SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008

SRV:N LIIKEVOITTO KASVOI - TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2008          

Tilikausi 1.1.-31.12.2008 lyhyesti:                       
- SRV:n liikevaihto oli 537,0 milj. euroa (561,4 Me 1-12/2007)         
- Liikevoitto kasvoi 32,9 milj. euroon (15,1 Me)                
- Tulos ennen veroja kasvoi 23,7 milj. euroon (11,5 Me)             
- Tilauskanta tilikauden lopussa oli 455,3 milj. euroa (528,7 Me)        
- Omavaraisuusaste oli 41,3 prosenttia (55,4 %)                 
- Tulos per osake oli 0,43 euroa (0,22 eur)                   
- Ehdotettu osinko 0,12 (0,12 eur) osaketta kohti                

Neljäs vuosineljännes 1.10.-31.12.2008 lyhyesti:                
- Liikevaihto oli 121,4 milj. euroa (165,5 Me 10-12/2007)            
- Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (-2,9 Me)                   
- Tulos ennen veroja oli -2,6 milj. euroa (-5,2 Me)               
- Tulos per osake oli -0,06 euroa (-0,17 eur)                  

”Talouden voimakas hidastuminen vaikutti SRV:n liiketoimintaan selvästi vuoden 
2008 loppupuolella ja liikevaihto jäi edellisen vuoden tasoa alhaisemmaksi. Koko
vuoden liikevoitto kasvoi kuitenkin selvästi.                  

SRV:n Toimitila -liiketoiminta teki historiansa parhaan tuloksen päättyneenä  
vuonna ja sen tilauskanta on säilynyt hyvällä tasolla. Vahva          
projektinjohto-osaaminen, avoin yhteistyö pitkäaikaisten asiakkaitten kanssa  
yhdistettynä innovatiiviseen hankekehitykseen tukee liiketoiminnan kilpailukykyä
haastavassa markkinatilanteessa.                        

SRV Malli mahdollistaa nopean reagoinnin markkinamuutoksiin. SRV:n asiakkaat  
pystyvät hyötymään rakennuskustannusten laskusta avoimen toimintamallimme    
ansiosta. Resurssit voidaan suunnata joustavasti uusien kohteiden toteutukseen 
sekä Suomessa että Venäjällä. Osoituksia toimintamallimme kilpailukyvystä    
vaativien kohteiden toteutuksessa ovat mm. Helsingin Musiikkitalon       
rakentamisesta solmittu urakkasopimus, Stockmannin tavaratalon         
laajentamisprojektin siirtyminen lokakuussa SRV:lle ja 2009 tammikuussa     
allekirjoitettu Vierumäki Congress & Resort Hotel - projektin urakkasopimus.  

SRV:n panostukset Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen jatkuivat ja Pietarista 
hankittiin kaksi merkittävää kehityshanketta maa-alueineen. Heinäkuussa     
toteutettu Jekaterinburgin hotellin myynti kasvatti SRV:n liikevoittoa     
merkittävästi ja vapautti samalla pääomia Venäjän liiketoiminnan kehittämiseen. 

Asuntoliiketoiminnan tulos on selkeä pettymys. Asuntokysynnän hidastuminen,   
aloitusten väheneminen ja myynnin heikentyminen alentaa myös          
Asuntoliiketoiminnan näkymiä vuonna 2009. Asuntorakentamisen pitkän aikavälin  
tarve tulee kuitenkin jatkumaan kasvukeskuksissa ja tarjoaa SRV:lle hyvän    
kasvupohjan.                                  

Kansainvälisen talous- ja finanssikriisin laajetessa Suomen kansantalouden   
näkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talouden kasvu on hidastunut voimakkaasti. 
Baltian kansantalouksien näkymät ovat vaikeat.                 
SRV:n 41,3 prosentin omavaraisuusaste antaa mahdollisuuden hyödyntää SRV:n   
innovatiivista hankekehitysosaamista tulevina vuosina. SRV:n rahoitusasema on  
hyvä. Rahoitustarpeiden turvaamiseksi SRV:llä on luottosopimusten nostamattomia 
sitoumuksia ja sitovia rahoitussopimuksia yhteensä yli 160 milj. euroa”, toteaa 
SRV:n toimitusjohtaja Eero Heliövaara.                     

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |    |    | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut | 1-12/ | 1-12/ | muutos | muutos | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2008  | 2007  | ,meur | , %  | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 537,0 | 561,4 | -24,5 | -4,4  | 121,4  | 165,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 32,9  | 15,1  | 17,9  | 118,6 | 0,7   | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -9,2  | -3,5  | -5,7  | 161,3 | -3,3  | -2,3  |
| -kulut, yht.     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  | 23,7  | 11,5  | 12,2  | 105,5 | -2,6  | -5,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  | 15,3  | 7,6  | 7,6  | 99,6  | -2,8  | -5,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton    | 455,3 | 528,7 | -73,3 | -13,9 |     |     |
| tilauskanta     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %    | 6,1  | 2,7  |    |    | 0,6   | -1,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto, % | 2,8  | 1,4  |    |    | -2,3  | -3,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 41,3  | 55,4  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen      | 169,4 | 43,2  |    |    |     |     |
| nettovelka      |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, % | 85,1  | 27,3  |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | 12,9  | 9,7  |    |    |     |     |
| tuotto, %      |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | 9,4  | 6,9  |    |    |     |     |
| %          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur | 0,43  | 0,22  |    | 95,5  | -0,06  | -0,17  |
| 1)          |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omapääoma per osake, | 4,54  | 4,22  |    | 7,6  |      |      |
| eur 1)        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden      | 36,5  | 32,7  |     | 11,7  | 36,3  | 36,8  |
| lukumäärän      |    |    |    |    |     |     |
| painotettu      |    |    |    |    |     |     |
| keskiarvo, milj. kpl |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1) osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että  |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeiden mitätöinti sekä omien osakkeiden ostot              |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin liikevaihto oli 537,0 milj. euroa (561,4 Me 1-12/2007). Liikevaihdosta
89 prosenttia (91 %) tuli Suomesta ja 11 prosenttia (9 %) Venäjältä ja     
Baltiasta. Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto oli 349,1 milj. euroa (345,4 Me).
Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto laski 127,9 milj. euroon (163,1 Me). 
Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 60,1 milj. euroa (53,2 Me).    

Konsernin liikevoitto oli tilikaudella 32,9 milj. euroa (15,1 Me 1-12/2007).  
Liikevoittoprosentti oli 6,1 prosenttia (2,7 %). Toimitilaliiketoiminnan    
liikevoitto nousi 27,8 milj. euroon (18,0 Me). Kansainvälisen liiketoiminnan  
liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (-10,2 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan    
liikevoitto laski 0,7 milj. euroon (10,7 Me).                  

Konsernin tulos ennen veroja oli tilikaudella 23,7 miljoonaa euroa (11,5 Me   
1-12/2007). Tilikauden voitto oli 15,3 miljoonaa euroa (7,6 Me). Osakekohtainen 
tulos oli 0,43 euroa (0,22 eur). Osakkeiden lukumäärän kasvuun vaikuttivat   
vuonna 2007 toteutetut osakeannit ja rakennejärjestely. Oman pääoman tuotto oli 
9,4 prosenttia (6,9 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 prosenttia (9,7 %).

Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 121,4 milj. euroa (165,5 
Me 10-12/2007) ja liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (-2,9 Me). Tulos ennen veroja 
oli -2,6 milj. euroa (-5,2 Me). Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (-0,17   
eur).                                      

Tilauskanta oli 455,3 milj. euroa 31.12.2008 (528,7 Me 31.12.2007).       

Liiketoimintojen avainluvut                           


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 349,1 | 345,4 | 3,7   | 1,1   | 77,9  | 103,2 |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 127,9 | 163,1 | -35,2  | -21,6  | 33,3  | 43,5  |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 60,1  | 53,2  | 6,9   | 12,9  | 10,2  | 18,8  |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | 11,5  | 11,2  | 0,3   | 2,6   | 3,0  | 2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | -11,6 | -11,4 | -0,1  |     | -3,1  | -2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 537,0 | 561,4 | -24,5  | -4,4  | 121,4 | 165,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 27,8  | 18,0  | 9,8   | 54,2  | 6,0  | 4,7  |
| ta          |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | 0,7  | 10,7  | -10,0  | -93,4  | -1,2  | 2,8  |
| alueliiketoiminta  |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | 9,2  | -10,2 | 19,5  |     | -2,7  | -9,4  |
| liiketoiminta    |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | -4,9  | -3,1  | -1,9  |     | -1,4  | -1,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     | 0,1  | -0,4  | 0,4   |     | 0,0  | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä  | 32,9  | 15,1  | 17,9  | 118,6  | 0,7  | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto      | IFRS    | IFRS    | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)          | 1-12/2008  | 1-12/2007 | 10-12/2008 | 10-12/2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 8,0     | 5,2    | 7,8    | 4,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 0,6     | 6,5    | -3,6    | 6,5     |
| alueliiketoiminta   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 15,4    | -19,2   | -26,5   | -49,9    |
| liiketoiminta     |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 6,1     | 2,7    | 0,6    | -1,8    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta      | IFRS    | IFRS    | muutos,  | muutos,   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)      | 31.12.2008 | 31.12.2007 | meur    | %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 265,7    | 302,8   | -37,0   | -12,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 154,0    | 174,6   | -20,6   | -11,8    |
| alueliiketoiminta   |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | 35,6    | 51,3    | -15,7   | -30,6    |
| liiketoiminta     |       |      |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä   | 455,3    | 528,7   | -73,3   | -13,9    |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen tuloskehitys                          

--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoimin | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| ta          | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
| (milj. eur)     |    |    |     |     |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 349,1 | 345,4 | 3,7   | 1,1   | 77,9  | 103,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 27,8  | 18,0  | 9,8   | 54,2  | 6,0  | 4,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 265,7 | 302,8 | -37,0  | -12,2  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Toimitilat Oy:n liike-, toimisto-,  
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi tilikaudella 1,1 prosenttia ja oli  
349,1 milj. euroa (345,4 Me). Liikevoitto oli 27,8 milj. euroa (18,0 Me).    
Liikevoiton positiiviseen kehittymiseen vaikutti erityisesti omakehitteisten  
hankkeitten onnistunut toteutus. Tilauskanta oli 265,7 milj. euroa (302,8 Me). 
Tilauskannan kate on säilynyt hyvällä tasolla.                 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 77,9 milj. euroa (103,2 M€) ja   
liikevoitto 6,0 milj. euroa (4,7 M€). Markkinatilanne heikentyi selvästi    
viimeisen vuosipuoliskon aikana. Vuosineljänneksen aikana valmistui       
omaperusteinen Keilaniemen HTC -konseptin toimistorakennus Meag Munich Ergolle. 

Tilikauden aikana valmistui mm. Vantaan Tuupakan logistiikkakeskus,       
HTC-konseptin mukaiset toimistorakennukset sekä Neste Oilin uusi pääkonttori  
Espoon Keilaniemeen, Biomedicumin II hanke HUS:lle Helsinkiin, Itellalle    
logistiikkakeskus Vantaan Voutilaan, Kara Mid Point tuotekehitys- ja      
toimistotalo Nokialle Espoon Karaporttiin sekä useita kalliorakentamisen    
projekteja. Porvoon Kuninkaanportin liikealue täydentyi syyskuussa       
valmistuneella Vepsäläisen ja Koti-Idean liikerakennuksella.          

Lahden ydinkeskustassa sijaitseva Kauppakeskus TRIO:n 2 vaihe luovutettiin   
rakennuttaja Cityconille marraskuussa. Luovutettu toinen vaihe oli suoraan   
jatkoa hankkeen ensimmäiselle vaiheelle, jonka SRV myös toteutti.        

SRV luovutti Vantaalle rakennetun Flamingon viihtymiskeskuksen rakennuttajalle, 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalleelokuussa, kaksi kuukautta      
alkuperäistä aikataulua nopeammin.                       

Tilikauden aikana Porvoon Kuninkaanportissa käynnistyi Plantagen        
puutarhamyymälän ja pohjoissiiven liikekeskuksen rakennustyöt. Myös       
Kuninkaanportin alueen toimistotilojen, STC Kuninkaanportin, rakennustyöt    
käynnistyivät. L&T Kercan esirakentaminen aloitettiin Keravalla, Autosalpan   
automyymälän rakentaminen Lahdessa ja Codelille logistiikkavaraston rakentaminen
Vantaalle. Helsingin Yliopiston Metsätalon toisen vaiheen korjaustyöt      
aloitettiin Helsingissä ja Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalveluosaston kanssa 
sovittiin hammaslääketieteellisen laitoksen vaiheittain toteutettavasta     
korjausrakentamisen hankkeesta Helsingin Ruskeasuolle. Myös Neste Oilin Porvoon 
Kilpilahden jalostamon keskuslaboratorion uudisrakennuksen rakennustekniset työt
käynnistyivät marraskuussa. Senaatti-kiinteistöt valitsi SRV:n Viikin uuden   
väestönsuojan pääurakoitsijaksi sekä Helsingin yliopiston Svenska Social &   
Kommunal Högskolan uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden             
projektinjohtourakoitsijaksi.                          

SRV ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalo allekirjoittivat       
urakkasopimuksen Musiikkitalon rakentamisesta ja rakennustyöt alkoivat     
syyskuussa. SRV:n urakkasopimuksen arvo oli 90,5 miljoonaa euroa. Musiikkitalon 
kokonaiskustannusarvio on 140 milj. euroa ja se valmistuu huhtikuun lopussa   
2011.                                      

Keravanportin kiinteistö myytiin maaliskuussa 2008 Pohjola Kiinteistösijoitus  
Oy:n hallinnoimalle kiinteistöpääomarahasto REFF I Ky:lle. SRV rakensi     
Keravanporttiin kaksi liikerakennusta.                     

Stockmann ja SRV sopivat lokakuussa Stockmannin Helsingin tavaratalon laajennus-
ja muutostöiden toteuttamisen ja projektinjohdon siirtymisestä SRV:lle. Sopimus 
kattaa sekä jo nyt käynnissä olevat työt että koko laajennushankkeen      
loppuunsaattamisen. SRV:n osuus hankkeen toteutuksesta on arviolta noin 80   
miljoonaa euroa. Työt valmistuvat vuoden 2010 loppuun mennessä.         

SRV ja Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi ovat allekirjoittaneet joulukuussa 
sopimuksen Vantaan Koivuhakaan toteutettavasta logistiikkahankkeesta, STC    
Meiramitiestä, jonne rakennetaan neljän logistiikkakiinteistön kokonaisuus,   
joiden yhteispinta-ala on noin 10 700 kerrosneliömetriä. SRV:n STC eli Smart  
Tech Center -konsepti on kehitetty erityisesti pk-sektorin yrityksille varasto-,
tuotanto- ja toimistotilan tehokkaaseen käyttöön.                

Helsingin hovioikeus antoi 6.3.2008 päätöksen SRV Toimitilat Oy:n ja F-Secure  
Oyj:n väliseen sopimuskiistaan. Sopimuskiista koski rakennusaikaisten sisätöiden
kuulumisesta alkuperäiseen vuokrasopimukseen. Hovioikeus ei muuttanut      
käräjäoikeuden päätöstä, jonka mukaan lisätyöt eivät kuuluneet alkuperäiseen  
vuokrasopimukseen. Oikeuden päätöksen mukaan F-Secure velvoitettiin maksamaan  
lisätyöt ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. Päätöksen tulosvaikutus oli noin 0,7
miljoonaa euroa liikevoittoon ja noin 1,2 miljoonaa euroa tulokseen. Korkein  
oikeus ei myöntänyt muutoksenhakulupaa päätökseen F-Securelle.         


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja      | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| alueliiketoiminta  | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 127,9 | 163,1 | -35,2  | -21,6  | 33,3  | 43,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 0,7  | 10,7  | -10,0  | -93,4  | -1,2  | 2,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 154,0 | 174,6 | -20,6  | -11,8  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,   
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto oli tilikaudella 127,9 milj. euroa  
(163,1 Me) ja liikevoitto oli 0,7 milj. euroa (10,7 Me). Sekä liikevaihdon että 
liikevoiton pienentyminen johtui asuntomyynnin voimakkaasta hidastumisesta.   
Tilauskanta oli 154,0 milj. euroa (174,6 Me).                  

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 33,3 milj. euroa (43,5 M€) ja    
liikevoitto -1,2 milj. euroa (2,8 M€). Liikevaihdon ja liikevoiton pienentyminen
johtui asuntomyynnin yleistilanteesta. Vuosineljänneksen liikevoittoa laski 1  
milj. euron kulukirjaukset, jotka tehtiin pääosin jäljellä olevien       
omaperusteisten hankkeiden kannattavuuden uudelleen arviointiin liittyen.    

Resursseja suunnattiin urakointiin oman asuntotuotannon rinnalle ja tilikauden 
aikana allekirjoitettiin urakkasopimuksia ulkopuolisten rakennuttajien kanssa  
yhteensä 76,9 milj. euron arvosta. Näistä merkittävimpiä olivat         
pääkaupunkiseudulla HOAS:lle Helsingin Viikkiin rakennettava 58 asunnon     
kerrostalo, KY Kiinteistö Oy:lle Helsingin Töölössä peruskorjattava 62 asunnon 
kerrostalo. Tampereella aloitettiin AVO-Asunnot Oy:lle ja AVO-Asumisoikeus   
Oy:lle yhteensä 76 asunnot rakentaminen. Lisäksi allekirjoitettiin       
urakkasopimukset mm. Jyväskylän kaupungin kanssa jäähallin saneerauksesta,   
Valkeakosken kaupungin kanssa Tietotien lukion rakentamisesta, The Switch:n   
kanssa tuuliturbiinien tuotantolaitoksen rakentamisesta sekä Turun       
Yliopistollisen Keskussairaalan kanssa logistiikkakeskuksen rakentamisesta ja  
parkkihallin kattamisesta.                           

Tilikauden aikana käynnistettiin 110 (363) uuden omaperusteisen asunnon     
rakentaminen ja myynti. SRV on tilikauden aikana hankkinut omistukseensa Espoon 
Saunalahdesta alueen, jolle rakennetaan yli sata pientaloasuntoa. Ensimmäisen 16
asuntoa käsittävän vaiheen rakentaminen aloitettiin loppukesästä.        

Tilikauden aikana myytiin yhteensä 141 (288) omaperusteista asuntoa.      
Kaupankäynti keskittyi valmistumisvaiheessa oleviin tai jo valmistuneisiin   
asuntoihin. Vaikka asuntojen myynti vilkastui vuoden toisen neljänneksen aikana,
niin myynti heikkeni kolmannen ja erityisesti neljännen vuosineljänneksen    
aikana. Kauden lopussa rakenteilla oli 265 (415) asuntoa, joista 226 asuntoa oli
myymättä. Valmiita myynnissä olevia asuntoja oli 133 (80). Valmistuneista    
asunnoista 20 oli kauden päättyessä vuokrattu. Kauden aikana valmistui 260 (519)
omaperusteista asuntoa. Uusien omaperusteisten asuntokohteiden aloituksia on  
edelleen vähennetty markkinatilanteesta johtuen.                

--------------------------------------------------------------------------------
| Omaperusteiset      | 1-12/  | 1-12/  | muutos, | 10-12/  | 10-12/  |
| asuntokohteet Suomessa  | 2008  | 2007  | kpl   | 2008   | 2007   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloitukset     | 110   | 363   | -253  | 0    | 155   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot      | 141   | 288   | -148  | 13    | 40    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet       | 260   | 519   | -259  | 260   | 519   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit myymättömät 1)  | 133   | 80   | 53   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1)      | 265   | 415   | -150  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
1) kauden lopussa                                

Merkittävimmät rakenteilla olevat kohteet ovat Helsingin Oscar, johon valmistuu 
65 asuntoa, Espoon Vallikallion Helmi (67 asuntoa) ja Vantaan Ulrikanhuippu (46 
asuntoa), joka toteutetaan yhteistoiminnassa Asuntosäätiön kanssa.       

Tilikauden aikana aloitettiin ja saatiin päätökseen YT-neuvottelut       
pääkaupunkiseudulla. YT-neuvottelun johtivat 4 toimihenkilön irtisanomiseen, 5 
toimihenkilön lomauttamiseen ja 10 työntekijän ehdolliseen irtisanomiseen    
tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuen.               

SRV jatkoi osallistumistaan ainoana rakennusyhtiönä osin TEKES-rahoitteiseen  
asumisen klusterin 24Living -kehityshankkeeseen. Vuonna 2006 alkaneen 3-vuotisen
hankkeen vetäjänä toimii Taideteollinen Korkeakoulu yhteistyössä Finpro:n,   
Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) ja Tekesin kanssa ja siihen    
osallistuu useita suomalaisia yrityksiä.                    


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen    | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| liiketoiminta    | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
| (milj. eur)     | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 60,1  | 53,2  | 6,9   | 12,9  | 10,2  | 18,8  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 9,2  | -10,2 | 19,5  |     | -2,7  | -9,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta     | 35,6  | 51,3  | -15,7  | -30,6  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto oli 60,1 milj. euroon (53,2 Me).   
Liikevoitto oli 9,2 milj. euroa (-10,2 Me). Jekaterinburgin hotellin myynnistä 
kirjautui 14,2 milj. euroa liikevaihtoon ja 13,5 milj. euroa liikevoittoon.   
Tilauskanta oli 35,6 milj. euroa (51,3 Me).                   

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 10,2 milj. euroa (18,8 M€) ja    
liikevoitto -2,7 milj. euroa (-9,4 M€). Liikevaihdon laskuun vaikutti      
hankkeitten aloitusten viivästyminen. Heinäkuussa myydyn hotellin kauppahinnan 
tarkistuksesta kirjautui 0,9 milj. euroa liikevaihtoon ja liikevoittoon.    
Liikevoittoa laskivat Pietarin kiinteistökehityshankkeen 1,8 milj. euron    
kehityskustannukset sekä Baltian toiminnan hiljentyminen. Vertailukauden    
liikevoittoa laski välimiesoikeuden päätöksen perusteella tehty 10 milj. euron 
kulukirjaus.                                  

Venäjä                                     

Rezidor -konsernin Pietarissa operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja -hotellien
saneeraustyöt valmistuivat huhtikuussa. SRV allekirjoitti kesäkuussa noin 15  
milj. euron sopimukset hotellien lisäsaneeraamisesta. Ahlströmille rakennettu  
lasihuopatehdas Tverissä valmistui maaliskuussa.                
                                        
Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin rakentaminen jatkui Moskovan     
ydinkeskustassa. Kohteen vuokralaisten hankinta käynnistyi syksyn aikana. Kohde 
saadaan shell & core -valmiuteen vuoden 2009 alussa, jonka jälkeen käynnistyvät 
sisustustyöt. SRV toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä  
projektinjohtourakoitsijana. SRV:n tavoitteena on myydä kohde sijoittajille   
valmistumisen jälkeen.                             

Papulan asuntoalueen rakentaminen Viipurissa jatkui ja alueelle toteutetaan   
ensimmäisessä vaiheessa 38 asuntoa, joiden arvioidaan valmistuvan vuoden 2009  
ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisen vaiheen kohteesta on myyty kaikki   
asunnot, joista 30 asunnon kaupan, yhteisarvoltaan noin 4,6 milj. euroa     
tuloutuminen edellyttää ostajan rahoituksen toteutumista.            

Pietarin Eurograd -logistiikka-alueen kehittämistä jatkettiin kauden aikana. SRV
osti 32 prosentin omistusosuuden 11.2.2008 venäläisestä OOO Olgino-4 -yhtiöstä, 
jonka hallussa on 24,9 hehtaarin maa-alue Pietarin pohjoispuolella kehätien   
välittömässä läheisyydessä. SRV kasvatti omistusosuutensa yhtiöstä 49      
prosenttiin kauden aikana ja tulee hankkimaan enemmistön vuoden 2009 alussa.  
Kohteeseen suunnitellaan rakennettavan yli 100 000 neliömetriä logistiikkatiloja
useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Alueen kaavoitus          
logistiikka-alueeksi saatiin päätökseen elokuussa ja kohteen suunnittelu on   
käynnistetty.                                  

Tilikaudella jatkettiin Moskovan alueella SRV:n kehittämän Mitishin       
kauppakeskushankkeen suunnittelua, rakentamisen valmistelua ja vuokralaisten  
hakua. Hankkeen koko on noin 120 000 kerrosneliömetriä. Hankkeen pääomistaja on 
suomalainen kiinteistösijoitusyhtiö Vicus 75% osuudella. Maailmanlaajuisen   
finanssikriisin johdosta hanketta ollaan jakamassa kahteen vaiheeseen kohteen  
ulkopuolisen rahoituksen helpottamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa tullaan    
rakentamaan noin 52 000 m2, joka sisältää maanalaisen parkkitilan ja liiketilat.
Hankkeen lopullinen investointipäätös tullaan tekemään vuoden 2009 aikana. SRV 
allekirjoitti heinäkuussa 107 milj. euron projektinjohtourakkasopimuksen koko  
kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta projektiyhtiön kanssa. Urakkasopimus  
tullaan muuttamaan uuden laajuuden mukaiseksi ja se ei sisälly tilauskantaan  
ennen lopullista investointipäätöstä. Rakentamisen valmistelutyöt ja tontin   
infrastruktuurin siirtotyöt ovat käynnistyneet projektinjohtourakkasopimuksen  
mukaisesti. Neuvottelut kohteen ankkurivuokralaisten kanssa ovat käynnissä. SRV 
omistus kauppakeskushankkeesta on 25 prosenttia ja SRV on sijoittanut siihen 6,4
milj. euroa.                                  
                                        
SRV solmi sopimuksen Pietarin International Banking Instituten (IBI) ja     
paikallisen kumppanin kanssa noin 8,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen      
kehittämisestä Pietarissa. SRV kehittää alueelle kaavaa, jossa alueelle on   
suunniteltu rakennettavaksi tiloja toimisto- ja liike- sekä hotelli-, ravintola-
ja viihdepalveluyritysten käyttöön. Lisäksi alueelle rakennetaan toimitilat IBI 
-yliopiston käyttöön. SRV on tehnyt sopimukset kolmen kansainvälisen      
arkkitehtitoimiston kanssa kohteen kokonaiskonseptin kehittämiseksi       
englantilaisen Locum Consulting tekemän esiselvityksen perusteella. Tavoitteena 
on, että alueen kokonaiskonseptin kehittäminen saadaan päätökseen vuoden 2009  
aikana, jolloin edellytykset ensimmäisen vaiheen rakentamisen aloitukselle   
olisivat olemassa jo vuoden 2010 aikana. SRV on perustanut kehitysyrityksen OOO 
IBI Investin toteuttamaan hanketta ja hankkinut maa-alueen yrityksen      
omistukseen. SRV on sijoittanut noin 50 milj. euroa 31.12.2008 maa-alueiden ja 
kiinteistöjen hankintaan. SRV:n lisäsijoitusten määrän arvioidaan olevan noin 10
milj. euroa. SRV tulee omistamaan arviolta 77,5 prosenttia hankkeesta, kun   
yhteistyösopimuksen mukaiset kaikki maa-alueet on hankittu IBI Investin     
hallintaan. SRV:n kumppani ja yhteisyrityksen tuleva vähemmistöosakas on    
pietarilainen NPO Znamia Truda -yhtiön pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja 
Boris Kholmyansky omistamiensa yhtiöiden kautta.                

SRV jatkoi kauden aikana neuvotteluja venäläisen pankkikumppanin kanssa     
tavoitteena kehittää kiinteistörahastoyhteistyötä liike- ja toimitilahankkeiden 
kehittämisen ja rakentamisen rahoittamiseen Venäjällä. Sijoittajia olisivat   
ryhmä kansainvälisiä sijoittajia yhdessä SRV:n kanssa ja paikallinen kumppani, 
joka vastaisi myös rahastohallinnoinnista. Mikäli suunnitelma toteutuu, arvioi 
SRV tekevänsä noin 20 milj. euron rahastosijoituksen.              

SRV allekirjoitti heinäkuussa Zao Nordrus Hotel -yhtiön osakkeiden       
myyntisopimuksen norjalaiseen Wenaas-konserniin kuuluvan Wenaas Hotel Russia A/S
-yhtiön kanssa. ZAO Nordrus Hotel omistaa 160-huoneisen Park Inn -hotellin   
Jekaterinburgissa Venäjällä. Osakkeiden kauppahinta oli 22,5 milj. euroa. Kauppa
toteutui 24.9.2008, kun Venäjän kilpailuviranomaisten hyväksyminen kaupalle oli 
saatu.                                     

Baltia                                     

Virossa jatkettiin yhteisprojektia Facio Ehitusen kanssa Tarton kaupungissa.  
SRV:llä on tontti 7 kerrostalolle, joista yhden rakentaminen (42 asuntoa)    
aloitettiin kesällä 2007. Kohde valmistui lokakuussa. Uusia omaperusteisia   
asuntokohteita ei suunnitella aloitettavaksi nykyisessä markkinatilanteessa.  
Kauden aikana myytiin 6 asuntoa (17) ja kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja
oli yhteensä 41 (46), joista 41 (4) oli jo valmistuneissa kohteissa. Virossa  
Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen kauppa toteutui tammikuussa 2008, 
josta kirjautui liikevaihtoa 5 milj. euroa. Inchcape Motorsin autotalo     
luovutettiin tilaajalle marraskuussa. Mercantilen logistiikkakeskuksen     
suunnittelu valmistui, mutta rakentamisen aloitusta on lykätty.         

Latviassa luovutettiin HRX:n logistiikkakeskus maaliskuussa 2008.        


--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    | IFRS  | IFRS  |     |     | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)     | 1-12/ | 1-12/ | muutos, | muutos, | 10-12/ | 10-12/ |
|           | 2008  | 2007  | meur  | %    | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 11,5  | 11,2  | 0,3   | 2,6   | 3,0  | 2,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | -4,9  | -3,1  | -1,9  |      | -1,4  | -1,1  |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli tilikaudella 11,5 milj. euroa (11,2 Me) ja  
liikevoitto  -4,9 milj. euroa (-3,1 Me). Liikevoittoon vaikutti poistojen,  
kiinteiden kustannusten ja hankekehityskustannusten kasvu.           

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 3,0 milj. euroa (2,7 Me) ja     
liikevoitto -1,4 milj. euroa (-1,1 Me). Liikevoittoon vaikutti poistojen kasvu 
0,7 milj. euroon (0,4 Me).                           

Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Konsernin oma pääoma oli 166,6 milj. euroa (158,3 Me) ja konsernin       
vaihto-omaisuus oli 294,8 milj. euroa (196,4 Me), josta maa-alueitten ja    
tonttiyhtiöiden osuus oli 142,1 milj. euroa (64,3 me).             

Konsernin sijoitettu pääoma oli 339,4 milj. euroa (222,9 Me). SRV:n rakenteilla 
olevaan omaperusteiseen tuotantoon on sitoutunut yhteensä noin 160 milj. euroa. 
Suomen myymättömään asuntotuotantoon on sitoutunut 89 milj. euroa ja yhtiö   
arvioi, että kohteitten valmiiksi rakentamiseen sitoutuu vielä 20 milj. euroa, 
joka rahoittuu pääosin 19 milj. euron nostamattomilla yhtiölainoilla. Suomen  
myymättömään rakenteilla oleviin omaperusteisiin toimitilakohteisiin Suomessa on
sitoutunut 30 milj. euroa ja kohteitten valmiiksi rakentamiseen arvioidaan   
sitoutuvan vielä 10 milj. euroa. Kansainvälisiin omaperusteisiin kohteisiin on 
sitoutunut 38 milj. euroa, josta 3,3 milj. euroa on Viron myymättömissä     
asuntokohteissa, 3,4 milj. euroa Viipurin rakenteilla olevassa asuntokohteessa 
ja noin 31 milj. euroa rakenteilla olevissa Etmian toimisto- ja Mitishin    
kauppakeskusprojekteissa.                            

Konsernin korolliset nettovelat olivat 169,4 milj. euroa 31.12.2008 (43,2 Me). 
Nettorahoituskulut olivat 9,2 milj. euroa (3,5 Me). Konsernin rahavarat     
tilikauden lopussa olivat 3,4 milj. euroa (21,4 Me). Vertailukauden rahavaroja 
kasvatti kesäkuussa 2007 toteutettu osakeanti. Vuoden vaihteessa konsernin   
rahoitusreservien nostamaton osuus oli 107,0 milj. euroa (130,0 Me) ja     
nostamattomia kohdekohtaisia luottoja oli 25 milj. euroa ja sitovia       
luottolupauksia 10 milj. euroa.                         

Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 prosenttia (9,7 %) ja oman pääoman tuotto 9,4
prosenttia (6,9 %). Omavaraisuusaste oli 41,3 prosenttia (55,4 %).       
Omavaraisuusasteen muutokseen vaikutti erityisesti tontti-investoinnit ja muu  
vaihto-omaisuuden kasvu.                            

Investoinnit                                  

Konsernin investoinnit olivat 16,8 milj. euroa (5,4 Me), joista 10 milj. euroa 
oli IBI:n hankkeeseen liittyviä rakennuksia.                  


Rakentamattomat maa-alueet, hankintasitoumukset ja kehityssopimukset      

--------------------------------------------------------------------------------
| Tonttivaranto   | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
| 31.12.2008    | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 238 000   | 268 000    | 859 000    | 1 365 000 |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 45     | 60      | 104      | 209    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 466 000   | 221 000    | 100 000    | 787 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy myös kaavoittamattomien maa-alueiden ja     |
| sopimuksiin perustuvien maa-alueiden arvioitu rakennusoikeus/rakennusvolyymi |
| SRV:n kokonaan ja osittain omistamissa kohteissa               |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV teki tammikuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Jyväskylän keskustassa   
sijaitsevan, Alvar Aallon suunnittelemasta Valtiontalosta sekä sen yhteydessä  
olevasta tontista, jolle on kehitteillä 12 000 kerrosneliömetrin uudisrakennus. 
Suojeltava Valtiontalo palautetaan osittain alkuperäiseen käyttöön. SRV on   
ostanut tilikauden aikana Espoon Saunalahdenrannasta 14 700 kem2        
asuinrakennusoikeutta. Alueelle rakennetaan erillis-, pari- ja rivitaloja. SRV 
osti Aviapoliksen yritysalueelta Vantaan Viinikkalan logistiikka-alueelta noin 
4,5 hehtaarin laajuisen tontin, jolle suunnitellaan rakennettavan        
logistiikkatilaa noin 26 000 kem2.                       

SRV solmi kesäkuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Vantaan Vantaankoskella   
sijaitsevasta noin 4,5 hehtaarin laajuisen maa-alueen hankinnasta. Maa-alue   
sijaitsee SRV:n aiemmin samalta alueelta ostaman 6,3 hehtaarin laajuisen tontin 
rajanaapurina.                                 

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 14.1.2008 SRV:n suunnitteluvarausanomuksen  
Karhusaarentien päälle suunniteltavista asuintornitaloista. Tarkoituksena on  
suunnitella alueelle neljä 27-28 kerroksista asuintornitaloa sekä näiden alle  
sijoittuva nelitasoinen pysäköintilaitos. Rakennusoikeutta alueelle tulisi   
alustavan suunnitelman mukaan noin 50 000 kem2 ja asuntojen lukumäärä olisi noin
370. Hanke kytkettäisiin Keilaniemen metroaseman toteutukseen. Karhusaarentien 
kattaminen puistokannella kytkisi alueen osaksi Tapiolaa lisäten korkeatasoisen 
asumisen tarjontaa Tapiolassa.                         

SRV:n tytäryhtiöille uudet nimet osana brändiuudistusta             

Osana yhtiön brändiuudistusta SRV muutti tytäryhtiöidensä nimiä.        
Toimitilaratkaisuihin erikoistuneen SRV Viitoset Oy:n nimi muuttui 1.3.2008   
alkaen SRV Toimitilat Oy:ksi. Asuntoja tarjoavan SRV Westerlund Oy:n nimi    
muuttui SRV Asunnot Oy:ksi. SRV:n uudistetun brändin myötä yhtiön kaikki    
liiketoiminta-alueet näkyvät entistä selkeämmin yhden SRV-brändin alla.     

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Toimitilat Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja 
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Asunnot Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöitten  
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa. Muut toiminnot      
muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.     

Muutokset konsernirakenteessa                          

SRV Yhtiöt Oyj hankki huhtikuussa 2008 SRV Keski-Suomi Oy:n ja kesäkuussa 2008 
Rkl Erkki Huhdanpää Oy:n 100% omistukseensa. Konsernin liiketoimintarakenteen ja
toiminnan tehostamiseksi SRV aloitti SRV Kaakkois-Suomi Oy:n, SRV Keski-Suomi  
Oy:n, SRV Lounais-Suomi Oy:n ja Rkl Erkki Huhdanpää Oy:n fuusiomenettelyn SRV  
Asunnot Oy:n kanssa kesäkuun lopussa 2008. Yhtiöt sulautuivat SRV Asunnot Oy:hin
31.12.2008 ja jatkavat toimintaansa SRV Asunnot Oy:n aluetoimintoina SRV    
Kaakkois-Suomen, SRV Keski-Suomen, SRV Lounais-Suomen ja SRV Pirkanmaa -brändien
alla.                                      

Muutokset yhtiön johdossa                            
	                                        
Venäjän toiminnoista vastaava johtaja Veli-Matti Kullas nimitettiin SRV:n    
johtoryhmän jäseneksi 12.2.2008. Varatuomari Katri Innanen nimitettiin SRV   
Yhtiöt Oyj:n lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi yhtiön   
nykyisen lakiasiainjohtajan Marja Sarnelan jäädessä eläkkeelle. Innanen aloitti 
lakiasiainjohtajana 29.9.2008. Kauppatieteiden maisteri Valtteri Palin     
nimitettiin SRV Yhtiöt Oyj:n talousjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi
1.8.2008 alkaen. Talousjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen Anu Hämäläinen  
siirtyi pois yhtiön palveluksesta.                       

SRV organisoi uudelleen kansainvälistä liiketoimintaansa 15.9.2008. Venäjän   
liiketoiminnan johtaja Veli-Matti Kullas raportoi suoraan toimitusjohtaja Eero 
Heliövaaralle ja Baltian maiden maajohtajat raportoivat Toimitilat       
-liiketoiminta-alueen johtajalle Juha Pekka Ojalalle. Organisatoristen     
järjestelyjen yhteydessä kansainvälisen liiketoiminta-alueen johtaja ja     
konsernin johtoryhmän jäsen Ari Beilinson siirtyi pois yhtiön palveluksesta.  

Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstömäärä oli keskimäärin 871 (761) henkilöä, joista toimihenkilöitä
614 (537). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 66 (62) toimihenkilöä.    
Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 870 (752) henkilöä, joista  
emoyhtiössä 66 (59). Ulkomaan tytäryhtiöissä ja edustustoissa työskentelee   
keskimäärin 15 prosenttia (9) henkilöstöstä.                  

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Tilikauden lopussa SRV:n toiminnoissa Suomessa  
työskenteli 25 (27) työharjoittelijaa (kesä- ja työharjoittelijat sekä     
opinnäytetyön tekijät).                             

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 31.12.2008  | 31.12.2007 | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 31.12.2008, %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 296     | 295     | 34,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 285     | 257     | 32,8       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 191     | 114     | 22,0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 98      | 86     | 11,3       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 870     | 752     | 100,0      |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV:n hallitus päätti 11.2.2008 uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta    
kannustusjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat   
kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain   
yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta 
aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden  
vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde    
päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut    
osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Ansaintajakson 2008 tulostavoitetta ei     
saavutettu ja siten järjestelmästä ei makseta palkkioita vuodelta 2008.     

SRV:n hallitus päätti 10.2.2009 vuoden 2009 ansaintajakson kohderyhmästä ja   
tavoitteista. Kohderyhmään kuuluu noin 70 henkilöä ja palkkio perustuu pääosin 
konsernin ja osin liiketoimintojen tulokseen. Ansaintajaksolta 2009 maksettavat 
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 350 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta ja 
enintään vastaavan rahamäärän ennakonpidätystä varten.             

Rakentamisen näkymät                              

Kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla alkaneen epävarmuuden vuoksi       
maailmantalouden suhdanteet heikkenevät edelleen. Suomen talouden kasvu on   
pysähtynyt ja vuoden 2008 kasvun arvioidaan jääneen noin 2 prosenttiin.     
Epävarmuudet talous- ja rahoituskriisin kestosta ja vaikutuksista        
taloustaantumaan vaikeuttavat suhdannekuvan rakentamista. Kiinteistömarkkinan ja
rakentamisen suhdanteet ovat selvästi heikentyneet.               

Rakennuslupien kokonaismäärä on vähentynyt kaikissa rakennustyypeissä paitsi  
julkisissa rakennuksissa. Pitkään nousseet rakennuskustannukset ovat kääntyneet 
laskuun. Aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus on kehittynyt parempaan    
suuntaan rakentamisen suhdanteen nopean käännöksen jälkeen.           

Asuntomarkkinat ovat synkistyneet nopeasti talouskasvun hidastumisen myötä.   
Myymättömien asuntojen määrä on kasvanut. Asuntoaloitusten määrät ovat     
vähentyneet ja haastavan tilanteen vuoksi asuntomarkkinoiden hiljainen vaihe voi
jatkua vielä vuodelle 2010.                           

Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan vähentyvän vuonna 2009. Toimistotilojen
vajaakäyttöastetta kasvattaa vuonna 2009 valmistuva uusien tilojen määrä.    
Varastojen rakentamisen määrä riippuu logistiikan parantamiseen liittyvien   
hankkeiden toteutuspäätöksistä.                         

Baltian maiden talouskasvu on hidastunut nopeasti ja sekä Viro että Latvia   
liukuvat kohti taantumaa. Kiinteistömarkkinat ovat selvästi jäähtyneet ja    
yksityinen kulutus supistuu nopean inflaation myötä. Lyhyellä aikavälillä    
Baltian maiden talouksien tila on erittäin haastava.              

Venäjän talouskasvu hidastuu nopeasti. Rahoituskriisi on vaikeuttanut      
luotonantoa ja rakentamisen volyymit ovat laskeneet.              

Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksella on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin. Yleinen taloussuhdanne on heikentynyt 
olennaisesti. Korot ovat laskeneet voimakkaasti loppuvuoden 2008 aikana, mutta 
pankkirahoituksen saatavuus on heikentynyt ja lainamarginaalit ovat nousseet  
selvästi. Kansainvälinen finanssikriisi vaikeuttaa myös SRV:n asiakkaiden    
rahoitusta ja kiinteistömarkkinoiden toimivuutta. Kiinteistöjen arvoihin    
kohdistuu paineita ja rahoituksen saannin vaikeutuminen vähentää        
kiinteistökauppojen määrää. Finanssikriisi lisää SRV:n riskiä joutua sitomaan  
pääomia hankkeisiin aiottua pidempään.                     

SRV:n liikevaihto syntyy rakentamisprojekteista ja yhtiön tulos on riippuvainen 
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen kohteiden      
myyntiasteesta. Omaperusteisten hankkeiden aloitusten siirtyminen kasvattaa   
kuluksi kirjattavaa kehityskustannusten määrää. Asuntomyynti on hidastunut   
Suomessa erittäin voimakkaasti ja erityisesti Virossa se on lähes pysähdyksissä.
Asuntomyynnin hidastuminen kasvattaa myynnin ja markkinoinnin sekä       
korkokustannusten määrää omaperusteisessa asuntotuotannossa.          

Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen kustannusriskejä,
joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta. SRV:n      
toimintamalli edellyttää osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön riittävää   
saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät    
pisimmillään 10 vuotta. Tällä hetkellä rakentamiskustannusten nousu on taittunut
ja kustannukset ovat laskemassa.                        

Kiinteistöhankkeisiin liittyy maanhankintariskien lisäksi mm. kaavoituksen   
toteutumiseen, rahoitukseen, hankkeen kaupallistamiseen, hankkeen        
maantieteelliseen sijaintiin ja kohdetyyppiin liittyviä riskejä. SRV panostaa  
strategiansa mukaisesti omaperusteisiin hankkeisiin ja on kasvattanut      
maanhankintaansa Suomessa ja erityisesti Venäjällä. Kansainvälisen       
rahoitusmarkkinan kriisi on heikentänyt olennaisesti kiinteistöhankkeiden    
rahoituksen saatavuutta kiinteistöjen kehittämiseen ja kiinteistösijoituksiin  
sekä lykännyt hankkeiden aloituspäätöksiä.                   

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty tarkempi selvitys vuoden
2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Valuuttariskit jaetaan transaktioriskiin ja 
translaatioriskiin. Transaktioriski liittyy liiketoiminnan ja rahoituksen    
valuuttamääräisiin virtoihin. Translaatioriski käsittää ulkomaisiin       
tytäryrityksiin tehdyt sijoitukset, joiden laskennalliset vaikutukset näkyvät  
konsernin yhdistelyssä oman pääoman muuntoeroissa.               

Likviditeettiriskillä voi olla vaikutusta konsernin tulokseen ja kassavirtaan, 
mikäli konserni ei pysty varmistamaan riittävää rahoitusta toiminnalleen. SRV  
ylläpitää riittävää likviditeettiä tehokkaalla kassanhallinnalla ja siihen   
liitetyillä ratkaisuilla, kuten toistaiseksi voimassaolevilla sitovilla     
tililuotoilla. Yhtiöllä on pitkäaikainen sitova maksuvalmiusjärjestely (100   
milj. euroa), joka erääntyy 2012. Yhtiön rahoitussopimuksissa on tavanomaisia  
sopimusehtoja. Taloudellisena sopimusehtona on omavaraisuusaste.        

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. SRV pyrkii myös kattamaan toimintaansa liittyvät 
riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin. Selvitys SRV:n riskeistä,        
riskienhallinnasta ja hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuoden 2008   
vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.              

SRV arvioi, ettei tilikaudella ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia yhtiön 
riskeissä.                                   

Ympäristöasiat                                 

Konsernin tavoitteena on toiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen      
periaatteita ja minimoida rakennusten elinkaareen liittyviä haitallisia     
ympäristövaikutuksia. Toiminta kohdistuu keskeisesti sekä rakennusten      
suunnittelu- että työmaavaiheiden ympäristöasioiden hallintaan. Konsernilla on 
Suomessa käytössä myös rakennustyömaiden jäteraportointijärjestelmä. SRV on   
vahvistanut vuoden 2008 alusta konsernin ympäristöasioiden hallinnan      
resurssointia.                                 

Hallinto ja yhtiökokouksien päätökset                      

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Hallitus
valitsi järjestäytymiskokouksessaan 14.4.2008 Lasse Kurkilahden hallituksen   
varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, 
Markku Sarkamiehen tarkastusvaliokunnan jäseneksi, Jukka Hienosen ja Lasse   
Kurkilahden nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi sekä Ilpo Kokkilan   
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.              

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT.                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.  
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Yhtiökokous   
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä   
lukien.                                     

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi     
osakesarja. SRV:n osakkeet otettiin OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin    
kohteeksi prelistalla 12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 31.12.2008
yhteensä 5 764 osakkeenomistajaa. SRV ei saanut liputusilmoituksia tilikaudella.

Osakkeen päätöskurssi tilikauden lopussa oli 3,47 euroa (5,02 eur 31.12.2007). 
Osakkeen ylin kurssi tilikaudella oli 6,60 euroa ja alin 2,82 euroa. Helsingin 
Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos vastaavana aikana oli -53,4 % ja OMX 
Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin -58,3 %.                

Tilikauden lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 125,7 milj. euroa ilman     
konsernin hallussa olevia osakkeita. Helsingin Pörssissä osakkeita vaihdettiin 
tilikauden aikana 13,5 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 69,0 milj. euroa.      

SRV Yhtiöt Oyj:n tytäryhtiöllä SRV Kalusto Oy:llä oli tilikauden lopussa 150 241
kappaletta SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeita, jotka on hankittu SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV
Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman ehtojen mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj:n   
hallitus päätti käyttää valtuutusta hankkia omia osakkeita 30.5.2008. Omien   
osakkeiden ostot aloitettiin 9.6.2008. SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n   
hallussa oli 31.12.2008 yhteensä 558 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta, joiden osuus
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä 1,5  
prosenttia. 10.2.2009 konsernin hallussa oli 571 064 osaketta (1,6 prosenttia  
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketusta äänimäärästä).   

Taloudelliset tavoitteet                            

Hallitus on asettanut SRV:n tavoitteeksi keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 
30 prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä  
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut liiketoiminnan 
kasvunäkymiä ja omaperusteisten hankkeitten myyntien toteutumisella on     
olennainen vaikutus kannattavuuden kehitykseen. Asetetut taloudelliset     
tavoitteet eivät ole saavutettavissa nykyisessä taloustilanteessa. Yhtiön    
kannattavuutta pyritään ylläpitämään toimintaa tehostamalla ja myös kustannuksia
pienentämällä.                                 

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat                   

SRV varautuu rakennusalan markkinoiden taantumisen jatkumiseen ja on aloittanut 
tammikuussa 2009 konserniyhtiöissään sopeuttamiseen liittyvät neuvottelut.   
Konsernin suomalaisissa yhtiöissä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut,   
joiden piirissä ovat ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt. Samanaikaisesti  
aloitetaan myös vastaava prosessi konsernin ulkomaisissa yksiköissä.      
Käynnistetyt neuvottelut koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja  
muita sopeuttamistoimenpiteitä. Vähentämistoimenpiteiden arvioidaan koskevan  
noin 130 henkilöä ja pyritään saamaan loppuun maaliskuun puoliväliin mennessä. 
Yksityiskohtaiset tarpeet ja toimenpiteet täsmentyvät neuvottelujen kuluessa.  

SRV:n kehittämän Keravan Kerca logistiikka-alueen toteutuminen eteni      
tammikuussa. Kesko käynnisti suunnittelun Anttilan logistiikkakeskuksen     
sijoittamista Kerca logistiikka-alueelle. Anttilan suunnitelmat käsittävät noin 
19.000 bruttoneliömetrin korkeavaraston rakentamisen. Rakennushanke toteutetaan 
projektijohtourakkana. SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät sopimuskokonaisuuden 
Kerca logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän 
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2 GCC (Grand Cargo Center) -logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160  
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 

SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma allekirjoittivat tammikuussa   
Vierumäki Congress & Resort Hotel - projektin urakkasopimuksen. SRV toimii   
kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten rakentamisesta ja        
suunnittelusta. Neljäkerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191 vierashuoneen  
lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone, 10-ratainen     
keilahalli sekä wellness-osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.         
                                        
Näkymät vuodelle 2009                              

Kansainvälinen talous- ja rahoitusmarkkinakriisi on vaikeuttanut        
kiinteistöinvestointien rahoitusta ja heikentänyt talousnäkymiä. Uusien     
hankkeitten aloituspäätösten toteutumiseen ja erityisesti asuntomyyntiin    
kohdistuu epävarmuuksia.                            

Vuoden 2009 liikevaihdon, liikevoiton ja tuloksen kehittymiseen vaikuttaa    
omaperusteisten kohteitten myyntivolyymi ja uuden työkannan määrä. Kustannusten 
leikkauksilla pyritään pienentämään konsernin kustannuksia kannattavuuden    
parantamiseksi.                                 

Vuoden 2009 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan edellistä vuotta    
alemmat, mutta tuloksen ennen veroja odotetaan olevan selvästi positiivinen.  

Voitonkäyttöehdotus                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2008 ovat    124 482 961,33 euroa 
joista tilikauden voitto on                 3 007 280,62 euroa 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään   
seuraavasti:                                  

Osakkaille jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta eli    4 412 216,16 euroa  
Omaan pääomaan jätetään                 120 070 745,17 euroa  

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä            

Espoo 10.2.2009                                 


Hallitus                                    

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon    
tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat 
olla merkittävästikin erilaiset.                        

Lisätietoja:                                  

Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213              
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Jussi Ollila, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 275, +358 (50) 372 5229     

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.srv.fi       

Tiedotteen keskeiset tunnusluvut:                        

--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |     | 1-12/ | 1-12/  | 10-12/ | 10-12/ |
|               |     | 2008  | 2007  | 2008  | 2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | milj.  | 537,0 | 561,4  | 121,4  | 165,5  |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | milj.  | 32,9  | 15,1  | 14,8  | -2,9  |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %       | %    | 6,1  | 2,7   | 12,2  | -1,8  |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja     | milj.  | 23,7  | 11,5  | -2,6  | -5,2  |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %    | %    | 4,4  | 2,1   | -2,1  | -3,2  |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    | milj.  | 15,7  | 7,2   | -2,2  | -5,1  |
| kuuluva tulos        | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto     | %    | 9,4  | 6,9   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto  | %    | 12,9  | 9,7   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | milj.  | 339,4 | 222,9  |     |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste      | %    | 41,3  | 55,4  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | milj.  | 169,4 | 43,2  |     |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste      | %    | 85,1  | 27,3  |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta         | milj.  | 455,3 | 528,7  |     |     |
|               | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin   |     | 873  | 761   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | milj.  | 16,8  | 5,4   | 24,8  | 5,4   |
| pysyviin vastaaviin     | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen     | %    | 4,6  | 1,0   | 20,4  | 3,2   |
| pysyviin vastaaviin, %   |     |    |     |     |     |
| liikevaihdosta       |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 0,43  | 0,22  | -0,06  | -0,17  |
| osakekohtainen tulos 1)   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 4,54  | 4,22  | -    | -    |
| osakekohtainen oma pääoma  |     |    |     |     |     |
| 2)             |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | euroa  | 0,12  | 0,12  | -    | -    |
| osakekohtainen osinko 1) 2) |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta      | %    | 27,9  | 54,6  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto  | %    | 3,5  | 2,4   | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     |     | 8,1  | 22,8  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys   |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa   | euroa  | 3,47  | 5,02  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi        | euroa  | 5,05  | 8,40  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi        | euroa  | 2,82  | 4,72  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi        | euroa  | 6,60  | 10,79  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | milj.  | 125,7 | 184,6  | -    | -    |
| kauden lopussa       | euroa  |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | 1 000  | 13 543 | 22 514 | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys | %    | 37,1  | 68,8  | -    | -    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän    | 1 000  | 36 526 | 32 703 | 36 268 | 36 768 |
| painotettu keskiarvo kauden |     |    |     |     |     |
| aikana           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden | 1 000  | 36 210 | 36 768 | 36 210 | 68   |
| lopussa           |     |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1)osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä 
on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007 toteutettu  
osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman  
täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeiden mitätöinti sekä omien 
osakkeiden ostot                                
2)hallituksen ehdotus osingoksi vuodelta 2008                  

LASKENTAKAAVAT                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %     | Korolliset nettovelat x 100/         |
|               | Oma pääoma yhteensä              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | (Voitto ennen veroja - verot) x 100/     |
|               | (Oma pääoma yhteensä, keskimäärin)      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman      | (Voitto ennen veroja + korko- ja muut     |
| tuotto, %          | rahoituskulut) x 100/             |
|               | Sijoitettu pääoma keskimäärin         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     | Oma pääoma yhteensä x 100/          |
|               | (Taseen loppusumma - saadut ennakot)     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma      | Taseen loppusumma - korottomat velat -    |
|               | laskennalliset verovelat - varaukset     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka    | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen tulos     | tilikauden voitto/              |
|               | Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä      |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva     |
| osakekohtainen omapääoma   | omapääoma/                  |
|               | Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä    |
|               | tilikauden lopussa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde     | Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden     |
|               | lopussa/                   |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko x   |
|               | 100/                     |
|               | Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi         | Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto/    |
|               | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x     |
| kauden lopussa        | viimeinen kaupantekokurssi          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden     |
|               | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen osuus   |
|               | osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä   |
|               | tilikauden aikana               |
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
SRV Yhtiöt Oyj tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2008: taulukko-osa        

LIITTEET                                    
1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Kehitys neljännesvuosittain                         
3) Segmenttitiedot                               
4) Tilikauden jälkeiset tapahtumat                       

1. Tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2008                     

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu 31.12.2008 voimassa olevien    
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting    
Standards, IFRS) mukaan. Taulukoiden luvut on pyöristetty, joka pitää ottaa   
huomioon yhteissummia laskettaessa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34    
-standardin mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat kausilta 1-12.2008 ja     
1-12.2007 tilintarkastettuja ja kausilta 10-12.2008 ja 10-12.2007        
tilintarkastamattomia.                             

Seuraavia standardeja, muutoksia ja tulkintoja on sovellettu 1.1.2008 alkavalla 
tilikaudella:                                  

- IFRIC 11 IFRS 2 Group and Treasury Shares Transactions. Tällä tulkinnalla ei 
ole vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Sillä on jonkin verran     
vaikutusta raportoitaviin tietoihin                       

Seuraavaa standardia on sovellettu ennen standardin viimeistä voimaantuloa:   

- IFRS 8 Operating Segments. Tällä standardilla ei ole vaikutusta konsernin   
taloudelliseen asemaan. Sillä on jonkin verran vaikutusta raportoitaviin    
tietoihin.                                   

Seuraavia standardeja, muutoksia ja tulkintoja on sovellettava 1.1.2009     
alkavalla tilikaudella tai sen jälkeen:                     
- IAS 23 Vieraan pääoman menot. Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta    
1.1.2009 alkaen                                 
- IAS 27 ja IAS 1 Cost of and Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled  
Entities or Associates (voimaan 1.1.2009 alkavalla tilikaudella / EU ei ole   
hyväksynyt). Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta 1.1.2009 alkaen.     
- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 Konsernitilinpäätös ja     
erillistilinpäätös (voimaan 1.1.2010 alkavalla tilikaudella). Konserni tulee  
noudattamaan tätä muutosta 1.1.2010 alkaen.                   
- IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate. (voimaan 1.1.2010  
alkavalla tilikaudella / EU ei ole hyväksynyt). Konserni tulee noudattamaan tätä
muutosta 1.1.2010 alkaen.                            
Näillä standardeilla, muutoksilla on vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan
ja jonkin verran vaikutusta raportoitaviin tietoihin.              

- 2008 Annual Improvements to IFRS. Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta  
1.1.2009 alkaen.                                
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen; Tuloslaskelman esittämistapaa, oman pääoman 
muutoslaskelmaa sekä taseen vertailutietoja koskevat muutokset. Konserni tulee 
noudattamaan tätä muutosta 1.1.2009 alkaen.                   
- IAS 32 ja IAS 1 Financial Instruments Puttable Financial Instruments and   
Obligations Arising on Liquidation. Konserni tulee noudattamaan tätä muutosta  
1.1.2009 alkaen.                                
- IFRS 2 Vesting conditions and Cancellations. Konserni tulee noudattamaan tätä 
muutosta 1.1.2009 alkaen.                            
- IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation. Konserni tulee  
noudattamaan tätä muutosta 1.1.2010 alkaen.                   
Näillä standardeilla, muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole nykyisen tiedon valossa
vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Niillä on jonkin verran vaikutusta 
raportoitaviin tietoihin.                            

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  


--------------------------------------------------------------------------------
|           | IFRS  | IFRS  |    |    | IFRS  | IFRS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin      | 1-12/ | 1-12/ | muutos | muutos | 10-12/ | 10-12/ |
| tuloslaskelma    | 2008  | 2007  | , milj | ,%   | 2008  | 2007  |
| (milj. eur)     |    |    | eur  |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto     | 537,0 | 561,4 | -24,5 | -4,4  | 121,4  | 165,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 1,4  | 1,1  | 0,3  | 23,4  | 0,4   | 0,4   |
| tuotot        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja     | 53,5  | 18,3  | 35,2  | 192,1 | 28,6  | 12,3  |
| keskeneräisten    |    |    |    |    |     |     |
| tuotteiden      |    |    |    |    |     |     |
| varastojen muutos  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja     | -495,3 | -509,7 | 14,4  | -2,8  | -133,4 | -165,9 |
| palveluiden käyttö  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -46,3 | -41,6 | -4,8  | 11,4  | -12,2  | -11,5  |
| aiheutuneet kulut  |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja      | -3,2  | -1,9  | -1,3  | 65,3  | -1,1  | -0,5  |
| arvonalentumiset   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -14,1 | -12,6 | -1,6  | 12,3  | -3,1  | -3,1  |
| kulut        |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto     | 32,9  | 15,1  | 17,9  | 118,6 | 0,7   | -2,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot    | 4,2  | 2,6  | 1,5  | 58,5  | 0,8   | 1,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut    | -13,4 | -6,1  | -7,2  | 117,4 | -4,1  | -3,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja  | -9,2  | -3,5  | -5,7  | 161,3 | -3,3  | -2,3  |
| -kulut yhteensä   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | 23,7  | 11,5  | 12,2  | 105,5 | -2,6  | -5,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      | -8,5  | -3,9  | -4,6  | 117,1 | -0,2  | 0,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto  | 15,3  | 7,6  | 7,6  | 99,6  | -2,8  | -5,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | 15,7  | 7,2  |    |    | -2,2  | -5,1  |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle    | -0,4  | 0,5  |    |    | -0,5  | 0,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön      | 0,43  | 0,22  |     | 95,5  | -0,06  | -0,17  |
| omistajille     |    |    |    |    |     |     |
| kuuluvasta voitosta |    |    |    |    |     |     |
| laskettu       |    |    |    |    |     |     |
| osakekohtainen tulos |    |    |    |    |     |     |
| (laimentamaton ja  |    |    |    |    |     |     |
| laimennettu) 1)   |    |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

1)Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä 
on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007 toteutettu  
osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n sulautumissuunnitelman  
täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien osakkeiden mitätöinti sekä omien 
osakkeiden ostot                                


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase           | IFRS    | IFRS    | muutos,   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 31.12.08  | 31.12.07  | %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset            | 19,0    | 8,0     | 137,0    |
| käyttöomaisuushyödykkeet      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot             | 1,7     | 0,7     | 138,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet    | 0,5     | 0,6     | -16,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat         | 4,3     | 2,9     | 45,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset              | 6,6     | 2,7     | 143,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset    | 1,7     | 1,1     | 51,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä    | 33,8    | 16,1    | 109,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          | 294,8    | 196,4    | 50,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset  | 86,7    | 94,2    | -7,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  | 5,1     | 3,4     | 49,4    |
| perustuvat verosaamiset      |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat             | 3,4     | 21,4    | -84,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä    | 390,0    | 315,4    | 23,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ           | 423,8    | 331,6    | 27,8    |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase           | IFRS    | IFRS    | muutos,   |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)           | 31.12.08  | 31.12.07  | %      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma |       |       |       |
| pääoma               |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma            | 3,1     | 3,1     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman   | 87,3    | 87,3    | 0,0     |
| rahasto              |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot             | -0,1    | 0,0     | -483,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto         | -0,1    | 0,0     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat       | 74,1    | 64,7    | 14,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | 164,3    | 155,1    | 6,0     |
| pääoma yhteensä          |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus         | 2,3     | 3,2     | -30,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        | 166,6    | 158,3    | 5,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat      | 0,3     | 0,1     | 91,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             | 5,6     | 5,9     | -5,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          | 69,7    | 38,1    | 83,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat             |        |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä    | 75,6    | 44,1    | 71,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat      | 66,8    | 96,9    | -31,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon  | 8,0     | 1,6     | 399,2    |
| perustuvat verovelat        |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset             | 3,8     | 4,1     | -6,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat          | 103,1    | 26,5    | 288,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä    | 181,6    | 129,1    | 40,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä           | 257,2    | 173,2    | 48,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    | 423,8    | 331,6    | 27,8    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma          | IFRS     | IFRS     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                 | 1-12/2008  | 1-12/2007  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 15,3     | 7,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot         | 3,2     | 1,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa  | -0,5     | 1,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 9,2     | 3,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | 0,0     | -0,1     |
| myyntivoitot                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | 8,5     | 3,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä               | 20,3     | 10,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos             | -12,6    | -2,7     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos       | 14,9     | -23,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos            | -98,8    | -62,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos        | -31,9    | 16,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä        | -128,3    | -72,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 | -13,0    | -6,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  | 6,7     | 2,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                 | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 | -4,2     | -6,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         | -103,2    | -63,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankinta  | -1,3     | 0,0     |
| vähennettynä hankintahetken rahavaroilla    |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    | -13,7    | -4,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    | -0,3     | -0,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin           | -1,5     | -1,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | 0,1     | 0,7     |
| myynti                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti               | 0,0     | 0,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          | -16,7    | -4,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                         |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut varat           | 0,0     | 113,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                | 68,9     | 19,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut            | -10,1    | -13,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos             | 0,0     | 0,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos              | 30,6     | -21,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos            | 18,8     | 0,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta           | -1,9     | -20,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                | -4,4     | -3,1     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           | 101,8    | 74,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               | -18,0    | 6,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          | 21,4     | 14,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa          | 3,4     | 21,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
	                                        

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2008          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 1.1.2008   |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | -0,1 |    | 0,1 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |    |     | -0,1 |    | -0,1 |     |     |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    | 0,0 |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 15,7 | 15,7 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 15,7 | 15,7 |     |     |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -4,4 | -4,4 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |    |    |    |     |    | -1,9 | -1,9 |     |     |
| osakkeiden  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| hankinta   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | -0,1 | -0,1 | 74,1 | 164, | 2,3  | 166,6 |
| 31.12.2008  |   |   |   |    |   |   | 3  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
		                                       
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2007          
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  | t   | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | oman |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | pääo |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,1 | 0,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,1 | 0,1 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   |   |    |   | 7,2 | 7,2 |    |    |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 7,2 | 7,2 |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirah | 1,8 | -1, |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| aston siirto |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| osakepääomaa |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| n      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 116, |    |   | 0,4 | 117, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 6  |    |   |   | 0  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   |   |    |   | -3,2 | -3,2 |    |    |
| henkilöstöan |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nin     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| vähennykset |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -29, |    |   | 8,6 | -20, |    |    |
| osakkeiden  |   |   | 3  |    |   |   | 7  |    |    |
| hankinta ja |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| mitätöinti  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 31.12.2007  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | IFRS   | IFRS    | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)              | 31.12.08 | 31.12.07  | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet          | 0,0    | 0,0    | -97,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt           | 100,8   | 86,7    | 16,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt       | 142,1   | 64,3    | 121,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja          | 34,0   | 30,3    | 12,4    |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut             | 3,7    | 6,5    | -43,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus          | 14,2   | 8,7    | 64,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä           | 294,8   | 196,4   | 50,1    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset           | IFRS   | IFRS    | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)              | 31.12.08 | 31.12.07  | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset     | 114,7   | 69,9    | 64,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit             | 0,0    | 5,2    | -100,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten    | 0,4    | 71,4    | -99,4   |
| hankkeiden veloista          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset     | 2,7    | 4,7    | -42,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu          | IFRS          | IFRS          |
| johdannaissopimuksista  | 31.12.08        | 30.12.07        |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)       | Käyvät arvot      | Käyvät arvot      |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | Posit.  | Negat.   | Posit.   | Posit.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan     |      |      |      |      |
| ulkopuoliset       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit     | 0     | 0     | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset   | 0     | 0     | 0     | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten   |      | IFRS    |      | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| nimellisarvot       |      | 31.12.08  |      | 31.12.07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit     |      | 0     |      | 8,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset   |      | 18,8    |      | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaisten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.  |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen kassavirran suojaamiseen. |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Konsernin ja liiketoimintojen kehitys neljännesvuosittain          

--------------------------------------------------------------------------------
| SRV konserni  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /08  | 08  | 08  | 8   | /07  | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | 121,4 | 126, | 142, | 146,4 | 165,5 | 134,6 | 140,0 | 121,4 |
|        |    | 7  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | 0,7  | 14,1 | 9,2 | 8,9  | -2,9 | 7,6  | 6,8  | 3,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -0,6 | -2,3 | 0,2  | -0,8 | -0,6 |
| ja -kulut ,  |    |   |   |    |    |    |    |    |
| yht.      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen  | -2,6 | 11,2 | 6,8 | 8,3  | -5,2 | 7,8  | 6,0  | 3,0  |
| veroja     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |    |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton | 455,3 | 455, | 521, | 451,3 | 528,7 | 546,3 | 517,4 | 507,0 |
| tilauskanta 1) |    | 2  | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |    |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake,  | -0,06 | 0,21 | 0,12 | 0,16 | -0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,07 |
| eur      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma      | 4,54 | 4,61 | 4,40 | 4,38 | 4,22 | 4,33 | 4,46 | 2,29 |
| pääoma/osake, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen    | 3,47 | 4,19 | 5,28 | 5,55 | 5,02 | 8,10 | 10,10 | 0,00 |
| päätöskurssi, |    |   |   |    |    |    |    |    |
| eur 1)     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|        |    |   |   |    |    |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas | 41,3 | 45,9 | 44,9 | 52,1 | 55,4 | 60,9 | 59,4 | 33,2 |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen   | 169,4 | 127, | 122, | 76,1 | 43,2 | 19,8 | -10,4 | 52,5 |
| nettovelka 1) |    | 9  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisas | 85,1 | 74,1 | 74,8 | 46,3 | 27,3 | 12,2 | -5,8 | 82,9 |
| te, % 1)    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /08  | 08  | 08  | 8   | /07  | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 77,9 | 74,3 | 92,2 | 104,8 | 103,2 | 90,6 | 82,2 | 69,4 |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 33,3 | 31,4 | 37,1 | 26,0 | 43,5 | 35,5 | 43,9 | 40,1 |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 10,2 | 21,0 | 13,1 | 15,7 | 18,8 | 8,5  | 14,0 | 11,9 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | 3,0  | 2,7 | 2,8 | 2,9  | 2,7  | 2,5  | 4,0  | 1,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | -3,1 | -2,7 | -2,9 | -2,9 | -2,7 | -2,6 | -4,2 | -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 121,4 | 126, | 142, | 146,4 | 165,5 | 134,6 | 140,0 | 121,4 |
| yhteensä    |    | 7  | 4  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)  | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /08  | 08  | 08  | 8   | /07  | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 6,0  | 3,7 | 9,9 | 8,2  | 4,7  | 6,8  | 3,6  | 2,9  |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | -1,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4  | 2,8  | 3,0  | 2,9  | 2,0  |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -2,7 | 10,8 | -0,1 | 1,2  | -9,4 | -1,7 | 1,8  | -0,9 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -1,4 | -1,0 | -1,6 | -0,9 | -1,1 | -0,5 | -1,1 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | -0,4 | 0,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 0,7  | 14,1 | 9,2 | 8,9  | -2,9 | 7,6  | 6,8  | 3,6  |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)      | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /08  | 08  | 08  | 8   | /07  | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 7,8  | 4,9 | 10,8 | 7,8  | 4,5  | 7,5  | 4,4  | 4,2  |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | -3,6 | 1,7 | 2,5 | 1,6  | 6,5  | 8,5  | 6,5  | 4,9  |
| alueliiketoimi |    |   |   |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | -26,5 | 51,5 | -0,9 | 7,9  | -49,9 | -19,9 | 12,7 | -7,8 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 0,6  | 11,1 | 6,4 | 6,1  | -1,8 | 5,7  | 4,8  | 2,9  |
| yhteensä    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta  | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.12 | 30.9 | 30.6 | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |
|        | .08  | .08 | .08 | 08  | .07  | 07  | 07  | 07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 265,7 | 228, | 291, | 235,2 | 302,8 | 360,2 | 323,4 | 326,0 |
| toiminta    |    | 8  | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 154,0 | 186, | 186, | 182,4 | 174,6 | 128,2 | 129,7 | 143,0 |
| alueliiketoimi |    | 3  | 8  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 35,6 | 40,2 | 43,2 | 33,7 | 51,3 | 57,9 | 64,4 | 38,0 |
| liiketoiminta |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 455,3 | 455, | 521, | 451,3 | 528,7 | 546,3 | 517,4 | 507,0 |
| yhteensä    |    | 2  | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu   | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| pääoma     |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa) | 31.12 | 30.9 | 30.6 | 31.3. | 31.12 | 30.9. | 30.6. | 31.3. |
|        | .08  | .08 | .08 | 08  | .07  | 07  | 07  | 07  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliike | 63,9 | 63,5 | 51,2 | 43,7 | 33,4 | 44,4 | 60,7 | 40,1 |
| toiminta    |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja   | 138,9 | 115, | 105, | 97,0 | 81,5 | 72,2 | 60,6 | 39,5 |
| alueliiketoimi |    | 9  | 3  |    |    |    |    |    |
| nta      |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen | 138,6 | 143, | 145, | 115,1 | 101,3 | 65,3 | 58,6 | 29,9 |
| liiketoiminta |    | 9  | 1  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot | -2,0 | -16, | -5,4 | 4,0  | 6,7  | 25,3 | 58,5 | 23,0 |
| ja       |    | 6  |   |    |    |    |    |    |
| eliminoinnit  |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni    | 339,4 | 306, | 296, | 259,8 | 222,9 | 207,3 | 238,3 | 132,6 |
| yhteensä    |    | 6  | 2  |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntotuotanto |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomessa (kpl) | 10-12 | 7-9/ | 4-6/ | 1-3/0 | 10-12 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-3/0 |
|        | /08  | 08  | 08  | 8   | /07  | 7   | 7   | 7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asuntoaloituks | 0   | 49  | 53  | 8   | 155  | 31  | 77  | 100  |
| et       |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt asunnot | 13  | 32  | 63  | 33  | 40  | 62  | 83  | 103  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistuneet  | 260  | 260 | 229 | 125  | 519  | 389  | 132  | 81  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiit    | 133  | 140 | 128 | 105  | 80  | 71  | 30  | 18  |
| myymättömät 1) |    |   |   |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakenteilla 1) | 265  | 251 | 247 | 298  | 415  | 382  | 593  | 613  |
--------------------------------------------------------------------------------

1) kauden lopussa                                

3. Segmenttien tiedot                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat             | IFRS   | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 31.12.08 | 31.12.07 | milj. eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 116,9   | 117,2   | -0,3   | -0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 158,4   | 113,4   | 44,9   | 39,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 158,6   | 114,3   | 44,4   | 38,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 185,1   | 162,0   | 23,1   | 14,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -195,2  | -175,4  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 423,8   | 331,6   | 92,3   | 27,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             | IFRS   | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 31.12.08 | 31.12.07 | milj. eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 81,7   | 83,9   | -2,2   | -2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 141,5   | 93,8   | 47,7   | 50,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 147,2   | 104,9   | 42,3   | 40,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 65,7   | 31,5   | 34,1   | 108,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -178,9  | -140,9  |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 257,2   | 173,2   | 84,0   | 48,5   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma       | IFRS   | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 31.12.08 | 31.12.07 | milj. eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 63,9   | 33,4   | 30,5   | 91,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 138,9   | 81,5   | 57,4   | 70,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 138,6   | 101,3   | 37,3   | 36,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja       | -2,0   | 6,7    |      |     |
| eliminoinnit         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 339,4   | 222,9   | 116,5   | 52,2   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             | IFRS    | IFRS   | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)               | 31.12.08  | 31.12.07 | milj. eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt       | 142,1   | 64,3   | 77,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 24,6    | 16,4   | 8,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 41,6    | 26,5   | 15,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 68,0    | 20,8   | 47,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt           | 100,8   | 86,7   | 14,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 30,0    | 27,6   | 2,4    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 57,3    | 41,9   | 15,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 13,6    | 17,2   | -3,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja          | 34,0    | 30,3   | 3,8    |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 30,6    | 20,8   | 9,8    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 3,3    | 9,5    | -6,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus           | 17,9    | 15,2   | 2,7    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 5,0    | 5,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 4,6    | 4,8    | -0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 9,3    | 6,1    | 3,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus yhteensä        | 294,8   | 196,4   | 98,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Toimitilaliiketoiminta        | 59,6    | 49,1   | 10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Asunto- ja alueliiketoiminta     | 134,0   | 93,9   | 40,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kansainvälinen liiketoiminta     | 94,1    | 53,6   | 40,5   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2008 | 1-12/2007 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 349,1   | 345,4   | 3,7    | 1,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 27,8    | 18,0   | 9,8    | 54,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 0,9    | 1,0    | -0,1   | -5,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 116,0   | 116,2   | -0,3   | -0,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 116,9   | 117,2   | -0,3   | -0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 1,1    | 1,2    | -0,1   | -6,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 80,6    | 82,7   | -2,1   | -2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 81,7    | 83,9   | -2,2   | -2,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 63,9    | 33,4   | 30,5   | 91,2   |
| lopussa           |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 60,8    | 52,4   |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 265,7   | 302,8   | -37,0   | -12,2  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2008 | 1-12/2007 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 127,9   | 163,1   | -35,2   | -21,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 0,7    | 10,7   | -10,0   | -93,4  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 1,9    | 2,6    | -0,7   | -25,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 156,5   | 110,9   | 45,6   | 41,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 158,4   | 113,4   | 44,9   | 39,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 58,3    | 28,1   | 30,1   | 107,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 83,2    | 65,7   | 17,5   | 26,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 141,5   | 93,8   | 47,7   | 50,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 138,9   | 81,5   | 57,4   | 70,4   |
| lopussa           |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 0,7    | 16,7   |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 154,0   | 174,6   | -20,6   | -11,8  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)         | 1-12/2008 | 1-12/2007 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 60,1    | 53,2   | 6,9    | 12,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 9,2    | -10,2   | 19,5   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat     | 24,2    | 2,4    | 21,8   | 893,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat     | 134,4   | 111,8   | 22,6   | 20,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 158,6   | 114,3   | 44,4   | 38,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat       |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat     | 12,7    | 14,8   | -2,1   | -14,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat     | 134,6   | 90,1   | 44,5   | 49,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 147,2   | 104,9   | 42,3   | 40,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma kauden   | 138,6   | 101,3   | 37,3   | 36,8   |
| lopussa           |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 9,3    | -11,3   |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa  | 35,6    | 51,3   | -15,7   | -30,6  |
--------------------------------------------------------------------------------

4. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat                 

SRV varautuu rakennusalan markkinoiden taantumisen jatkumiseen ja on aloittanut 
tammikuussa 2009 konserniyhtiöissään sopeuttamiseen liittyvät neuvottelut.   
Konsernin suomalaisissa yhtiöissä käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut,   
joiden piirissä ovat ylemmät toimihenkilöt ja toimihenkilöt. Samanaikaisesti  
aloitetaan myös vastaava prosessi konsernin ulkomaisissa yksiköissä.      
Käynnistettävät neuvottelut koskevat henkilöstön lomauttamisia, irtisanomisia ja
muita sopeuttamistoimenpiteitä. Vähentämistoimenpiteiden arvioidaan koskevan  
noin 130 henkilöä. Yksityiskohtaiset tarpeet ja toimenpiteet täsmentyvät    
neuvottelujen kuluessa.                             

SRV:n kehittämän Keravan Kerca logistiikka-alueen toteutuminen eteni      
tammikuussa. Kesko käynnisti suunnittelun Anttilan logistiikkakeskuksen     
sijoittamista Kerca logistiikka-alueelle. Anttilan suunnitelmat käsittävät noin 
19.000 bruttoneliömetrin korkeavaraston rakentamisen. Rakennushanke toteutetaan 
projektijohtourakkana. SRV ja Keravan kaupunki hyväksyivät sopimuskokonaisuuden 
Kerca logistiikkakeskusalueen kehittämisestä ja tekivät kiinteistökaupan neljän 
hehtaarin maa-alueesta sekä kiinteistökaupan esisopimuksen 22 hehtaarin     
alueesta. Ensimmäiselle ostamalleen tontille SRV suunnittelee toteuttavansa noin
20 000 m2 GCC- (Grand Cargo Center logistiikkarakennuksen. Kerca toimii 160   
hehtaarin alueella Keravan ja Vantaan rajalla.                 

SRV ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma allekirjoittivat tammikuussa   
Vierumäki Congress & Resort Hotel - projektin urakkasopimuksen. SRV toimii   
kokonaisvastuullisena pääurakoitsijana vastaten rakentamisesta ja        
suunnittelusta. Neljäkerroksiseen hotellirakennukseen tulee 191 vierashuoneen  
lisäksi useita kokoustiloja, kuusi ravintolaa, kuntohuone, 10-ratainen     
keilahalli sekä wellness-osasto. Hotelli avataan keväällä 2010.

Jaa sivu