SRV YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA 9,00 euroa

SRV YHTIÖT OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA 9,00 euroa              

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt, että osakeannissa  
lasketaan liikkeelle 11 500 000 osaketta. Lisäksi Yhtiö laskee liikkeelle    
merkintähintaan SEB Enskildalle 1 500 000 osaketta (”Lisäosake-erä”)      
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Osakkeet muodostavat noin 33,3 prosenttia  
SRV:n koko osakemäärästä osakeannin jälkeen, mukaan lukien Lisäosake-erä.    
Osakkeen hinnaksi SRV on päättänyt 9,00 euroa sekä instituutioannissa että   
yleisöannissa. Osakkeen hinta henkilöstöannissa on 8,10 euroa. SRV saa     
osakkeiden liikkeeseen laskusta, mukaan lukien Lisäosake-erä, yhteensä noin 117 
miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112 miljoonaa euroa järjestelyyn     
liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen.             
SRV aikoo käyttää osakeannista saamansa varat toimintansa kehittämiseen     
pääasiassa (i) lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää 
sekä asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja (ii) nopeuttamalla   
kansainvälisten toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä. Yhtiö voi  
harkita myös varojen käyttämistä liiketoiminnan aloittamiseen uusilla      
maantieteellisillä markkinoilla, tai uusien liiketoimintojen tai yhtiöiden   
ostamiseen nykyisillä maantieteellisillä markkinoillaan.            
Instituutioannin koko oli alustavien ehtojen mukaan 10 500 000 osaketta,    
yleisöannin koko 700 000 osaketta ja henkilöstöannin koko 300 000 osaketta.   
SRV:n hallitus on kokouksessaan 11.6.2007 päättänyt instituutioannin kooksi 9  
907 300 osaketta, yleisöannin kooksi 1 150 000 osaketta ja henkilöstöannin   
kooksi 442 700 osaketta. Allokoituihin osakemääriin perustuen instituutioanti  
ylimerkittiin 8,1-kertaisesti ja yleisöanti 4,6-kertaisesti. Osakeantiin    
osallistui noin 6 400 sijoittajaa. Noin 54 prosenttia instituutioannin     
kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 46 prosenttia ulkomaisilta 
sijoittajilta.                                 
Yleisöannissa merkintäsitoumukset hyväksyttiin seuraavasti: 200-300 osakkeen  
merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille jaettiin 110 osaketta, 400-1800  
osakkeen merkintäsitoumuksen antaneille 200 osaketta ja yli 1800 osakkeen    
merkintäsitoumuksen antaneille noin 11 prosenttia merkintäsitoumuksen määrästä. 
Henkilöstöannissa merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan.      
Yleisöantiin ja henkilöstöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään    
vahvistus hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 18.6.2007. Ylimääräiset 
merkintämaksut palautetaan sijoittajille arviolta 15.6.2007.          
SRV:n osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin prelistalla arviolta     
12.6.2007 ja pörssilistalla arviolta 15.6.2007.                 
SRV Henkilöstö Oy:n ja SRV:n yhtiökokoukset ovat hyväksyneet SRV Henkilöstö Oy:n
sulautumisen Yhtiöön (”Sulautuminen”). Yksi SRV Henkilöstö Oy:n osakkeenomistaja
on vaatinut yhteensä 300 osakkeensa lunastamista (noin 0,05 prosenttia SRV   
Henkilöstö Oy:n kaikista osakkeista). Sulautumisvastikkeena Yhtiö tulee     
laskemaan liikkeelle enintään 10 200 889 Yhtiön osaketta instituutio- ja    
yleisöannin lopulliseen merkintähintaan. Yhtiö aikoo maksaa sille Sulautumisen 
yhteydessä siirtyviä velkoja noin 20,8 miljoonaa euroa, mikä on otettu huomioon 
sulautumisvastikkeen määrässä. Sulautumisen yhteydessä SRV saa SRV Henkilöstö  
Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n osaketta. SRV tulee mitätöimään sulautumisessa 
saamansa omat osakkeensa. Sulautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on    
30.9.2007.                                   SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 
                                         
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj (“SRV”) ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena 
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä  
sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa.     

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) 
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat    
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden   
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).    
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen     
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.                     

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut      
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville   
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.              

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta    
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia      
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa SRV:n tulosta, taloudellista    
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa   
koskevia SRV:n aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska
ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka 
eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken   
olosuhteita. SRV varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat  
eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, 
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi   
erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä    
tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka SRV:n tulos, taloudellinen 
asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen     
sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole   
osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. SRV ei sitoudu tarkastamaan 
tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan       
tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat  
tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.      
                                        
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)

Jaa sivu