SRV:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Tilauskanta 2 miljardiin euroon – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

SRV:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: Tilauskanta 2 miljardiin euroon – koko vuoden tulosnäkymät ennallaan

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 362,4 (337,4) milj. euroon. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti toimitilarakentamisen isot hankkeet Suomessa.
 • Liikevoitto kasvoi 4,1 (3,4) milj. euroon ensisijaisesti SRV:n Suomen toimitilarakentamisen parantuneiden katteiden vuoksi. Venäjän liikevoitto heikkeni.
 • Tulos ennen veroja oli -7,0 (2,6) milj. euroa. Tulosta rasitti -6,6 milj. euron korkojohdannaisen käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli -0,15 (0,01) euroa.
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 2 021,6 (1 258,8) milj. euroon. Suurimpia alkuvuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa Keski-Suomen uusi keskussairaala, Kehä I:n tunnelihanke ja Tapiolan keskustan laajentamisen seuraavaa vaihetta koskeva urakkasopimus.
 • Omavaraisuusaste oli 36,9 (36,3) prosenttia ja velkaisuusaste 103,1 (111,4) prosenttia.

 Huhti-kesäkuu 2016 lyhyesti:

 • Liikevaihto kasvoi 218,5 (164,5) milj. euroon. 
 • Liikevoitto kasvoi 4,1 (0,8) milj. euroon.
 • Tulos ennen veroja oli -1,5 (-0,7) milj. euroa. Tulosta rasitti -2,3 milj. euron korkojohdannaisen käypään arvoon arvostus.
 • Tulos per osake oli -0,04 (-0,04) euroa.

 Näkymät:

 • Vuoden 2016 tulosnäkymät säilyvät ennallaan. Koko vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja liikevoiton paranevan vuoteen 2015 verrattuna (liikevaihto 719 miljoonaa euroa ja liikevoitto 24,4 miljoonaa euroa).
 • Omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisaikataulujen vuoksi merkittävä osa liikevoitosta muodostuu toisella vuosipuoliskolla.
 • Korollisen velan kasvun vuoksi rahoituskulut kasvavat vuoteen 2015 verrattuna.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti, ja siinä esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtajan katsaus

”SRV:n tilauskanta nousi yli 2 miljardiin euroon. Tilauskantaa kasvattivat erityisesti Suomen liiketoiminnan toimitilahankkeet. Niistä mainittakoon etenkin Keski-Suomeen rakennettava uusi keskussairaala. Kyseinen sairaalahanke on SRV:n historian suurin urakka, johon ei sitoudu lainkaan omia pääomiamme. Tällä hetkellä työn alla olevien useiden sairaalahankkeiden yhteisarvo ylittää 500 miljoonaa euroa.

Strategisena tavoitteenamme on kannattavuuden parantaminen. Kasvavassa markkinatilanteessa olemme keskittyneet omakehitteisten hankkeiden toteutukseen ja lähteneet harkitusti mukaan kilpailu-urakointiin. Lisäksi olemme asuntopuolella kasvattaneet omaperusteisten asuntokohteidemme määrää. Näistä syistä olemme pystyneet kasvattamaan marginaalejamme. Venäjän pitkittynyt taantuma on vaikuttanut toimintaamme, joten seuraamme tarkasti Venäjän taloudellista tilannetta. Olen optimistinen toiminnallisen kehittymisen suhteen ja uskon tilauskantamme pysyvän vahvana. Lisäksi valtaosa omaperusteisistamme asunnoistamme valmistuu loppuvuoden aikana”, Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja

 

 Yleiskatsaus

 
Konsernin avainluvut
(IFRS, milj. eur)
1-6/ 2016 1-6/ 2015 muutos muutos, % 4-6/ 2016 1-6/ 2015 1-12/ 2015
Liikevaihto 362,4 337,4 24,9 7,4 218,5 164,5 719,1
Liikevoitto 4,1 3,4 0,7 22,1 4,1 0,8 24,4
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -11,1 -0,7 -10,4   -5,6 -1,5 -6,8
Tulos ennen veroja -7,0 2,6 -9,7   -1,5 -0,7 17,6
Tulouttamaton tilauskanta 2 021,6 1 258,8 762,8 60,6     1 583,4
Uudet sopimukset 775,1 716,7 58,4 8,1 648,6 227,6 1 393,5
Liikevoitto, % 1,1 1,0     1,9 0,5 3,4
Katsauskauden tulos, % -1,6 0,6     -0,5 -0,5 1,9

 

Tammi-kesäkuu 1.1.30.6.2016

Konsernin tilauskanta nousi vuoden 2016 tammi-kesäkuussa 2 021,6 (1 258,8) miljoonaan euroon (kasvu 60,6 %). Tilauskanta nousi alkuvuonna uuteen ennätykseensä uusien sopimusten myötä, joita saatiin kaikkiaan 775,1 (716,7) miljoonan euron arvosta. Suurimpia alkuvuonna 2016 julkistettuja uusia hankkeita olivat muun muassa Keski-Suomen uusi keskussairaala, Kehä I:n tunnelihanke, Tapiolan keskustan laajentamisen seuraavaa vaihetta koskeva urakkasopimus ja Aalto-yliopiston uuden kampusrakennuksen sekä Metrokeskuksen liiketilojen rakentaminen Espoon Otaniemeen. Tilauskanta kasvoi erityisesti Suomen liiketoiminnoissa ja kasvu painottui vuoden toiseen neljännekseen.

Konsernin liikevaihto nousi 362,4 (337,4) miljoonaan euroon (kasvu7,4 %). Liikevaihtoon vaikutti erityisesti toimitilarakentamisen liikevaihdon kasvu Suomen liiketoiminnoissa. Tuloutuneiden omaperusteisten asuntojen määrä nousi hieman vuoteen 2015 verrattuna, mutta sijoittajille suunnatun asuntotuotannon liikevaihto jäi vuoden 2015 alkupuolta alhaisemmalle tasolle Liikevaihdon kasvua kuvastaa myös se, että vertailukauden luvuissa on mukana tammi-maaliskuussa 2015 liikevaihtoon kirjattu jo ennen aloituspäätöstä tehty REDIn työmaan louhinta- ja muun infratyön osuus valmiusasteen mukaisesti.

Konsernin liikevoitto kasvoi 4,1 (3,4) milj. euroon ensisijaisesti SRV:n Suomen toimitilarakentamisen parantuneiden katteiden vuoksi (kasvu 20,6 %). Tähän vaikutti erityisesti omakehitteisten urakoiden osuuden kasvu. Tulokseen vaikutti negatiivisesti Venäjän osakkuusyhtiöiden tulososuus. Venäjän osakkuusyhtiöiden tulosta laski vuokralaisille annetut määräaikaiset vuokranalennukset, kasvaneet käyttöomaisuuden poistot sekä ruplan kurssimuutokset. Myös SRV:n kiinteät kustannukset nousivat tammi-kesäkuussa 2016 viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta aleni.
 
Konsernin tulos ennen veroja oli -7,0 (2,6) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -6,6 miljoonan euron käypään arvoon arvostus sekä kasvaneet korkokulut.

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,15 (0,01) euroa. Osakekohtaista tulosta heikensi heikentyneen tuloksen lisäksi oman pääoman ehtoisen lainan takaisinmaksun kustannukset.

Liikevoittoa ja sen suhteellista tasoa alensivat myös kolmen rakenteilla olevan kauppakeskushankkeen (Okhta Mall, 4Daily ja REDI) rakentamisen katteesta eliminoitava SRV:n omistusosuutta vastaava osuus, joka tuloutuu vasta kun sijoitukset myydään.

Liikevoiton ja liikevoittoprosentin vaihteluun vaikuttavat SRV:n omaperusteisten hankkeiden luovutuksen mukainen tulouttaminen ja jatkuvasti, valmistusasteen mukaan tuloutuvan tilauskannan muodostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista, sekä toiminnan hankekehitysluonne.

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,9 (42,5 12/2015) prosenttia. Velkaantumisaste oli 103,1 (83,3 12/2015) prosenttia. Omavaraisuusasteen ja velkaantumisasteen muutokset johtuivat korollisen velan kasvusta. Nettovelkojen määrä oli 291,2 (251,0) miljoonaa euroa ja likvidien varojen määrä 54,1 (30,3) miljoonaa euroa.
 

Huhti-kesäkuu 1.4.–30.6.2016

Konsernin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 2016 ollen 218,5 (164,5) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti käynnissä olevat suuret toimitilahankkeet. Konsernin liikevoitto kasvoi 4,1 (0,8) miljoonaan euroon Suomen liiketoiminnan kasvaneen liikevaihdon ja parantuneiden katteiden ansiosta. Venäjän liikevoitto aleni. Konsernin tulos ennen veroja oli -1,5 (-0,7) miljoonaa euroa. Tulosta heikensi kymmenvuotisen korkosuojan -2,3 miljoonan euron käypään arvoon arvostus sekä kasvaneet korkokulut.

  

Konsernin tunnusluvut
(IFRS, milj. eur)
1-6/
2016
1-6/
2015
muutos muutos, % 1-12/
2015
Omavaraisuusaste, % 36,9 36,3     42,5
Korollinen nettovelka 291,2 251,0 40,2 16,0 230,8
Velkaantumisaste, % 103,1 111,4     83,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,9 2,8     5,9
Oman pääoman tuotto, % -4,3 1,8     5,6
Tulos per osake, eur *) -0,15 0,01     0,25
Oma pääoma per osake, eur *) 3,71 4,51 -0,80 -17,7 3,90
Osakekurssi kauden lopussa, eur 4,00 3,71 0,29 7,8 3,10
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl *) 59,3 39,8     42,6

*) Vertailutiedot ovat osakeantioikaistuja.

 

Espoo 20.7.2016 

Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

Lisätietoja:

Tiedote on tiivistelmä SRV:n osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä. Tulosjulkistuksen yhteydessä ei pidetä erillistä tiedotustilaisuutta. Osavuosikatsaus ja siihen liittyvä muu materiaali on luettavissa 21.7.2016 julkistuksen jälkeen noin klo 8.30 osoitteessa www.srv.fi > sijoittajat

Yhteystiedot:

Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, 0201 455 213, jp.ojala@srv.fi 
Ilkka
Pitkänen, CFO, 040 667 0906, ilkka.pitkanen@srv.fi
Tiina Niemi, viestintäpäällikkö, 040 5027549, tiina.niemi@srv.fi  

www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook   LinkedIn  Twitter Instagram

 

SRV – Elämäsi rakentaja

 

 

Jaa sivu