SRV:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Tilauskanta kasvoi 1,7 miljardiin euroon, REDI-hanke heikensi kannattavuutta

SRV YHTIÖT OYJ     OSAVUOSIKATSAUS     19.7.2018, KLO 8.30

SRV:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Tilauskanta kasvoi 1,7 miljardiin euroon, REDI-hanke heikensi kannattavuutta

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 11,0 prosenttia 451,5 (507,5 1−6/2017) milj. euroon. Tähän vaikutti lähinnä asuntorakentamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihdon supistuminen toimitilarakentamisen liikevaihdon pysyessä tasaisena.
 • Operatiivinen liikevoitto oli -8,5 (4,6) milj. euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensi merkittävästi syyskuussa valmistuvan ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 20,3 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-kesäkuussa ollut 11,8 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto laski -14,2 (-3,0) milj. euroon. Tähän vaikutti REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeampien kustannusten johdosta tappiolliseksi muodostunut Suomen liiketoiminnan tulos. Kansainvälisen liiketoiminnan -8,1 milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -5,7 (-7,6) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -21,9 (-8,0) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,34 (-0,17) euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 1 734,6 (1 594,6) milj. euroa. Tammi-kesäkuun aikana tilauskanta vahvistui 12,1 prosenttia ja uusia tilauksia kirjattiin 567 (296) miljoonan euron edestä.
 • Omavaraisuusaste oli 29,7 (33,5) prosenttia ja velkaantumisaste 140,8 (114,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.
 • REDI-hankkeen aiheuttaman velkaantumisasteen nousun vuoksi SRV on sopinut 100 miljoonan euron maksuvalmiusluoton syndikaattipankkien kanssa velkaantumisaste-kovenantin tason väliaikaisesta nostosta.

Huhti-kesäkuu 2018 lyhyesti:

 • Liikevaihto laski 235,7 (283,9 4−6/2017) milj. euroon. Liikevaihtoa supisti lähinnä Suomen liiketoiminnan asuntorakentamisen liikevaihdon lasku.
 • Operatiivinen liikevoitto laski -3,4 (1,8) milj. euroon. Liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet kustannukset ja pidentyneet toimitusajat, ja etenkin REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 13,6 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi huhti-kesäkuussa ollut 10,2 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli -5,4 (-10,3) milj. euroa. Liiketappio pieneni kansainvälisen liiketoiminnan liiketappion supistuttua ruplan kurssivaikutuksen ollessa selvästi vertailukautta pienempi -2,1 (-12,1) milj. euroa. Kurssivaikutus johtui euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista.
 • Tulos ennen veroja oli -9,8 (-15,3) milj. euroa.
 • Tulos per osake oli -0,15 (-0,26) euroa.

Toimenpiteet taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi

 • SRV on jatkanut toimia kannattavuuden parantamiseksi kohti strategiansa mukaista tulostasoa. Yhtiö on tehostanut toimintaansa esimerkiksi valitsemalla tulevat hankkeensa entistä tarkemmin niiden kannattavuuden ja sidotun pääoman osalta. Lisäksi on panostettu suunnittelun tehostamiseen ja hankinnan säästötoimiin.
   
 • SRV on vapauttanut taseensa sidotusta pääomasta likviditeettiä yli 35 miljoonaa euroa viimeisen 18 kuukauden aikana. Työ taserakenteen ja likviditeetin parantamiseksi jatkuu, ja yhtiön tavoitteena on vapauttaa taseen sidotusta pääomasta vuoden 2018 loppuun mennessä vielä noin 50 miljoonaa euroa. Tämä tehdään pienentämällä käyttöpääomaa, myymällä pitkään taseessa olleita tontteja sekä kiihdyttämällä olemassa olevien pienempien sijoitusten sekä myymättömien asuntojen myyntejä. Taseeseen sidottua pääomaa pyritään hallitsemaan myös hankkimalla uudet tontit tonttirahastoihin. Myös Venäjällä Pietarissa sijaitsevan kauppakeskus Pearl Plazan myyntimahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

Näkymät vuodelle 2018 ennallaan

 • Omaperusteista asuntotuotantoa valmistuu vuoden 2018 aikana vähemmän kuin vertailukautena. Yhteensä vuoden 2018 aikana arvioidaan valmistuvan 526 asuntoa (782 asuntoa vuonna 2017). Vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2018 edellisvuotta tasaisemmin, merkittävä osa liikevoitosta muodostuu edelleen toisella vuosipuoliskolla. Lisäksi vuoden 2018 tulokseen vaikuttavat eräiden käynnissä olevien hankkeiden ennakoitua alhaisempi kate ja etenkin kauppakeskus REDIn ennakoitua korkeammat kustannukset.
 • Konsernin koko vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan laskevan vuoteen 2017 verrattuna (liikevaihto 1 114,4 euroa). Operatiivisen liikevoiton arvioidaan alenevan vuoteen 2017 verrattuna (operatiivinen liikevoitto 27,0 milj. euroa).

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Toimitusjohtajan katsaus

Uuden luominen vaatii rohkeutta ja investointeja. SRV on aina ollut kaupunkirakentamisen edelläkävijä Suomessa. Olemme nytkin mukana lukuisissa projekteissa, jotka kehittävät jokaisen kaupunkilaisen elinympäristöä. Emme rakenna pelkästään taloja vaan toimivia elinympäristöjä, jotka rakentuvat hyvän sijainnin, helposti saatavilla olevien palveluiden ja monipuolisten liikenneyhteyksien varaan.

Tilauskantamme vahvistui yli 12 prosenttia vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yli 1,7 miljardiin euroon ja saimme uusia tilauksia lähes 570 miljoonan euron edestä. Olemme valinneet projektimme entistä tarkemmin ja asettaneet tiukemmat kriteerit niin katetason kuin sidotun pääomankin osalta. Tilauskantamme myyty osuus kasvoi 86 prosenttiin, mikä kertoo markkinatilanteen jatkuvan vahvana.

Kaupunkirakentaminen ei ole rakentamisen helpoin laji ja vaatii paljon osaamista. Tulosmielessä ensimmäiseen vuosipuoliskoon ei voi olla tyytyväinen, sillä syyskuussa valmistuvan ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDIn kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset painavat koko yhtiön tulosta. llman REDIn vaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi ollut tammi-kesäkuussa 11,8 miljoonaa euroa positiivinen. Kaikkien haasteidenkin keskellä laadusta ei ole tingitty: REDIstä tulee viimeisen päälle hieno kokonaisuus, josta rakentajat, asiakkaat, vuokralaiset ja alueen asukkaat voivat olla ylpeitä.

REDIn rakentaminen on rasittanut myös tasettamme melkoisesti. Teemme töitä taseen keventämiseksi esimerkiksi käyttöpääoman tehostamisen ja tonttimyyntien kautta. Ensi vuonna velkaantumisaste lähtee REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan luovutuksen sekä REDI- ja Okhta Mall –kauppakeskusten projektilainojen uudelleenrahoituksen myötä luontaisesti laskemaan.

Odotamme liiketoiminnan kannattavuuden parantuvan ja palaavan normaalille tasolle vuonna 2019. Myönteisemmän tulosarvion taustalla on kolme keskeistä seikkaa: ensinnäkin kuluvan vuoden tulosta rasittavat REDIn kauppakeskus ja parkkihalli valmistuvat syyskuussa 2018, toiseksi omaperusteisia asuntoja arvioidaan valmistuvan vuonna 2019 jälleen enemmän eli noin 800 kappaletta ja kolmanneksi kauppakeskusten vuokratuottojen arvioidaan paranevan niin Venäjällä kuin Suomessakin.

Tehtävämme on luoda aivan uudenlaista kaupunkiympäristöä ja näköalamme ulottuu kymmenien vuosien päähän. Uskomme valoisaan tulevaisuuteen: panostuksemme kaupunkien kehittämiseen on pitkäjänteistä.

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

Yleiskatsaus

Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1−6/ 2018 1−6/ 2017 muutos muutos,
%
4−6/ 2018 4−6/ 2017 1−12/ 2017 edelliset 12 kk
Liikevaihto 451,5 507,5 -56,1 -11,0 235,7 283,9 1 114,4 1 080,7
Operatiivinen liikevoitto1) -8,5 4,6 -13,0 -285,5 -3,4 1,8 27,0 14,0
Operatiivinen liikevoitto, % -1,9 0,9     -1,4 0,6 2,4 1,3
Liikevoitto* -14,2 -3,0 -11,2   -5,4 -10,3 15,3 4,1
Liikevoitto, % -3,1 -0,6     -2,3 -3,6 1,4 0,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä**) -7,7 -5,0 -2,7   -4,3 -5,0 -10,7 -13,4
Tulos ennen veroja -21,9 -8,0 -13,9   -9,8 -15,3 4,6 -9,3
Katsauskauden tulos -19,2 -8,9     -8,4 -15,5 5,8 -4,5
Katsauskauden tulos, % -4,2 -1,8     -3,6 -5,4 0,5 -0,4
Tulouttamaton tilauskanta 1 734,6 1 594,6 140,0 8,8     1 547,9  
Uudet sopimukset 566,7 295,9 270,8 91,5 282,3 140,5 771,4 1 042,2
                 
*) valuuttamuutosten nettovaikutus -5,7 -7,6 1,9 -24,4 -2,1 -12,1 -11,7 -9,8
**) josta korkojohdannaisten
osuus
-1,1 1,0 -2,1 -205,5 -1,2 0,6 0,3 -1,8

1) Operatiivinen liikevoitto määritellään vähentämällä liikevoitosta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset. Valuuttakurssierot olivat katsauskaudella -5,4 milj. euroa (-6,9), josta suojauskustannusten osuus oli -0,3 milj. euroa (-0,7).

 

Tammi-kesäkuu 2018

Konsernin liikevaihto laski 11,0 prosenttia 451,5 (507,5 1−6/2017) miljoonaan euroon. Asuntorakentamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto supistui ja toimitilarakentamisen liikevaihto pysyi tasaisena.

Konsernin operatiivinen liikevoitto oli -8,5 (4,6) miljoonaa euroa. Operatiivista liikevoittoa heikensivät markkinatilanteen vuoksi nousseet materiaali- ja työvoimakustannukset ja pidentyneet toimitusajat. Operatiivisessa liikevoitossa näkyy myös syyskuussa valmistuvan ja kiinteähintaisena rakennusurakkana toteutetun REDI-kauppakeskuksen ennakoitua korkeammat kustannukset. Ilman REDIn 20,3 miljoonan euron negatiivista tulosvaikutusta SRV:n operatiivinen liikevoitto olisi tammi-kesäkuussa ollut 11,8 miljoonaa euroa. Omaperusteisia asuntoja tuloutui vertailukautta vähemmän, kaikkiaan 202 (250) kappaletta.

Konsernin liikevoitto laski -14,2 (-3,0) miljoonaan euroon. Liiketappion kasvuun vaikutti Suomen liiketoiminnan tappiollinen tulos. Kansainvälisen liiketoiminnan -8,1 milj. euron liikevoittoon vaikutti ennen kaikkea ruplan kurssimuutos, jonka nettovaikutus oli -5,7 (-7,6) milj. euroa. Kurssivaikutus syntyi euromääräisten lainojen muuttamisesta rupliksi sekä suojauskustannuksista. Ei-kassavaikutteisen kurssieron määrä vaihtelee joka osavuosikatsauksessa ruplan kurssin vaihdellessa. Kun osa aiemmin euromääräistä lainoista muutettiin alkuvuodesta Venäjän osakkuusyhtiöissä ruplamääräiseksi, on alkuperäinen ruplariski laskenut noin puoleen.

Konsernin tilauskanta oli kauden lopussa 1 734,6 (1 594,6) miljoonaa euroa. Tilauskanta on hyvällä tasolla ja se on vahvistunut 8,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta ja 12,1 prosenttia vuoden 2017 lopusta (1 547,9 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa uusia sopimuksia allekirjoitettiin 567 (296) miljoonan euron edestä, joista merkittävimpiä olivat HUS Siltasairaala Helsingissä, Jokirinteen oppimiskeskus ja Hämeenlinnan naisvankila. Myöhemmin vuonna 2018 tilauskantaan odotettavissa oleva merkittävin hanke on Helsinki-Vantaan lentoaseman laajennusosa sekä terminaali 2:n uudistustyö.

Konsernin tulos ennen veroja oli -21,9 (-8,0) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,34 (-0,17) euroa.

Konsernin omavaraisuusaste oli 29,7 (33,5) prosenttia ja konsernin velkaantumisaste 140,8 (114,4) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokseen vaikuttivat tappiollisen tuloksen lisäksi kausiluonteisesti kasvaneen sitoutuneen pääoman johdosta lisääntynyt nettovelka ja ruplan heikentynyt kurssi.

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1−6/
2018
1−6/
2017
muutos muutos, % 1−12/
2017
Omavaraisuusaste, % 29,7 33,5     35,5
Korollinen nettovelka 355,7 310,3 45,4 14,6 297,6
Velkaantumisaste, % 140,8 114,4     105,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,8 -0,8     3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, rakentaminen, % -0,9 -1,5     7,4
Sijoitetun pääoman tuotto, kiinteistökehitys, % -4,6 -6,1     -4,8
Sijoitettu pääoma 665,0 617,0 47,9 7,8 604,5
Sijoitettu pääoma, rakentaminen 337,2 281,0 56,1 20,0 276,6
Sijoitettu pääoma, kiinteistökehitys 327,8 336,0 -8,2 -2,4 327,9
Oman pääoman tuotto, % -14,3 -6,3     2,0
Tulos per osake, eur -0,34 -0,17 -0,17 103,5 0,05
Oma pääoma per osake, eur 3,52 3,84 -0,32 -8,3 4,03
Osakekurssi kauden lopussa, eur 2,65 4,99 -2,34 -46,9 3,60
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 59,6 59,5     59,5

Espoo 18.7.2018

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Tulostilaisuus

Tulos esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä audiocastissa ja puhelinkonferenssissa torstaina 19.7.2018 kello 12.00.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa numeroon:
+358 9 8171 0495. Tilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa https://srv.videosync.fi/2018-07-19-srv-half-year-report. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Lisätiedot:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 040 733 4173, jp.ojala@srv.fi
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Johanna Henttonen, vt. viestintäjohtaja, puh. 040 530 0778, ext-johanna.henttonen@srv.fi

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook   LinkedIn   Twitter   Instagram

SRV – Elämäsi rakentaja

 

Jaa sivu