SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ              

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2008. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle      
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007.                 

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. 
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2008 ja osingot maksetaan 24.4.2008.     

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen 
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti    
Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen       
puheenjohtajaksi.                                

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen        
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.   
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön      
matkustussäännön mukaisesti.                          

Tilintarkastajiksi valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja 
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena      
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin 
maksettavaksi laskun mukaan.                          

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen                     

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön 
vapaalla omalla pääomalla.                           

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa 
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön 
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä      
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.                        

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta  
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo    
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus    
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten 
mukaisessa suhteessa.                              

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      

Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen                    

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen   
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien     
osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.             

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien   
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että      
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään  
3.676.846 osaketta.                               

Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita     
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen        
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                       

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena        
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja 
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.                     

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.      
                                        

Espoossa, 15. päivänä huhtikuuta 2008                      

SRV Yhtiöt Oyj                                 

Eero Heliövaara                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202               

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu