SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta. 
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja osingot maksetaan 26.3.2010.    

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen 
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi. Uusina 
jäseninä hallitukseen valittiin Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen.  
Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.              

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen        
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.   
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön      
matkustussäännön mukaisesti.                          

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka  
päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena   
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot    
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.                   

Yhtiöjärjestyksen muutos                            

Yhtiökokous päätti muuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:    
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme 
viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä     
valtakunnallisessa lehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” 

Muutos johtuu osakeyhtiölain muuttumisesta.                   


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta   
yhtiön vapaalla omalla pääomalla.                        

Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin 
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä   
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin   
yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista. 
Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään   
3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa      
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön  
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai 
muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä   
3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia  
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.   
Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa    
erässä.                                     

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena   
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin  
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.       

Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne 
kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman       
valtuutuksen.                                  
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.        Valtuutus osakeannista päättämiseen                       

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai   
maksutta.                                    

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa 
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai  
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä    
enintään 3.676.846 osaketta.                          
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa 
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen     
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.                       

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai     
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa     
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien        
toteuttamiseksi.                                

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se   
kumoaa 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen. SRV Yhtiöt Oyj                                 

Hannu Linnoinen                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 990               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa sivu