SRV:n hallituksen päätös 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ehdoista

SRV:n hallituksen päätös 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannin ehdoista

Ei julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan eikä välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa.

Merkintäetuoikeusanti lyhyesti

● Noin 50 miljoonan euron bruttovarat SRV:n jo käynnissä olevien ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi

● Kaksi (2) uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä 20.8.2015 omistettua kolmea (3) nykyistä osaketta kohti

● Merkintähinta 2,11 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta

● SRV:n osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 19.8.2015 alkaen

● Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00

● Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 25.8.2015 klo 10.00 ja päättyy 2.9.2015 klo 18.30

Yleistä

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) hallitus on 22.6.2015 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella päättänyt 50 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista. Merkintäetuoikeusannista saatavat varat käytetään SRV:n jo käynnissä olevien ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseen. Merkintäetuoikeusannin taustalla on SRV:n rakentamisen volyymien kasvu ja erityisesti omaa pääomaa ja rahoitusta vaativat isot  hankkeet, kuten Kalasataman REDI sekä useat muut tulevaisuuden kannalta merkittävät kasvuhankkeet Suomessa ja Venäjällä.

Merkittäväksi tarjotaan yhteensä 23 731 107 uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuen (”Osakeanti”). SRV:n osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 20.8.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SRV:n osakasluetteloon, saa kutakin Täsmäytyspäivänä omistamaansa nykyistä SRV:n osaketta kohden yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan, arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”). Kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta 2,11 euron merkintähintaan Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta vastaa noin 29,8 prosentin laskennallista alennusta osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen SRV:n osakkeen päätöskurssiin 3,60 euroa 17.8.2015.

Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 19.8.2015 alkaen. Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin pörssissä 25.8.2015 klo 10.00 ja päättyy 2.9.2015 klo 18.30.

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 39,2 prosenttia kaikista SRV:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin toteuttamisen jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

SRV:n nykyiset osakkeenomistajat ja muut Tarjottavia osakkeita Merkintäoikeuksilla merkinneet sijoittajat voivat merkitä Tarjottavia osakkeita myös ilman Merkintäoikeuksia (”Toissijainen merkintä”).  Tarjottavia osakkeita jaetaan merkitsijöille Toissijaisessa merkinnässä, mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien käyttämisen perusteella. Tarjottavien osakkeiden jako (allokaatio) Toissijaisessa merkinnässä tapahtuu ensisijaisesti Tarjottavien osakkeiden merkintään käytettyjen Merkintäoikeuksien suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti.

SRV julkistaa Osakeannin alustavan tuloksen pörssitiedotteella arviolta 10.9.2015 ja lopullisen tuloksen arviolta 14.9.2015.

Osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) ja Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola”) ovat Osakeannin järjestäjät.

Hankittavien varojen käyttö

SRV saa Osakeannista noin 50 miljoonan euron bruttovarat.

Osakeannista saatavat varat käytetään SRV:n jo käynnissä olevian ja mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi. Osakeannin taustalla on SRV:n rakentamisen volyymien kasvu, erityisesti omaa pääomaa ja rahoitusta vaativat isot hankkeet, kuten Kalasataman Redi sekä useat muut tulevaisuuden kannalta merkittävät kasvuhankkeet Suomessa ja Venäjällä. Osakeannista hankittavat varat käytetään taserakenteen vahvistamiseen sekä erilaisten rakennushankkeiden rahoitusta varten tarvittavan vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen varmistamiseen. Osakeannin toteuttamisen jälkeen SRV suunnittelee toteuttavansa tarvittavan vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen hankinnan koti- tai ulkomaisella joukkovelkakirjatransaktiolla. Lisäksi SRV voi hankkia vieraan oman pääoman ehtoista rahoitusta vastaavilla rahoituskeinoilla.

Merkintäsitoumukset

Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy ja Timo Kokkila (yhdessä ”Merkintäsitoumusten antajat”), joiden omistukset SRV:stä edustavat yhteensä 51,8 prosenttia SRV:n nykyisistä osakkeista, ovat tietyin ehdoin kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään kyseiselle Merkintäsitoumuksen antajalle Osakeannissa allokoitaviin Merkintäoikeuksiin perustuvaa suhteellista osuutta vastaavan määrän Tarjottavia osakkeita ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta). Sanotut merkintäsitoumukset kattavat yhteensä 12 709 585 Tarjottavaa osaketta, eli yhteensä 53,6 prosenttia Tarjottavista osakkeista.

Listalleottoesitteen julkaiseminen

SRV on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Osakeantiin liittyvän suomenkielisen listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 20.8.2015. Suomenkielinen listalleottoesite on saatavilla SRV:n verkkosivustolla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat arviolta 21.8.2015, Nordean konttoreissa ja OP Ryhmän pankkien konttoreissa sekä Helsingin pörssissä arviolta 24.8.2015.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tätä ilmoitusta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen. Tämä ilmoitus ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi, eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi, Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä ilmoituksessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. SRV Yhtiöt Oyj ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Iso-Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

OSAKEANNIN EHDOT

Taustaa

SRV Yhtiöt Oyj:n (”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 22.6.2015 Yhtiön hallituksen päättämään enintään 27 000 000 uuden osakkeen antamisesta.

Yhtiön hallitus päätti 18.8.2015 laskea liikkeeseen edellä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla enintään 23 731 107 uutta osaketta Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvassa osakeannissa (”Osakeanti”) alla esitettyjen Osakeannin ehtojen mukaisesti.

Osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet (”Tarjottavat osakkeet”) vastaavat noin 64,5 prosenttia Yhtiön kaikista 36 768 468 osakkeesta ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Osakeantia sekä noin 39,2 prosenttia Yhtiön kaikista 60 499 575 osakkeesta ja niiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

Nordea Pankki Suomi Oyj (”Nordea”) ja Pohjola Pankki Oyj (”Pohjola Pankki”) toimivat Osakeannin järjestäjinä (yhdessä ”Järjestäjät”).

Osakeannin ehdot

Merkintäoikeus

Ensisijainen merkintäoikeus

Liikkeeseen laskettavat Tarjottavat osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi heidän olemassa olevien osakkeiden osakeomistuksen suhteessa.

Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 20.8.2015 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa automaattisesti yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) (ISIN-koodi FI4000167291) jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden (”Ensisijainen merkintäoikeus”).

Osakkeenomistaja tai se henkilö tai yhteisö, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kolmea (3) Merkintäoikeutta kohden kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä eli jokaisen kahden (2) Tarjottavan osakkeen merkitsemiseen tarvitaan tasan kolme (3) Merkintäoikeutta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet eivät oikeuta Merkintäoikeuksiin.

Toissijainen merkintä

Lisäksi osakkeenomistajalla (tai muulla sijoittajalla), joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla, on oikeus merkitä Tarjottavia osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella (”Toissijainen merkintä”).

Merkintäsitoumukset

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy ja Timo Kokkila ovat sitoutuneet kukin erikseen ja peruuttamattomasti merkitsemään Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita täysimääräisesti nykyisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa. Ilpo Kokkila, Kolpi Investments Oy ja Timo Kokkila merkitsevät Osakeannissa merkintäsitoumustensa perusteella yhteensä 12 709 585 Tarjottavaa osaketta seuraavasti: Ilpo Kokkila (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) 6 023 141 Tarjottavaa osaketta, Kolpi Investments Oy 3 671 586 Tarjottavaa osaketta ja Timo Kokkila 3 014 858 Tarjottavaa osaketta. Nämä merkintäsitoumukset vastaavat yhteensä noin 53,6 prosenttia Osakeannissa liikkeeseen laskettavien Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä.

Merkintähinta

Merkintähinta on 2,11 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen alennuksen verrattuna osakkeen päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä (”Helsingin pörssi”) Osakeannista päättämistä välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 25.8.2015 ja päättyy 8.9.2015 klo 20.00 Suomen aikaa (”Merkintäaika”). Merkintätoimeksiantoja otetaan vastaan merkintäpaikoilla niiden normaaleina aukioloaikoina.

Tilinhoitajat voivat asettaa merkinnän tekemiselle Merkintäajan päättymistä aikaisemmin päättyviä aikarajoja.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Ensisijaisella merkintäoikeudella ja maksut

Merkintäoikeuksien haltija voi osallistua Osakeantiin merkitsemällä Tarjottavia osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Jokaiset kolme (3) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään kaksi (2) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei voi merkitä. Voidakseen osallistua Osakeantiin Merkintäoikeuksien haltijan on annettava merkintätoimeksianto Nordean tai asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan ohjeiden mukaisesti. Merkintäoikeuksien haltija, joka ei saa merkintäohjeita omalta tilinhoitajaltaan, voi ottaa yhteyttä Nordeaan.

Jos Merkintäoikeuteen oikeuttava osake on pantattu tai sitä koskee jokin muu rajoitus, Merkintäoikeutta ei välttämättä voi käyttää ilman pantinhaltijan tai muun oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta.

Merkintätoimeksiantoja voidaan antaa seuraavissa merkintäpaikoissa:

● Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreissa ja Nordea Private Banking -yksiköissä niiden tavanomaisina aukioloaikoina;

● Nordea Asiakaspalvelussa puhelimitse yksityishenkilön pankkitunnuksilla ma–pe klo 8.00–20.00 numerossa 0200 3000 (suomenkielinen palvelu, pvm/mpm), numerossa 0200 5000 (ruotsinkielinen palvelu, pvm/mpm) tai ma–pe klo 10.00–16.30 numerossa 0200 70000 (englanninkielinen palvelu, pvm/mpm). Nordea Asiakaspalvelun kautta tehty merkintätoimeksianto edellyttää, että merkitsijällä on voimassa oleva henkilökohtainen verkkopalvelusopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Tehtäessä merkintöjä puhelimitse osakkeenomistajan henkilöllisyys todennetaan verkkopankkitunnuksilla. Yhteisöt eivät voi antaa merkintätoimeksiantoja puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun kautta. Nordea Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan. Merkintöjä ei voi tehdä Nordean verkkopankissa; ja

● sellaisten tilinhoitajien ja omaisuudenhoitajien kautta, joilla on merkintöjen vastaanottamista koskeva sopimus Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa.

Osakeannissa merkittävien Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajien antamien ohjeiden mukaisesti.

Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin hoitajan nimiin, on annettava merkintätoimeksianto hallintarekisterin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina Merkintäajan päättyessä 8.9.2015.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisessa merkinnässä ja maksut

Osakkeenomistaja (tai muu sijoittaja), joka on merkinnyt Tarjottavia osakkeita Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla (”Merkitsijä”), on oikeutettu merkitsemään Tarjottavia osakkeita Toissijaisessa merkinnässä.

Tarjottavien osakkeiden merkintä Toissijaisen merkinnän perusteella tapahtuu tekemällä merkintätoimeksianto ja samanaikaisesti maksamalla Merkintähinta merkintäpaikan, asianomaisen omaisuudenhoitajan tai tilinhoitajan tai, mikäli kyseessä on hallintarekisteröity sijoittaja, hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaisesti.

Puutteelliset tai virheelliset merkintätoimeksiannot voidaan hylätä. Merkintätoimeksianto voidaan hylätä, mikäli merkintämaksua ei makseta näiden ehtojen mukaisesti tai jos maksua ei tehdä täysimääräisesti. Maksettu merkintämaksu palautetaan tällaisessa tilanteessa Merkitsijälle. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkinnät ovat sitovia, eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin näiden ehtojen kohdan ”Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa” mukaisesti.

Tilinhoitajat vahvistavat Merkitsijöille arviolta 16.9.2015 Toissijaisessa merkinnässä tehtyjen Tarjottavien osakkeiden merkintöjen hyväksymisen tai hylkäämisen.

Merkintöjen peruuttaminen tietyissä olosuhteissa

Mikäli Osakeantiin liittyvää esitettä (”Esite”) täydennetään tai oikaistaan sellaisen siinä olevan virheen tai puutteen tai olennaisen uuden tiedon johdosta, jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajille, Merkitsijöillä, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ennen tätä koskevan täydennyksen julkaisemista, on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukaan oikeus peruuttaa merkintänsä. Merkitsijöillä on oikeus peruuttaa tekemänsä merkintä kahden (2) pankkipäivän kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Peruuttamisoikeuden edellytyksenä on lisäksi, että virhe, puute tai olennainen uusi tieto on käynyt ilmi ennen kuin kaupankäynti Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla alkaa tai, Toissijaisessa merkinnässä, ennen Tarjottavien osakkeiden toimittamista Merkitsijöille. Merkinnän peruutus koskee peruutettavalla merkinnällä tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan. Peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä menettelyohjeista ilmoitetaan pörssitiedotteella samanaikaisesti Esitteen mahdollisen täydentämisen kanssa. Jos Merkintäoikeuden haltija on myynyt tai muuten siirtänyt Merkintäoikeutensa, myyntiä tai siirtoa ei voi peruuttaa.

Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa ennen kuin julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssissä 25.8.2015 klo 10.00 Suomen aikaa ja 2.9.2015 klo 18.30 Suomen aikaa välisenä aikana. Merkintäoikeuksia voi myydä tai ostaa antamalla myynti- tai ostotoimeksiannon omalle arvo-osuustilin hoitajalle tai arvopaperivälittäjälle.

Merkintöjen hyväksyminen

Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella ja näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty Osakeantiin soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Jos kaikkia Osakeannissa liikkeeseen laskettavia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, Yhtiön hallitus tekee päätöksen merkitsemättömien Tarjottavien osakkeiden jakamisesta niiden Merkitsijöiden kesken, jotka ovat tehneet Toissijaisen merkinnän. Toissijaisen merkinnän perusteella tehtyjen merkintöjen ylimerkintätilanteessa allokaatio Merkitsijöille määräytyy arvo-osuustilikohtaisesti Merkitsijöiden Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla käyttämien Merkintäoikeuksien lukumäärän mukaisessa suhteessa, ja mikäli tämä ei ole mahdollista, arpomalla. Jos tiettyyn arvo-osuustiliin liittyen annetaan useita merkintätoimeksiantoja, nämä merkintätoimeksiannot yhdistetään yhdeksi arvo-osuustiliä koskevaksi merkintätoimeksiannoksi. Mikäli Merkitsijä ei saa kaikkia Toissijaisen merkinnän perusteella merkitsemiään Tarjottavia osakkeita, palautetaan saamatta jääneiden Tarjottavien osakkeiden Merkintähinta Merkitsijälle viimeistään arviolta 17.9.2015. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei ole merkitty Toissijaisen merkinnän jälkeen, Yhtiön hallitus voi päättää merkitsemättä olevien Tarjottavien osakkeiden tarjoamisesta päättämilleen tahoille. Merkintäaika päättyy tällaisten tahojen osalta 14.9.2015.Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä arviolta 14.9.2015. Yhtiö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 14.9.2015.

Tarjottavien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla

Osakeannissa Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijän arvo-osuustilille merkinnän rekisteröimisen jälkeen väliaikaisina osakkeina (ISIN-koodi FI4000167309), jotka vastaavat Tarjottavia osakkeita. Väliaikaiset osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena arviolta 9.9.2015 alkaen. Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön olemassa oleviin osakkeisiin (ISIN-koodi FI0009015309) arviolta 14.9.2015. Toissijaisessa merkinnässä merkityt ja hyväksytyt Tarjottavat osakkeet kirjataan Merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun Tarjottavat osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 15.9.2015.

Kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla Helsingin pörssin pörssilistalla alkaa arviolta 15.9.2015.

Osakkeenomistajien oikeudet

Tarjottavat osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Tarjottavat osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 15.9.2015.

Maksut ja kulut

Tarjottavien osakkeiden merkinnästä ei peritä varainsiirtoveroa tai palvelumaksuja. Tilinhoitajat, omaisuudenhoitajat ja arvopaperivälittäjät saattavat periä välityspalkkion kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla omien hinnastojensa mukaisesti. Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat perivät myös hinnastonsa mukaisen maksun arvo-osuustilin ylläpitämisestä ja osakkeiden säilyttämisestä.

Informaatio

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Osakeantiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeannista mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Mikäli näiden ehtojen alkuperäisen suomenkielisen version ja englanninkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, suomenkielinen versio on ratkaiseva.

Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Jaa sivu