SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016: Alkuvuoden tulos odotetusti vaisu, tilauskanta ennätyskorkealla

SRV:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016: Alkuvuoden tulos odotetusti vaisu, tilauskanta ennätyskorkealla – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan
 

Tammi-maaliskuu 2016 lyhyesti

• Liikevaihto oli 143,8 (172,9 1-3/2015) milj. euroa. Liikevaihto laski lievästi edellisvuodesta, jolloin liikevaihtoon kirjautui REDIn työmaan louhinta- ja muun infratyön tehty osuus. 

• Liikevoitto oli 0,0 (2,5) milj. euroa. Liikevoittoa heikensi ennen kaikkea tuloutuneiden asuntojen alhainen määrä.

• Tulos ennen veroja oli -5,5 (3,3) milj. euroa. Tulosta heikensi osaltaan kymmenvuotisen korkosuojan -4,3 milj. euron käypään arvoon arvostus.

• Tulos per osake oli -0,11 (0,05) euroa.

• Tilauskanta kauden lopussa oli 1 572,1 (1 179,8) milj. euroa. Tilauskanta säilyi ennätyskorkealla uusien sopimusten myötä.

• Omavaraisuusaste oli 36,7 (39,8) prosenttia, ja velkaantumisaste 87,5 (101) prosenttia. Omavaraisuusasteen muutosta selittää maaliskuussa 2016 liikkeeseenlaskettu 100 milj. euron suuruinen joukkovelkakirjalaina sekä hybridilaina. Nämä nostivat myös kassavarat poikkeuksellisen korkeaan 123 milj. euroon.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

• SRV ilmoitti huhtikuussa lähtevänsä jatkokehittämään noin 300 milj. euron arvoista sairaalahanketta Keski-Suomessa. Toteutuessaan kyseessä on SRV:n historian suurin urakka, johon ei sitoudu yrityksen omia pääomia.

Näkymät

• Vuoden 2016 tulosnäkymät säilyvät ennallaan. Koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2015 verrattuna (liikevaihto 719 miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,4 miljoonaa euroa).

• Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu toisella vuosipuoliskolla.

• Korollisen velan kasvun vuoksi rahoituskulut kasvavat vuoteen 2015 verrattuna.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtajan katsaus

”Alkuvuoden tulos oli odotetun vaisu, mutta tilauskannan kehitys oli vahvaa. Tilauskantaan kirjattiin uusia sopimuksia reilulla sadalla miljoonalla eurolla ja mikä parasta, ennätystaso näyttää jatkuvan myös tulevilla vuosineljänneksillä. Loistava esimerkki on viime viikolla julkistettu tieto roolistamme viedä eteenpäin huikeata, noin 300 miljoonan euron arvoista Keski-Suomen uutta sairaalahanketta. Alkuvuoden tulos oli odotetun kaltainen, sillä tuloutuvien asuntojen määrän tiedettiin jäävän alkuvuonna pieneksi. Suuntaus on kuitenkin vahvasti ylöspäin ja koko vuonna ennustetaan valmistuvan yli 500 asuntoa, joista merkittävä osa on jo myyty. Veimme alkuvuodesta myös onnistuneesti maaliin useita rahoitushankkeita, mikä tukee tärkeällä tavalla strategiamme ja megahankkeidemme toteuttamista. Vuotta jatketaankin eteenpäin hyvällä sykkeellä, alkuvuodesta päivitetyn strategian mukaisesti.” Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus 1.1-31.3.2016

 
Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-3/2016 1-3/2015 muutos muutos, % 1-12/2015
Liikevaihto 143,8 172,9 -29,1 -16,8 719,1
Liikevoitto 0,0 2,5 -2,5 -99,0 24,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -5,6 0,8 -6,4   -6,8
Tulos ennen veroja -5,5 3,3 -8,9   17,6
Tulouttamaton tilauskanta 1 572,1 1 179,8 392,3 33,3 1 583,4
Uudet sopimukset 126,5 489,1 -362,6 -74,1 1 393,5
Liikevoitto, % 0,0 1,5     3,4
Katsauskauden voitto, % -3,3 1,6     1,9

 

Konsernin tilauskanta oli tammi-maaliskuussa 2016 jälleen ennätyslukemissa ollen 1 572,1 (1 179,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta säilyi alkuvuonna ennätyskorkealla useista valmistuneista urakoista huolimatta uusien sopimusten ja esisopimusten myötä, joita saatiin kaikkiaan 126 (489,1) miljoonan euron arvosta. Suurimpia alkuvuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa noin 100 miljoonan euron arvoinen Aalto-yliopiston Otaniemen uusi kampusrakennus ja Metrokeskuksen liiketilat.

Konsernin liikevaihto oli 143,8 (172,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisvuodesta REDIn kauppakeskuksen tuloutuksen vuoksi. Tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihtoon kirjautui jo ennen aloituspäätöstä tehty REDIn työmaan louhinta- ja muun infratyön osuus valmiusasteen mukaisesti. Lisäksi liikevaihtoon vaikutti tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen vähäinen määrä sekä sijoittajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihdon jääminen vuoden 2015 alkupuolta alhaisemmalle tasolle.

Konsernin liikevoitto oli 0,0 (2,5) miljoonaa euroa. Liiketulokseen vaikuttivat matalakatteisen toimitilaurakoinnin osuuden kasvu, tuloutuneiden asuntojen alhainen määrä sekä Venäjän osakkuusyhtiöiden alentunut tulososuus. Myös SRV:n kiinteät kustannukset nousivat tammi-maaliskuussa 2016 viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna useista kehityshankkeista johtuen.

Konsernin tulos ennen veroja oli -5,5 (3,3) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi vähäisen tuloutuneiden asuntojen määrän lisäksi osaltaan kymmenvuotisen korkosuojan -4,3 miljoonan euron käypään arvoon arvostus.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,11 (0,05) euroa. Osakekohtaista tulosta heikensi oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksun kustannukset.

Liikevoittoa ja sen suhteellista tasoa alensivat myös kolmen rakenteilla olevan kauppakeskushankkeen (Okhta Mall, 4Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta kun sijoitus myydään.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vuosineljännesvaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmistusasteen mukaan tuloutuvan tilauskannan muodostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,7 (39,8) prosenttia. Velkaantumisaste oli 87,5 (101) prosenttia. Omavaraisuusasteen muutosta selittää maaliskuussa 2016 liikkeeseenlaskettu 100 miljoonan euron suuruinen joukkovelkakirjalaina sekä hybridilaina.

 

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1-3/ 2016 1-3/ 2015 muutos muutos, % 1-12/ 2015
Omavaraisuusaste, % 36,7 39,8     42,5
Korollinen nettovelka 247,2 228,5 18,7 8,2 230,8
Velkaantumisaste, % 87,5 101,0     83,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,5 4,7     5,9
Oman pääoman tuotto, % -6,8 4,9     5,6
Tulos per osake, eur *) -0,11 0,05 -0,16   0,25
Oma pääoma per osake, eur *) 3,71 4,53 -0,82   3,90
Osakekurssi kauden lopussa, eur 3,53 3,39 0,14   3,10
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *)  
59,3
 
39,8
     
42,6

   

*) Vertailutiedot ovat osakeantioikaistuja.

 

Tiedotustilaisuus

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 4.5.2016 kello 11.00 Helsingin Suvilahdessa sijaitsevassa Living Lab -tilassa (os. Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6, 3. krs., 00540 Helsinki).

Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala ja CFO Ilkka Pitkänen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön kotisivuilla, osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen samasta internetosoitteesta.

Espoo 6.5.2015

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 0201 455 213, jp.ojala@srv.fi

Ilkka Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi

Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, 050 598 9560, paivi.kauhanen@srv.fi

SRV Yhtiöt Oyj

www.srv.fi

 

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

Jaa sivu