Pörssitiedotteet

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Alkuvuonna hyvä tilauskertymä, mutta liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     26.4.2018, KLO 8.30 SRV:n
osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Alkuvuonna hyvä tilauskertymä, mutta
liikevaihto ja operatiivinen liikevoitto laskivat Tammi-maaliskuu 2018
lyhyesti: Liikevaihto laski 215,7 (223,7 1−3/2017) milj. euroon (laskua 3,6 %).
Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea Suomen liiketoiminnan
toimitilarakentamisen liikevaihdon lasku sekä rakentamisen kausiluontoisuus,
asuntorakentamisen liikevaihto nousi edelleen. Operatiivinen liikevoitto1) oli
-5,1 (2,7) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät
markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset sekä
pidentyneet toimitusajat. Operatiivisessa liikevoitossa näkyy myös eräiden
rakenteilla olevien projektien ennakoitua korkeammat kustannukset. Näistä
projekteista merkittävin on kauppakeskus REDI, joka valmistuu tänä vuonna.
Liikevoitto laski -8,8 (7,3) milj. euroon. Liikevoittoa heikensi kansainvälisen
liiketoiminnan liikevoiton lasku -5,4 (3,2) milj. euroon. Kansainvälisen
liiketoiminnan liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka
nettovaikutus oli -3,7 (4,6) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten
lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Tulos ennen veroja
oli -12,2 (7,3) milj. euroa. Tulos per osake oli -0,19 (0,09) euroa.
Tilauskanta kauden lopussa oli 1 653,0 (1 722,0) milj. euroa. Tammi-maaliskuun
aikana kirjattiin uusia tilauksia 284 (155) miljoonan euron edestä.
Omavaraisuusaste oli 32,5 (36,4) prosenttia ja velkaantumisaste 134,3 (103,4)
prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat
tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman
kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi. Näkymät
vuodelle 2018 Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana
vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan
valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu
vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa liikevoitosta muodostuu
edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat
eräiden jo käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate. Konsernin
koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna
(liikevaihto 1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan alenevan
vuoteen 2017 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa). Yhtiö
uskoo poikkeuksellisen vuoden 2018 jälkeen saavuttavansa strategian mukaisen
tulostason vuoden 2022 loppuun mennessä. Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34
-standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.
Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2018 on lähtenyt liikkeelle tilauskantamme
osalta hyvin. Alkuvuonna saatiin uusia tilauksia lähes 300 miljoonan euron
edestä, suurimpana Helsingin Siltasairaala. Liikevaihdon ja operatiivisen
liikevoiton tasoon ei voi olla tyytyväinen. Joidenkin rakenteilla olevien
projektien kustannukset olivat arvioitua korkeammat, merkittävimpänä näistä
REDI. Hanke kokonaisuudessaan on ollut ennakoitua vaativampi. Valtavat
infratyöt ja tornien jalustat sitovat merkittävästi pääomiamme, ja korkeat
rahoituskulut rasittavat vielä tulostamme. REDIn lopullinen tulosvaikutus
selviää kuitenkin vasta kun kauppakeskus myydään ja kaikki asuintornit
valmistuvat. Kaikkien haasteidenkin keskellä laadusta ei ole tingitty, vaan
REDIstä tulee viimeisen päälle hieno kokonaisuus, josta rakentajat, asiakkaat
ja vuokralaiset voivat olla ylpeitä. Kauppakeskus REDI avaa ovensa 20.
syyskuuta. Materiaali- ja työvoimakustannusten ovat nousseet jo pidempään.
Olemme huolissamme siitä, miten mahdollisesti laajeneva työtaistelu lopulta
vaikuttaa projektiemme etenemiseen ja siten toisen vuosineljänneksen tulokseen.
On kuitenkin selvää, että jatkuva kustannusten nousu ei ole lopulta kenenkään
etu ja toivomme yhteisen ymmärryksen palkankorotuksiin löytyvän pikimmiten.
Venäjän alkuvuoden tulos oli ruplan vuoksi heikko, mutta kun asiaa katsotaan
kauppakeskusten toiminnan näkökulmasta, kehitys on edelleen hyvä. Myyntimäärät
ruplatasolla kasvavat edelleen ja kävijämäärät ovat myös selkeässä nousussa.
Yksi alkuvuoden tärkeistä saavutuksista oli 75 miljoonan euron
joukkovelkakirjalainamme uusiminen entistä paremmilla ehdoilla. Tämä antaa
hyvän pohjan ennen kaikkea tulevien hankkeidemme eteenpäin viemiselle. Vaikka
vuosi ei ole lähtenyt liikkeelle toivotulla tavalla, uskomme edelleen
saavuttavamme tälle vuodelle asetetut tavoitteemme. On kuitenkin selvä, että
tuloskuntomme parantaminen vaatii paljon ja olemme  tehneet ja teemme monia
toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja
Yleiskatsaus Konsernin avainluvut (IFRS, milj. eur) 1−3/ 2018 1−3/ 2017 muutos
muutos, % 1−12/ 2017 Liikevaihto 215,7 223,7 -8,0 -3,6 1 114,4 Operatiivinen
liikevoitto1) -5,1 2,7 -7,8   27,0 Operatiivinen liikevoitto, % -2,4 1,2    
2,4 Liikevoitto* -8,8 7,3 -16,1   15,3 Liikevoitto, % -4,1 3,3     1,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä**) -3,4 0,0 -3,4   -10,7 Tulos ennen veroja
-12,2 7,3 -19,5   4,6 Katsauskauden tulos -10,7 6,5     5,8 Katsauskauden
tulos, % -5,0 2,9     0,5 Tulouttamaton tilauskanta 1 653,0 1 722,0 -69,0 -4,0
1 547,9 Uudet sopimukset 284,4 155,4 129,0 83,0 771,4             *)
valuuttamuutosten nettovaikutus -3,7 4,6 -8,2   -11,7 **) josta
korkojohdannaisten osuus 0,1 0,5 -1,7 -362,1 0,3 1) Operatiivinen liikevoitto
määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan
rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä
niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat
katsauskaudella -3,7 milj. euroa (4,6), josta suojauskustannusten osuus oli
-0,5 milj. euroa (-0,9).               Tammi-maaliskuu 2018 Konsernin
liikevaihto laski 215,7 (223,7 1−3/2017) miljoonaan euroon (laskua 3,6 %).
Liikevaihtoon vaikuttivat ennen kaikkea Suomen liiketoiminnan
toimitilarakentamisen liikevaihdon lasku sekä rakennusalan kausiluonteisuus.
Liikevaihdon laskussa näkyy myös muutaman suuremman projektin, kuten
kauppakeskus Niityn ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen,
valmistuminen vuonna 2017. Asuntoliiketoiminnan liikevaihto puolestaan kasvoi
edelleen noin 8 prosenttia. Konsernin operatiivinen liikevoitto oli -5,1 (2,7)
miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen
vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet
toimitusajat. Operatiivisessa liikevoitossa näkyy myös eräiden rakenteilla
olevien projektien ennakoitua korkeammat kustannukset. Näistä projekteista
merkittävin on kauppakeskus REDI, joka valmistuu tänä vuonna. Omaperusteisia
asuntoja tuloutui hieman vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 70 (76) kappaletta.
Konsernin liikevoitto laski -8,8 (7,3) miljoonaan euroon. Liikevoittoa heikensi
kansainvälisen liiketoiminnan liikevoiton lasku -5,4 (3,2) miljoonaan euroon.
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan
kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -3,7 (4,6) miljoonaa euroa.
Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä
suojauskustannuksista. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka
osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa. Konsernin tilauskanta kauden
lopussa oli 1 653,0 (1 722,0) miljoonaa euroa. Tilauskanta on edelleen hyvällä
tasolla. Tammi-maaliskuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 284 (155)
miljoonan euron edestä, joista merkittävin oli Helsingin Siltasairaala. Muita
myöhemmin vuonna 2018 tilauskantaan odotettavissa olevia hankkeita ovat
Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen 1. vaiheen sopimusten loppuosa,
Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö sekä
Wood City. Konsernin tulos ennen veroja oli -12,2 (7,3) miljoonaa euroa.
Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,19 (0,09) euroa. Konsernin
omavaraisuusaste oli 32,5 (36,4) prosenttia ja konsernin velkaantumisaste 134,3
(103,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen
vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen
sitoutuneen pääoman kasvun johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan
heikentynyt kurssi. SRV on lisännyt osavuosikatsaukseen rakentaminen ja
kiinteistökehitys -liiketoimintojen sijoitetut pääomat sekä niiden
tuottoprosentit. SRV:n liiketoiminnat muodostuvat luonteensa mukaan itse
rakentamisesta ja siihen liittyvästä kiinteistökehityksestä sekä omiin
hankkeisiin sijoittamisesta. Nämä kaksi liiketoimintoa ovat luonteeltaan
erilaisia, jonka vuoksi yhtiö harkitsee muuttavansa segmenttiraportointia
vuoden 2019 alusta alkaen ja ryhtyy antamaan lisätietoa näiden sijoitetusta
pääomasta ja sen tuotosta jo vuoden 2018 aikana. Rakentaminen-liiketoiminto
käsittää kaiken rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman
pääoman tontteineen. Kiinteistökehitys-liiketoiminto muodostuu
toimitilahankkeista, joissa yhtiö on sijoittajana ja hankkeet tullaan
lähtökohtaisesti myymään vasta vuosia sen jälkeen, kun kiinteistö on
valmistunut ja saavuttanut normaalin käyttöasteen ja tason.
Kiinteistökehitystoiminnossa raportoidaan keskeneräiset ja valmiit
toimitilakohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös
tontit, joita itse kehitetään, ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu
kehittämisen kautta, raportoidaan osana kiinteistökehitystä. Liiketoiminnoille
on kohdistettu kaikki oleelliset tase-erät sekä operatiivisen toiminnon kulut.
Konsernin sijoitettu pääoma muodostuu, kun lasketaan yhteen rakentamisen ja
kiinteistökehityksen liiketoiminnot, mutta erotuksena näiden välillä on
liiketoimintojen välinen rakentamisen kate-eliminointi. Liiketoimintajako kuvaa
hyvin yhtiön pääomatarpeita ja kannattavuustasoja. Rakentaminen-liiketoiminnon
tulos on tasaisen kannattavaa, sitoutuneen pääoman tarve on pienempää ja
kiertonopeus suurempaa. Kiinteistökehitys sitoo pääomia enemmän ja pidemmäksi
aikaa. Rakentaminen-liiketoiminnossa liikevaihto ja tuotot realisoituvat
nopeammin kuin vastaavasti kiinteistökehityksessä tuotot tulevat pääosin vasta,
kun kohde realisoidaan. Konsernin tunnusluvut (IFRS, milj. eur) 1−3/2018
1−3/2017 muutos muutos, %   1−12/2017 Omavaraisuusaste, % 32,5 36,4     35,5
Korollinen nettovelka 355,4 311,0 44,4 14,3 297,6 Velkaantumisaste, % 134,3
103,4     105,0 Sijoitetun pääoman tuotto, % -5,2 6,5     3,1 Sijoitetun
pääoman tuotto, rakentaminen, % -2,2 15,3     7,4 Sijoitetun pääoman tuotto,
kiinteistökehitys, % -6,1 6,6     -4,8 Sijoitettu pääoma 650,0 653,0 -3,0 -0,5
604,5 Sijoitettu pääoma, rakentaminen 327,1 288,6 38,4 13,3 276,6 Sijoitettu
pääoma, kiinteistökehitys 322,9 364,3 -41,4 -11,4 327,9 Oman pääoman tuotto, %
-15,7 8,8     2,0 Tulos per osake, eur -0,19 0,09 -0,28   0,05 Oma pääoma per
osake, eur 3,72 4,32 -0,60 -13,9 4,03 Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,90 4,40
-1,50 -34,1 3,60 Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,6
59,5     59,5 Espoo 25.4.2018 Hallitus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt
ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden
kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.
Tiedotustilaisuus Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä
tiedotustilaisuudessa torstaina 26.4.2018 kello 12.00. Tilaisuus pidetään
Living Lab- nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.
Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja talous- ja
rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen. Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana
webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden
esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.
Lisätiedot: Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906,
ilkka.pitkanen@srv.fi Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560,
paivi.kauhanen@srv.fi www.srv.fi Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram SRV – Elämäsi rakentaja Liitteet
SRV_Q1_2018_Interim report SRV_Q1_2018_osavuosikatsaus