SRV YHTIÖT OYJ:N OSAKEANTI ALKAA 28.5.2007, YHTIÖ ON JÄTTÄNYT PÖRSSILLE HAKEMUKSEN OSAKKEIDENSA LISTAAMISESTA

SRV YHTIÖT OYJ:N OSAKEANTI ALKAA 28.5.2007, YHTIÖ ON JÄTTÄNYT PÖRSSILLE     
HAKEMUKSEN OSAKKEIDENSA LISTAAMISESTA                      

SRV Yhtiöt Oyj:n (”SRV” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt 25.5.2007, että noin 
11 500 000 SRV Yhtiöt Oyj:n osaketta tarjotaan merkittäväksi ja osakeannissa  
(”Osakeanti”) 28.5.2007 alkaen suomalaisille ja kansainvälisille        
institutionaalisille sijoittajille (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja 
yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) sekä Yhtiön hallitukselle, johdolle ja   
henkilöstölle Suomessa (”Henkilöstöanti”).                   

SRV on tänään jättänyt Helsingin Pörssille hakemuksen Yhtiön osakkeiden     
listaamisesta prelistalle arviolta 12.6.2007 ja pörssilistalle arviolta     
15.6.2007.                                   

Instituutioanti alkaa 28.5.2007 ja päättyy arviolta 11.6.2007 kello 12.00.   
Yleisö- ja Henkilöstöanti alkavat 29.5.2007 ja päättyvät arviolta 7.6.2007 kello
16.30.                                     

Alustava merkintähinta on 8,00 - 9,75 euroa osakkeelta. SRV tekee lopullisen  
päätöksen Osakeannin toteuttamisesta, merkittäväksi tarjottavien osakkeiden   
määrästä, merkintähinnasta sekä muista ehdoista Instituutioannin päätyttyä,   
arviolta 11.6.2007. Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin     
merkintäaikaa antamalla siitä pörssitiedote, josta ilmenee Osakeannin      
merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy 
viimeistään 18.6.2007 kello 16.30.                       

SRV aikoo käyttää Osakeannista saamansa varat toimintansa kehittämiseen     
pääasiassa (i) lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää 
sekä asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja (ii) nopeuttamalla   
kansainvälisten toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä. Yhtiö voi  
harkita myös varojen käyttämistä liiketoiminnan aloittamiseen uusilla      
maantieteellisillä markkinoilla, tai uusien liiketoimintojen tai yhtiöiden   
ostamiseen nykyisillä maantieteellisillä markkinoillaan. Lisäksi Yhtiö aikoo  
maksaa sille Sulautumisen (määritelty jäljempänä) yhteydessä siirtyviä velkoja 
noin 20,8 miljoonaa euroa.                           

SRV:n osakepääoma jakautuu 26 064 000 osakkeeseen. Osakeannissa tarjotaan    
enintään 11 500 000 uutta osaketta. Instituutioanti käsittää alustavasti 10 500 
000, Yleisöanti 700 000 osaketta ja Henkilöstöanti 300 000 osaketta. Allokaatio 
saattaa muuttua riippuen, muun muassa, kysynnän eroista instituutioiden ja   
yleisön välillä. Lisäksi Yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeelle suunnatusti  
Instituutio- ja Yleisöannin lopulliseen merkintähintaan järjestäjien puolesta  
toimivalle SEB Enskildalle enintään 1 500 000 lisäosaketta yksinomaan      
mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Mikäli SEB Enskildalle     
stabilisaatiotoimenpiteiden seurauksena jää Yhtiön osakkeita, Yhtiö hankkii ne 
takaisin merkintähintaan.                            

SRV Henkilöstö Oy (”SRV Henkilöstö”) omistaa SRV:stä 48 prosenttia. SRV     
Henkilöstö on Yhtiön hallituksen, johdon ja työntekijöiden omistama yhtiö. SRV:n
ja SRV Henkilöstö Oy:n hallitukset ovat 27.4.2007 allekirjoittaneet       
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan SRV Henkilöstö sulautuu SRV:hen      
osakeyhtiölain mukaisella vastavirtaan toteutettavalla absorptiosulautumisella 
(”Sulautuminen”). Sulautumissuunnitelman mukaan SRV Henkilöstön         
osakkeenomistajille suoritetaan sulautumisvastike siten, että SRV Henkilöstön  
osakkeenomistajat saavat yhtä SRV Henkilöstön osaketta vastaan enintään 18 SRV:n
liikkeelle laskemaa uutta osaketta (”Sulautumisosakkeet”). Sulautumisvastikkeena
annettavien Sulautumisosakkeiden lukumäärä riippuu Merkintähinnasta ja on    
enintään 11 212 000 Sulautumisosaketta. SRV Henkilöstön omistamat 12 512 000  
SRV:n osaketta mitätöidään Sulautumisen yhteydessä alentamatta osakepääomaa.  
Sulautuminen on ehdollinen sille, että SRV listautuu Helsingin Pörssiin ennen  
Sulautumisen täytäntöönpanoa. Sulautumisen arvioitu täytäntöönpanopäivä on   
30.9.2007.                                   

SEB Enskilda toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. OKO Corporate Finance toimii  
Osakeannin järjestäjänä ja Yleisöannin pääjärjestäjänä.             

Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäpaikkoina toimivat Osuuspankkien ja Helsingin
OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit, OP 0100 0500 puhelinpalvelu (suomeksi)   
OP-ryhmän verkko-palvelutunnuksilla sekä www.op.fi/merkinta.          

Listalleottoesite on saatavana OMX Waysta 28.5.2007, internetistä osoitteista  
www.srv.fi ja www.op.fi/merkinta sekä viimeistään 29.5.2006 alkaen       
merkintäpaikoista.                               

SRV:llä on oma toimintamalli. SRV on Yhtiön arvion mukaan yksi johtavista    
projektinjohtourakoitsijoista ja kiinteistöhankkeiden kehittäjistä Suomessa.  
Yhtiö on lisäksi toiminut pitkään Venäjällä ja Baltian markkinoilla ja tulee  
jatkossa yhä enemmän keskittymään erityisesti Venäjän markkinoihin. SRV:n    
palveluihin kuuluvat hanke- ja kiinteistökehitys, investointisuunnittelu sekä  
rakentamisen suunnittelu ja toteuttaminen. SRV:n liikevaihto oli 479,5 miljoonaa
euroa tilikaudella 2006 ja 121,4 miljoonaa euroa 31.3.2007 päättyneen kolmen  
kuukauden jakson aikana. Noin 91 prosenttia SRV:n liikevaihdosta muodostui   
Suomessa ja noin 9 prosenttia Venäjällä ja Baltian maissa tilikaudella 2006.  
Yhtiön palveluksessa oli 31.3.2007 yhteensä 701 henkeä.             

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Ilpo Kokkila, Eero Heliövaara, Matti Mustaniemi ja 
Markku Sarkamies. Jukka Hienonen ja Lasse Kurkilahti on valittu Yhtiön     
hallituksen jäseniksi 23.4.2007 pidetyssä yhtiökokouksessa. Heidän toimikautensa
alkaa 15.6.2007 tai heti kun Yhtiön osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin   
kohteeksi Helsingin Pörssissä. Toimitusjohtaja Eero Heliövaara on ilmoittanut  
eroavansa Yhtiön hallituksesta niin että hänen eronsa tulee voimaan Jukka    
Hienosen ja Lasse Kurkilahden jäsenyyden alkaessa.               

Liite A sisältää Osakeannin yleiset ehdot, Yleisöannin erityiset ehdot,     
Instituutioannin erityiset ehdot ja Henkilöstöannin erityiset ehdot, Liite B  
lyhyen kuvauksen SRV:stä ja Liite C kuvauksen Yhtiön taloudellisesta asemasta ja
liiketoiminnan tuloksesta.                           

Osakeannista ja listautumisesta järjestetään suomenkielinen lehdistötilaisuus  
tänään perjantaina 25.5. klo 11.00 SRV Yhtiöt Oyj:n pääkonttorissa, osoite   
Niittytaival 13, Espoo.                             

SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara                                 
Toimitusjohtaja                                 
                                         
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Eero Heliövaara, Toimitusjohtaja, puh. 020 1455 202               

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           

Lisäksi lisätietoja listautumisesta:                      
SEB Enskilda                                  
Mika Laukia, puh. 09 616 28126                         

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous.   
Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain  
niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä   
missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi 
kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden    
lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.      

Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään   
Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa 
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen  
vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen)   
mukaisesti. SRV Yhtiöt Oyj (“SRV”) ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena 
ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä  
sen tarkoituksena ole tarjota arvo-papereita yleisölle Yhdysvalloissa.     

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan,    
Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i)   
henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian  
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets  
Act), vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19 (5) artiklan (Financial Promotion) 
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman   
yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan 
mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki 
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tarjottavat    
arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla   
tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu 
ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole      
Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen 
sisältöön.                                   

Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden   
mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät          
implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, ”Esitedirektiivi”).    
Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on sen julkaisemisen jälkeen     
saatavilla merkintäpaikoista Suomessa.                     

Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita   
missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut      
Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville   
Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.              

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta    
koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia      
tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa SRV:n tulosta, taloudellista    
asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa   
koskevia SRV:n aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan
tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska
ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka 
eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken   
olosuhteita. SRV varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat  
eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, 
taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi   
erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä    
tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka SRV:n tulos, taloudellinen 
asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen     
sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole   
osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. SRV ei sitoudu tarkastamaan 
tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan       
tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat  
tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.      

Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)             


Liite A: Osakeannin yleiset ehdot, Yleisöannin erityiset ehdot, Instituutioannin
erityiset ehdot ja Henkilöstöannin erityiset ehdot               

OSAKEANNIN YLEISET EHDOT                            

Yleiskuvaus                                   

Osakeannissa tarjotaan alustavasti enintään 11 500 000 osaketta suomalaisille ja
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille, yksityishenkilöille ja   
yhteisöille Suomessa ja SRV-konsernin johdolle ja henkilöstölle Suomessa.    
Osakeannissa tarjottavien osakkeiden yhteismäärä voi poiketa tässä esitetystä. 
Osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaavat noin 44,1 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia ja 30,6 prosenttia  
Osakeannin jälkeen edellyttäen, että kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet  
merkitään ja että lisäosake-erää ei käytetä.                  

Lisäksi Yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeelle suunnatusti merkintähintaan SEB
Enskildalle 1 500 000 osaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntä-tilanteiden  
kattamiseksi. Yhtiö on sitoutunut ostamaan takaisin korkeintaan vastaavan määrän
kyseisiä osakkeita SEB Enskildalta, ja SEB Enskilda on puolestaan sitoutunut  
myymään näin ostettavat osakkeet samaan merkintähintaan. Yhtiö tulee mitätöimään
näin hankkimansa Yhtiön osakkeet. Osakeannissa tarjottavat osakkeet vastaavat  
noin 49,9 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä  
ennen Osakeantia ja noin 33,3 prosenttia Osakeannin jälkeen edellyttäen, että  
kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään ja että lisäosake-erä    
käytetään kokonaisuudessaan.                          

Osakeanti ja valtuutus suunnatun hankinnan toteuttamiseksi           

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.4.2007 SRV:n hallituksen antamaan uusia  
osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 30.4.2010 saakka 
ja sen nojalla liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä on    
enintään 11 500 000 osaketta. Saamansa valtuutuksen nojalla hallitus voi    
suunnata osakkeita myös SRV-konsernin suomalaisten yritysten henkilöstölle.   
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen. Merkintäoikeudesta poikkeamisen painavia    
taloudellisia syitä ovat Yhtiön listautuminen Helsingin Pörssin pörssilistalle, 
Yhtiön kannalta tärkeään järjestelyyn osallistuminen tai henkilöstön      
kannustaminen ja sitouttaminen. Hallitus käyttää saamaansa valtuutuksen     
Osakeannissa.                                  

Hyväksytystä osakkeen merkinnästä Yhtiölle suoritettu maksu merkitään      
kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän johdosta   
osakkeiden merkintä Osakeannissa ei korota Yhtiön osakepääomaa.         

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.4.2007 SRV:n hallituksen päättämään    
enintään 1 500 000 uuden osakkeen antamisesta suunnatusti SEB Enskildalle tai  
tämän osoittamalle taholle mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi   
Osakeannissa. SEB Enskildalle tai tämän osoittamalle taholle annettavien    
osakkeiden merkintähinta on sama kuin Osakeannin merkintähinta. SRV:n      
hallituksella on myös valtuutus hankkia edellä mainitut enintään 1 500 000   
osaketta suunnatusti SEB Enskildalta tai tämän osoittamalta taholta. SEB    
Enskildalta tai tämän osoittamalta taholta hankittavien osakkeiden hankintahinta
on sama kuin merkintähinta. Suunnattu anti ja suunnattu hankinta ovat olennainen
edellytys Osakeannin järjestämiselle, joten kyseessä on Yhtiön kannalta painava 
taloudellinen syy. Valtuutus omien osakkeiden suunnattuun antamiseen ja     
suunnattuun hankintaan on voimassa 23.4.2008 saakka.              

Osakeannin ehtojen sisältö                           

Osakeannin ehdot koostuvat tässä esitettyjen Osakeannin yleisten ehtojen lisäksi
listalleottoesitteen kohdissa ”Instituutioannin erityiset ehdot”, ”Yleisöannin 
erityiset ehdot” ja ”Henkilöstöannin erityiset ehdot” esitetyistä ehdoista.   

Järjestäjät                                   

Instituutioannin pääjärjestäjänä toimii SEB Enskilda. Yleisöannin        
pääjärjestäjänä toimii OKO Corporate Finance Oy.                

Merkintäaika                                  

Instituutioannin merkintäaika alkaa 28.5.2007 kello 9.00 ja päättyy arviolta  
11.6.2007 kello 12.00. Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 29.5.2007 
kello 9.30 ja päättyy arviolta 7.6.2007 kello 16.30. Yhtiön hallituksella on  
oikeus Osakeannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa.     
Osakeantia ei voida keskeyttää kesken pankkipäivän eli kello 9.30 - 16.30    
välisenä aikana. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.6.2007 kello 
16.30. Yleisö- ja Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.6.2007 kello 
16.30. Yhtiön hallitus voi keskeyttää Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin 
toisistaan riippumatta.                             

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen  
merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Osakeannin 
merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy 
viimeistään 18.6.2007 kello 16.30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla    
pidentämättä Instituutioannin, Yleisöannin tai Henkilöstöannin merkintäaikoja  
toisistaan riippumatta. Instituutioannin merkintäajan pidentämistä koskeva   
pörssitiedote on annettava viimeistään Instituutioannin merkintäajan yllä    
esitettynä arvioituna päättymispäivänä ja Yleisö- ja Henkilöstöannin      
merkintä-ajan pidentämistä koskeva pörssitiedote on annettava viimeistään    
Yleisö- ja Henkilöstöannin merkintäajan yllä esitettynä arvioituna       
päättymispäivänä.                                

Yli- ja alikysyntätilanteet                           

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa.       
Merkintäsitoumukset tai merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai    
osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään Yleisöannissa   
tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan 200 osakkeeseen saakka.           
Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle Yleisöannissa merkintäsitoumuksen 
tehneelle sijoittajalle pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä.        
Henkilöstöannissa jokaisella sijoittajalla on oikeus saada vähintään 300    
osaketta tai merkitsemänsä tätä pienemmän määrän. Osakeannissa tarjottavien   
osakkeiden kokonaismäärä, 11 500 000 kappaletta, jakautuu alustavasti siten,  
että Instituutioannissa tarjotaan 10 500 000 osaketta, Yleisöannissa 700 000  
osaketta ja Henkilöstöannissa 300 000 osaketta. Osakkeita voidaan siirtää    
Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä riippuen muun muassa osakkeiden
kysynnän jakautumisesta Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä.    
Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 700 000    
osaketta tai, jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän, merkintäsitoumusten
kokonaismäärä.                                 

Osakeantia koskevat päätökset                          

Yhtiön hallitus päättää arviolta 11.6.2007 merkintähinnan, Henkilöstöannin   
lopullisen osakekohtaisen merkintähinnan ja Osakeannissa tarjottavien osakkeiden
määrän, Osakeannissa annettujen merkintäsitoumusten ja merkintä-tarjousten   
hyväksymisestä kokonaan tai osittain institutionaalisten sijoittajien osakkeiden
markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella. Yhtiö    
tiedottaa Osakeannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 11.6.2007.     

Osakasoikeudet                                 

Osakeannissa tarjottavat osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut SRV:n   
osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin sen  
jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Jokainen osake     
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.                    

Osakeannin ehdollisuus                             

Osakeanti on ehdollinen Yhtiön ja Järjestäjien välisen Järjestämissopimuksen  
allekirjoittamiselle.                              

Luovutusrajoitukset (lock-up)                          

Yhtiö ja Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, että ne   
eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista  
suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 1.1.2008 asti tietyin poikkeuksin
laske liikkeeseen, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta    
suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita  
tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia    
arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä
on valtuudet.                                  

Yhtiön hallitukseen ja henkilöstöön kuuluvat osakkeenomistajat ovat vastaavalla 
tavalla Henkilöstöannissa merkitsemiensä osakkeiden osalta sitoutuneet siihen, 
että he eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä    
kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 1.1.2008 asti tietyin
poikkeuksin myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai     
välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai      
warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia      
arvopapereita, jotka he omistavat tai hankkivat Osakeannissa tai joiden     
luovuttamiseen heillä on valtuudet.                       

SRV Henkilöstön osakkeenomistajat tulevat Sulautumisen kautta saamaan      
Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä arviolta 30.9.2007           
sulautumis-vastikkeena Sulautumisosakkeita. Sulautumisosakkeet ovat myös    
luovutus-rajoituksen kohteena listalleottoesitteessä tarkemmin kuvatun     
mukaisesti. Kukin sulautumisvastikkeen saaja saa luovuttaa saamistaan      
Sulautumisosakkeista 20 prosenttia 1.1.2008 alkaen laskettuna saamiensa     
Sulautumisosakkeiden alkuperäisestä lukumäärästä. Tarkemmat tietoja       
luovutusrajoituksista on esitetty listalleottoesitteessä.            

Kuvatut luovutusrajoitukset eivät estä Yhtiötä laskemasta liikkeeseen      
Sulautumisosakkeita, eivätkä rajoitukset koske sitoumuksen antamisen hetkellä  
voimassa olevia panttioikeuksia tai niihin perustuvia osakeluovutuksia.     

Osakkeiden listaaminen                             

Ennen Osakeantia Yhtiön osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin    
kohteena. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille koskien 
Yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin  
Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta   
12.6.2007 ja Helsingin Pörssin pörssilistalla arviolta 15.6.2007. Osakkeiden  
kaupankäyntitunnus on SRV1V ja ISIN-koodi FI0009015309.             

Menettely alustavaa hintaväliä muutettaessa ja merkintäsitoumuksen tai     
merkintätarjouksen peruuttaminen                        

Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin  
kuin Arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa. Mikäli alustavaa    
hintaväliä muutetaan tai mikäli merkintähinta eroaa alustavasta hintavälistä,  
siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan 
myös sijoittajien merkintäsitoumuksen tai merkintätarjouksen          
peruuttamisoikeudesta. Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan tai mikäli     
merkintähinta eroaa alustavasta hintavälistä, merkintäsitoumuksen ennen     
alustavan hintavälin muuttamista tehneellä sijoittajalla on oikeus peruuttaa  
tehty merkintäsitoumus tai merkintätarjous kahden pankkipäivän ajan uuden    
hintavälin tai alustavasta hintavälistä eroavan merkintähinnan julkistamisesta. 
Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen 
osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. Merkintäsitoumuksen 
peruutusta ei voi tehdä OP-ryhmän Internet-palvelun kautta, vaan se tulee tehdä 
muussa merkintäpaikassa.                            

Arvopaperimarkkinalain mukaan listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä  
tilanteissa, kuten sellaisten uusien tekijöiden tai virheiden tai puutteiden  
johdosta, jotka liittyvät listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla  
saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos listalleottoesitettä   
täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään       
arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa   
merkintänsä kahden pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä   
päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä,
kun täydennys on julkistettu. Mahdollinen peruutus koskee peruutettavalla    
merkintäsitoumuksella tai merkintätarjouksella tehtyjä merkintöjä        
kokonaisuudessaan. Mikäli listalleottoesitettä täydennetään, siitä ilmoitetaan 
pörssitiedotteella. Kyseisessä pörssitiedotteessa ilmoitetaan myös sijoittajien 
merkintäsitoumuksen tai merkintätarjouksen peruuttamisoikeudesta.        

Jos merkitsijä haluaa peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen tai      
merkintätarjouksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille     
merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus tai merkintätarjous on tehty, kahden  
pankkipäivän sisällä täydennetyn listalleottoesitteen julkistamisesta.     
Merkintäsitoumuksen tai merkintätarjouksen peruutusta ei voi tehdä OP-ryhmän  
Internet-palvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa.     

Peruuttamisoikeus alkaa täydennyksen julkistamisen jälkeen ja päättyy kahden  
pankkipäivän, tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän  
ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän jälkeen peruuttamisoikeuden    
alkamisesta. Jos merkintäsitoumus peruutetaan, merkintähinta palautetaan    
merkintäpaikan toimesta osakkeenomistajan merkintäsitoumuksen yhteydessä    
ilmoittamalle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen
jälkeen, arviolta kolmen päivän sisällä merkintäpaikalle annetusta       
peruuttamisilmoituksesta. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa 
kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille 
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.    

Yhtiön osakkeiden määrä                             

SRV:n osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli 26 064 000     
osaketta. SRV:n osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen   
jälkeen on 37 564 000 osaketta, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet 
merkitään. Mikäli SEB Enskilda käyttää lisäosake-eränsä täysimääräisesti, SRV:n 
osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 39 064  
000.                                      

Oikeus peruuttaa Osakeanti                           

Yhtiön hallituksella on oikeus peruuttaa Osakeanti koska tahansa ennen sen   
toteuttamista markkinatilanteen tai Yhtiön taloudellisen aseman tai Yhtiön   
liiketoiminnan olennaisen muutoksen johdosta. Mikäli hallitus päättää peruuttaa 
Osakeannin, osakkeista maksettu merkintävarausmaksu maksetaan takaisin merkinnän
tehneille tahoille arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluttua hallituksen    
päätöksestä. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin     
merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille    
rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään
kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.  

Muut seikat                                   

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää  
Yhtiön hallitus ja järjestäjät voivat tarvittaessa antaa tarkempia lisäohjeita 
sijoittajille osakkeiden merkintää koskien.                   

Sovellettava laki                                

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat    
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.             


INSTITUUTIOANNIN ERITYISET EHDOT                        

Tarjottavat osakkeet                              

Yhtiö tarjoaa alustavasti 10 500 000 osaketta suomalaisille ja kansainvälisille 
institutionaalisille sijoittajille. Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa (i) 
Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain   
arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii)   
Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksen
mukaisesti hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (”qualified     
institutional buyers”). Instituutioannissa tarjottava osakkeiden lukumäärä on  
alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita   
voidaan siirtää Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä riippuen muun 
muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö-, Henkilöstö- ja        
Instituutioannin välillä.                            

Lisäosake-erä                                  

Osakeannissa Yhtiö on sitoutunut laskemaan liikkeelle suunnatusti        
merkintähintaan SEB Enskildalle 1 500 000 osaketta yksinomaan mahdollisten   
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Yhtiö on sitoutunut ostamaan takaisin    
korkeintaan vastaavan määrän kyseisiä osakkeita SEB Enskildalta, ja SEB Enskilda
on puolestaan sitoutunut myymään näin ostettavat osakkeet samaan        
merkintähintaan.                                

Osallistumisoikeus                               

Instituutioannissa merkintätarjouksen tulee käsittää vähintään 20 000 osaketta. 
Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan tällaista vähintään 20 000   
osakkeen merkintätarjouksen antanutta sijoittajaa. Luonnolliset henkilöt ja   
kuolinpesät eivät voi merkitä osakkeita Instituutioannissa, lukuun ottamatta  
omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta Rahoitustarkastuksen sijoituspalvelun   
tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista antaman ohjeen numero 201.7   
(diaarinumero 11/268/98) kohdassa 5.2 tarkoitetun täyden valtakirjan      
omaisuudenhoidon nojalla merkintätarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä tai 
kuolinpesiä.                                  

Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole  
tehty näiden ehtojen mukaisesti.                        

Merkintäaika                                  

Instituutioannin merkintäaika alkaa 28.5.2007 klo 9.00 ja päättyy arviolta   
11.6.2007 klo 12.00. Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutioannin      
keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Instituutioanti voidaan  
keskeyttää aikaisintaan 5.6.2007 klo 16.30. Instituutioanti voidaan keskeyttää 
Yleisö- ja Henkilöstöannista riippumatta.                    

Merkintähinta                                  

Merkintähinta määräytyy tarjousmyynnillä eli book-building -menettelyllä, jossa 
Yhtiö päättää merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien osakkeiden    
markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella. Alustava  
hintaväli on 8,00 - 9,75 euroa osakkeelta. Merkintähinta päätetään ja      
tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 11.6.2007. Osakkeiden merkintähinta voi 
olla alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Merkintähinta on sama kaikille 
Yleisö- ja Instituutioantiin osallistuville sijoittajille.           

Merkintäpaikat                                 

Instituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottavat 
vastaan SEB Enskilda ja OKO Pankki Oyj Pankkiiriliike.             

Osakkeiden maksaminen                              

Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat 
osakkeet Järjestäjien antamien ohjeiden mukaan viimeistään arviolta 15.6.2007. 

Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen   
oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen       
merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä   
maksaa tarjousta vastaavat osakkeet tai tarjousta vastaavaa määrää       
suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin alustavan hintavälin   
mukainen 9,75 euron enimmäismerkintähinta kerrottuna merkintätarjouksen     
mukaisella osakkeiden määrällä. Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan,     
sovelletaan tämän jälkeen annettuihin merkintätarjouksiin uuden hintavälin   
mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Ennen tällaista alustavan hintavälin  
muutosta annettujen merkintätarjousten osalta sijoittajan antaman        
merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan, 
ellei merkintätarjousta peruuteta. Mahdollisesti palautettaville erille ei   
makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena     
pankkipäivänä osakkeiden allokoinnin jälkeen, arviolta 15.6.2007.        

Vahvistusilmoitukset                              

Hyväksytyistä merkintätarjouksista toimitetaan vahvistusilmoitus tai niistä   
ilmoitetaan sijoittajille muulla tavalla niin pian kuin käytännössä on     
mahdollista osakkeiden allokoimisen jälkeen, arviolta 12.6.2007.        

Osakkeiden selvitys                               

Osakkeet selvitetään maksua vastaan arviolta 15.6.2007 alkaen Suomen      
arvo-osuusjärjestelmän, Euroclear-järjestelmää hallinnoivan Euroclear Bank   
S.A./N.V.:n tai Clearstream Banking S.A.:n kautta. Instituutioannissa merkityt 
osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi Suomen arvo-osuusjärjestelmän kautta   
arviolta 12.6.2007.                               

                                        
YLEISÖANNIN ERITYISET EHDOT                           

Tarjottavat osakkeet                              

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 700 000 osaketta yksityishenkilöiden ja   
yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa tarjottava osakkeiden lukumäärä
on alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita  
voidaan siirtää Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä riippuen muun 
muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö-, Henkilöstö- ja        
Instituutioannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä 
on kuitenkin 700 000 osaketta tai, jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä     
vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä.                  
Osallistumisoikeus                               

Yleisöannissa osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi
Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai 
kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA) ja jotka antavat          
merkintäsitoumuksensa Suomessa. Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintäsitoumus 
osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai   
merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.             

Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät                

Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 200 osaketta ja    
enintään 20 000 osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen osakkeiden määrän tulee 
olla 100:lla jaollinen. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa        
merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi        
merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.    

Merkintäaika                                  

Yleisöannin merkintäaika alkaa 29.5.2007 kello 9:30 ja päättyy arviolta 7.6.2007
kello 16:30. Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen     
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken   
pankkipäivän eli kello 9.30 - 16.30 välisenä aikana. Yleisöanti voidaan     
keskeyttää aikaisintaan 5.6.2007 kello 16:30. Yhtiön hallitus voi keskeyttää  
Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin toisistaan riippumatta.        

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen  
merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Osakeannin 
merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy 
viimeistään 18.6.2007 kello 16:30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla    
pidentämättä Instituutioannin, Yleisöannin tai Henkilöstöannin merkintäaikoja  
toisistaan riippumatta. Yleisöannin merkintäajan pidentämistä koskeva      
pörssitiedote on annettava viimeistään Yleisöannin merkintäajan yllä esitettynä 
arvioituna päättymispäivänä.                          

Merkintähinta                                  

Merkintähinta määräytyy tarjousmyynnillä eli book-building -menettelyllä, jossa 
Yhtiö päättää merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien osakkeiden    
markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella. Alustava  
hintaväli on 8,00 - 9,75 euroa osakkeelta. Merkintähinta päätetään ja      
tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 11.6.2007. Osakkeiden merkintähinta voi 
olla alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Merkintähinta on sama kaikille 
Yleisö- ja Instituutioantiin osallistuville sijoittajille.           

Merkintäpaikat                                 

Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:   

-OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n        
arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina.                

-OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi). Merkintäsitoumuksen voi tehdä     
puhelimitse, kun asiakkaalla on henkilökohtainen OP-ryhmän verkkopalvelusopimus 
ja verkkopalvelutunnukset, joita tarvitaan myös puhelinpalveluun        
tunnistautumisen yhteydessä.                          

-OP-ryhmän Internet-palvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta        
merkintäsitoumuksen tekevillä tulee olla OP-ryhmän verkkopalvelutunnukset tai  
Nordean verkkopankkitunnukset. Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma 
päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin        
Internet-merkintäsitoumusta ei voi tehdä. Merkintävaraus-maksu on maksettava  
tililtä, joka on merkintäsitoumuksen tekijän nimissä.              

Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan  
antamat tarkemmat ohjeet.                            

Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa eikä
muuttaa muutoin kuin Osakeannin yleisissä ehdoissa kuvatuissa tilanteissa.   

Osakkeiden maksaminen                              

Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla         
merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 9,75 euroa osakkeelta eli alustavan 
hintavälin mukainen korkein merkintähinta. Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan
eikä merkintäsitoumusta tällöin peruuteta, sijoittajan antaman         
merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. 

Osuuspankin ja Helsingin OP Pankin arvopaperikonttorissa tehdyn         
merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP-ryhmässä  
olevalta tililtä tai sijoittaja suorittaa maksun käteisellä. OP 0100 0500    
Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu    
OP-ryhmässä olevalta tililtä. Internetin merkintäpaikan kautta tehdyn      
merkintäsitoumuksen maksu suoritetaan joko OP-ryhmän Internetpalvelun tai    
Nordean verkkopankin kautta käyttäen tarvittavia verkkopalvelutunnuksia.    

Merkintävarausmaksun palauttaminen                       

Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain ja/tai 
mikäli osakkeiden lopullinen merkintähinta Yleisöannissa on alempi kuin     
merkintävarausmaksu, maksettu merkintävarausmaksu tai sen osa palautetaan    
merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä  
ilmoittamalle pankkitilille Suomessa arviolta 15.6.2007. Mahdollisesti     
palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.                   

Vahvistusilmoitukset                              

Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen   
antaneille sijoittajille arviolta 18.6.2007. Merkintäsitoumus on        
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen
antajaa sitova.                                 

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille                    

Yleisöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien
arvo-osuustileille arviolta 12.6.2007.                     


HENKILÖSTÖANNIN ERITYISET EHDOT                         

Tarjottavat osakkeet                              

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti 300 000 osaketta. Henkilöstöannissa   
tarjottavien osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen lukumäärä voi    
poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää Yleisö-, Henkilöstö- ja  
Instituutioannin välillä riippuen muun muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta
Yleisö-, Henkilöstö- ja Instituutioannin välillä. Henkilöstöannissa tarjottavien
osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 300 000 osaketta, tai jos        
merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä.  

Osallistumisoikeus                               

Oikeus osakkeiden merkintään Henkilöstöannissa on SRV-konsernin suomalaisten  
yhtiöiden i) hallitusten jäsenillä, toimitusjohtajilla ja toistaiseksi voimassa 
olevassa työsuhteessa 30.4.2007 olleilla työntekijöillä, joiden työsuhde tai  
palvelussuhde jatkuu merkintäaikana sekä ii) sellaisessa määräaikaisessa    
työsuhteessa 30.4.2007 olleilla työntekijöillä, joiden työsuhteen päättymispäivä
on aikaisintaan yhden vuoden kuluttua kyseisestä päivämäärästä, ja joiden    
työsuhde jatkuu merkintäaikana.                         

Oikeus osallistua Henkilöstöantiin on henkilökohtainen eikä se ole       
siirrettävissä. Merkintään oikeutettu voi kuitenkin tehdä merkinnän valtuutetun 
välityksellä. Henkilöstöantiin osallistuva voi halutessaan osallistua myös   
Yleisöantiin ja Instituutioantiin (kyseisen osallistumisoikeuden täyttyessä).  

Merkintäsitoumuksen vähimmäismäärä                       

Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 200 osaketta.   
Merkintäsitoumuksen mukaisen osakkeiden määrän tulee olla 100:lla jaollinen.  
Henkilöstöannissa sijoittaja voi antaa vain yhden merkintäsitoumuksen.     

Merkintäaika                                  

Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 29.5.2007 kello 9:30 ja päättyy arviolta   
7.6.2007 kello 16:30. Yhtiön hallituksella on oikeus Osakeannin keskeyttämiseen 
mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Osakeantia ei voida keskeyttää kesken   
pankkipäivän eli kello 9.30 - 16.30 välisenä aikana. Henkilöstöanti voidaan   
keskeyttää aikaisintaan 5.6.2007 kello 16:30. Yhtiön hallitus voi keskeyttää  
Instituutio-, Yleisö- tai Henkilöstöannin toisistaan riippumatta.        

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää Osakeannin merkintäaikaa. Mahdollinen  
merkintäajan pidennys julkistetaan pörssitiedotteella, josta ilmenee Osakeannin 
merkintäajan uusi päättymisajankohta. Osakeannin merkintäaika kuitenkin päättyy 
viimeistään 18.6.2007 kello 16:30. Yhtiön hallitus voi pidentää tai olla    
pidentämättä Instituutioannin, Yleisöannin tai Henkilöstöannin merkintäaikoja  
toisistaan riippumatta. Henkilöstöannin merkintäajan pidentämistä koskeva    
pörssitiedote on annettava viimeistään Henkilöstöannin merkintäajan yllä    
esitettynä arvioituna päättymispäivänä.                     

Merkintähinta                                  

Osakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta Henkilöstöannissa on     
merkintähinta vähennettynä 10 prosentilla, alustavasti enintään 8,78 euroa.   
Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden lopullinen osakekohtainen       
merkintähinta päätetään ja tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 11.6.2007.  
Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden lopullinen osakekohtainen       
merkintähinta voi olla alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella.        

Merkintäpaikat                                 

Henkilöstöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan OP-ryhmään kuuluvien   
osuuspankkien ja Helsingin OP Pankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden   
aukioloaikoina. Lisäksi Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, 02200
Espoo toimii 31.5.2007 Helsingin OP Pankki Oyj:n ylläpitämä merkintäpaikka,   
jossa merkintäsitoumuksen voivat antaa ne henkilöt, joilla on oikeus osallistua 
Henkilöstöantiin.                                

Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan  
antamat tarkemmat ohjeet.                            

Henkilöstöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voida peruuttaa 
eikä muuttaa muutoin kuin Osakeannin yleisissä ehdoissa kuvatuissa tilanteissa. 

Luovutusrajoitus                                

Yhtiön hallitukseen ja henkilöstöön kuuluvien henkilöiden osalta koskien heidän 
Henkilöstöannissa merkitsemiä osakkeita edellytyksenä on, että he eivät tietyin 
poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta   
(jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 1.1.2008 asti tietyin poikkeuksin myy, myy  
lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita 
tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi 
muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka he omistavat tai hankkivat  
Osakeannissa tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet.           

Osakkeiden maksaminen                              

Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla         
merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 8,78 euroa osakkeelta eli alustavan 
hintavälin mukainen korkein osakekohtainen merkintähinta Henkilöstöannissa.   
Maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP-ryhmässä olevalta tililtä tai     
sijoittaja suorittaa maksun käteisellä.                     

Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan, myös Henkilöstöannin lopullinen     
osakekohtainen merkintähinta muuttuu vastaavalla tavalla. Mikäli alustavaa   
hintaväliä muutetaan eikä merkintäsitoumusta peruuteta, sijoittajan antaman   
merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden Henkilöstöannin    
enimmäishinnan mukaan.                             

Merkintävarausmaksun palauttaminen                       

Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain ja/tai 
mikäli osakkeiden lopullinen osakekohtainen merkintähinta Henkilöstöannissa on 
alempi kuin merkintävarausmaksu, maksetaan merkintävarausmaksu tai sen vastaava 
osa merkintäsitoumuksen antajalle tämän merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä
ilmoittamalle pankkitilille Suomessa arviolta 15.6.2007. Mahdollisesti     
palautettavalle määrälle ei makseta korkoa.                   

Vahvistusilmoitukset                              

Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen   
antaneille sijoittajille arviolta 18.6.2007. Merkintäsitoumus on        
vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen
antajaa sitova.                                 

Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille                    

Henkilöstöannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan     
sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 12.6.2007.               

Liite B: Lyhyt kuvaus SRV Yhtiöt Oyj:n liiketoiminnasta             

SRV:n liiketoiminta                               
SRV on Yhtiön arvion mukaan yksi johtavista projektinjohtourakoitsijoista ja  
kiinteistöhankkeiden kehittäjistä Suomessa. Yhtiö on lisäksi toiminut pitkään  
Venäjällä ja Baltian markkinoilla ja tulee jatkossa yhä enemmän keskittymään  
erityisesti Venäjän markkinoihin. SRV:n palveluihin kuuluvat hanke- ja     
kiinteistökehitys, investointisuunnittelu sekä rakentamisen suunnittelu ja   
toteuttaminen. SRV:n liikevaihto oli 479,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2006 ja 
121,4 miljoonaa euroa 31.3.2007 päättyneen kolmen kuukauden jakson aikana. Noin 
91 prosenttia SRV:n liikevaihdosta muodostui Suomessa ja noin 9 prosenttia   
Venäjällä ja Baltian maissa tilikaudella 2006. Yhtiön palveluksessa oli     
31.3.2007 yhteensä 701 henkeä.                         

Perustamisestaan vuodesta 1987 lähtien SRV on kehittänyt omaa          
projektinjohtomalliaan (SRV Malli), jonka mukaisesti Yhtiö voi vastata tänä   
päivänä koko kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityshankkeista niiden     
kehitysvaiheesta rakennusvaiheen loppuun saakka. Yhtiöllä on laaja kokemus   
suurten ja monipuolisten rakennushankkeiden kehittämisestä ja toteuttamisesta, 
kuten Kampin keskuksesta Helsingin keskustassa. Kampin keskus on eräs      
suurimmista yksittäisistä Suomessa toteutetuista yksityisistä          
rakennushankkeista, kokonaisarvoltaan noin 500 miljoonaa euroa.         

SRV:n kilpailuetu perustuu sekä hankkeiden tehokkaaseen toteuttamiseen SRV   
Mallin avulla että vahvaan hankekehitysosaamiseen. SRV Malli mahdollistaa Yhtiön
asiakkaille tehokkaan, taloudellisen ja joustavan tavan toteuttaa        
kiinteistöhankkeen kehittäminen, suunnittelu ja rakentaminen lyhyemmässä    
läpimenoajassa. SRV jakaa rakennustyön toteutuksen useisiin johtamiinsa     
aliurakoihin, mikä mahdollistaa aliurakoiden kustannustehokkaan kilpailuttamisen
ja tarjoaa samalla hankkeen koon mukaan joustavaa rakentamiskapasiteettia.   

SRV:n asema johtavana rakennusalan projektinjohtourakoitsijana ja        
kiinteistöhankkeiden kehittäjänä perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin:  

-Kokemus ja menestys laajojen ja monimuotoisten hankkeiden toteuttamisessa   
asiakkaille                                   

-Hyväksi todistettu liiketoimintamalli                     

-Innovatiiviset hankekehitysvalmiudet                      

-Pitkä kokemus Venäjän ja Baltian markkinoilta                 

-Yrittäjyyskulttuuri                              

SRV:n tärkein strateginen tavoite on kasvaa kannattavasti vahvistamalla     
asemaansa kotimarkkinoilla ja keskittämällä voimavaroja kansainväliseen     
toimintaan erityisesti Venäjällä. Yhtiöllä on osana normaalia hankekehitystään 
valmisteilla hankkeita, jotka saattavat toteutuessaan olla merkittäviä     
kokonaisarvoltaan. Yhtiön näkemyksen mukaan SRV kykenee saavuttamaan kannattavan
kasvun tavoitteensa seuraavien strategiansa avainkohtien avulla:        

-Toimitilaliiketoiminnan vahvan aseman säilyttäminen ja kannattavuuden     
parantaminen                                  

-Asuntotuotannon kasvattaminen ja kannattavuuden parantaminen omaperusteisia  
hankkeita lisäämällä                              

-Kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen              

-Operatiivisen tehokkuuden parantaminen                     


Liite C: Kuvaus yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta  

Alla esitetyt yhteenvedot tuloslaskelmasta, taseesta, rahavirtalaskelmasta ja  
tunnusluvuista, jotka on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaan (”FAS”) 
on johdettu Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä tilikausilta  
1.1.-31.12.2004 ja 1.1.-31.12.2005. Yhtiö siirtyi vuodelta 2006 raportoimaan  
konsernitilinpäätöksensä Euroopan unionin hyväksymien kansainvälisten      
tilinpäätösstandardien (”IFRS”) mukaisesti. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä oli 
1.1.2005. Tilintarkastettu konsernitilinpäätös tilikaudelle, joka päättyi    
31.12.2006, sekä tilintarkastamattomat vertailutiedot tilikaudelle, joka päättyi
31.12.2005, on laadittu IFRS:n mukaisesti. Yhteenveto IFRS:n mukaisista     
tilinpäätöstiedoista on johdettu IFRS:n mukaisesta konsernitilinpäätöksestä,  
eikä se ole vertailukelpoinen FAS:n mukaisen yhteenvedon kanssa.        

--------------------------------------------------------------------------------
|         | 2004(1) | 2005(1) | 2005(1) | 2006(1) | 2006(6) | 2007(6) |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31 |
|         |  .12. |  .12. |  .12. |  .12. |   .3. |   .3. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa |   FAS |   FAS |  IFRS |  IFRS |  IFRS |  IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
|         | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-t |
|         | arkas-t | arkas-t | arkas-t | arkas-t | arkas-t | arkas-t |
|         | ettu  | ettu  | amaton | ettu  | amaton | amaton |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelmatie |     |     |     |     |     |     |
| dot       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   |  403,2 |  431,8 |  422,0 |  479,5 |  63,5 |  121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |   0,1 |   0,0 |   1,4 |   3,7 |   0,9 |   0,3 |
| muut tuotot   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja   |  -15,5 |  -21,9 |  -5,4 |  27,2 |   7,1 |   7,1 |
| keskeneräisten  |     |     |     |     |     |     |
| varastojen    |     |     |     |     |     |     |
| muutos      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja   | -312,4 | -329,1 | -351,9 | -434,0 |  -72,0 | -112,0 |
| palvelujen    |     |     |     |     |     |     |
| käyttö      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksi |  -28,7 |  -31,9 |  -31,9 |  -36,8 |  -7,9 |  -9,6 |
| sta aiheutuneet |     |     |     |     |     |     |
| kulut      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  -27,3 |  -26,5 |  -10,7 |  -12,8 |  -2,5 |  -3,2 |
| muut kulut    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserniliikearv |  -0,4 |  -0,4 |      |      |     |     |
| on-poistot,   |     |     |     |     |     |     |
| FAS(2)      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja    |  -1,7 |  -1,7 |  -1,7 |  -2,0 |  -0,4 |  -0,4 |
| arvonalentumiset |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   |  17,2 |  20,4 |  21,8 |  24,6 |  -11,2 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot- |  -1,0 |  -0,2 |  -0,1 |  -4,0 |  -0,5 |  -0,6 |
| ja kulut,    |     |     |     |     |     |     |
| yhteensä     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen   |  16,2 |  20,3 |  21,7 |  20,7 |  -11,7 |   3,0 |
| veroja      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    |  -4,3 |  -5,6 |  -7,0 |  -5,4 |   1,9 |  -1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön   |  -0,3 |  -1,9 |  -2,0 |  -0,8 |   0,2 |  -0,6 |
| osuus      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    |  11,6 |  12,8 |  12,6 |  14,5 |  -9,9 |   1,9 |
| omistajien osuus |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelm |     |     |      |      |     |     |
| a-tiedot     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan  |  52,5 |  -47,9 |  -76,4 |  48,5 |  -30,0 |  12,6 |
| nettorahavirta  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien  |  -2,9 |  -2,6 |  -2,6 |  -0,9 |  -0,4 |  -0,5 |
| nettorahavirta  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen   |  -47,2 |  48,5 |  77,5 |  -56,2 |  22,0 |  -10,3 |
| nettorahavirta  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen   |   2,4 |  -2,1 |  -1,6 |  -8,6 |  -8,4 |   1,8 |
| muutos      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tasetiedot    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |  59,2 |  36,3 |  37,8 |  15,2 |  41,5 |  17,0 |
| varat      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |  121,7 |  193,7 |  202,4 |  201,4 |  230,3 |  214,9 |
| varat      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat    |  25,0 |  23,0 |  23,5 |  14,9 |  15,0 |  16,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä  |  205,9 |  253,0 |  263,7 |  231,4 |  286,7 |  248,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    |  37,4 |  49,1 |  45,9 |  57,9 |  36,1 |  59,7 |
| omistajille   |     |     |     |     |     |     |
| kuuluva oma   |     |     |     |     |     |     |
| pääoma(5)    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön   |   2,2 |   3,8 |   3,9 |   4,2 |   4,2 |   3,6 |
| osuus(3)     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  39,6 |  52,9 |  49,8 |  62,2 |  40,3 |  63,3 |
| yhteensä(3)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |  41,4 |  67,5 |  83,1 |  48,3 |  97,2 |  52,9 |
| korolliset    |     |     |     |     |     |     |
| velat(4),(5),(7) |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |   1,6 |   2,1 |   5,3 |   5,9 |   5,0 |   6,4 |
| korottomat    |     |     |     |     |     |     |
| velat(4)     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |   0,9 |  21,3 |  49,3 |  31,2 |  72,3 |  16,3 |
| korolliset    |     |     |     |     |     |     |
| velat(4),(7)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |  122,5 |  109,2 |  76,1 |  83,9 |  71,9 |  109,6 |
| korottomat    |     |     |     |     |     |     |
| velat(4),(7)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja  |  205,9 |  253,0 |  263,7 |  231,4 |  286,7 |  248,5 |
| velat, yhteensä |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

(1)Luvut on johdettu Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ellei 
toisin mainita.                                 

(2)Liikearvopoistot: FAS:n mukaan liikearvosta tehdään suunnitelman mukaiset  
poistot, kun taas IFRS:n mukaan liikearvo testataan vuosittain ja mahdolliset  
arvonalentumistappiot esitetään omalla Arvonalentumistappiot -rivillään.    

(3)Oma pääoma yhteensä ja vähemmistön osuus: FAS:n mukaan vähemmistön osuus   
esitetään erän oman pääoma yhteensä jälkeen omalla rivillään, kun taas IFRS:n  
mukaan vähemmistön osuus esitetään osana erää oma pääoma yhteensä. Yllä olevassa
taulukossa vähemmistön osuus FAS 2004 ja FAS 2005 tilinpäätösten osalta     
siirretty osaksi erää oma pääoma yhteensä.                   

(4)Luvut (sekä FAS että IFRS) on johdettu Yhtiön laskentajärjestelmästä ja luvut
ovat tilintarkastamattomia.                           

(5)FAS:n mukaisesti konsernitilinpäätöksessä oman pääoman eränä esitetyt    
pääomalainat on siirretty pitkäaikaisiin korollisiin velkoihin.         

(6)Luvut johdettu Yhtiön tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta ellei   
toisin mainita.                                 

(7)FAS:n mukaisessa raportoinnissa pitkäaikaishankkeisiin liittyviä asunto- ja 
kiinteistöyhtiöitä ei ollut yhdistelty konsernitilinpäätökseen. IFRS:n     
mukaisessa raportoinnissa näiden yhtiöiden varat ja velat ovat yhdistelty    
konsernitilinpäätökseen. Vastaavasti IFRS:n mukaisessa raportoinnissa konsernin 
saamiset ja velat näiltä yhtiöiltä ovat eliminoitu. Tämä laatimisperiaatteen  
muutos on vähentänyt lyhytaikaista korotonta vierasta pääomaa, kun keskinäiset 
lyhytaikaiset velat on eliminoitu, ja lisännyt korollista vierasta, kun asunto- 
ja kiinteistöyhtiöiden pitkäaikaiset korolliset rahoituslaitoslainat ovat    
yhdistelty myymättömien osakkeiden osuudelta yhtiölainoina.           
                                        
SRV:n tunnuslukuja                               

--------------------------------------------------------------------------------
|        | 2004(1) | 2005(1) | 2005(1) | 2006(1) | 2006(6) | 2007(6) |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31 | 1.1.-31. | 1.1.-31. | 1.1.-31. |
|        |  .12. |  .12. |  .12. |   12. |    3. |    3. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa   |   FAS |   FAS |  IFRS |   IFRS |   IFRS |   IFRS |
| euroa     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|        | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-t | Tilin-ta | Tilin-ta | Tilin-ta |
|        | arkas-t | arkas-t | arkas-t | rkas-tet | rkas-tam | rkas-tam |
|        | ettu  | ettu  | amaton | tu    | aton   | aton   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto  |  403,2 |  431,8 |  422,0 |  479,5 |   63,5 |  121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto  |  17,2 |  20,4 |  21,8 |   24,6 |  -11,2 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, |  4,3 |   4,7 |  5,2 |   5,1 |  -17,6 |   2,9 |
| (%)      |     |     |     |     |     |     |
| liikevaihdost |     |     |     |     |     |     |
| a       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön   |  11,6 |  12,8 |  12,6 |   14,5 |   -9,9 |   1,9 |
| omistajille  |     |     |     |     |     |     |
| kuuluva tulos |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman |  35,3 |  31,7 |  34,0 |   27,3 |  -86,3 |   8,2 |
| tuotto,(%)  |     |     |     |     |     |     |
| (5)      |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset  |   2,2 |  65,8 |  108,9 |   64,6 |  154,4 |   52,5 |
| nettovelat(2) |     |     |     |     |     |     |
| , (5)     |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusa |  22,6 |  24,4 |   19,8 |   31,7 |   15,8 |   33,2 |
| ste,(%) (5)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisa |  43,5 |  124,8 |  218,7 |  104,0 |  383,3 |   82,9 |
| ste,(%)    |     |     |     |     |     |     |
| (2),(5)    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu  |  81,9 |  136,9 |  182,5 |  141,6 |  209,8 |  132,6 |
| pääoma(2)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun  |  26,2 |  22,7 |   19,1 |   15,9 |  -21,3 |   11,7 |
| pääoman    |     |     |     |     |     |     |
| tuotto, (%)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |   2,0 |   2,9 |   2,7 |   3,3 |   0,4 |   0,7 |
| sinvestoinnit |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöomaisuu |  0,5 |  0,7 |  0,6 |   0,7 |   0,6 |   0,6 |
| sinvestoinnit |     |     |     |     |     |     |
| ,(%)     |     |     |     |     |     |     |
| liikevaihdost |     |     |     |     |     |     |
| a       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta(3 |  345,9 |  190,8 |  251,8 |  453,7 |  320,2 |  507,0 |
| )       |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö  |   603 |   671 |   671 |   668 |   593 |   704 |
| keskimäärin  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtaine |  0,44 |  0,49 |  0,48 |   0,56 |  -0,38 |   0,07 |
| n tulos,   |     |     |     |     |     |     |
| euroa(4)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko /   |  0,03 |  0,04 |  0,04 |   0,08 |    - |    - |
| osake,    |     |     |     |     |     |     |
| euroa(4)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / |  1,44 |  1,88 |  1,76 |   2,22 |   1,38 |   2,29 |
| osake,    |     |     |     |     |     |     |
| euroa(5)   |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden  | 26,064 | 26,064 | 26,064 |  26,064 |  26,064 |  26,064 |
| lukumäärä,  |     |     |     |     |     |     |
| tuhatta(4)  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

(1)Luvut on johdettu Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ellei 
toisin mainita.                                 

(2)Luvut (sekä FAS että IFRS) on johdettu Yhtiön laskentajärjestelmästä ja luvut
ovat tilintarkastamattomia.                           

(3)SRV sisällyttää rakennushankkeen tilauskantaansa siinä vaiheessa, kun    
hanketta koskeva sopimus rakentamisesta on allekirjoitettu tai rakentamisen   
aloituspäätös on tehty omaperusteisissa hankkeissa. IFRS:n mukaisessa      
raportoinnissa on Yhtiö esittänyt tilauskantana hankkeiden (mukaan lukien    
tontin) tulouttamattoman osan. FAS:n mukaisena tilauskantana on esitetty    
konsernitilinpäätöksien mukainen Tuotoksi kirjaamatta oleva määrä. Raportoitujen
tilauskantojen erot johtuvat pitkäaikaishankkeiden tulouttamiskäytäntöjen erosta
FAS:n ja IFRS:n välillä.                            

(4)Osakekohtaiset tunnusluvut tilinpäätösten FAS 2004, FAS 2005, IFRS 2005 ja  
IFRS 2006 osalta on oikaistu vastaamaan huhtikuun 2. päivänä 2007 pidetyn    
ylimääräisen yhtiökokouksen päätöstä osakkeiden määrän lisäyksestä suhteessa  
1:20 korottamatta osakepääomaa (split).                     

(5)FAS:n mukaisten tunnuslukujen laskennassa on huomioitu            
konsernitilinpäätöksessä oman pääoman eränä esitetyt pääomalainat vieraan    
pääomat eränä.                                 

(6)Luvut johdettu Yhtiön tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta ellei   
toisin mainita.                                 


Segmenttitiedot(1)                               

--------------------------------------------------------------------------------
|               |  2005(2) |  2006(2) |  2006(3) | 2007(3) |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1.1.-31.1 | 1.1.-31.1 | 1.1.-31.3. | 1.1.-31. |
|               |    2. |    2. |      |    3. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Miljoonaa euroa       |   IFRS |   IFRS |    IFRS |   IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | Tilin-tar | Tilin-tar | Tilin-tark | Tilin-ta |
|               | kas-tamat | kas-tettu | as-tamaton | rkas-tam |
|               | on    |      |      | aton   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    |   244,0 |   297,0 |    37,8 |   69,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta |   148,9 |   138,1 |    23,3 |   40,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta |   36,2 |   44,6 |    5,8 |   11,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |    8,8 |    6,0 |    1,6 |   1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |   -16,0 |   -6,2 |    -4,9 |   -1,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, yhteensä    |   422,0 |   479,5 |    63,5 |  121,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    |   11,9 |   25,0 |    -8,2 |   2,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta |   10,5 |    5,1 |    -0,8 |   2,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta |    1,4 |   -3,6 |    -0,7 |   -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut             |   -0,7 |   -4,4 |    -0,8 |   -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit         |   -1,3 |    2,5 |    -0,7 |   0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, yhteensä    | 21,8   |   24,6 |   -11,2 |   3,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    |   163,4 |   287,7 |   153,7 |  326,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta |   70,8 |   154,4 |   147,3 |  143,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta |   17,6 |   11,6 |    19,2 |   38,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta, yhteensä    |   251,8 |   453,7 |   320,2 |  507,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

(1)FAS:n mukaisesti laadituissa tilinpäätöksissä vuosilta 2004 ja 2005 ei ole  
olemassa segmentti-informaatiota.                        

(2)Luvut on johdettu Yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä ellei 
toisin mainita.                                 

(3)Luvut on johdettu Yhtiön tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta ellei 
toisin mainita.

Jaa sivu