SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017: Liikevaihto kasvoi viime vuodesta ja liikevoitto parani lievästi

 

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2017: Liikevaihto kasvoi viime vuodesta ja liikevoitto parani lievästi

 

Tammi-maaliskuu 2017 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 223,7 (143,8 1−3/2016) milj. euroon. Erityisesti kasvoivat Suomen liiketoiminnan toimitila- ja asuntorakentamisen liikevaihto.
   
 • Liikevoitto kasvoi 7,3 (0,0) milj. euroon. Liikevoittoon vaikutti Suomen liiketoiminnan liikevaihdon kasvu. Lisäksi omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta enemmän. Liikevoittoa paransi myös Venäjän osakkuusyhtiöiden kasvanut tulososuus. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 (-1,1) milj. euroa, josta ruplan vahvistumisen vaikutus oli 5,4 milj. euroa.
   
 • Tulos ennen veroja oli 7,3 (-5,5) milj. euroa. Vertailukauden tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -4,3 milj. euron käypään arvoon arvostus.
   
 • Tulos per osake oli 0,09 (-0,11) euroa.
   
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 722,0 (1 572,1) milj. euroa. Tammi-maaliskuun tilauskannassa näkyy erityisesti asuntorakentaminen REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan rakentamisen lähdettyä liikkeelle.
   
 • Omavaraisuusaste oli 36,4 (36,7) ja velkaantumisaste 103,4 (87,5) prosenttia.

Näkymät vuodelle 2017

 • Konsernin koko vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2016 verrattuna (liikevaihto 884 milj. euroa ja liikevoitto 27,7 milj. euroa). Strategian mukaiseen kannattavuustasoon päästään kuitenkin vasta strategiakauden loppupuolella 2019−2020.
 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden aikana edellisvuotta tasaisemmin, mutta merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Tämänhetkisten valmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2017 aikana valmistuu 816 omaperusteista asuntoa.
   
 • Kaikkien SRV:n Venäjän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintavaluutta muuttui ruplaksi vuoden 2016 aikana. Toimintavaluuttaa koskeva kirjanpidollinen muutos altistaa SRV:n aiempaa enemmän ruplan kurssivaihteluille, mikä voi vaikuttaa koko vuoden liikevoiton määrään.

 

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtajan katsaus

”Alkuvuosi onnistui monella tavalla hyvin. Liikevoitto kehittyi oikeaan suuntaan, ja myös tilauskanta pysyi edelleen erinomaisella tasolla. Kaupungistuminen ja muuttoliike pitävät rakentamisen vauhtia yllä edelleen, vaikka kasvussa on nähtävissä jo pientä hidastumista verrattuna viime vuoden vauhdikkaimpiin kuukausiin. Samaan aikaan kilpailu niin tontti- kuin urakkamarkkinoilla on selvästi koventunut. SRV:n osalta kannattavuus on ja pysyy ensisijaisena kriteerinä myös uusista tilauksista kilpailtaessa. Vaikka alkuvuoteen ei osunut merkittäviä uusia tilauksia, on työn alla useita suuria kohteita, jotka toteutuessaan näkyvät liikevaihtona tänä ja ensi vuonna.

Liikevaihtomme kasvoi viime vuodesta selvästi, kiitos jo rakenteilla olevien lukuisten hankkeiden. Hankeportfoliossamme on entistä enemmän asuntokohteita, kuten Helsingin, Espoon ja Oulun korkeimmat asuintornit. Lisäksi kaupunkikuvassa näkyvät kaupunkikeskustojen suuret projektit ja esimerkiksi useat sairaalahankkeet. Asuntohankkeiden osuus liikevaihdostamme on tällä hetkellä jo noin 24 prosenttia, ja alkuvuonna päätettiin aloittaa lähes 300 kodin rakentaminen. Vaikka toteutammekin parhaillaan hienoja asuntokohteita myös maakuntiin, sijoittuu 63 prosenttia asuntohankkeistamme pääkaupunkiseudulle. Parhaillaan rakenteilla olevien lähes 3 000 asunnon myötä pidämme edelleen tiukan otteen yhtenä pääkaupunkiseudun suurimpana asuntorakentajana. Alkuvuosi oli asuntomyynnin näkökulmasta omalla tavallaan historiallinen, kun REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan asuntojen myynti pääsi vauhtiin. Ennakkomarkkinoinnin aloitus noin vuosi sitten sai aikaan melkoisen ryntäyksen, eikä innostus ollut hetkellistä. REDIn kaltaiselle asumismuodolle on selvästi aito tilaus, sillä Majakan 282 asunnosta alle 10 on vapaana ja kauppoja tehdään parhaillaan erinomaista vauhtia.

Kuten näkymissämme olemme todenneet, uskomme liikevaihdon jatkavan kasvua läpi vuoden ja loppuvuonna olemme varmasti ensimmäistä kertaa historiassamme lähellä miljardin euron rajaa. Kovasta kasvusta huolimatta kannattavuuden parantaminen strategiatavoitteiden mukaisesti pysyy ensisijaisena tavoitteenamme, ja tämä työ tulee jatkumaan tiiviinä läpi koko strategiakauden vuoteen 2020 saakka. Kannattavuutta on pystytty parantamaan jo usealla eri osa-alueella, mutta paljon työtä sen suhteen on edelleen tehtävänä. Uskon meneillään olevien kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden tuottavan tulosta.

Venäjän osalta ilahduttavat ennen kaikkea kauppakeskustemme kävijä- ja myyntimäärien kehitys. Okhta Mallin vuokralaisten määrä kasvaa tasaisesti, samoin kävijämäärät, mutta suurinta iloa on viime aikoina tuottanut jo vuonna 2013 avattu Pearl Plaza. Sen kävijämäärät kasvoivat pelkästään ensimmäisellä vuosineljänneksellä 18 prosenttia vertailukauteen nähden ja myyntiluvut vieläkin enemmän, euroissa jopa 59 prosenttia. Positiivinen kehitys ei kerro vain siitä, että venäläiset kuluttavat edelleenkin suurimman osan tuloistaan kotimaassaan vaan myös siitä, että Pearl Plazassa on onnistuttu niin operoinnissa kuin markkinoinnissa tekemään oikeita asioita. Nämä onnistumiset luovat osaltaan erinomaista pohjaa kauppakeskusten operoinnille niin Venäjän muissa kauppakeskuksissamme kuin tulevaisuudessa myös REDIssä.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

 

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
13/ 2017 13/ 2016 muutos muutos, % 112/ 2016  
Liikevaihto 223,7 143,8 79,9 55,5 884,1  
Liikevoitto 7,3 0,0 7,3   27,7  
Rahoitustuotot ja -kulut, yht.*) 0,0 -5,6 5,6   -11,3  
Tulos ennen veroja 7,3 -5,5 12,8   16,4  
Tulouttamaton tilauskanta 1 722,0 1 572,1 149,9 9,5 1 758,5  
Uudet sopimukset 155,4 126,5 28,9 22,9 1 013,1  
Liikevoitto, % 3,3 0,0     3,1  
Katsauskauden voitto 6,5 -4,7 11,1   14,4  
Katsauskauden voitto, % 2,9 -3,3     1,6  
             
 *) josta korkojohdannaisen käyvän arvon osuus 0,7 -4,3 5,0   -4,7  
 
 
             

Tammi-maaliskuu 2017

Konsernin tilauskanta oli 1 722,0 (1 572,1) miljoonaa euroa. Tilauskantaan vaikutti katsauskaudella erityisesti asuntorakentaminen, ja REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan rakennustöiden aloitus.

Konsernin liikevaihto kasvoi 55,5 prosenttia 223,7 (143,8) miljoonaan euroon. Erityisesti Suomen liiketoiminnan toimitila- ja asuntorakentamisen liikevaihto kasvoivat. Suuret, vuonna 2016 sovitut ja aloitetut toimitilahankkeet ovat edenneet rakennusvaiheeseen ja kasvattavat siten liikevaihtoa. Liikevaihdon kasvussa näkyy myös se, että omaperusteisia asuntoja tuloutui alkuvuonna kaikkiaan 76 (26) kappaletta.

Konsernin liikevoitto kasvoi 7,3 (0,0) miljoonaan euroon. Liikevoittoa paransi tuloutuvien omaperusteisten asuntojen määrän kasvu vertailukauteen nähden. Lisäksi liikevaihto oli vertailukautta korkeampi ja Venäjän osakkuusyhtiöiden tulososuus kasvoi. Liikevoittoa heikensivät eräiden rakenteilla olevien hankkeiden, kustannusten nousu. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoitto oli 3,2 (-1,1) miljoonaa euroa. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevoittoa paransi erityisesti ruplan kurssin vahvistuminen (5,4 milj. euroa).

Konsernin tulos ennen veroja oli 7,3 (-5,5) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluja alensi kymmenvuotisen korkosuojan käyvän arvon arvostuksen kääntyminen katsauskaudella 0,7 miljoonaa euroa positiiviseksi (-4,3).

Konsernin osakekohtainen tulos oli 0,09 (-0,11) euroa. Vertailukauden osakekohtaiseen tulokseen vaikutti hybridilainan lunastuksen kertaluonteiset kustannukset.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmiusasteen mukaan tuloutuva matalakatteisempi urakointi sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,4 (36,7) prosenttia ja velkaantumisaste 103,4 (87,5) prosenttia.

  

  

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−3/ 2017 13/ 2016 muutos muutos, % 112/ 2016
Omavaraisuusaste, % 36,4 36,7     38,3
Korollinen nettovelka 311,0 247,2 63,8 25,8 246,3
Velkaantumisaste, % 103,4 87,5     83,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,5 0,5     6,1
Oman pääoman tuotto, % 8,8 -6,8     5,0
Tulos per osake, eur *) 0,09 -0,11 0,20   0,15
Oma pääoma per osake, eur *) 4,32 3,71 0,61 16,4 4,25
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,40 3,53 0,87 24,6 5,43
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,5 59,3     59,3

 

 

Tiedotustilaisuus

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 27.4.2017 kello 12.00. Tilaisuus pidetään Living Lab -nimisessä tilassa osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Tilaisuudessa ovat paikalla toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

 

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Espoo 26.4.2017

Hallitus

 

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi

Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

 

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:                

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu