SRV:n 45 miljoonan euron hybridilaina ylimerkittiin yli kolminkertaisesti

SRV:n 45 miljoonan euron hybridilaina ylimerkittiin yli kolminkertaisesti

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) tai Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV”) 45 miljoonan euron hybridilainan (”uusi hybridilaina”) tarjoaminen päättyi erinomaisesti 9. maaliskuuta 2016. Uusi hybridilaina ylimerkittiin yli kolminkertaisesti ja myytiin 79 sijoittajalle. Uusi hybridilaina lasketaan liikkeeseen arviolta 22. maaliskuuta 2016.

“Olemme enemmän kuin tyytyväisiä hybridilainan tarjoamisen onnistumiseen. Onnistuminen takaa osaltaan oman pääoman ehtoisen rahoituksemme pysymisen riittävällä tasolla myös tulevina vuosina ja mahdollistaa niin nykyisten kuin tulevienkin megahankkeiden sekä uusien hankkeiden kehittämisen. Lainan tarjoamisen onnistuminen on jälleen yksi tärkeä osoitus sijoittajien luottamuksesta yhtiöön ja luo hyvän pohjan onnistuneesti toteuttaa senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan liikeeseenlasku lähiaikoina”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala toteaa.

Uuden hybridilainan alkuperäinen kuponkikorko on kiinteä 8,75 prosenttia vuodessa, mutta se määrittyy uudestaan neljän vuoden välein uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä alkaen. Uudella hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta SRV voi lunastaa sen takaisin neljän vuoden kuluttua uuden hybridilainan liikkeeseenlaskupäivästä ja kunakin vuotuisena koronmaksupäivänä tämän jälkeen.

SRV:n 7. maaliskuuta 2016 julkistama, joulukuussa 2012 liikkeeseen laskettua hybridilainaa (”vuoden 2012 hybridilaina”) koskeva vapaaehtoinen käteisellä toteutettava takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneelle liikkeeseenlaskulle, ja SRV katsoo saaneensa riittävän määrän uuden hybridilainan merkintää koskevia kiinnostuksenilmaisuja takaisinostotarjouksen toteuttamiseksi. Tämän johdosta ja edellyttäen, että mitään odottamatonta ei tapahdu, SRV arvioi toteuttavansa takaisinostotarjouksen 7. maaliskuuta 2016 päivätyssä tarjousmuistiossa esitettyjen takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Uusi hybridilaina on takaisinostotarjouksen kohteena olevan SRV:n vuoden 2012 hybridilainan tavoin muita SRV:n velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään SRV:n IFRS-konsernitilinpäätöksessä omana pääomana. Uuden hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

SRV on nimittänyt uuden hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä Danske Bank A/S:n, Pohjola Pankki Oyj:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääjärjestäjiksi. SRV on nimittänyt takaisinostotarjouksen yhteydessä Danske Bank Oyj:n tarjousasiamieheksi sekä Danske Bank Oyj:n ja Pohjola Pankki Oyj:n dealer manager ‑asiamiehiksi.

Lisätietoja:
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 667 0906
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560

www.srv.fi

VASTUUNRAJOITUS

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä SRV:n arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän takaisinostotarjousta tai uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Takaisinostotarjousta ei tehdä ja uutta hybridilainaa ei tarjota eikä sitä tulla tarjoamaan yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja uuteen hybridilainaan liittyvän tarjousmateriaalin tai -dokumentaation ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousmateriaalin tai -dokumentaation haltuunsa saavien henkilöiden edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa taikka tarjota SRV:lle ostettavaksi mitään SRV:n arvopapereita, kuten uuden hybridilainan tai vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksia, sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous olisi lainvastainen. SRV:llä, pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset SRV:n arvopapereihin, kuten uuden hybridilainan tai vuoden 2012 hybridilainan lainaosuuksiin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen tai muita tässä tiedotteessa tarkoitettuja tietoa, tulee ottaa selvää näistä rajoituksista ja noudattaa niitä. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen saattaa olla näiden valtioiden arvopaperilainsäädännön vastaista.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous Yhdysvalloissa. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita (mukaan luettuna uutta hybridilainaa) ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Näin ollen tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei saa tarjota, myydä, vastaanottaa, lunastaa, jälleenmyydä, siirtää tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin taikka yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun, ellei käytettävissä ole poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksesta tai ellei tämä tapahdu Yhdysvaltojen osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000, ”FSMA”), muutoksineen, 21 kohdassa tarkoitetun valtuutetun henkilön antama eikä hyväksymä. Näin ollen tätä tiedotetta ei saa jakaa eikä välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa eikä henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa lukuun ottamatta tilanteita, joissa FSMA:n 21(1) kohta ei sovellu. Tätä tiedotetta jaetaan sillä perusteella, että kukin henkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jonka saataville tämä tiedote asetetaan tai jolle se suunnataan, on (i) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (”Määräys”), 19(5) kohdassa tarkoitettu sijoitusalan ammattilainen; (ii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) kohdassa tarkoitettu korkean varallisuustason taho tai rekisteröimätön yhdistys jne. tai (iii) kuka tahansa muu henkilö, jolle tämä tiedote voidaan muutoin laillisesti toimittaa FSMA:n 21(1) kohdan poikkeuksen nojalla tai muutoin tilanteissa, joissa kyseinen säännös ei sovellu (kaikki tällaiset henkilöt yhteisesti “relevantit henkilöt”). Tämä tiedote ja tässä tiedotteessa tarkoitetut arvopaperit asetetaan ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden saataville, ja pyyntöjä, tarjouksia ja sopimuksia tällaisten arvopaperien merkitsemisestä, ostamisesta tai muusta hankkimisesta voidaan tehdä ainoastaan tällaisten relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään muun henkilön ei tule luottaa tähän tiedotteeseen tai toimia sen perusteella.

Tämä tiedote ei ole direktiivissä 2003/71/EY, muutoksineen, tarkoitettu mainos tai esite.

 

Jaa sivu