SRV Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu liputusilmoitus

                                

SRV Yhtiöt Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä     
tarkoitetun ilmoituksen, jonka mukaan Eero Heliövaaran omistusosuus SRV Yhtiöt 
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on 5.1.2010 tehdyn osakekaupan johdosta    
alittanut 1/20.                                 
                                         
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja                        
                                        
Lisätietoja:                                  
SRV Yhtiöt Oyj                                 
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 145 5207               

Jakelu:                                     
Nasdaq OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITE                                      ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:SSÄ TARKOITETTU LIPUTUSILMOITUS       
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA                          

Osakkeiden liikkeeseenlaskija: SRV Yhtiöt Oyj                  

Liputusilmoituksen peruste:                           

Osakkeiden myynti 5.1.2010, jolloin myös omistusoikeus on siirtynyt.      

Osakekaupan perusteella arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitettu,   
äänimäärästä ja osakkeiden määrästä laskettava yhden kahdeskymmenesosan (1/20) 
liputusraja alittuu.                              

Ilmoitusvelvollisen nimi: Heliövaara, Eero Juhani                

Osakkeiden lukumäärä sekä osuus osakkeista ja äänioikeuksista          

Osakkeiden lukumäärä                              
Ennen kauppaa 1.909.483 osaketta                        
Kaupan jälkeen 0 osaketta                            

Osuus osakkeista ja äänioikeuksista                       
Ennen kauppaa 5,19 %                              
Kaupan jälkeen 0 %                               


Espoo, 5.1.2010                                 


Eero Heliövaara                                 

JAKELU: Finanssivalvonta                            
	SRV Yhtiöt Oyj

Jaa sivu