SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Alkuvuonna hyvä tilauskertymä, mutta liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     26.4.2018, KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Alkuvuonna hyvä tilauskertymä, mutta liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto laski 215,7 (223,7 1−3/2017) milj. euroon (laskua 3,6 %). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea Suomen liiketoiminnan toimitilarakentamisen liikevaihdon lasku sekä rakentamisen kausiluontoisuus, asuntorakentamisen liikevaihto nousi edelleen.
  • Operatiivinen liikevoitto1) oli -5,1 (2,7) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset sekä pidentyneet toimitusajat. Operatiivisessa liikevoitossa näkyy myös eräiden rakenteilla olevien projektien ennakoitua korkeammat kustannukset. Näistä projekteista merkittävin on kauppakeskus REDI, joka valmistuu tänä vuonna.
  • Liikevoitto laski -8,8 (7,3) milj. euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan liikevoiton lasku -5,4 (3,2) milj. euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -3,7 (4,6) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
  • Tulos ennen veroja oli -12,2 (7,3) milj. euroa.
  • Tulos per osake oli -0,19 (0,09) euroa.
  • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 653,0 (1 722,0) milj. euroa. Tammi-maaliskuun aikana kirjattiin uusia tilauksia 284 (155) miljoonan euron edestä.
  • Omavaraisuusaste oli 32,5 (36,4) prosenttia ja velkaantumisaste 134,3 (103,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

Näkymät vuodelle 2018

  • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate.
  • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2017 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa).
  • Yhtiö uskoo poikkeuksellisen vuoden 2018 jälkeen saavuttavansa strategian mukaisen tulostason vuoden 2022 loppuun mennessä.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2018 on lähtenyt liikkeelle tilauskantamme osalta hyvin. Alkuvuonna saatiin uusia tilauksia lähes 300 miljoonan euron edestä, suurimpana Helsingin Siltasairaala. Liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton tasoon ei voi olla tyytyväinen. Joidenkin rakenteilla olevien projektien kustannukset olivat arvioitua korkeammat, merkittävimpänä näistä REDI. Hanke kokonaisuudessaan on ollut ennakoitua vaativampi. Valtavat infratyöt ja tornien jalustat sitovat merkittävästi pääomiamme, ja korkeat rahoituskulut rasittavat vielä tulostamme. REDIn lopullinen tulosvaikutus selviää kuitenkin vasta kun kauppakeskus myydään ja kaikki asuintornit valmistuvat. Kaikkien haasteidenkin keskellä laadusta ei ole tingitty, vaan REDIstä tulee viimeisen päälle hieno kokonaisuus, josta rakentajat, asiakkaat ja vuokralaiset voivat olla ylpeitä. Kauppakeskus REDI avaa ovensa 20. syyskuuta.

Materiaali- ja työvoimakustannusten ovat nousseet jo pidempään. Olemme huolissamme siitä, miten mahdollisesti laajeneva työtaistelu lopulta vaikuttaa projektiemme etenemiseen ja siten toisen vuosineljänneksen tulokseen. On kuitenkin selvää, että jatkuva kustannusten nousu ei ole lopulta kenenkään etu ja toivomme yhteisen ymmärryksen palkankorotuksiin löytyvän pikimmiten.

Venäjän alkuvuoden tulos oli ruplan vuoksi heikko, mutta kun asiaa katsotaan kauppakeskusten toiminnan näkökulmasta, kehitys on edelleen hyvä. Myyntimäärät ruplatasolla kasvavat edelleen ja kävijämäärät ovat myös selkeässä nousussa.

Yksi alkuvuoden tärkeistä saavutuksista oli 75 miljoonan euron joukkovelkakirjalainamme uusiminen entistä paremmilla ehdoilla. Tämä antaa hyvän pohjan ennen kaikkea tulevien hankkeidemme eteenpäin viemiselle.

Vaikka vuosi ei ole lähtenyt liikkeelle toivotulla tavalla, uskomme edelleen saavuttavamme tälle vuodelle asetetut tavoitteemme. On kuitenkin selvä, että tuloskuntomme parantaminen vaatii paljon ja olemme  tehneet ja teemme monia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi.


Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja


Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−3/ 2018 1−3/ 2017 muutos muutos, % 1−12/ 2017
Liikevaihto 215,7 223,7 -8,0 -3,6 1 114,4
Operatiivinen liikevoitto1) -5,1 2,7 -7,8   27,0
Operatiivinen liikevoitto, % -2,4 1,2     2,4
Liikevoitto* -8,8 7,3 -16,1   15,3
Liikevoitto, % -4,1 3,3     1,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä**) -3,4 0,0 -3,4   -10,7
Tulos ennen veroja -12,2 7,3 -19,5   4,6
Katsauskauden tulos -10,7 6,5     5,8
Katsauskauden tulos, % -5,0 2,9     0,5
Tulouttamaton tilauskanta 1 653,0 1 722,0 -69,0 -4,0 1 547,9
Uudet sopimukset 284,4 155,4 129,0 83,0 771,4
           
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -3,7 4,6 -8,2   -11,7
**) josta korkojohdannaisten
osuus
0,1 0,5 -1,7 -362,1 0,3

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -3,7 milj. euroa (4,6), josta suojauskustannusten osuus oli -0,5 milj. euroa (-0,9).

             
Tammi-maaliskuu 2018

Konsernin liikevaihto laski 215,7 (223,7 1−3/2017) miljoonaan euroon (laskua 3,6 %). Liikevaihtoon vaikuttivat ennen kaikkea Suomen liiketoiminnan toimitilarakentamisen liikevaihdon lasku sekä rakennusalan kausiluonteisuus. Liikevaihdon laskussa näkyy myös muutaman suuremman projektin, kuten kauppakeskus Niityn ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen, valmistuminen vuonna 2017. Asuntoliiketoiminnan liikevaihto puolestaan kasvoi edelleen noin 8 prosenttia.

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli -5,1 (2,7) miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat. Operatiivisessa liikevoitossa näkyy myös eräiden rakenteilla olevien projektien ennakoitua korkeammat kustannukset. Näistä projekteista merkittävin on kauppakeskus REDI, joka valmistuu tänä vuonna. Omaperusteisia asuntoja tuloutui hieman vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 70 (76) kappaletta.

Konsernin liikevoitto laski -8,8 (7,3) miljoonaan euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen liiketoiminnan liikevoiton lasku -5,4 (3,2) miljoonaan euroon. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -3,7 (4,6) miljoonaa euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa.

Konsernin tilauskanta kauden lopussa oli 1 653,0 (1 722,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta on edelleen hyvällä tasolla. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 284 (155) miljoonan euron edestä, joista merkittävin oli Helsingin Siltasairaala. Muita myöhemmin vuonna 2018 tilauskantaan odotettavissa olevia hankkeita ovat Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen 1. vaiheen sopimusten loppuosa, Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö sekä Wood City.

Konsernin tulos ennen veroja oli -12,2 (7,3) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,19 (0,09) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 32,5 (36,4) prosenttia ja konsernin velkaantumisaste 134,3 (103,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

SRV on lisännyt osavuosikatsaukseen rakentaminen ja kiinteistökehitys -liiketoimintojen sijoitetut pääomat sekä niiden tuottoprosentit. SRV:n liiketoiminnat muodostuvat luonteensa mukaan itse rakentamisesta ja siihen liittyvästä kiinteistökehityksestä sekä omiin hankkeisiin sijoittamisesta. Nämä kaksi liiketoimintoa ovat luonteeltaan erilaisia, jonka vuoksi yhtiö harkitsee muuttavansa segmenttiraportointia vuoden 2019 alusta alkaen ja ryhtyy antamaan lisätietoa näiden sijoitetusta pääomasta ja sen tuotosta jo vuoden 2018 aikana.

Rakentaminen-liiketoiminto käsittää kaiken rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Kiinteistökehitys-liiketoiminto muodostuu toimitilahankkeista, joissa yhtiö on sijoittajana ja hankkeet tullaan lähtökohtaisesti myymään vasta vuosia sen jälkeen, kun kiinteistö on valmistunut ja saavuttanut normaalin käyttöasteen ja tason. Kiinteistökehitystoiminnossa raportoidaan keskeneräiset ja valmiit toimitilakohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana kiinteistökehitystä.

Liiketoiminnoille on kohdistettu kaikki oleelliset tase-erät sekä operatiivisen toiminnon kulut. Konsernin sijoitettu pääoma muodostuu, kun lasketaan yhteen rakentamisen ja kiinteistökehityksen liiketoiminnot, mutta erotuksena näiden välillä on liiketoimintojen välinen rakentamisen kate-eliminointi. Liiketoimintajako kuvaa hyvin yhtiön pääomatarpeita ja kannattavuustasoja. Rakentaminen-liiketoiminnon tulos on tasaisen kannattavaa, sitoutuneen pääoman tarve on pienempää ja kiertonopeus suurempaa. Kiinteistökehitys sitoo pääomia enemmän ja pidemmäksi aikaa. Rakentaminen-liiketoiminnossa liikevaihto ja tuotot realisoituvat nopeammin kuin vastaavasti kiinteistökehityksessä tuotot tulevat pääosin vasta, kun kohde realisoidaan.

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−3/2018 1−3/2017 muutos muutos, %  

1−12/2017

Omavaraisuusaste, % 32,5 36,4     35,5
Korollinen nettovelka 355,4 311,0 44,4 14,3 297,6
Velkaantumisaste, % 134,3 103,4     105,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,2 6,5     3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rakentaminen, % -2,2 15,3     7,4
Sijoitetun pääoman tuotto, kiinteistökehitys, % -6,1 6,6     -4,8
Sijoitettu pääoma 650,0 653,0 -3,0 -0,5 604,5
Sijoitettu pääoma, rakentaminen 327,1 288,6 38,4 13,3 276,6
Sijoitettu pääoma, kiinteistökehitys 322,9 364,3 -41,4 -11,4 327,9
Oman pääoman tuotto, % -15,7 8,8     2,0
Tulos per osake, eur -0,19 0,09 -0,28   0,05
Oma pääoma per osake, eur 3,72 4,32 -0,60 -13,9 4,03
Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,90 4,40 -1,50 -34,1 3,60
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,6 59,5     59,5

Espoo 25.4.2018

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Tiedotustilaisuus

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 26.4.2018 kello 12.00. Tilaisuus pidetään Living Lab- nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätiedot:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu