SRV:llä selvä tulosparannus ja konsernin tilauskanta ennätystasolla – SRV:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2011

Tilikausi 1.1.–31.12.2011 lyhyesti:

 • SRV:n liikevaihto oli 672,2 milj. euroa (484,2 Me 1-12/2010), muutos + 38,8 %
 • Liikevoitto oli 14,1 milj. euroa (12,5 Me), muutos + 13,2 %
 • Tulos ennen veroja oli 10,8 milj. euroa (7,9 Me), muutos + 36,3 %
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 810,8 milj. euroa (594,5 Me), muutos + 36,4 %
 • Uudet sopimukset 811,6 milj. euroa (559,9 Me), muutos + 44,9 %
 • Omavaraisuusaste oli 31,0 prosenttia (35,2 %)
 • Tulos per osake oli 0,17 euroa (0,19 eur)
 • Ehdotettu osinko 0,12 euroa (0,12 eur) osaketta kohti

Neljäs vuosineljännes 1.10.–31.12.2011 lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 266,7 milj. euroa (157,9 Me 10-12/2010)
 • Liikevoitto oli 13,2 milj. euroa (5,9 Me)
 • Tulos ennen veroja oli 12,4 milj. euroa (4,1 Me)
 • Tulos per osake oli 0,24 euroa (0,10 eur)

Toimitusjohtaja Jukka Hienonen tuloksesta:

Viime vuosi sisälsi sekä vahvaa toiveikkuutta taantuman jälkeen että epävarmuutta talousnäkymien tempoilun keskellä. Alkuvuonna odotukset erityisesti asuntomarkkinoiden kehittymistä kohtaan olivat korkealla. Euron kriisin myötä monessa muussakin yrityksessä seurattiin taloushorisonttiin kasaantuvia uhkaavia pilviä. Asuntomarkkinoiden osalta ei viime vuonna hiipumista nähty vaan asuntokauppa kävi koko vuoden hintatason pysyessä vakaana.

Kaksinkertaistimme asuntorakentamisemme edellisvuodesta. SRV on noussut pääkaupunkiseudun suurimpien asuntorakentajien joukkoon. Viime vuonna valmistui ennätysmäärä asuntoja. 70 prosenttia SRV:n runsaasta 2000 asunnosta on vuokra-asuntoja. Kaikkiaan SRV:n rakenteilla olevista asunnoista on myy yli 80 prosenttia joko yksityisille tai instituutiosijoittajille.

Asuntorakennuttamisen osalta tulos syntyi IFRS-käytännön mukaisesti vasta kohteiden valmistuttua ja tultua myydyksi, mikä lykkäsi konsernin tuloksenmuodostuksen käytännössä kokonaisuudessaan viimeiselle vuosineljännekselle.

Kireänä jatkuvan markkinatilanteen vuoksi omaperusteisten toimitilahankkeiden määrä on pysynyt vähäisenä. Saimme viime vuonna valmiiksi ja myydyksi sijoittajille kauppakeskus Karisman Lahdessa sekä logistiikkakohteita Vantaalla. Olemme saaneet tiukassa kilpailutilanteessa merkittäviä toimitilaurakoita. Yksi suurimmista on soijatehdas Uudessakaupungissa.

Liikevaihtomme kasvoi reilusti, peräti 38 prosenttia. Vaikka liiketoiminnan kehitys viimeisellä vuosineljänneksellä ylitti ennusteemme, koko vuoden vajaan 15 miljoonan euron liikevoitto on alle tavoitetasomme. Nousseet panoshinnat, rakentamiselle lisäkustannuksia aiheuttanut ankara edellinen talvi sekä kilpailu-urakoinnista tyypillisesti jäävä matala katetaso sävyttivät vuotta. Tulosta paransi kuitenkin Kampin pysäköintilaitosten myynti vuoden lopulla.

Kansainvälisen toiminnan osuus edustaa vielä vain kuutta prosenttia liikevaihdosta, mutta se on selvästi kasvussa. Perustimme yhdessä kotimaisten instituutiosijoittajien kanssa Russia Invest -kiinteistösijoitusyhtiön, mikä vahvistaa mahdollisuuksiamme laajentaa toimintaamme Venäjän markkinoilla.

Julkaisimme tänään myös uudistetun strategiamme. Sen mukaisesti haemme markkinoita aggressiivisempaa kasvua valitsemissamme kasvukeskuksissa kotimaassa ja lähialueilla. Kannattavuuden parantamista tavoittelemme kasvattamalla omaperusteisten hankkeiden osuutta.

Taloudellisten tavoitteiden lisäksi strategiamme sisältää myös toiminnan laatuun liittyviä tavoitteita, joilla erottaudumme toimialan kilpailussa. Missionamme on elämänlaadun parantaminen rakennetun ympäristön kestävillä ratkaisuilla. Tavoitteella on suuri vaikutus tapaamme toimia. Toteuttaaksemme uuden brändilupauksemme ”Elämäsi rakentaja” kehitämme kykyämme tunnistaa eri sidosryhmien tarpeet hankkeiden eri vaiheissa. Sen perusteella parannamme palveluprosessiamme.

Olen luottavainen tulevaisuuteemme, sillä meillä on historiallisen korkea tilauskanta sekä runsaasti kiinnostavia hankkeita työn alla tuleviksi vuosiksi. Haluan kiittää asiakkaitamme, sidosryhmien edustajia sekä henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä menneenä vuonna.

 

Yleiskatsaus

SRV:n liikevaihdon ja tilauskannan kehitys jatkui myönteisesti tilikauden aikana. SRV pystyi hyödyntämään skaalautuvan liiketoimintamallinsa kasvun mahdollisuudet ja konsernin tilauskanta kasvoi 36,4 prosenttia 810,8 milj. euroon (594,5 M€ 12/2010). Uusien sopimusten määrä kasvoi 44,9 prosenttia 811,6 milj. euroon (559,9 M€). Konsernin liikevaihto kasvoi 38,8 prosenttia 672,2 milj. euroon (484,2 M€ 1-12/2010) erityisesti kotimaan asuntorakentamisen volyymin suotuisan kehityksen takia.

Kotimaan liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 632,3 milj. euroon (+36,8 %) ja liikevoitto 27,9 milj. euroon (26,4 M€ 1-12/2010). Liikevaihdon ja kannattavuuden positiivinen kehitys keskittyi erityisesti vuoden viimeiseen neljännekseen omaperusteisen asuntotuotannon valmistumisen ja sen luovutuksenmukaisen tuloutuksen takia sekä Kampin Luola Oy:n osakkeiden myynnin toteutuessa.

Kotimaan toimitilarakentamisen volyymi on säilynyt hyvällä tasolla, mutta sen kannattavuuteen on vaikuttanut tilauskannan koostuminen pääosin matalakatteisesta urakoinnista ja muutaman vuonna 2011 valmistuneen urakkakohteen rakennusaikana tapahtunut rakennuskustannustason merkittävä kasvu. Talouden epävarmuuden lisääntyessä osa panoskustannuksista on kääntynyt jo laskuun. Kannattavuuden parantamiseksi pyrkimyksenä on siirtää painotusta omaan hankekehitykseen. Kilpailu kotimaan toimitilarakentamisen uusista tilauksista on tiukkaa. SRV menestyi uusien tilausten hankinnassa ja toimitilarakentamisen tilauskanta kasvoi 362,2 milj. euroon (271,6 M€ 31.12.2010).

Kotimaan asuntorakentamisen kehitys on jatkunut myönteisenä. SRV on kasvattanut sekä vuokra-asunto- että omistusasuntotuotantoaan nousten toimialueillaan merkittäväksi asuntotuottajaksi. SRV:n rakenteilla olevan asuntotuotannon määrä kaksinkertaistui 2 197 asuntoon. Rakenteilla olevasta asuntotuotannosta on myyty 81 prosenttia ja 72 prosenttia tuotannosta on vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. SRV:llä on rakenteilla 622 omaperusteista asuntoa.  Ennakkomarkkinoinnin perusteella on lisäksi tehty päätökset 91 asunnon lisäaloituksista. SRV myi kuluttajille ja sijoittajille yhteensä 680 asuntoa (640 asuntoa 1-12/2010).

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 39,0 milj. euroon (21,7 M€). Liiketoiminnan hankekehitysluonteen takia toiminta säilyi tappiollisena. Venäjän rahoitus- ja kiinteistömarkkinat ovat elpymässä. SRV pyrkii hyödyntämään Venäjän markkinan potentiaalia kehittämällä omaperusteisia kiinteistökehityshankkeita. Rahoituspohjan kasvattamiseksi SRV allekirjoitti syyskuussa Russia Invest -sijoitusyhtiön osakassopimuksen SRV:n, Ilmarisen, Spondan, Eteran ja Onvestin kanssa. SRV jatkoi keskeisten hankkeidensa kehittämisen lisäksi VTB:n ja Asmoren kiinteistörahaston ensimmäisten sijoituskohteiden valymistelua. Rahasto teki loppuvuonna ensimmäisen sijoituksen Moskovaan.

SRV:n keskeisistä kansainvälisistä hankkeista Pietarin Pearl Plaza -kauppakeskuksen rakentaminen käynnistyi. Tammikuussa allekirjoitettiin kohteen investointipäätös ja 100 milj. euron urakkasopimus. Kauppakeskus valmistuu vuonna 2013 ja sen kaupallistaminen on aloitettu. Kauppakeskuksen tiloista on vuokrattu jo noin 35 prosenttia neljälle ankkurivuokralaiselle.

Konsernin liikevoitto oli 14,1 milj. euroa (12,5 M€). Liikevoiton tasoon vaikutti asuntorakentamisen myönteisen volyymin kehityksen lisäksi toimitilarakentamisen kannattavuustason heikentyminen ja tilauskannan katetason lasku rakentamisen kustannusten nousun takia, kansainvälisen liiketoiminnan tappiollisuus, sekä vertailukaudesta kasvaneet hankekehityskustannukset. Liikevoittoa laski lisäksi 3 milj. euron kuluvarauskirjaus, joka kohdistui riidanalaisiin urakkasaataviin. Konsernin tulos ennen veroja oli 10,8 milj. euroa (7,9 M€). 

 

Konsernin avainluvut

IFRS IFRS     IFRS IFRS
 (milj. eur) 1-12/ 2011 1-12/ 2010 muutos,meur muutos, % 10-12/ 2011 10-12/ 2010
Liikevaihto 672,2 484,2 188,0 38,8 266,7 157,9
Liikevoitto 14,1 12,5 1,6 13,2 13,2 5,9
Rahoitustuotot ja -kulut, yht. -3,3 -4,5 1,2   -0,8 -1,8
Tulos ennen veroja 10,8 7,9 2,9 36,3 12,4 4,1
             
Tulouttamaton tilauskanta 810,8 594,5 216,3 36,4    
Uudet sopimukset 811,6 559,9 251,6 44,9 196,1 120,1
             
Liikevoitto, % 2,1 2,6     4,9 3,7
Tilikauden voitto, % 0,8 1,1     3,1 1,5
             
Omavaraisuusaste, % 31,0 35,2        
Korollinen nettovelka 271,8 222,8        
Velkaantumisaste, % 160,2 141,7        
             
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,5 4,1        
Oman pääoman tuotto, % 3,3 3,2        
             
Tulos per osake, eur 0,17 0,19     0,24 0,10
Omapääoma per osake, eur 4,68 4,56        
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, milj. kpl 35,0 33,9   3,2    

 

SRV:n oma hankekehitys tarjoaa yhtiölle Suomessa merkittävän mahdollisuuden toimintavolyymin kasvattamiseen. Hankkeet edellyttävät pitkäaikaista kehitystyötä ja toteutuvat usean vuoden aikana. SRV:n hankkeet ovat usein myös ”landmark”-hankkeita – innovatiivisia uusia ratkaisuja kestävän aluerakentamisen tarpeisiin. Tällaisia ovat muun muassa Keilaniemen Tornit -asuntohanke ja Niittykummun metroaseman ympäristön kehityshanke Espoossa sekä Kalasataman Keskus Helsingissä, jonka toteutussopimus allekirjoitettiin elokuussa 2011.

Kotimaan liiketoiminnan neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 248,9 milj. euroa (147,3 M€ 10-12/2010) ja liikevoitto 17,9 milj. euroa (8,4 M€). Liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun vaikutti kotimaan omaperusteisen asuntotuotannon valmistuminen ja Kampin Luola Oy:n osakkeiden myynti. Riidanalaisiin urakkasaataviin tehtiin 3 milj. euron varautuminen arvonalennukseen, joka laski liikevoittoa

 

Taloudelliset tavoitteet

SRV:n hallitus vahvisti 15.2.2012 konsernin strategian kaudelle 2012–2016. Konsernin strategiset tavoitetasot on asetettu seuraavasti:

 • SRV:n liikevaihto kasvaa toimialan kasvua nopeammin ja nousee miljardin euron tasoon
 • Kansainvälisen liiketoiminnan osuus nousee yli 20 prosenttiin konsernin liikevaihdosta
 • Liikevoittomarginaali nousee 6 prosenttiin
 • Oman pääoman tuotto on vähintään 15 prosenttia
 • Omavaraisuusaste pidetään yli 30 prosentin tasolla
 • Tavoitteena on jakaa osinkoa 30 % vuosittaisesta tuloksesta liiketoiminnan pääomatarpeet huomioiden

Asetetut tavoitteet edellyttävät omaperusteisten hankkeiden merkittävää lisäämistä.

 

Näkymät vuodelle 2012

Liikevaihdon ja kannattavuuden jaksottumiseen ja kehitykseen vuonna 2012 vaikuttavat omaperusteisen asuntotuotannon myynnin määrä ja kohteiden valmistusajankohta, tilauskannan katteiden kehittyminen, uusien urakoiden määrä sekä suunniteltujen kohdemyyntien toteutuminen. Omaperusteinen asuntotuotanto tuloutetaan luovutuksenmukaisen tuloutuskäytännnön mukaisesti. Nykyvalmistumisaikataulujen perusteella SRV arvioi, että koko vuoden 2012 aikana valmistuu 451 omaperusteista asuntoa.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vähintään edellisen vuoden tasoa (672,2 M€ 1-12/2011). Konsernin tuloksen ennen veroja arvioidaan ylittävän edellisen vuoden tason (11,3 M€).

 

Tiedotustilaisuus

Tilinpäätös esitellään lehdistölle ja analyytikoille yhteisessä tiedotustilaisuudessa 16.2.2012 kello 10.30 Scandic Simonkenttä hotellin Pavillion-kabinetissa, Simonkatu 9, Helsinki. Tilaisuudessa ovat paikalla muun muassa toimitusjohtaja Jukka Hienonen ja varatoimitusjohtaja, CFO Hannu Linnoinen.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali löytyy tilaisuuden jälkeen yhtiön kotisivuilta, osoitteesta www.srv.fi.

 

Julkistamismenettely

SRV Yhtiöt Oyj on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän pörssitiedotteen pdf-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.srv.fi.

 

Espoo 15.2.2012

 

Hallitus

  

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

 

Lisätietoja:

Jukka Hienonen, toimitusjohtaja, +358 (201) 455 213
Hannu Linnoinen, varatoimitusjohtaja, CFO +358 (201) 455 990, +358 (50) 523 5850
Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, +358 (201) 455 208, +358 (40) 504 3321

 

Jaa sivu