SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Syyskuussa auennut REDIn kauppakeskus painoi tuloksen tappiolle. Tilauskanta 1,7 miljardia euroa

SRV YHTIÖT OYJ                   OSAVUOSIKATSAUS                  25.10.2018     KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018: Syyskuussa auennut REDIn kauppakeskus painoi tuloksen tappiolle. Tilauskanta 1,7 miljardia euroa

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 14,9 prosenttia 659,9 (775,4, 1−9/2017) milj. euroon. Liikevaihto laski kaikissa toiminnoissa ja etenkin asuntoliiketoiminnassa.  
 • Operatiivinen liikevoitto oli -11,6 (13,0) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat, ja etenkin syyskuussa avautuneen ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 29,7 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-syyskuussa ollut 18,1 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto laski -19,9 (4,2) milj. euroon. Tähän vaikutti REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeampien kustannusten johdosta tappiolliseksi muodostunut Suomen liiketoiminnan tulos. Kansainvälisen liiketoiminnan -11,8 milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -8,3 (-8,9) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -31,1 (-4,7) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,48 (-0,13) euroa.
 • Tilauskanta oli kauden lopussa 1 678,5 (1 535,7) milj. euroa. Tammi-syyskuun aikana tilauskanta vahvistui 8,4 prosenttia ja uusia tilauksia kirjattiin 695 (459) miljoonan euron edestä. Tilauskannasta on myyty 85 prosenttia.
 • Omavaraisuusaste oli 28,0 (34,0) prosenttia ja velkaantumisaste 144,2 (123,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.
 • REDI-hankkeen aiheuttaman velkaantumisasteen nousun vuoksi SRV on sopinut syndikaattipankkien kanssa 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton väliaikaisesta kovenanttitason nostosta.

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 208,4 (267,8 7-9/2017) milj. euroon. Liikevaihtoa supisti lähinnä Suomen liiketoiminnan asuntorakentamisen liikevaihdon lasku ja REDIn kauppakeskusurakan valmistuminen.
 • Operatiivinen liikevoitto laski -3,1 (8,4) milj. euroon. Liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, ja etenkin REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 9,4 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi heinä-syyskuussa ollut 6,3 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -5,7 (7,2) milj. euroa. Liikevoitto pieneni kansainvälisen liiketoiminnan ruplan kurssivaikutuksen ollessa vertailukautta suurempi -2,6 (-1,3) milj. euroa. Kurssivaikutus johtui euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -9,1 (3,3) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,14 (0,04) euroa.
 • SRV tarkensi arviotaan vuoden 2018 näkymistä 14.9.2018. Yhtiö arvioi koko vuoden 2018 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi lähinnä REDIn kauppakeskuksen kustannusten nousun vuoksi.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

SRV ilmoitti 4.10.2018, että yhtiö toteuttaa Suomen suurimman päivittäistavarakaupan SOK:n logistiikkakeskuksen laajennushankkeen. Sipoossa Bastukärrin teollisuusalueella sijaitsevan kiinteistön laajennusosan rakennustyöt käynnistetään välittömästi ja hanke valmistuu kesäkuussa 2020. SRV toteuttaa urakan projektinjohtourakkana. Lopullista urakkahintaa ei julkisteta.

Toimenpiteet taloudellisen suorityskyvyn parantamiseksi

SRV on jatkanut toimia kannattavuuden parantamiseksi kohti strategiansa mukaista tulostasoa. Yhtiö on tehostanut toimintaansa esimerkiksi valitsemalla tulevat hankkeensa entistä tarkemmin niiden kannattavuuden ja sidotun pääoman osalta. Lisäksi on panostettu suunnittelun tehostamiseen ja hankinnan säästötoimiin.

Työ taserakenteen ja likviditeetin parantamiseksi etenee. Heinäkuun jälkeen taseen sidotusta pääomasta on vapautettu tai sovittu vapautuksista yhteensä noin 50 miljoonan euron edestä. Lisätavoite loppuvuodelle on 20-30 miljoonaa euroa. Tämä tehdään pienentämällä käyttöpääomaa, myymällä pitkään taseessa olleita tontteja sekä kiihdyttämällä olemassa olevien pienempien sijoitusten sekä myymättömien asuntojen myyntejä. Taseeseen sidottua pääomaa pyritään hallitsemaan myös hankkimalla uudet tontit tonttirahastoihin. Myös Venäjällä Pietarissa sijaitsevan kauppakeskus Pearl Plazan myyntiprosessi etenee. 

Näkymät vuodelle 2018

Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa näiden asuntojen liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate ja REDIn kauppakeskuksen ennakoitua suuremmat kulut.

Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto
1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan jäävän tappiolliseksi (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa).

Alustava arvio loppuvuoden ja vuoden 2019 kehityksestä

SRV arvioi operatiivisen tuloksen ja operatiivisen kassavirran olevan viimeisellä neljänneksellä positiivinen, kun useat omaperusteiset asuntokohteet valmistuvat. Lisäksi yhtiön alustavan arvion mukaan vuosi 2019 on jälleen tulosmielessä parempi ja operatiivinen tulos sekä kassavirta ovat positiivisia. Myönteisemmän arvion taustalla on kolme keskeistä seikkaa: ensinnäkin kuluvan vuoden tulosta rasittavat REDIn kauppakeskus ja parkkihalli valmistuivat syyskuussa 2018, toiseksi omaperusteisia asuntoja valmistuu noin 800 ja omakehitteisissä asuntourakoissa tuloutuu enemmän asuntoja kuin 2018 ja kolmanneksi kauppakeskusten vuokratuottojen arvioidaan paranevan niin Venäjällä kuin Suomessakin.

SRV arvioi, että yhtiön velkaantumisaste laskee vuonna 2019 REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan luovutuksen sekä REDI ja Okhta Mall kauppakeskusten projektilainojen uudelleenrahoituksen ansiosta. Projektilainoja on tarkoitus uudelleenrahoittaa suuremmalla velkaosuudella. Lisäksi yhtiö jatkaa taseen keventämisen toimenpiteitä.

SRV tarkentaa vuoden 2019 näkymiään vuositilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Luomme SRV:ssä kaupunkirakentamisen edelläkävijänä uudenlaisia ja toimivia elinympäristöjä, jotka rakentuvat hyvän sijainnin, helposti saatavien palvelujen ja monipuolisten liikenneyhteyksien varaan.

Vaikka uuden luominen vaatii rohkeutta ja investointeja, on tammi-syyskuun tappiollinen tulos ja korkea velkaantumisaste meille peiliin katsomisen paikka. REDIn kauppakeskuksen kustannukset karkasivat pitkän rakennusvaiheen aikana ennakoitua suuremmiksi painaen koko kuluvan vuoden operatiivisen tuloksen tappiolle ja laittaen taseemme kovan paineen alle. Kustannusnoususta huolimatta rakentamisen laadusta ei ole tingitty.

Uskomme että vaikein vaihe on nyt takana, kun REDIn kauppakeskus ja parkkihalli valmistuivat suunnitellusti syyskuun lopulla. Kauppakeskuksen avajaisia vietettiin 20. syyskuuta ja syyskuun aikana kauppakeskuksessa kävi 350 000 vierailijaa. Meille on kunnia-asia, että REDIstä tulee korkealaatuinen, viimeisen päälle hieno kokonaisuus, jossa on hyvä elää ja asua.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden lisäksi jatkamme työtä taseen keventämiseksi. Olemme saaneet heinäkuun jälkeen irrotettua taseesta yhteensä noin 50 miljoonaa euroa lähinnä käyttöpääoman tehostamisen ja tonttimyyntien kautta. Tehtävää riittää toki vielä ja tältä osin tavoitteenamme on vapauttaa taseeseen sidotusta pääomasta likviditeettiä vielä 20-30 miljoonaa euroa loppuvuoden aikana. Myös Pearl Plazan kauppakeskuksen myyntiprosessi Venäjällä etenee.

Syyskuun lopussa tilauskantamme oli 1,7 miljardia euroa eli 9 prosenttia vahvempi kuin vuotta aiemmin. Tilauskannan myyty osuus on 85 prosenttia, ja yhdessä neuvottelujen alla olevien projektien kanssa tämä antaa hyvän näkymän ja työkuorman tuleville kuukausille. Markkinoilla on nähtävissä joitakin merkkejä rakentamisen kiivaimman tahdin tasaantumisesta, ja olemme vahvoissa asemissa tarttumaan uusiin projekteihin, kun alihankinnan saatavuus paranee ja materiaali- ja aliurakointikustannusten pahin hintapaine hellittää.

Arvioimme että SRV:n operatiivinen tulos ja operatiivinen kassavirta kääntyvät positiiviseksi vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun useat omaperusteiset asuntokohteet valmistuvat. Samoin alustava näkemyksemme ensi vuodesta on myönteinen.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

 

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−9/ 2018 1−9/ 2017 muutos muutos,
%
7−9/ 2018 7−9/ 2017 1−12/ 2017 edelliset 12 kk
Liikevaihto 659,9 775,4 -115,5 -14,9 208,4 267,8 1 114,4 998,9
Operatiivinen liikevoitto1) -11,6 13,0 -24,6   -3,1 8,4 27,0 2,4
Operatiivinen liikevoitto, % -1,8 1,7     -1,5 3,2 2,4 0,2
Liikevoitto* -19,9 4,2 -24,0   -5,7 7,2 15,3 -8,7
Liikevoitto, % -3,0 0,5     -2,7 2,7 1,4 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä**) -11,2 -8,9 -2,3   -3,5 -3,8 -10,7 -13,0
Tulos ennen veroja -31,1 -4,7 -26,4   -9,1 3,3 4,6 -21,7
Katsauskauden tulos -27,3 -5,6     -8,1 3,3 5,8 -15,9
Katsauskauden tulos, % -4,1 -0,7     -3,9 1,2 0,5 -1,6
Tulouttamaton tilauskanta 1 678,5 1 535,7 142,8 9,3     1 547,9  
Uudet sopimukset 695,0 458,5 236,6 51,6 128,3 162,6 771,4 1 008,0
                 
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -8,3 -8,9 0,5   -2,6 -1,3 -11,7 -11,1
**) josta korkojohdannaisten
osuus
-0,6 0,6 -1,2   0,5 -0,4 0,3 -0,8

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -8,3 milj. euroa (-8,9), josta suojauskustannusten osuus oli -0,3 milj. euroa (-0,4).

 

Tammi-syyskuu 2018

Konsernin liikevaihto laski 14,9 prosenttia 659,9 (775,4 1−9/2017) miljoonaan euroon. Liikevaihto supistui kaikilla toiminta-alueilla ja etenkin asuntoliiketoiminnassa.  

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli -11,6 (13,0) miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat. Merkittävin syy tappiolliseen tulokseen on syyskuussa valmistuneen ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 29,7 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-syyskuussa ollut 18,1 miljoonaa euroa. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 247 (463) kappaletta.

Konsernin liikevoitto oli Suomen liiketoiminnan ja REDIn kauppakeskuksen korkeiden kustannusten vetämänä -19,9 (4,2) miljoonaa euroa tappiollinen. Kansainvälisen liiketoiminnan -11,8 milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -8,3 (-8,9) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa. Kun osa aiemmin euromääräistä lainoista muutettiin alkuvuodesta Venäjän osakkuusyhtiöissä ruplamääräiseksi, on alkuperäinen ruplariski laskenut noin puoleen.

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 1 678,5 (1 535,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta on kasvanut 9,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta ja 8,4 prosenttia vuoden 2017 lopusta (1 547,9 milj. euroa). Tilauskannan myyty osuus oli 85 prosenttia (81).

Tammi-syyskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 695 (459) miljoonan euron edestä, joista merkittävimpiä olivat HUS Siltasairaala Helsingissä, Jokirinteen oppimiskeskus Kirkkonummella ja Hämeenlinnan naisvankila. Myöhemmin vuonna 2018 tilauskantaan odotettavissa oleva merkittävin hanke on Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö.

Konsernin tulos ennen veroja oli -31,1 (-4,7) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,48 (-0,13) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 28,0 (34,0) prosenttia ja konsernin velkaantumisaste 144,2 (123,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−9/
2018
1−9/
2017
muutos muutos, % 1−12/
2017
Omavaraisuusaste, % 28,0 34,0     35,5
Korollinen nettovelka 346,5 338,7 7,8 2,3 297,6
Velkaantumisaste, % 144,2 123,4     105,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,7 1,4     3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rakentaminen, % -0,6 3,4     7,4
Sijoitetun pääoman tuotto, kiinteistökehitys, % -4,6 -5,0     -4,8
Sijoitettu pääoma 664,0 634,9 29,1 4,6 604,5
Sijoitettu pääoma, rakentaminen 336,6 303,4 33,2 11,0 276,6
Sijoitettu pääoma, kiinteistökehitys 327,8 331,4 -3,6 -1,1 327,9
Oman pääoman tuotto, % -13,9 -2,6     2,0
Tulos per osake, eur -0,48 -0,13 -0,35 273,9 0,05
Oma pääoma per osake, eur 3,32 3,88 -0,56 -14,4 4,03
Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,50 4,41 -1,91 -43,3 3,60
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,6 59,5     59,5

 

Espoo 24.10.2018

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Tulostilaisuus

Tulos esitellään analyytikoille, rahastonhoitajille ja sijoittajille sekä median edustajille tiedotustilaisuudessa torstaina 25.10.2018 klo 12.30 alkaen Living Labissa, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä klo 12.30 alkaen osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

 

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Johanna Henttonen, vt. viestintäjohtaja, p. 040 530 0778, ext-johanna.henttonen@srv.fi 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

 

 

Jaa sivu