SRV YHTIÖT OYJ: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS

                      

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 13. elokuuta 2009 oheisen           
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun SRV Yhtiöt Oyj:n     
osakkeita koskevan liputusilmoituksen, jossa Eero Heliövaara ilmoittaa     
järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että Eero Heliövaaran     
omistusosuus alittaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun     
omistusrajan SRV Yhtiöt Oyj:ssä.                        
                                         
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Jussi Ollila, Viestintäjohtaja                         
                                        
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           

LIITE                                      

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS       
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA                          

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj                

2. Liputusilmoituksen peruste                          

Sopimus, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden luovuttamiseen siten, että    
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu, äänimäärästä ja osakkeiden 
määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) liputusraja alittuu.    

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Heliövaara, Eero Juhani              
                                        
4. Osakkeiden lukumäärä ja osuus osakkeista ja äänioikeuksista         

Osakkeiden lukumäärä: ennen järjestelyä 1.909.483 osaketta, järjestelyn jälkeen 
0 osaketta	                                   
                                        
Osuus osakkeista ja äänioikeuksista: ennen järjestelyä 5,19 %, järjestelyn   
jälkeen 0 %                                   

5.Sopimuksen olennainen sisältö                         

Eero Heliövaara, SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila ovat tehneet 11.8.2009     
sopimuksen, jonka perusteella SRV Yhtiöt Oyj ja Ilpo Kokkila sitoutuvat ostamaan
tai osoittamaan ostajan Eero Heliövaaran omistamille 1.909.483 osakkeelle siten,
että kaikki osakkeet on myyty viimeistään 5.1.2010 ja niistä saatu kauppahinta 
on keskimäärin 4,45 euroa osakkeelta.                      

Espoo, 13.8.2009                                


Eero Heliövaara                                 

Tiedoksi: Finanssivalvonta, SRV Yhtiöt Oyj

Jaa sivu