alueliiketoiminta |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -6,1 | -4,4 | -1,7 |    | -2,2  | -1,9  | -7,7  |
| liiketoiminta   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -2,8 | -2,6 | -0,2 |    | -1,6  | -1,0  | -4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -0,2 | 0,0  | -0,2 | -641, | -0,1  | 0,0  | -0,3  |
|          |    |    |    | 2   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 3,1  | 5,7  | -2,6 | -46,4 | 1,5  | 3,9  | 10,7  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS   | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)        | 1-6/2010 | 1-6/2009 | 4-6/2010 | 4-6/2009 | 1-12/2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 6,8   | 10,5   | 6,1   | 10,0   | 8,6    |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 4,3   | 3,1   | 2,1   | 5,3   | 3,4    |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | -90,6  | -33,5  | -46,6  | -25,6  | -32,1   |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 1,4   | 3,1   | 1,3   | 4,1   | 2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 6/2010  | 6/2009  | meur   | %    | 12/2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimi | 358,2  | 224,3  | 133,8  | 59,7   | 255,3   |
| nta         |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja     | 220,5  | 206,1  | 14,4   | 7,0   | 201,7   |
| alueliiketoiminta  |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen   | 25,7   | 30,7   | -5,0   | -16,2  | 24,6    |
| liiketoiminta    |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 604,4  | 461,1  | 143,2  | 31,1   | 481,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus | 426   | 306   |     |     | 317    |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön  | 178   | 155   |     |     | 165    |
| osuus        |     |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| minta       | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
| (milj. eur)    |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 131,5 | 100,9 | 30,5 | 30,2 | 76,8  | 46,1  | 208,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 9,0  | 10,6 | -1,6 | -14,9 | 4,7  | 4,6  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | 6,8  | 10,5 |    |    | 6,1  | 10,0  | 8,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 358,2 | 224,3 | 133,8 | 59,7 |    |    | 255,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 131,5 milj. euroa (100,9 Me).      
Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (10,6 Me) ja liikevoittoprosentti 6,8 prosenttia
(10,5%). Tilauskanta kasvoi 59,7 prosenttia ja oli 358,2 milj. euroa (224,3 Me).

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 76,8 milj. euroa (46,1 Me) ja     
liikevoitto 4,7 milj. euroa (4,6 Me). Uusien töiden kilpailutilanne säilyi   
kireänä.                                    

Katsauskauden aikana valmistuivat mm. Malmin sairaalan 1. vaiheen rakennustyöt 
Helsingissä, kiinteistö Niittymäentien 7 saneeraustyöt Keskinäinen       
Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle Espoossa, Itellalle postikeskuksen        
kirjelajittelun muutos- ja saneeraustyöt Helsingin Pasilassa, Helsingin     
Yliopiston Metsätalon 2. vaiheen korjaustyöt sekä huoltotunneli Unioninkadulle, 
Primuksen uusi ratsastuskeskus Espooseen, Kivikon linja-autovarikko Helsinkiin 
sekä Mercurian kauppaoppilaitoksen saneeraus- ja uudisrakennustyöt Vantaalle.  
Vierumäen Congress & Resort Hotelli valmistui ja luovutettiin Keskinäinen    
työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.                         

SRV allekirjoitti tammikuussa urakkasopimuksen Holiday Club Saimaa-       
kylpyhotellin rakentamisesta Lappeenrantaan. Hotellin yhteyteen rakennetaan muun
muassa vesipuisto hyvinvointiosastoineen, ravintolamaailma ja          
monitoimi-jääareena. Kylpylähotelli valmistuu kesällä 2011. SRV ja Suomen Messut
allekirjoittivat tammikuussa urakkasopimuksen Helsingin Messukeskuksen     
pysäköintilaitoksen korottamisesta. Korotus tuo laitokseen noin 1 200 uutta   
autopaikkaa. Laitos valmistuu kokonaisuudessaan 2010 vuoden loppuun mennessä  

Citycon Oyj valitsi helmikuussa SRV:n Espoontorin kauppakeskuksen peruskorjaus- 
ja uudistöiden projektijohtourakoitsijaksi. Hankkeen kokonaislaajuus on noin 18 
600 bruttoneliömetriä. Peruskorjaus valmistuu joulukuuhun 2010 mennessä.    
Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut ja SRV allekirjoittivat helmikuussa   
Kaisa-talon peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeen               
projektinjohtourakkasopimuksen. Kaisaniemenkadulla Helsingissä sijaitsevan   
kauppakeskuksen tilat muutetaan Helsingin yliopiston keskuskampuksen      
kirjastoksi. Hankkeen laajuus on 30 740 neliömetriä ja hanke valmistuu vapuksi 
2012.                                      

SRV ja Kesko allekirjoittivat kesäkuussa Lahden Kariston alueelle rakennettavan 
Kauppakeskus Karisman projektijohtourakkasopimuksen. SRV ja Kesko ovat     
yhteistyössä kehittäneet hanketta ja SRV toimii projektin pääurakoitsijana.   
Kauppakeskuksessa tulee olemaan yhteensä 35 000 neliötä myyntitilaa, sisältäen 
nykyaikaisen K-Citymarketin sekä noin 90 eri myymälää. Kauppakeskus avautuu   
jouluksi 2011.                                 

Katsauskauden aikana solmittiin myös mm. sopimus ScanAuton uusien huolto- ja  
korjaamotilojen rakentamisesta Hämeenlinnaan, Euroopan kemikaaliviraston tilojen
saneeraamisesta Helsingin Annankadulle, Jyväskylän Forum- kauppakeskuksen    
saneeraustöistä Citycon Oy:lle, sopimus Hyvinkään kaupungin kanssa       
kaupungintalon uusien toimitilojen rakentamisesta Hyvinkään Wanhaan       
villatehtaaseen, sopimukset Helsingin Yliopistokiinteistöjen kanssa       
Hammaslääketieteellisen laitoksen peruskorjauksen loppuunsaattamisesta sekä   
Kumpulan kampuksella sijaitsevan kiihdytinlaboratorion saneerauksesta,     
K-supermarketin rakentamisesta Ruokakeskolle Espooseen sekä sopimus       
lentokoneiden huoltohallin laajennustöistä Helsinki Vantaan lentokentälle.   

Katsauskauden päättymisen jälkeen SRV ja Aro-Yhtymä Oy ovat allekirjoittaneet  
projektinjohtourakkasopimuksen Vantaalle rakennettavasta automyymälästä.    
Maanrakennustyöt aloitetaan tontilla elokuussa ja 18 400 bruttoneliömetrin   
rakennus valmistuu vuoden 2011 lopulla.                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 74,1 | 69,0 | 5,2  | 7,5  | 35,8  | 42,4  | 158,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 3,2  | 2,2  | 1,0  | 45,6 | 0,7  | 2,3  | 5,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | 4,3  | 3,1  |    |    | 2,1  | 5,3  | 3,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 220,5 | 206,1 | 14,4 | 7,0  |    |    | 201,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisesta liiketoiminnasta.     
Alueellinen liiketoiminta muodostuu asuntorakentamisen lisäksi liike-,     
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeista.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 74,1 milj. euroa 
(69,0 Me) ja liikevoitto oli 3,2 milj. euroa (2,2 Me). Liikevaihdon ja     
liikevoiton kasvuun vaikuttivat asuntomyynnin vilkastuminen ja urakkatoiminnan 
kasvanut volyymi. Tilauskanta oli 220,5 milj. euroa (206,1 Me). SRV soveltaa  
omaperusteisiin asuntohankkeisiin luovutuksen mukaista tuloutuskäytäntöä.    
Aikaisemmin käytettyä osatuloutusta soveltaen kauden liikevaihto olisi ollut  
noin 11,1 milj. euroa suurempi.                         

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 35,8 milj. euroa (42,3 Me) ja     
liikevoitto 0,7 milj. euroa (2,3 Me). Toisella vuosineljänneksellä asuntomyynti
painottui aiempaa enemmän rakenteilla olevaan tuotantoon. Vuosineljänneksen   
tulokseen vaikutti myös se, että 0,4 milj. euroa aikaisemmin aktivoituja    
suunnittelukuluja kirjattiin kuluksi, koska kohteen suunnittelulähtökohdissa  
tehtiin oleellisia muutoksia.                          

Katsauskauden aikana allekirjoitettiin ulkopuolisten rakennuttajien kanssa   
urakkasopimuksia yhteisarvoltaan 29,8 milj. euron arvosta. Allekirjoitetuista  
sopimuksista yhteensä 17,0 milj. euroa on neuvottelu-urakoita. SRV:n Jyväskylään
rakentama Scania-keskus valmistui maaliskuussa ja Scan-Auton kanssa       
allekirjoitettiin sopimus uuden suurten ajoneuvojen huoltoon keskittyvän    
Scania-keskuksen rakentamisesta Ouluun. Kangasalassa Vatialassa solmittiin   
YH-Asumisoikeus Länsi Oy:n kanssa urakkasopimus 28 asumisoikeusasunnon     
rakentamiseksi. Rivitalomuotoiset asunnot valmistuvat huhtikuussa 2011.     
Ylöjärvellä rakennetaan kahteen kerrostaloon 40 asuntoa AVO Vuokratalot Oy:lle. 
Lisäksi Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:lle rakennetaan Kaarinassa 28     
rivitaloasuntoa. Kilpailun kautta voitettuja urakkasopimuksia solmittiin    
yhteensä 12,9 milj. euron arvosta.                       

Katsauskaudelle saatiin myyntivalmiuteen ja tilauskantaan 300 (4) uutta asuntoa.
Määrään sisältyy Helsingin Arabianrantaan rakennettava 142 asunnon HITAS-kohde 
Isolokki, jonka myynti aloitetaan elokuussa. Helsingin Kannelmäkeen aloitettiin 
29 asunnon, Espoon Saunalahden Saunavuoreen aloitettiin 57 asunnon ja Kaarinan 
Selloon 26 asunnon kerrostalokohteet. Lisäksi Pirkanmaalla aloitettiin 26    
asunnon rivitalokohde Pirkkalan Sinisiipi ja Joensuussa 20 asunnon rivitalokohde
Marjalan Saunaranta.                              

Myyntivalmiuteen saatujen kohteiden lisäksi SRV on tehnyt aloituspäätöksen   
kerrostalojen rakentamisesta Espoon Matinkylään ja Jyväskylään sekä rivitalon  
rakentamisesta Tampereelle. Kohteisiin valmistuu yhteensä 110 asuntoa, mutta  
niiden osalta myyntivalmiutta ei vielä ole saavutettu eivätkä ne täten sisälly 
tilauskannan arvoon.                              

SRV myi katsauskauden aikana yhteensä 293 (284) asuntoa. Kuluttajille myytiin  
197 (78) asuntoa myynnin painottuessa rakenteilla oleviin kohteisiin.      
Neuvottelu-urakkasopimuksin myytiin sijoittajille 96 (206) asuntoa. Kauden   
lopussa rakenteilla oli 547 (118) asuntoa, joista 400 (100) asuntoa oli     
myymättä. Myymättömistä asunnoista on 142 Arabianrannan HITAS-kohteessa, jonka 
myynti aloitetaan elokuussa. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 105 (185), 
joista 27 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui 16 (151)   
omaperusteista asuntoa. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV 
arvioi, että koko vuoden 2010 aikana valmistuu 116 omaperusteista asuntoa.   


--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset    | 1-6/  | 1-6/  | muutos | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/  |
| asuntokohteet    | 2010  | 2009  | , kpl | 2010  | 2009  | 2009  |
| Suomessa       |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset   | 300  | 4   | 296  | 300  | 0    | 251   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot    | 197  | 78   | 119  | 102  | 51   | 207   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet     | 16   | 151  | -135  | 0   | 93   | 252   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 105  | 185  | -80  |     |      | 171   |
| 1)          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)    | 547  | 118  | 429  |     |      | 263   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - joista myymättä 1) | 400  | 100  | 300  |     |      | 231   |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

S-ryhmälle Nokian Kolmenkulmassa rakennetut Terra ja ABC-liikenneasema     
valmistuivat loppukeväästä. Merkittävimmät rakenteilla olevat hankkeet ovat   
Vantaan Kartanonkoskelle toteutettava Musketööri (88 asuntoa), Martinlaaksoon  
rakennettava Vantaan Martti (67 asuntoa) ja Helsingin Arabianrantaa rakennettava
HITAS-kohde Isolokki (142 asuntoa).                       


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta   | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| (milj. eur)    | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 6,7  | 13,2 | -6,5 | -48,9 | 4,8  | 7,6  | 24,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -6,1 | -4,4 | -1,7 |    | -2,2  | -1,9  | -7,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %  | -90,6 | -33,5 |    |    | -46,6 | -25,6 | -32,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta    | 25,7 | 30,7 | -5,0 | -16,2 |    |    | 24,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 6,7 milj. euroa (13,2 Me).    
Liikevaihdon laskuun vaikutti käynnissä olevien hankkeiden pieni määrä toiminnan
keskittyessä erityisesti Venäjällä omien hankkeiden kehittämiseen. Liikevoitto 
oli -6,1 milj. euroa (-4,4 Me). Liikevoiton laskuun vaikutti käynnissä olevien 
hankkeiden pienen määrän lisäksi omien hankkeiden kehittämiskustannukset ja   
liiketoiminnan kiinteät kustannukset. Lisäksi kirjattiin kustannusvarauksia 1,9 
milj. euroa. Tilauskanta oli 25,7 milj. euroa (30,7 Me).            

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 4,8 milj. euroa (7,6 Me) ja liikevoitto
-2,2 milj. euroa (-1,9 Me).                           

Venäjä                                     

Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojekti 
vuokrausta jatkettiin kauden aikana. Kohteen tiloista on vuokrattu noin 50%. SRV
toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä           
projektinjohtourakoitsijana.                          

Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin kauppakeskushankkeen sähköliittymän 
rakentamistyöt saadaan päätöksen kesän aikana. Kohteen rakennuslupa saatiin jo 
viime kesänä. Hankkeen pääomistaja on suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 
75% osuudella. Lopullinen investointipäätös tehdään sen jälkeen, kun hankkeen  
rahoitus ja vuokralaisneuvottelut on saatu päätökseen. SRV:n omistus      
kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 7,9 milj. 
euroa.                                     

Moskovan Sheremetjevon lentokentällä käynnistettiin vanhan Aeroport-hotellin  
saneeraustyöt. Hotelli toiminta muuttuu Park Inn -brandin alle ja on jatkoa   
Pietarissa alkaneelle yhteistyölle hotellien omistajan Wenaas Groupin kanssa.  
Wenaas Groupin kanssa allekirjoitettiin kesäkuun lopussa uusi sopimus      
Pulkovskaja hotellin noin 200 huoneen saneerauksesta.              
                                        
Pietarissa SRV jatkoi noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen kehittämistä.   
Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä     
hotelli-, ravintola- ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle    
rakennetaan toimitilat IBI -yliopiston käyttöön. Pietarin Arkkitehtikomitea   
hyväksyi kohteen 600 000 neliön laajuisen konseptin tammikuussa 2010 ja kohteen 
I vaiheen suunnittelu on käynnistetty. SRV on sijoittanut noin 50 milj. euroa  
maa-alueiden ja kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän     
maanhankintaan arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa. SRV omistaa tällä hetkellä
hankkeesta 87,5%, mutta omistus tulee laskemaan 77,5 prosenttiin, kun      
yhteistyösopimuksen mukaisesti kaikki omistusjärjestelyt on saatu päätökseen.  

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin. SRV omistaa 49  
prosentin omistusosuuden venäläisestä yhtiöstä, jonka hallussa on 24,9 hehtaarin
maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien välittömässä läheisyydessä.     
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi on saatu päätökseen.                    

Viipurissa Papulan asuntojen tehostettu markkinointikampanja jatkui kesään asti.
Kohteesta on myyty yhteensä 10 asuntoa. Kauden lopussa oli myynnissä 28    
asuntoa.                                    

Kauden aikana keskityttiin erityisesti VTBC-DB Real Estate Partners I:n Moskovan
ja Pietarin alueella sijaitsevien sijoituskohteiden tutkimiseen ja selvittelyyn.
Rahasto sijoittaa pääasiassa toimisto-, liiketila- ja hotellikohteiden sekä   
korkean tason asuntojen rakentamiseen Moskovassa ja Pietarissa. SRV:n osuus   
rahaston ensimmäisen vaiheen sijoitussitoumuksista on 20 milj. euroa. Kevään  
aikana Deutsche Bank ilmoitti haluavansa luopua asemastaan General Partner   
-yhtiössä kiristyneiden pankkivalvonnan säädösten takia. Deutsche Bank on    
korvattu Ashmore Group Plc:llä (”Ashmore”), josta tuli myös General Partner   
-yhtiön osakas ja hallitsemiensa rahastojen kanssa Limited Partner sijoittaja. 
Rahaston muut sijoittajat ovat VTB Capital sekä eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja
Etera. VTB Capital ja Ashmore toimivat rahaston varainhoitajina tehtävänään mm. 
sijoituskohteiden identifiointi ja rahoituksen järjestäminen hankkeisiin. SRV  
toimii rahastossa sekä sijoittajana että projektinjohtourakoitsijana ja arvioi 
saavansa rahaston kautta projektinjohtourakoita vähintään 200 milj. euron    
arvosta.                                    

Kauden aikana jatkettiin Baltic Pearlin alueelle rakennettavan kauppakeskusken 
kehittämistä. SRV ja Shanghai Industrial Investment Company (SIIC) perustivat 
yhteisen projektiyhtiön OOO Pearl Plazan projektin kehittämistä varten. SRV   
vastaa kohteen kehittämisestä ja rakentamisesta. SRV allekirjoitti OOO Pearl  
Plazan kanssa projektinjohtosopimuksen kauppakeskuksen suunnittelusta ja    
kehittämisestä kauden aikana. Kauppakeskuksen rakentaminen etenee, jos     
lopullinen investointipäätös tehdään 31.12.2010 mennessä. Kauppakeskus on osa  
Baltic Pearl -kehityshanketta, jossa Baltic Pearl CJSC kehittää runsaan 205   
hehtaarin maa-aluetta Pietarin keskustan lounaispuolella. Hanke on Kiinan    
valtion suurin ulkomainen investointiprojekti lukuun ottamatta öljy- ja     
maakaasuinvestointeja.                             

Baltia                                     

Baltian liiketoimintavolyymi oli vähäinen. Virossa myytiin kauden aikana 7   
asuntoa (4), Kauden lopussa valmiita asuntoja oli myymättä 24 (37). Virossa   
kirjattiin katsauskauden aikana kustannusvarauksia yhteensä 1,0 milj. euroa.  
Latvian henkilöstömäärää sopeutettiin markkinatilanteeseen.           

SRV:n ja International School of Latvian solmiman kansainvälisen koulun     
rakentamisen urakkasopimuksen rahoituksen viivästymisen takia kohteen aloitus  
siirtyy loppuvuodelle 2010.                           


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|          | 2010 | 2009 | s,meu | s, % | 2010  | 2009  | 2009  |
|          |    |    | r   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 5,0  | 4,3  | 0,8  | 17,6 | 2,5  | 2,1  | 8,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | -2,8 | -2,6 | -0,2 |    | -1,6  | -1,0  | -4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli katsauskaudella 5,0 milj. euroa (4,3 Me) ja 
liikevoitto                                   
- 2,8 milj. euroa (-2,6 Me). Toisen vuosineljänneksen liikevaihto        
oli 2,5 milj. euroa (2,1 Me) ja liikevoitto - 1,6 milj. euroa (-1,0 Me).    
Liikevaihdon kasvuun vaikutti toimintavolyymin kasvu ja liikevoiton laskuun   
hankekehitykseen käytettyjen kustannusten kasvu toisella vuosineljänneksellä.  


Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Liiketoiminnan nettorahavirta oli -23,8 milj. euroa (-8,0 Me 1-6/2009).     
Rahavirran heikkenemiseen katsauskaudella vaikutti vaihto-omaisuuden määrän   
kasvu. Konsernin vaihto-omaisuus oli 316,7 milj. euroa (304,2 Me), josta    
maa-alueiden ja tonttiyhtiöiden osuus oli 174,0 milj. euroa (149,2 me).     
Konsernin sijoitettu pääoma oli 384,9 milj. euroa (353,8 Me).          

Konsernin rahoitusreservit olivat katsauskauden lopussa 88,1 milj. euroa, josta 
konsernin rahavarojen osuus oli 16,0 milj. euroa ja sitovien nostamattomien   
rahoituslimiittien määrä 70,1 milj. euroa. Konsernin korolliset nettovelat   
olivat 216,7 milj. euroa 30.6.2010 (186,6 Me 30.6.2009). Nettorahoituskulut   
olivat -3,0 milj. euroa (-2,5 Me).                       

SRV:n rakenteilla oleviin RS-järjestelmän mukaisiin omaperusteisiin kohteisiin, 
mukaan lukien valmiit myymättömät kohteet, on sitoutunut asuntotuotannossa   
Suomessa 69,9 milj. euroa. SRV arvioi, että kohteiden valmiiksi rakentamiseen  
sitoutuu vielä 67,0 milj. euroa. RS-kohteiden yhtiölainojen nostamaton määrä on 
59,6 milj. euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan valmiisiin myymättömiin     
asuntoihin on sitoutunut Viron kohteisiin 2,4 milj. euroa ja Viipurin kohteisiin
3,3 milj. euroa. Etmian toimistohankkeeseen on sitoutunut 32,2 milj. euroa.   

Omavaraisuusaste oli 35,1 prosenttia (40,1 %). Omavaraisuusasteen ja      
nettovelkojen muutokseen vaikutti Nordea Bank Ab:n kanssa tehty 8,5 milj. euron 
määräinen johdannaissopimus 1 909 483 SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeesta, jotka    
rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin (vaikutus noin 2,1    
prosenttiyksikköä) ja vaihto-omaisuuden kasvu. Konsernin oma pääoma oli 148,7  
milj. euroa (159,8 Me 30.6.2009). Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,1 prosenttia 
(4,0 %) ja oman pääoman tuotto 0,1 prosenttia (1,8 %).             

SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan IFRIC 15 Kiinteistöjen          
rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Omaperusteisen tuotannon luovutuksen   
mukainen tuloutuskäytäntö kasvattaa vaihto-omaisuuden, korollisten velkojen ja 
taseen kokonaismäärää ja siten heikentää osaltaan rahoitusaseman tunnuslukuja. 

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 1,0 milj. euroa (2,3 Me) ja ne olivat pääosin   
kone- ja laiteinvestointeja.                          

Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 30.6.2010     | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 220 000   | 264 000    | 842 000    | 1 326 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 446 000   | 312 000    | 169 000    | 927 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

Katsauskauden aikana SRV osti Espoon kaupungilta 10 000 rakennusoikeusneliötä  
Espoon Matinkylästä. Espoon kaupungin kanssa on sovittiin 4 000 rakennusneliön 
ostamisesta Matinkylästä. VVO Rakennuttaja Oy:ltä SRV on ostanut 7 000     
rakennusoikeusneliötä Kaarelan alueelta Kannelmäestä ja lisäksi 12 000     
rakennusoikeusneliön vuokraoikeus Hitas-kohteeseen Helsingin Arabianrannassa on 
siirtynyt VVO:lta SRV:lle.                           

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 14.6.2010  
varata Niittykummun tulevan metroaseman ja sitä ympäröivät lähialueet      
Merituulentien ja Haukilahdenkadun risteysalueelta SRV Yhtiöt Oyj:lle,     
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja SATO Oyj:lle metroaseman ja siihen
liittyvän muun maankäytön suunnittelua varten. Tarkoituksena on suunnitella ja 
rakentaa alueelle asuin- ja liiketaloja. Alustavassa suunnitelmassa alueelle on 
suunniteltu toteutettavaksi rakennusoikeutta noin 150 000 k-m2.         

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja yhden paikallisen tytäryhtiön 
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa Venäjän ja Baltian   
liiketoiminnot. Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV   
Kalusto Oy:n toiminnoista.                           


Muutokset yhtiön johdossa                            

Jukka Hienonen aloitti SRV konsernin toimitusjohtajana 1.8.2010. SRV:n     
toimitusjohtajana 1.1.2010-31.7.2010 on toiminut varatoimitusjohtaja, CFO Hannu 
Linnoinen. Konsernin johtoryhmän jäsen, viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi 
Ollila siirtyy konsernin ulkopuolisen yhtiön palvelukseen 1.9.2010 alkaen.   


Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 780 (796) henkilöä, joista toimihenkilöitä
549 (562). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 46 (58) toimihenkilöä.    
Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 835 (784) henkilöä, joista 
emoyhtiössä 47 (54). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 18 prosenttia (17) henkilöstöstä. Katsauskauden lopussa SRV:n    
toiminnoissa Suomessa työskenteli 86 (44) työharjoittelijaa (kesä- ja      
työharjoittelijat sekä opinnäytetyön tekijät).                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 30.6.2010  | 30.6.2009  | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 30.6.2010, %   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 369     | 291     | 44,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 229     | 240     | 27,4       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 152     | 169     | 18,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 85      | 84     | 10,2       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 835     | 784     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

Vuoden 2010 osakepohjaisen kannustusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 70  
henkilöä ja palkkio perustuu pääosin konsernin ja osin liiketoimintojen     
tulokseen. Ansaintajaksolta 2010 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä    
enintään noin 240 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja enintään vastaavan rahamäärän
ennakonpidätystä varten.                            

Rakentamisen näkymät                              

Maailmantalouden elpyminen on jatkunut hitaasti ja epävakaasti. Tilanne     
kiinteistö- ja rakennusmarkkinoilla jatkuu haasteellisena. Koronnosto-odotukset 
ovat lykkääntyneet Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomen talouden odotetaan   
kasvavan 1 -2 % vuonna 2010.                          

Rakennuslupien kokonaismäärä nousi katsauskaudella asuinrakennusten lupien   
voimakkaan kasvun takia. Liike- ja toimistorakennusten lupien määrä laski    
selvästi. Rakennuskustannuksissa on ollut nousupaineita.            

Asuntomarkkinoilla kuluttajien vahva luottamus sekä alhainen korkotaso ovat   
lisänneet kysyntää ja uusien omaperusteisten asuntojen aloitukset ovat lähteneet
kasvuun. Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoihin vaikuttaa negatiivisesti huono 
työllisyyskehitys. Pidemmällä aikavälillä asuntorakentamisen tarvetta lisäävät 
kuitenkin mm. muuttoliike kasvukeskuksiin sekä asuntokuntien koon pieneneminen. 

Liike- ja toimistorakentamisessa uudet aloitukset vähenivät edelleen      
katsauskaudella. Varsinkin toimistotilojen vajaakäyttöasteet ovat korkealla   
tasolla ja rakentaminen hiljaista. Liike- ja logistiikkarakentamisessa     
lähitulevaisuuden näkymät ovat hieman valoisammat.               

Korjausrakentaminen jatkaa hienoista kasvuaan kuluvana vuonna. Maa- ja     
vesirakennusalan näkymät ovat heikentyneet valtion tukitoimista huolimatta.   

Baltian maiden talous on pysynyt heikkona. Viron talouden ennakoidaan kasvavan 
kuluvana vuonna. Latvian ja Liettuan kokonaistuotanto supistuu edelleen kuluvana
vuonna, joskin hidastuvalla vauhdilla. Rakentaminen ja kiinteistömarkkinat ovat 
erittäin alhaisella tasolla. Lyhyellä aikavälillä Baltian maiden taloudellinen 
tilanne jatkuu vaikeana.                            

Venäjän markkinatilanne on jatkunut haastavana. Venäjän valtiontalous on    
korjaantunut öljyn hinnannousun myötä, inflaatio hidastunut ja korkotaso    
laskenut. Rahoituksen saatavuus rajoittaa kasvun mahdollisuuksia. Venäjän    
kokonaistuotannon odotetaan kuluvana vuonna kasvavan 5-6 %.           

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n liiketoiminnan kassavirtaan että  
rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on elpymässä mutta epävakaa.   
Kiinteistöinvestointien kysyntä on säilynyt heikkona. Korot ovat matalalla   
tasolla, mutta taantumaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pankkirahoituksen   
saatavuus on kireämpää ja lainamarginaalit ovat selvästi korkeammalla.     
Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa SRV:n asiakkaiden rahoitusta ja    
kiinteistömarkkinoiden toimivuutta. Kiinteistöjen arvoihin kohdistuu paineita, 
rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää kiinteistökauppojen määrää ja    
erityisesti suurten hankkeiden aloituksia. Talouden epävakaisuus lisää SRV:n  
riskiä joutua sitomaan pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.          

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta. Kilpailu   
uusista tilauksista on rakennusalalla tiukkaa ja voi vaikuttaa uuden      
tilauskannan kannattavuuteen ja määrään. Omaperusteisiin hankkeisiin sovelletaan
pääosin luovutuksenmukaista tuloutusta. Luovutettujen kohteiden tuloutus on   
riippuvainen myyntiasteesta. Hankkeiden myyntiin vaikuttaa mm. ostajien     
rahoituksen saatavuus ja kohteen vuokrausaste. Myyntien siirtyessä eteenpäin  
liikevaihdon ja liikevoiton tuloutuminen siirtyy vastaavasti. Omaperusteisten  
hankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa kuluksi kirjattavaa         
kehityskustannusten määrää. Myynnin hidastuminen kasvattaa myynti-,       
markkinointi- ja korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.  
Asuntomyynti on elpynyt Suomessa nopean supistumisen jälkeen ja Virossa se on  
edelleen lähes pysähdyksissä.                          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. Huonossa     
suhdannetilanteessa kasvavat aliurakoitsijoihin liittyvät taloudelliset riskit. 
SRV:n toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää
saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät    
pisimmillään 10 vuotta. Rakentamiskustannukset ovat useissa materiaaleissa   
nousussa. Nopeasti kasvanut asuntorakentaminen on kiristänyt hankintojen    
saatavuutta sopeutetuissa tuotantoketjuissa.                  

Kiinteistöhankkeissa on maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen      
toteutumiseen, maaperään, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen,       
yhteistyökumppaneihin, hankkeen maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin  
liittyviä riskejä. SRV on panostanut strategiansa mukaisesti omaperusteisiin  
hankkeisiin ja on kasvattanut maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti     
Venäjällä. Kansainvälisen rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti 
kiinteistöhankkeiden rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja   
kiinteistösijoituksiin sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.        

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2009 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy osin 2012 ja osin 2013. Yhtiön rahoitussopimuksissa 
on tavanomaisia sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin.                     

Tarkempi selvitys SRV:n riskeistä, riskienhallinnasta ja            
hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja   
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Hallinto ja yhtiökokouksen päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta. Hallituksen 
puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi Arto Hiltunen, 
Timo Kokkila, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Ilkka Salonen. Yhtiön    
tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena   
tilintarkastajana toimii Mikko Rytilahti, KHT.                 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään  
3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella    
hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien
osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10
% kaikista yhtiön osakkeista. Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista 
voidaan hankkia enintään 3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n      
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä  
enintään 2.400.000 yhtiön osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä    
julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, 
kuitenkin enintään yhteensä 3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset  
sisältävät oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa. Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen  
päätöksestä lukien.                               

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai   
maksutta. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta      
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                       

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 16.3.2010 Lasse Kurkilahden    
hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan    
puheenjohtajaksi, Lasse Kurkilahden ja Timo Kokkilan tarkastusvaliokunnan    
jäseniksi, Arto Hiltusen ja Ilkka Salosen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan         
puheenjohtajaksi.                                

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:llä oli 30.6.2010 yhteensä 5 740 osakkeenomistajaa.       
Katsauskauden aikana SRV sai neljä liputusilmoitusta, 5.1.2010 Eero Heliövaara 
ilmoitti myyneensä ja Nordea Bank AB (publ) ilmoitti ostaneensa 1 909 483 kpl  
SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta Nordea-konsernin omistusosuuden noustessa 5,28 %.   
Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoitti 17.3.2010 ostaneensa Nordea Bank AB:lta (publ) 
em. osakkeet Nordea-konsernin omistusosuuden ollessa 5,28 %. Nordea Bank AB   
(publ) ilmoitti 17.5.2010 ostaneensa Nordea Bank AB:lta (publ) em. osakkeet   
Nordea-konsernin omistusosuuden ollessa 5,27 %. Liputusilmoitukset liittyvät  
SRV:n kanssa tehtyyn termiinisopimukseen, jonka päättyessä osakkeet myydään ja 
Nordea-konsernin omistusosuus tulee laskemaan alle 1/20.            

Osakkeen päätöskurssi OMX Helsingin pörssissä katsauskauden lopussa oli 6,16  
euroa (5,89 eur 31.12.2009). Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 7,14 euroa
ja alin 5,50 euroa. Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos    
vastaavana aikana oli -5,8 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin 6,0
%.                                       

Katsauskauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 209,0 milj. euroa ilman   
konsernin hallussa olevia osakkeita. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 
9,3 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 53,0 milj. euroa.                

SRV toteutti Eero Heliövaaran kanssa 11.8.2009 tehdyn sopimuksen 5.1.2010 ja  
Nordea Bank AB (publ) osti Heliövaaran osakkeet 4,45 euron osakekohtaiseen   
kauppahintaan. SRV teki samalla Nordean kanssa 1 909 483 yhtiön osakkeesta 8,5 
milj. euron määräisen johdannaissopimuksen, jonka mukaan osakkeet myydään    
SRV:lle tai sen määräämälle. Nämä osakkeet rinnastetaan yhtiön hallussa oleviin 
omiin osakkeisiin. Johdannaissopimus erääntyy marraskuussa 2010.        

SRV Yhtiöt Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 2 842 421 kappaletta SRV  
Yhtiöt Oyj:n osaketta Nordea Bank AB:n kanssa tehty johdannaissopimus huomioiden
(7,7 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta   
äänimäärästä).                                 

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeiden myyntien toteutumisella on olennainen
vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset tavoitteet eivät ole
saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön kannattavuutta pyritään  
ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia pienentämällä.     

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2010 (11.2.2010)                  

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan selvästi positiivinen.              

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2010 (5.5.2010)                  

SRV muuttaa näkymiä tuloksen osalta Venäjän hankkeiden aloitusten siirtymisen  
takia. Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja 
tuloksen ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.              

Näkymät vuodelle 2010                              

SRV toistaa aikaisemman arvionsa koko vuoden liikevaihdosta ja tuloksesta.   

Vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason ja tuloksen
ennen veroja arvioidaan olevan positiivinen.                  
Espoo 5.8.2010                                 


Hallitus                                    


Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        


Lisätietoja:                                  

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213               
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 1-6/ | 1-6/  | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
|             |    | 2010 | 2009  | 2010  | 2009  | 2009  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | milj. | 212,3 | 183,1 | 117,3 | 96,0  | 390,5 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | milj. | 3,1  | 5,7  | 1,5  | 3,9  | 10,7  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | %   | 1,4  | 3,1  | 1,3  | 4,1  | 2,7  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | milj. | 0,0  | 3,3  | -0,1  | 2,9  | 6,5  |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | %   | 0,0  | 1,8  | -0,1  | 3,1  | 1,7  |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille  | milj. | 0,4  | 1,4  | 0,8  | 1,3  | 2,9  |
| kuuluva tulos      | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto 1) | %   | 0,1  | 1,8  |    |    | 1,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | %   | 2,1  | 4,0  |    |    | 4,9  |
| tuotto 1)        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | milj. | 384,9 | 353,8 |    |    | 349,0 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste    | %   | 35,1 | 40,1  |    |    | 41,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka  | milj. | 216,7 | 186,8 |    |    | 179,9 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste    | %   | 142,3 | 116,6 |    |    | 109,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta       | milj. | 604,4 | 461,1 |    |    | 481,6 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset    | milj. | 327,3 | 189,5 |    |    | 396,1 |
|             | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |    | 780  | 796  |    |    | 776  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | milj. | 1,0  | 2,3  | 0,5  | 2,2  | 3,7  |
| pysyviin vastaaviin   | euroa |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen   | %   | 0,5  | 1,3  | 0,4  | 2,3  | 0,9  |
| pysyviin vastaaviin, % |    |    |    |    |    |    |
| liikevaihdosta     |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,01 | 0,04  | 0,02  | 0,04  | 0,08  |
| osakekohtainen tulos  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 4,38 | 4,44  | -   | -   | 4,48  |
| osakekohtainen oma   |    |    |    |    |    |    |
| pääoma         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu    | euroa | 0,12 | 0,12  | -   | -   | 0,12  |
| osakekohtainen osinko  |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta    | %   | 1   | 300,0 | -   | -   | 150,0 |
|             |    | 200,0 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen      | %   | 1,9  | 2,9  | -   | -   | 2,0  |
| osinkotuotto      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde   |    | 616,0 | 104,5 | -   | -   | 73,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys |    |    |    | -   | -   |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssi kauden lopussa | euroa | 6,16 | 4,18  | -   | -   | 5,89  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi      | euroa | 6,40 | 3,52  | -   | -   | 4,06  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alin kurssi      | euroa | 5,50 | 2,75  | -   | -   | 2,75  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylin kurssi      | euroa | 7,14 | 4,79  | -   | -   | 5,97  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan       | milj. | 209,0 | 150,4 | -   | -   | 210,7 |
| markkina-arvo kauden  | euroa |    |    |    |    |    |
| lopussa         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | 1 000 | 9 263 | 6 004 | -   | -   | 8 309 |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon   | %   | 27,3 | 16,6  | -   | -   | 23,1  |
| kehitys         |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän  | 1 000 | 33  | 36 169 | -   | -   | 35 999 |
| painotettu keskiarvo  |    | 930  |    |    |    |    |
| kauden aikana      |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä  | 1 000 | 33  | 35 981 | -   | -   | 35 768 |
| kauden lopussa     |    | 926  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna                                   

Tunnuslukujen laskentakaavat:                          
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden |
| osakekohtainen tulos     | voitto/                    |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä kauden  |
|               | aikana                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden |
|               | lopussa                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi kauden lopussa/  |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden  |
| kauden lopussa        | lopussa x viimeinen kaupantekokurssi     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | kauden aikana                 |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
SRV Yhtiöt Oyj osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010: taulukko-osa          

LIITTEET                                    
1) Konserniosavuosikatsaustietoja: tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma,   
laskelma oman pääoman                              
muutoksista, vaihto-omaisuus, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu    
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                      

1. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2010                       

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot 
ovat tilintarkastamattomia. SRV on soveltanut osavuosikatsauksen laatimisessa  
samoja laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Taulukoiden luvut 
on pyöristetty, joka pitää ottaa huomioon yhteissummia laskettaessa.      

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  

Arvio uusien standardien sekä muutosten ja tulkintojen vaikutuksista:      

SRV-konserni soveltaa raportoinnissaan 1.1.2010 alkaen IFRIC 15 Kiinteistöjen  
rakentamissopimukset tulkintaohjetta. Tulkintaohje käsittelee omaperusteisten  
hankkeiden tuloutusta. Tulkintaohje määrittelee, milloin rakennushankkeen    
tuloutuksessa noudatetaan valmistusasteen mukaista tuloutusta ja milloin    
tuloutus tehdään luovutuksen perusteella. Ensisijaisesti tulkintaohjeen     
käyttöönotolla on vaikutusta SRV-konsernin omaperusteisten asuntohankkeiden   
tuloutukseen. Aikaisemman käytännön mukaisesti konserni tuloutti omaperusteiset 
asuntohankkeet valmistusasteen mukaisesti, mutta tulkintaohjeen mukaan tuloutus 
tapahtuu jatkossa pääosin hankkeen luovutuksen mukaan.             

Tuloutuskäytännön muutos vaikuttaa SRV-konsernin tuloslaskelman ja taseen eriin,
näihin perustuviin tunnuslukuihin sekä tilauskantaan. Muutos johtaa aiempaa   
suurempaan vaihteluun liikevaihto- ja tuloskehityksessä vuosineljännesten    
välillä, koska omaperusteisten hankkeiden tuloutuminen saattaa olla kiinni   
hankkeen valmistumishetkestä. Hankkeiden tuloutumisen lykkääntyminen johtaa   
taseen loppusumman kasvuun ja taseen perusteella laskettavien tunnuslukujen   
heikentymiseen.                                 

SRV-konsernin sisäisessä johdon raportoinnissa seurataan uuden tulkintaohjeen  
mukaista tulosta ja konsernin segmenttiraportointi julkaistaan uusien      
laskentaperiaatteiden mukaisena.                        


--------------------------------------------------------------------------------
|          | IFRS | IFRS |    |    | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin     | 1-6/ | 1-6/ | muuto | muuto | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   | 2010 | 2009 | s,  | s,%  | 2010  | 2009  | 2009  |
| (milj. eur)    |    |    | milj |    |    |    |    |
|          |    |    | eur  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | 212,3 | 183,1 | 29,3 | 16,0 | 117,3 | 96,0  | 390,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | 1,5  | 1,1  | 0,4  | 32,2 | 0,7  | 0,7  | 2,6  |
| muut tuotot    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja   | 17,5 | 7,9  | 9,6  | 121,1 | 6,7  | 1,2  | -10,3 |
| keskeneräisten  |    |    |    |    |    |    |    |
| tuotteiden    |    |    |    |    |    |    |    |
| varastojen muutos |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja    | -195, | -156, | -39,4 | 25,2 | -105,9 | -79,1 | -313,5 |
| palveluiden    | 6   | 2   |    |    |    |    |    |
| käyttö      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksis | -24,8 | -23,2 | -1,6 | 6,8  | -13,1 | -11,7 | -44,5 |
| ta aiheutuneet  |    |    |    |    |    |    |    |
| kulut       |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    | -1,7 | -1,8 | 0,1  | -6,0 | -0,9  | -0,9  | -3,7  |
| arvonalentumiset |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  | -6,2 | -5,2 | -1,0 | 19,3 | -3,4  | -2,3  | -10,4 |
| muut kulut    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | 3,1  | 5,7  | -2,6 | -46,4 | 1,5  | 3,9  | 10,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot  | 0,8  | 1,3  | -0,4 | -35,3 | 0,2  | 0,6  | 6,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut   | -3,8 | -3,7 | -0,1 | 3,5  | -1,8  | -1,6  | -10,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -3,0 | -2,5 | -0,6 |    | -1,6  | -1,0  | -4,2  |
| -kulut yhteensä  |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   | 0,0  | 3,3  | -3,2 | -98,9 | -0,1  | 2,9  | 6,5  |
| veroja      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot     | 0,0  | -1,8 | 1,8  | -101, | 0,8  | -1,4  | -3,6  |
|          |    |    |    | 3   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden   | 0,1  | 1,5  | -1,4 | -96,0 | 0,7  | 1,5  | 2,9  |
| voitto      |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 0,4  | 1,4  |    |    | 0,8  | 1,3  | 2,9  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle   | -0,3 | 0,1  |    |    | -0,1  | 0,2  | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön     | 0,01 | 0,04 |    | -75,0 | 0,02  | 0,04  | 0,08  |
| omistajille    |    |    |    |    |    |    |    |
| kuuluvasta    |    |    |    |    |    |    |    |
| voitosta laskettu |    |    |    |    |    |    |    |
| osakekohtainen  |    |    |    |    |    |    |    |
| tulos       |    |    |    |    |    |    |    |
| (laimentamaton ja |    |    |    |    |    |    |    |
| laimennettu)   |    |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                  | IFRS | IFRS | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laaja       |        | 1-6/ | 1-6/ | 4-6/  | 4-6/  | 1-12/ |
| tuloslaskelma   |        | 2010 | 2009 | 2010  | 2009  | 2009  |
| (milj. eur)    |        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto       | 0,1  | 1,5  | 0,7  | 1,5  | 2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan suoraan kirjatut  |    |    |    |    |    |
| erät:               |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| muuntamisesta johtuvat voitot ja |    |    |    |    |    |
| tappiot              |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien        | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| rahoitusvarojen arvostamisesta  |    |    |    |    |    |
| johtuvat voitot ja tappiot    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausinstrumenteista johtuvien | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| voittojen ja tappioiden tehokas  |    |    |    |    |    |
| osuus rahavirran suojauksessa   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen vero omaan     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| pääomaan kirjatuista eristä    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omaan pääomaan kirjatut erät   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| oikaistuna veroilla        |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos        | 0,1  | 1,5  | 0,7  | 1,5  | 2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen           |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       | 0,4  | 1,4  | 0,7  | 1,5  | 2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle           | -0,3 | 0,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.10  | 30.6.09  | %     | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT            |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset         | 15,1   | 17,5   | -13,5   | 16,3   |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot          | 1,7    | 1,7    | 0,0    | 1,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 0,4    | 0,5    | -13,2   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat      | 4,9    | 4,3    | 13,5   | 4,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           | 16,8   | 7,4    | 125,7   | 16,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 4,2    | 2,0    | 107,3   | 2,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 43,1   | 33,4   | 29,0   | 41,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus       | 316,7   | 304,2   | 4,1    | 292,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut    | 77,3   | 71,6   | 8,0    | 76,9   |
| saamiset           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 1,4    | 5,6    | -74,7   | 1,9    |
| tuloon perustuvat      |      |      |      |      |
| verosaamiset         |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          | 15,9   | 6,7    | 137,1   | 5,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 411,4   | 388,1   | 6,0    | 376,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ        | 454,5   | 421,6   | 7,8    | 418,0   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase        | IFRS   | IFRS   | muutos,  | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 30.6.10  | 30.6.09  | %     | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT     |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |      |      |      |      |
| kuuluva oma pääoma      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma         | 3,1    | 3,1    | 0,0    | 3,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman    | 87,3   | 87,3   | 0,0    | 87,3   |
| pääoman rahasto       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot          | -0,1   | -0,1   | 47,4   | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto      | -0,1   | -0,1   | 0,0    | -0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    | 58,5   | 69,5   | -15,8   | 69,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | 148,7   | 159,8   | -6,9   | 160,1   |
| kuuluva oma pääoma yhteensä |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus      | 3,5    | 0,4    | 692,0   | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä     | 152,2   | 160,2   | -5,0   | 163,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   | 1,3    | 0,2    | 528,4   | 0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 4,6    | 4,9    | -6,0   | 4,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 70,1   | 84,1   | -16,7   | 96,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat          | 1,0    | 0,4    | 145,0   | 0,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 76,9   | 89,5   | -14,1   | 102,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     |      |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat   | 57,3   | 56,2   | 1,9    | 56,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden verotettavaan | 1,7    | 2,4    | -30,4   | 2,6    |
| tuloon perustuvat verovelat |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset          | 3,9    | 3,7    | 4,7    | 3,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat       | 162,6   | 109,5   | 48,5   | 88,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 225,4   | 171,8   | 31,2   | 151,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 302,3   | 261,4   | 15,7   | 254,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 454,5   | 421,6   | 7,8    | 418,0   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma      | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)             | 1-6/2010 | 1-6/2009  | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden voitto          | 0,1    | 1,5    | 2,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:               |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot     | 1,7    | 1,8    | 3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity      | 9,2    | -1,0    | 2,7    |
| maksutapahtumaa            |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut        | 3,0    | 2,5    | 4,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myyntivoitot       |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                 | 0,0    | 1,8    | 3,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä           | 13,9   | 5,1    | 14,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos         | 5,3    | 0,0    | -13,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos   | -6,2   | 14,4    | 17,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos        | -24,0   | -3,6    | 10,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos    | -8,9   | -12,0   | -12,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä    | -33,8   | -1,2    | 1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot             | -2,8   | -6,4    | -12,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot              | 0,5    | 1,1    | 5,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot             | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot             | -1,6   | -8,0    | -5,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta     | -23,8   | -8,0    | 6,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat        |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen   | -0,1   | -2,0    | -2,3    |
| hankinta vähennettynä hankintahetken  |      |      |      |
| rahavaroilla              |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin       | -0,9   | -0,2    | -0,8    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin       | 0,0    | 0,0    | -0,1    |
| hyödykkeisiin             |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin       | 0,0    | -0,1    | -0,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien      | 0,1    | 0,0    | 0,0    |
| hyödykkeiden myynti          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti           | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta      | -0,8   | -2,3    | -3,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat         |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat       | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen nostot           | 0,3    | 14,1    | 19,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainojen takaisinmaksut       | -1,6   | -17,2   | -22,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Lainasaamisten muutos        | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos          | 7,1    | 1,8    | -9,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos        | 33,7   | 20,1    | 17,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta       | 0,0    | -0,7    | -1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot            | -4,1   | -4,4    | -4,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       | 35,4   | 13,6    | -0,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos           | 10,7   | 3,4    | 1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa     | 5,2    | 3,4    | 3,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa    | 15,9   | 6,7    | 5,2    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.10 | 30.6.09 | %    | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet        | 0,0   | 0,0   | -90,3  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt         | 36,3  | 94,9  | -61,7  | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt     | 174,0  | 149,2  | 16,6   | 153,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja        | 87,4  | 41,8  | 109,1  | 86,5   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut           | 4,6   | 4,0   | 13,9   | 3,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 14,4  | 14,3  | 0,6   | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä         | 316,7  | 304,2  | 4,1   | 292,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2010          
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS      | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj. euroa) | e-pä | tun   | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
|        | ä-om | vapaan | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|        | a  | oman  |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|        |   | pääoman |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|        |   | rahasto |    | o  | arat |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8  | 163,9 |
| 1.1.2010    |   |     |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 0,4 | 0,4 |    |    |
| a kirjatut   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| kulut yhteensä |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |   |     |    |   | -4,1 | -4,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |   |     |    |   | 1,1 | 1,1 |    |    |
| rjestelmä   |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |   |     |    |   | -8,5 | -8,5 |    |    |
| osakkeiden   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| hankinta    |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |   |     |    |   | -0,3 | -0,3 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 58,5 | 148, | 3,5  | 152,2 |
| 30.6.2010   |   |     |    |   |   | 7  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 30.6.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS      | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj. euroa) | e-pä | tun   | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
|        | ä-om | vapaan |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|        | a  | oman  |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|        |   | pääoman |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|        |   | rahasto |    | o  | arat |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2  | 165,9 |
| 1.1.2009    |   |     |    |   |   | 6  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 1,4 | 1,4 |     |     |
| a kirjatut   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| kulut yhteensä |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |      |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |    |      |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| rjestelmä   |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |    |      |     |    | -0,7 | -0,7 |     |     |
| osakkeiden   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| hankinta    |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |    |      |     |    | -0,2 | -0,2 |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 69,5 | 159, | 0,4  | 160,2 |
| 30.6.2009   |   |     |    |   |   | 8  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2009          
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS      | Osak | Sijoite | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj. euroa) | e-pä | tun   | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
|        | ä-om | vapaan | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|        | a  | oman  |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|        |   | pääoman |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|        |   | rahasto |    | o  | arat |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 73,4 | 163, | 2,2  | 165,9 |
| 1.1.2009    |   |     |    |   |   | 6  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskaudell | 0,0 | 0,0   | 0,0  | 0,0 | 2,9 | 2,9 |     |     |
| a kirjatut   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| kulut yhteensä |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako  |    |      |     |    | -4,3 | -4,3 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepalkkiojä |    |      |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
| rjestelmä   |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien     |    |      |     |    | -1,8 | -1,8 |     |     |
| osakkeiden   |   |     |    |   |   |   |    |    |
| hankinta    |   |     |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos   |    |      |     |    | -0,2 | -0,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | 3,1 | 87,3  | -0,1 | -0,1 | 69,9 | 160, | 3,8  | 163,9 |
| 31.12.2009   |   |     |    |   |   | 2  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset         | IFRS  | IFRS  | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.10 | 30.6.09 | %    | 31.12.09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet  |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset   | 125,4  | 118,3  | 6,0   | 106,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit           | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset       |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten  | 0,0   | 0,0   |     | 0,0   |
| hankkeiden veloista        |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset   | 22,2  | 22,3  | -0,2   | 22,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttien ostositoumukset      | 24,0  | 41,6  | -42,4  | 19,5   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu         | IFRS     | IFRS      | IFRS       |
| johdannaissopimuksista | 6/2010    | 6/2009     | 12/2009     |
| (milj. euroa)      |        |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|             | Käyvät arvot | Käyvät arvot  | Käyvät arvot   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan    | Posit | Negat | Posit. | Negat. | Posit. | Negat. |
| ulkopuoliset      | .   | .   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  | 0,0  | 1,9  | 0,1  | 0,1  | 0,0  | 0,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    |    |    |    |    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | IFRS |    | IFRS  |    | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |    | 6/201 |    | 6/2009 |    | 12/2009 |
|             |    | 0   |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten  |    |    |    |    |    |      |
| nimellisarvot      |    |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit    |    | 0,0  |    | 0,0  |    | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset  |    | 63,4 |    | 63,4  |    | 63,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni    | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 117,3  | 95,0  | 120,1 | 87,3  | 96,0  | 87,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1,5   | 1,6  | 2,7  | 2,3  | 3,9   | 1,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -1,6  | -1,4  | -0,5  | -1,2  | -1,0  | -1,5  |
| -kulut , yht.    |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -0,1  | 0,2  | 2,2  | 1,1  | 2,9   | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 604,4  | 530,0 | 481,6 | 465,8 | 461,1  | 458,5  |
| tilauskanta 1)   |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uudet sopimukset  | 186,7  | 140,6 | 120,4 | 86,2  | 98,2  | 91,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, eur  | 0,02  | -0,01 | 0,03  | 0,01  | 0,04  | 0,00  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake,  | 4,38  | 4,36  | 4,48  | 4,45  | 4,44  | 4,40  |
| eur 1)       |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen      | 6,16  | 6,41  | 5,89  | 5,64  | 4,18  | 3,00  |
| päätöskurssi, eur  |     |    |    |    |     |     |
| 1)         |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 35,1  | 37,0  | 41,3  | 40,9  | 40,1  | 40,5  |
| 1)         |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen     | 216,7  | 199,8 | 179,9 | 189,8 | 186,8  | 172,6  |
| nettovelka 1)    |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 142,3  | 132,3 | 109,8 | 116,3 | 116,6  | 107,1  |
| 1)         |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 76,8  | 54,7  | 66,9  | 40,2  | 46,1  | 54,8  |
| ta          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 35,8  | 38,3  | 49,9  | 39,7  | 42,4  | 26,6  |
| alueliiketoiminta  |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 4,8   | 2,0  | 3,4  | 7,4  | 7,6  | 5,6   |
| liiketoiminta    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 2,5   | 2,5  | 2,3  | 2,1  | 2,1  | 2,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -2,6  | -2,5  | -2,3  | -2,1  | -2,1  | -2,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 117,3  | 95,0  | 120,1 | 87,3  | 96,0  | 87,0  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 4,7   | 4,3  | 4,3  | 3,1  | 4,6  | 5,9   |
| ta          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 0,7   | 2,4  | 1,9  | 1,3  | 2,3  | -0,1  |
| alueliiketoiminta  |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | -2,2  | -3,9  | -2,0  | -1,3  | -1,9  | -2,5  |
| liiketoiminta    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | -1,6  | -1,2  | -1,4  | -0,7  | -1,0  | -1,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -0,1  | -0,1  | -0,2  | -0,1  | 0,0  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 1,5   | 1,6  | 2,7  | 2,3  | 3,9  | 1,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)         | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 6,1   | 7,9  | 6,5  | 7,7  | 10,0  | 10,8  |
| ta          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 2,1   | 6,3  | 3,8  | 3,4  | 5,3  | -0,4  |
| alueliiketoiminta  |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | -46,6  | -197,5 | -58,4 | -17,6 | -25,6 | -44,4  |
| liiketoiminta    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 1,3   | 1,6  | 2,2  | 2,6  | 4,1  | 2,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)    | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 358,2  | 331,7 | 255,3 | 252,0 | 224,3 | 252,8  |
| ta          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 220,5  | 174,3 | 201,7 | 187,5 | 206,1 | 174,3  |
| alueliiketoiminta  |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 25,7  | 24,0  | 24,6  | 26,3  | 30,7  | 31,5  |
| liiketoiminta    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 604,4  | 530,0 | 481,6 | 465,8 | 461,1 | 458,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myyty osuus | 426   | 389  | 317  | 325  | 306  | 291   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymätön   | 178   | 141  | 165  | 141  | 155  | 168   |
| osuus        |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)    | 30.6.10 | 31.3.1 | 31.12. | 30.9.0 | 30.6.0 | 31.3.09 |
|           |     | 0   | 09   | 9   | 9   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 75,8  | 56,2  | 42,0  | 61,0  | 77,0  | 69,2  |
| ta          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 127,7  | 121,6 | 122,9 | 124,1 | 137,0 | 136,7  |
| alueliiketoiminta  |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 177,2  | 173,6 | 176,3 | 165,6 | 152,0 | 150,5  |
| liiketoiminta    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja  | 4,2   | 6,0  | 7,7  | 6,2  | -12,2 | -14,0  |
| eliminoinnit     |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 384,9  | 357,5 | 349,0 | 356,9 | 353,8 | 342,3  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto    |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl)    | 4-6/10 | 1-3/10 | 10-12/ | 7-9/09 | 4-6/09 | 1-3/09 |
|           |     |    | 09   |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset   | 300   | 0   | 247  | 0   | 0   | 4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot    | 102   | 95   | 86   | 43   | 51   | 27   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet     | 0    | 16   | 64   | 37   | 93   | 58   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät | 105   | 138  | 171  | 161  | 185  | 156   |
| 1)          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)    | 547   | 247  | 263  | 80   | 118  | 211   |
--------------------------------------------------------------------------------
| - josta myymättömät | 400   | 169  | 231  | 79   | 100  | 180   |
| 1)          |     |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.10 | 30.6.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 110,1  | 90,2  | 19,9   | 22,1  | 88,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 151,8  | 162,4  | -10,6  | -6,5  | 151,5  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 180,6  | 158,7  | 21,9   | 13,8  | 182,5  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 225,1  | 194,1  | 31,0   | 16,0  | 214,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -213,1 | -183,8 | -29,2  |     | -219,3  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 454,5  | 421,6  | 32,9   | 7,8   | 418,0  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat          | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.10 | 30.6.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 85,2  | 46,6  | 38,6   | 82,8  | 55,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 131,7  | 146,6  | -14,9  | -10,2  | 133,2  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 187,3  | 164,5  | 22,9   | 13,9  | 181,7  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot      | 115,5  | 90,6  | 24,9   | 27,5  | 79,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut   | -217,5 | -187,0 | -30,6  |     | -195,6  |
| oikaisut         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 302,3  | 261,4  | 40,9   | 15,7  | 254,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma    | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 30.6.10 | 30.6.09 | milj.  | %    | 31.12.09 |
|             |     |     | eur   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | 75,8  | 77,0  | -1,2   | -1,5  | 42,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | 127,7  | 137,0  | -9,3   | -6,8  | 122,9  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | 177,2  | 152,0  | 25,1   | 16,5  | 176,3  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja    | 4,2   | -12,2  | 16,5   |     | 7,7   |
| eliminoinnit       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 384,9  | 353,8  | 31,1   | 8,8   | 349,0  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | IFRS  | IFRS   | muutos, | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)            | 30.6.10 | 30.6.09 | milj.  | 31.12.09 |
|                  |     |     | eur   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt    | 174,0  | 149,2  | 24,8   | 153,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 34,4  | 25,0   | 9,3   | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 55,0  | 45,5   | 9,5   | 41,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 84,4  | 78,4   | 6,0   | 83,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt        | 36,3  | 94,9   | -58,6  | 35,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 0,0   | 32,9   | -32,9  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 34,8  | 45,2   | -10,4  | 21,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 1,5   | 16,8   | -15,3  | 14,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja       | 87,4  | 41,8   | 45,6   | 86,5   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 25,7  | 0,0   | 25,7   | 25,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 39,6  | 39,1   | 0,4   | 55,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 22,2  | 2,6   | 19,6   | 5,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus        | 19,0  | 18,4   | 0,6   | 17,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 5,1   | 5,1   | 0,0   | 5,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 5,1   | 5,1   | 0,0   | 3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 9,9   | 9,3   | 0,6   | 9,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä     | 316,7  | 304,2  | 12,5   | 292,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta      | 65,1  | 63,0   | 2,1   | 58,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta   | 134,5  | 134,9  | -0,4   | 121,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta   | 117,9  | 107,0  | 10,9   | 112,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta  | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/201 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 131,5  | 100,9  | 30,5   | 30,2   | 208,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 9,0   | 10,6  | -1,6   | -14,9  | 18,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,8   | 0,9   | -0,1   | -7,8   | 0,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 109,3  | 89,3  | 20,0   | 22,3   | 87,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 110,1  | 90,2  | 19,9   | 22,1   | 88,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 1,1   | 11,3  | -10,2  | -90,6  | 11,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 84,2  | 35,4  | 48,8   | 137,9  | 44,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 85,2  | 46,6  | 38,6   | 82,8   | 55,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 75,8  | 77,0  | -1,2   | -1,5   | 42,0  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 31,8  | 30,5  |     |     | 35,2  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 358,2  | 224,3  | 133,8  | 59,7   | 255,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja        | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| alueliiketoiminta    |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/201 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 74,1  | 69,0  | 5,2   | 7,5   | 158,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 3,2   | 2,2   | 1,0   | 45,6   | 5,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 0,9   | 1,7   | -0,8   | -45,9  | 1,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 150,9  | 160,7  | -9,8   | -6,1   | 150,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 151,8  | 162,4  | -10,6  | -6,5   | 151,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 61,2  | 61,0  | 0,2   | 0,3   | 68,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 70,5  | 85,6  | -15,1  | -17,6  | 65,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 131,7  | 146,6  | -14,9  | -10,2  | 133,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 127,7  | 137,0  | -9,3   | -6,8   | 122,9  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | 5,0   | 3,1   |     |     | 4,2   |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 220,5  | 206,1  | 14,4   | 7,0   | 201,7  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen      | IFRS  | IFRS  | muutos, | muutos, | IFRS  |
| liiketoiminta      |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)       | 1-6/201 | 1-6/200 | milj eur | %    | 2009  |
|             | 0    | 9    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 6,7   | 13,2  | -6,5   | -48,9  | 24,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | -6,1  | -4,4  | -1,7   |     | -7,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat   | 25,1  | 16,5  | 8,7   | 52,5   | 25,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat   | 155,5  | 142,3  | 13,2   | 9,3   | 157,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä      | 180,6  | 158,7  | 21,9   | 13,8   | 182,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat   | 9,2   | 14,1  | -4,9   | -34,7  | 18,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat   | 178,1  | 150,4  | 27,7   | 18,5   | 163,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      | 187,3  | 164,5  | 22,9   | 13,9   | 181,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden | 176,3  | 152,0  | 24,3   | 16,0   | 176,3  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    | -6,6  | -4,8  |     |     | -1,4  |
| tuotto, % 1)       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden    | 25,7  | 30,7  | -5,0   | -16,2  | 24,6  |
| lopussa         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1) tunnuslukua laskettaessa on huomioitu vain katsauskauden tulos vuosituotoksi 
muutettuna

Jaa sivu