SRV YHTIÖT KASVOI KAIKILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLAAN JA OPERATIIVINEN KANNATTAVUUS PARANI

- SRV:n liikevaihto oli 561,4 milj. euroa (479,5 Me vuonna 2006)        
- Liikevoitto oli 15,1 milj. euroa (24,6 Me). Liikevoitto ilman välimiesoikeuden
päätöstä oli 25,1 milj. euroa                          
- Tilikauden voitto oli 7,6 milj. euroa (15,3 Me)                
- Tulouttamaton tilauskanta oli tilikauden päättyessä 528,7 milj. euroa (453,7 
Me)                                       
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 prosenttia (15,9 %) ja oman pääoman tuotto 
oli 6,9 prosenttia (27,3 %)                           
- Omavaraisuusaste oli 55,4 prosenttia (31,7 %)                 
- Tulos per osake oli 0,22 euroa (0,56 eur)                   
- Esitetty osinko 0,12 euroa (0,12 eur) osaketta kohti             

”SRV:n vuosi 2007 oli kaksijakoinen. Yhtiö kasvoi vahvasti kaikilla       
liiketoiminta-alueillaan ja koko konsernin liikevaihdon kasvu oli 17,1 %.    
Operatiivinen kannattavuus kehittyi myönteisesti, mutta vuoden lopulla     
julkistettu Tukholman välimiesoikeuden tuomio velvoitti SRV:tä maksamaan    
korvausta menetetystä arvonnoususta yhteensä 11,0 miljoonaa euroa, mikä heikensi
konsernin tulosta. Oikeuden päätöksen jälkeen SRV on Jekaterinburgissa toimivan 
hotellin suvereeni omistaja. Hotelli on tarkoitus myydä vuoden 2008 aikana ja  
kattaa vahingonkorvauksen määrä".                        

"SRV:n tilauskanta säilyi erittäin vahvalla tasolla, mikä luo hyvät       
liiketoimintaedellytykset vuodelle 2008. Rakentamisen ylikuumeneminen on    
taittunut, mikä mahdollistaa korkean tilauskannan toteuttamisen entistä     
tehokkaammin. SRV on viimeisen vuoden aikana työstänyt useita hankkeita Suomessa
ja Venäjällä. Pörssilistautuminen ja toteutettu osakeanti tukevat liiketoiminnan
kehitystä mahdollistaen yhtiön vahvan hankekehitysosaamisen hyödyntämisen.   
Pietarin logistiikkahanke on hyvä osoitus pääoman ja hankekehittämisen     
yhdistämisen tarjoamasta liiketoimintapotentiaalista kasvavilla Venäjän     
markkinoilla. Olemme lisäksi organisoineet tuotannon resurssointimme uudelleen, 
minkä avulla voimme jatkossa kohdistaa parhaan osaamisemme entistä tehokkaammin 
hankkeiden toteuttamiseen myös Suomen rajojen ulkopuolella".          

"SRV:n liikevaihdon ja operatiivisen toiminnan kehitys on jatkunut myönteisesti.
Tilauskantamme katetaso on parantunut. Olemme säilyttäneet vahvan asemamme   
toimitilarakentajana ja kasvaneet liiketoimintamme strategisilla kasvualueilla 
Suomen asuntorakentamisessa 18 prosenttia ja kansainvälisessä liiketoiminnassa 
19 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, arvioi SRV:n toimitusjohtaja Eero 
Heliövaara.                                   

SRV:n konsernirakenne                              

SRV on Suomen johtava projektinjohtourakoitsija, joka rakentaa ja kehittää   
liike- ja toimitiloja, asuntoja sekä infrarakentamis- ja logistiikkakohteita.  
Yhtiö toimii Suomen lisäksi Venäjällä ja Baltian maissa. SRV Yhtiöt Oyj on   
konsernin emoyhtiö ja vastaa konsernin johtamisen, rahoituksen, talouden ja   
hallinnon tehtävistä. Hankekehitys- ja talotekniikka -yksiköt tukevat ja    
palvelevat kaikkia konsernin liiketoimintoja.                  

SRV:n liiketoimintasegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja      
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Toimitilaliiketoiminnan muodostaa SRV Viitoset Oy:n liiketoiminta. Asunto- ja  
alueliiketoiminnan muodostaa SRV Westerlund Oy:n ja alueellisten tytäryhtiöitten
liiketoiminnat. Kansainvälisen liiketoiminnan muodostaa SRV International    
alakonsernin liiketoiminta. Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n 
ja SRV Kalusto Oy:n toiminnoista.                        


SRV konsernin strategiset tavoitteet                      

SRV:n tavoitteena on keskipitkällä aikavälillä yltää noin 15 prosentin     
keskimääräiseen vuotuiseen koko konsernin liikevaihdon kasvuun ja yli 30    
prosentin keskimääräiseen vuotuiseen liikevaihdon kasvuun kansainvälisessä   
liiketoiminnassa. SRV:n tavoitteena on kasvattaa liikevoiton tasoa ja      
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä saavuttaa 8 prosentin           
liikevoittomarginaali. Lisäksi yhtiön tavoitteena on ylläpitää yli 30 prosentin 
omavaraisuusastetta.                              


Liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja tilauskanta 16,5 prosenttia        

SRV-konsernin vuoden 2007 liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia 561,4 milj. euroon 
(479,5 Me vuonna 2006). Liikevaihdosta 91 prosenttia (91 %) tuli Suomesta ja 9 
prosenttia (9 %) Venäjältä ja Baltiasta.                    

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia 345,4 milj. euroon  
(297,0 Me). Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia  
163,1 milj. euroon (138,1 Me) omaperusteisten hankkeiden edistyessä       
suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19,4 
prosenttia 53,2 milj. euroon (44,6 Me).                     

Tilauskanta oli 528,7 milj. euroa 31.12.2007 (453,7 Me). Tilauskannan 16,5   
prosentin kasvuun vaikutti sekä Toimitila- että Kansainvälisen liiketoimintojen 
tilauskantojen kasvu.                              


Zao Nordrus Hotel -sopimuskiistaan liittyvä välimiesoikeuden päätös       

SRV on toteuttanut Jekaterinburgissa maaliskuussa 2006 avatun Park Inn     
-hotellin. SRV on ollut Tukholman välityslautakunnassa vastaajina       
välimiesmenettelyssä, jossa kantajana on ollut tanskalainen Nordrus Hotel    
Holdings A/S (”Nordrus”). Kiista on liittynyt hotellin kiinteistörekisteröinnin 
muotoon, jonka takia Nordrus ei ottanut kaupan kohdetta vastaan eikä maksanut  
vaadittua kauppahintaa.                             

Välimiesoikeuden päätöksen mukaan SRV velvoitettiin maksamaan korvausta     
menetetystä arvonnoususta Nordrusille korkoineen ja oikeudenkäyntikuluineen   
yhteensä 11,0 miljoonaa euroa, josta 10,0 miljoonaa euron kulu kohdistui    
liikevoittoon ja 1,0 miljoonaa euroa rahoituskuluihin.             

Välimiesoikeuden päätös tarkoittaa samalla SRV:n omistuksen vahvistamista    
hotellikiinteistöön. Yhtiö arvioi, että hotellikiinteistön arvonnousu ja    
mahdollisesta tulevasta myynnistä saatava tuotto kattavat välimiesoikeuden   
vahingonkorvauksen määrän.                           


Liikevoitto laski välimiesoikeuden päätökseen liittyvän kulukirjauksen takia  

Liikevoitto oli 15,1 milj. euroa (24,6 Me) ja tilikauden voitto 7,6 milj. euroa 
(15,3 Me). Liikevoittoprosentti oli 2,7 prosenttia (5,1 %).           

Liikevoitto kasvoi Asunto- ja alueliiketoiminnassa 10,7 milj. euroon (5,1 Me). 
Toimitilaliiketoiminnan liikevoitto laski 18,0 milj. euroon vertailukauden   
liikevoittoon (25,0 Me) sisältyessä noin 16 milj. euron kate Kampin       
toimistotalojen ja kauppakeskuksen myynneistä. Kansainvälisen liiketoiminnan  
10,2 milj. euron liiketappioon vaikutti 10,0 milj. euron kulukirjaus, joka   
liittyi hotellikiinteistön rakentamiseen liittyvän välimiesoikeuden päätökseen. 
Viron rakennustoiminnan ja asuntomyynnin volyymi aleni. Venäjällä on käynnissä 
omaperusteisia hankkeita, jotka tuloutuvat projektien myynnin yhteydessä.    

Tilikauden voitto oli 7,6 milj. euroa (15,3 Me) ja osakekohtainen tulos 0,22  
euroa (0,56 e). Tilikauden voiton ja osakekohtaisen tuloksen laskuun vaikutti  
hotellikiinteistön rakentamiseen liittyvän välimiesoikeudenkäynnin päätös.   


SRV:n sai merkittäviä rakennusalan tunnustuksia                 

SRV:n Vantaalle rakentama vapaa-ajankeskus Flamingon työmaa voitti       
Rakennuslehden järjestämän Vuoden Työmaa 2007 kilpailun. Valitsijaraadissa   
olivat mukana alan ammattijärjestön edustaja, rakennusalan konsulttien edustaja 
sekä Uudenmaan työsuojelupiirin, Teknillisen korkeakoulun ja Rakennuslehden   
edustajat. Raati arvosti erityisesti koko rakennusprosessin hallintaa suurella 
ja vaativalla työmaalla, tuotannonsuunnittelua ja tuotemallin hyväksikäyttöä  
sekä työturvallisuuden ja työmaan siisteyden tasoa. Erityismaininnan työmaa sai 
tilaajavastuulain toteutumisesta.                        

Joka toinen vuosi jaettava European Convention for Constructional Steelwork   
-järjestön Steel Design Award -palkinto myönnettiin Kampin keskukselle     
innovatiivisesta teräsrakentamisesta kohteen suunnitelluille arkkitehdeille ja 
rakennesuunnittelijoille sekä sen rakennuttajille ja rakentajille. Kampin    
pääurakoitsijan ja rakennuttajan palkinnon sai SRV.               

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut  | IFRS   | IFRS   | muutos, | muutos, |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)      | 2007   | 2006   | meur  | %    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto       | 561,4  | 479,5   | 81,9  | 17,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | 15,1   | 24,6   | -9,6  | -38,8  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja   | 11,5   | 20,7   | -9,1  | -44,1  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto    | 7,6   | 15,3   | -7,6  | -50,0  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulouttamaton      | 528,7  | 453,7   | 75,0  | 16,5  |     |
| tilauskanta       |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, %     | 2,7   | 5,1    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %  | 2,1   | 4,3    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto, %  | 1,4   | 3,2    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   | 55,4   | 31,7   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman   | 9,7   | 15,9   |     |     |     |
| tuotto, %        |     |      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 6,9   | 27,3   |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, eur 1) | 0,22   | 0,56   |     | -60,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että    |
| niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu, 11.6.2007  |
| toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö Oy:n       |
| sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja omien    |
| osakkeitten mitätöinti                            |
--------------------------------------------------------------------------------


Rakentamisen näkymät                              

Maailmantalouden kasvu jatkui hyvänä vuonna 2007. Talouskasvu Yhdysvalloissa  
hidastui vuoden loppua kohti, mutta jatkui hyvänä kasvavilla markkinoilla mukaan
lukien Venäjä. Tulevan suhdannekuvan arviointia vaikeuttavat talouden kasvaneet 
epävarmuudet ja rahoitusmarkkinoiden luottamuspula. Euroalueella        
korkeasuhdanteen huippu lienee ohitettu. Valtionvarainministeriö arvioi alueen 
tuotannon kasvun hidastuvan 2½ prosentista 2 prosenttiin.            

Suomen talous kasvoi vuonna 2007 4,4 prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2008    
talouden kehityksen odotetaan hidastuvan, mutta ylittävän Euroopan kasvuluvut. 
Valtionvarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan 3,3 prosenttia.          

Rakentamisen ja kiinteistömarkkinoiden suhdanteen odotetaan vuonna 2008 säilyvän
hyvänä, vaikka kasvuvauhti hidastuukin. USA:sta alkanut rahoitusmarkkinoiden  
häiriö lisää markkinoitten epävarmuutta. Rakennusteollisuuden mukaan      
asuntotuotannon määrän ennustetaan laskevan Suomessa vuonna 2008 noin 31 000  
asunnon tasolle. Liike- ja toimistorakentamisen odotetaan säilyvän hyvällä   
tasolla, vaikka hankkeiden aloitusmäärät voivat vähentyä. Hyvä suhdannetilanne 
sekä Vuosaaren sataman valmistuminen pitävät logistiikka- ja varastorakentamista
vireänä varsinkin pääkaupunkiseudulla.                     

Ammattitaitoisesta työvoimasta oli vielä kesän jälkeen niukkuutta etenkin etelän
kasvukeskuksissa. Kova kysyntä vaikeutti myös tiettyjen tuotteiden saatavuutta. 
Rakentamisen aliurakoinnin ja materiaalien saatavuus parani vuoden loppua kohti.

Viron talous on usean vuoden kasvun jälkeen rauhoittumassa. Viron keskuspankki 
arvioi talouskasvun olleen 7,3% vuonna 2007 ja ennustaa kasvuluvuiksi 4,3    
prosenttia vuodelle 2008 ja 5,7% vuodelle 2009. Viron asuntomarkkinoiden tilanne
on heikentynyt ja alentunut kysyntä on johtanut asuntojen hintatason laskuun.  
Latvian keskuspankki arvioi talouskasvun olleen yli 10 % kaudella 2007. Koko  
Baltian talouskasvun ennustettavuuteen liittyy kuitenkin epävarmuuksia. Venäjän 
bruttokansantuote lisääntyi kaudella arviolta noin 8 prosentin vauhtia. Venäjän 
rakennusmarkkinoiden arvioidaan kasvavan noin 10 % vuosivauhtia. Kustannustason 
nousu ja ammattitaitoisen henkilöstön pula asettavat toiminnalle kuitenkin   
haasteita. Sekä toimitila- että asuntorakentamisen kysynnän arvioidaan säilyvän 
hyvänä Venäjällä.                                

Liiketoimintojen avainluvut                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | IFRS    | IFRS    | muutos,  | muutos, |
|               |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006    | meur   | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | 345,4   | 297,0   | 48,4   | 16,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | 163,1   | 138,1   | 25,0   | 18,1   |
| alueliiketoiminta      |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | 53,2    | 44,6    | 8,6    | 19,4   |
| liiketoiminta        |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       | 11,2    | 6,0    | 5,2    | 86,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit        | -11,4   | -6,2    | -5,3   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 561,4   | 479,5   | 81,9   | 17,1   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
|               |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006   | meur   | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | 18,0    | 25,0   | -6,9   | -27,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | 10,7    | 5,1    | 5,6    | 109,1   |
| alueliiketoiminta      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | -10,2   | -3,6   | -6,7   |      |
| liiketoiminta        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot       | -3,1    | -4,4   | 1,3    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit        | -0,4    | 2,5    | -2,9   | -114,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 15,1    | 24,6   | -9,6   | -38,8   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa | IFRS    | IFRS    | muutos,  | muutos, |
|               |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006    | meur   | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | 302,8   | 287,7   | 15,1   | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | 174,6   | 154,4   | 20,2   | 13,1   |
| alueliiketoiminta      |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | 51,3    | 11,6    | 39,7   | 341,3  |
| liiketoiminta        |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 528,7   | 453,7   | 75,0   | 16,5   |
--------------------------------------------------------------------------------

Liiketoimintojen tuloskehitys                          


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta   | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
|               |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006   | meur   | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 345,4   | 297,0   | 48,4   | 16,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 18,0    | 25,0   | -6,9   | -27,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa | 302,8   | 287,7   | 15,1   | 5,2    |
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitilaliiketoiminta-alue muodostuu SRV Viitoset Oy:n liike-, toimisto-,   
logistiikka- ja kalliorakentamistoiminnoista sekä kiinteistöjen kehittämisestä. 

Toimitilaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16,3 prosenttia. Kampin       
toimistotalojen ja kauppakeskuksen osuus vertailukauden liikevaihdosta oli noin 
100 milj. euroa. Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (25,0 Me). Vertailukauden   
liikevoittoon sisältyi Kampin toimistotalojen ja kauppakeskuksen katetta noin 16
milj. euroa. Tilauskanta kasvoi 5,2 prosenttia 302,8 milj. euroon (287,7 Me).  

Tilikauden aikana valmistui mm. Kaukohuolinnalle rakennettu logistiikkakeskus  
Tuusulaan, Nokialle Espoon Karamalmille KaraPhone East -toimitilahanke,     
PartnerTech Oy:lle uudet toimitilat Vantaalle, Teknokselle jauhemaalitehdas   
Rajamäelle, Helsingin keskustan huoltotunnelin alkupää, Autotalo Laakkonen ja  
liikerakennus IBI Porvoon Kuninkaanporttiin. Lisäksi valmistui Helsingissä   
Sähkötalon saneeraus, Hotelli Katajanokka, Aktia-Forumin 2-vaiheen saneeraus,  
Valimokuja 2:n saneeraus liikekeskukseksi A-Vakuutus Oy:lle, Vantaalle     
rakennettu Etola Technologies-tuotantokiinteistö ja Espoossa YTV:lle rakennettu 
Ämmässuon kaatopaikan huoltotunneli.                      

Nesteen Eläkesäätiön kanssa tehtiin alkuvuonna sopimus kolmannesta Espoon    
Keilaniemen toimistorakennuksen rakentamisesta ja myymisestä. HTC Keilaniemen  
lopuista kolmesta toimistokiinteistön myymisestä ja rakentamisesta sovittiin  
elokuussa saksalaisen MEAG:in kanssa. Muita alkaneita projekteja ovat mm.    
Vantaan Tuupakan logistiikkakeskus, Kauppakeskus TRIO:n peruskorjaushanke    
Lahdessa, Etran, Sjaelso Finlandin, Koti-idean ja Vepsäläisen hankkeet Porvoon 
Kuninkaanporttiin, SGN:n toimitilat Vantaalle, Pasilan postikeskuksen saneeraus,
Hakaniemenranta 6 saneeraus ja Espoon Suomenojan Plantagen. Useita       
kalliorakentamisen kohteita on käynnissä Helsingin keskustan alueella. Keskustan
huoltotunnelin sisustusurakan sopimus allekirjoitettiin vuoden viimeisellä   
neljänneksellä.                                 

Joulukuussa 2007 sovittiin Kampin Keskuksen omistavan Helsingin Kamppi Center  
Oy:n osakekannan kauppasopimukseen liittyvä hallinnointikustannusten määrään  
liittyvä riita Kamppi Center Investment Oy:n kanssa ja kauppasopimukseen    
liittyvät muut kaupalliset vastuut. Sopimuksen perustella SRV kirjasi 0,5 milj. 
euron suuruisen kulun vuoden 2007 tilinpäätökseen.               

--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja         | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
| alueliiketoiminta      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006   | meur   | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 163,1   | 138,1   | 25,0   | 18,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | 10,7    | 5,1    | 5,6    | 109,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa | 174,6   | 154,4   | 20,2   | 13,1   |
--------------------------------------------------------------------------------

Asunto- ja alueliiketoiminta muodostuu pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa 
tapahtuvasta asuntorakentamisesta sekä alueellisten tytäryhtiöiden       
liiketoiminnasta. Alueyhtiöt toteuttavat asuntorakentamisen lisäksi liike-,  
toimitila- ja logistiikkarakentamisen hankkeita.                

Asunto- ja alueliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia omaperusteisten
hankkeiden edistyessä suunnitelmien mukaisesti. Liikevoitto parani selvästi   
ollen 10,7 milj. euroa (5,1 Me). Tilauskanta oli 174,6 milj. euroa (154,4 Me). 

Vuoden aikana käynnistettiin 363 (490) uuden omaperusteisen asunnon       
rakentaminen, joista 241 aloitettiin pääkaupunkiseudulla, 54 Tampereen alueella,
18 Turun alueella ja 50 Jyväskylän alueella. Lisäksi solmittiin urakkasopimuksia
ulkopuolisten rakennuttajien kanssa yhteensä 51,6 milj. euron arvosta. Vuonna  
2007 myytiin yhteensä 288 (374) omaperusteista asuntoa. Tilikauden lopussa   
rakenteilla oli 415 (571) asuntoa. Valmistuneita myymättömiä asuntoja oli 80  
(14). Koko vuonna valmistui 519 asuntoa, joista 388 valmistui kahden viimeisen 
vuosineljänneksen aikana.                            

Merkittävimmät aloitetut kohteet ovat Helsingin Oscar, johon valmistuu 65    
asuntoa, Espoon Vallikallion Helmi (67 asuntoa) ja Vantaan Ulrikanhuippu (46  
asuntoa), joka toteutetaan yhteistoiminnassa Asuntosäätiön kanssa.       

SRV jatkoi osallistumistaan osin TEKES-rahoitteiseen asumisen klusterin 24Living
-kehityshankkeeseen. Vuonna 2006 alkaneen 3-vuotisen hankkeen vetäjänä toimii  
Taideteollinen Korkeakoulu yhteistyössä Finpro:n, Massachusetts Institute of  
Technologyn (MIT) ja Tekesin kanssa ja siihen osallistuu useita suomalaisia   
yrityksiä.                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen       | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
| liiketoiminta        |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006   | meur   | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 53,2    | 44,6   | 8,6    | 19,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | -10,2   | -3,6   | -6,7   |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta kauden lopussa | 51,3    | 11,6   | 39,7   | 341,3   |
--------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälinen liiketoiminta muodostuu SRV International alakonsernin      
liiketoiminnoista Venäjällä ja Baltiassa.                    

Kansainvälisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia. Liiketappio  
oli -10,2 milj. euroa (-3,6 Me). Liikevoittoa alensi 10 milj. euron kulukirjaus,
joka liittyi hotellikiinteistön rakentamiseen liittyvään välimiesoikeuden    
päätökseen. Venäjän liiketoiminta painottui toisella vuosipuoliskolla      
omaperusteisten projektien kehittämiseen. Viron rakennustoiminnan ja      
asuntomyynnin volyymi aleni. Tilauskanta oli 51,3 milj. euroa (11,6 Me).    

Venäjä                                     

SRV on käynnistänyt Rezidor-konsernin operoimien Pulkovskaja ja Pribaltiskaja  
-hotellien saneeraamisen Pietarissa. Etmia II -toimisto- ja parkkitaloprojektin 
Moskovan ydinkeskustassa arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä.  
SRV toimii hankkeessa osaomistajana 50 prosentin osuudella sekä         
projektinjohtourakoitsijana. Papulan asuntoalueen rakentaminen Viipurissa alkoi 
kesäkuussa ja kohteen huoneistoille saatiin myyntivalmius vuoden 2007 lopussa. 
Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan alueelle 38 asuntoa, joiden arvioidaan   
valmistuvan vuoden 2008 loppuun mennessä. Kohteesta on myyty 4 asuntoa.     

Merkittävä kauppakeskushanke Moskovan alueella yhdessä Kiinteistösijoitusyhtiö 
Vicus Oy:n kanssa julkistettiin maaliskuussa. Kauppakeskuksen suunnittelu,   
rakentamisen valmistelu ja vuokralaisten haku on käynnistynyt ja rakentamisen on
arvioitu alkavan vuoden 2008 aikana. Kokonaisuuteen rakennetaan n. 100 000   
kerrosneliömetriä. SRV toimii hankkeessa omistajana 25 prosentin osuudella ja  
projektinjohtourakoitsijana. Kauppakeskushankkeen suunnitteluosuus sisältyy   
tilauskantaan.                                 

Lisäksi jatkettiin Ahlströmin lasihuopatehtaan rakentamista Tverissä. Kohde   
valmistuu alkuvuonna 2008. Lenexpon messukeskuksen laajennus Pietarissa     
rakennettiin ja luovutettiin alkuvuoden 2007 aikana.              

Baltia                                     

Virossa aloitettiin yhteisprojekti Facio Ehitusen kanssa Tarton kaupungissa.  
SRV:llä on tontti 7 kerrostalolle, joista yhden rakentaminen aloitettiin    
kesällä.                                    

Vuoden 2007 aikana käynnistettiin 46 (81) uuden omaperusteisen asunnon     
rakentaminen Virossa. Kauden 2007 aikana myytiin yhteensä 5 (124) asuntoa ja  
kauden lopussa myynnissä olevia asuntoja oli yhteensä 46 (3), joista 4 (0) oli 
jo valmistuneissa kohteissa.                          

Virossa Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen myynnistä solmittiin    
esisopimus 28.11.2007 ja kohde valmistui joulukuussa. Kauppa toteutui      
tammikuussa 2008. Inchcape Motorsin autotalon rakentamisesta ja Mercantilen   
logistiikkakeskuksen laajentamisesta solmittiin sopimukset ja kohteiden     
suunnittelutyöt ovat käynnissä. Veikko Laine Oy:n toimitilat valmistuivat    
alkuvuonna.                                   

Latviassa jatkettiin aikaisemmin solmittujen sopimusten toteuttamista HRX:lle, 
Beweshipille sekä Latvijas Finierikselle. Asiakkaalle luovutettiin alkuvuonna  
Kesko Agro -myymälä Riikassa.                          


--------------------------------------------------------------------------------
| 	Muut toiminnot       | IFRS    | IFRS   | muutos,  | muutos,  |
|               |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)        | 2007    | 2006   | meur   | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto         | 11,2    | 6,0    | 5,2    | 86,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto         | -3,1    | -4,4   | 1,3    |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Muut toiminnot muodostuvat pääosin SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Kalusto Oy:n     
liiketoiminnoista.                               

Muiden toimintojen liikevaihto oli 11,2 milj. euroa (6,0 milj. eur) ja     
liikevoitto oli                                 
-3,1 milj. euroa (-4,4 milj. eur).                       


Rahoitus ja taloudellinen asema                         

Konsernin korolliset velat olivat 64,6 milj. euroa 31.12.2007 (79,5 Me).    
Nettorahoituskulut olivat -3,5 milj. euroa (4,0 Me). Konsernin likvidit varat  
tilikauden lopussa olivat 21,4 milj. euroa (14,9 Me). Likvidien varojen kasvu ja
velkojen määrän pieneneminen johtui listautumisannista.             

SRV allekirjoitti 100 miljoonan euron suuruisen syndikoidun lainajärjestelyn  
22.12.2007. Lainasopimus on viisivuotinen, lisäksi yhtiöllä on halutessaan optio
kahteen lisävuoteen.                              

Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 prosenttia (15,9 %) ja oman pääoman tuotto 6,9
prosenttia (27,3 %). Omavaraisuusaste oli 55,4 prosenttia (31,7 %).      


Investoinnit ja yrityskaupat                          

Konsernin investoinnit olivat 5,4 milj. euroa (3,3 milj. euroa) ja ne olivat  
pääosin kone- ja laiteinvestointeja.                      


Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset                

--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.2007    | Toimitila-l | Asunto- ja  | Kansainväline | Yhteensä  |
|          | iiketoimint | alue-liiketoi | n       |      |
|          | a      | minta     | liiketoiminta |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakentamattomat maa-alueet ja hankintasitoumukset              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 117 000   | 222 000    | 359 000    | 698 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoutunut pääoma | 23     | 45      | 32      | 100    |
| ml.        |       |        |        |      |
| maksusitoumukset, |       |        |        |      |
| milj. euroa    |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehityssopimukset |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennusoikeus*, | 408 000   | 122 000    | 100 000    | 630 000  |
| m2        |       |        |        |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| * rakennusoikeuteen sisältyy arviona kaavoittamattomien maa-alueitten osuus |
| ja sopimuksiin perustuvien maa-alueitten osuus                |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV osti kesäkuussa 6,3 hehtaarin maa-alueen Vantaalta Kehä III:n ja      
Hämeenlinnan moottoritien läheisyydestä. Alueen rakennusoikeus on 66 000 k-m2 ja
se mahdollistaa monipuolisen toimitilarakentamisen Vantaankosken kehittyvälle  
alueelle.                                    

SRV teki kesäkuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Vantaan Pakkalassa      
sijaitsevasta Parker Hannifin Oy:n omistamasta tontista ja rakennuksista, johon 
tullaan hakemaan asemakaavamuutosta. Tavoitteena on toteuttaa tontille 5 800  
k-m2 asuinrakennuksia. Samalla sovittiin uuden n. 4 000 k-m2:n toimintakeskuksen
rakentamisesta Parker Hannifin Oy:lle Vantaan Koivuhakaan.           

SRV teki elokuussa kiinteistökaupan esisopimuksen Jyväskylän Seppälässä     
sijaitsevan tontin kaavamuutoksesta ja kehittämisestä liike- ja asuinkäyttöön. 
SRV:n tavoitteena on toteuttaa alueelle 15 000 - 16 000 k-m2:n liikerakennus  
sekä 8 000 - 9 000 k-m2 asuinrakennuksia kaavamuutoksen toteuduttua.      

Asunto Oy Helsingin Oscarin ensimmäisen vaiheen tonttikauppa allekirjoitettiin 
27.6.2007. Tontilla on rakennusoikeutta 5 800 k-m2. Toisen vaiheen tonttikauppa 
allekirjoitettiin 30.11.2007. Rakennusoikeutta ko. tontilla on 6 400 k-m2.   


Riskit, riskienhallinta ja hallinnointi                     

Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on  
välitön vaikutus rakennus- ja kiinteistömarkkinoihin. Yleisellä korkotason   
muutoksella on suoria vaikutuksia sekä SRV:n varsinaiseen liiketoiminnan    
kassavirtaan että rahoituskustannuksiin.                    

SRV:n liikevaihto syntyy rakennushankkeista ja yhtiön tulos on riippuvainen   
yksittäisten projektien kannattavuudesta ja etenemisaikataulusta.        
Omaperusteisten hankkeiden tuloutumishetki on riippuvainen myös kohteiden    
myyntiasteesta. Rakentamiseen liittyy merkittäviä aliurakoinnin ja hankintojen 
kustannusriskejä, joiden hallinta korostaa pitkäjänteisen suunnittelun tarvetta.
Projektijohtamiseen perustuva toimintamalli edellyttää osaavan ja        
ammattitaitoisen henkilöstön riittävää saatavuutta. Rakentamisen jälkeiset   
takuu- ja vastuuvelvoitteet kestävät pisimmillään 10 vuotta.          

Rakentamisen riskejä seurataan jatkuvasti sekä konsernitasolla että       
hankekohtaisesti. Tekninen suunnittelu ja toteutus tehdään alalla tunnettuja ja 
hyväksi koettuja ratkaisuja ja SRV:n pitkäaikaista kokemusta hyödyntäen.    
Projektien toteutumista ja kannattavuutta seurataan säännöllisesti       
kuukausittain. Rakentamisen takuu- ja vastuukustannuksia hallitaan panostamalla 
projektien laatujärjestelmiin.                         

Konsernin riskienhallinnassa noudatetaan konsernin toimintajärjestelmän mukaista
riskienhallintaa ja valvontaa emoyhtiön hallituksen hyväksymän         
konsernistrategian mukaisesti. Konsernin toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu  
riskienhallinnan operatiivisesta toiminnasta. SRV pyrkii myös kattamaan     
toimintaansa liittyvät riskit vakuutuksilla ja sopimusehdoin.          

SRV:n liiketoimintaan liittyviä rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-,     
likviditeetti- ja sopijapuoliriskit, joista on esitetty selvitys vuoden 2007  
tilinpäätöksen liitetiedoissa.                         

Selvitys SRV:n keskeisistä riskeistä, riskienhallinnasta ja           
hallinnointiperiaatteista on julkistettu vuosikertomuksessa 2006 ja julkistetaan
vuosikertomuksessa 2007 sekä tilinpäätöksen liitetiedoissa.           


Ympäristöasiat                                 

Konsernin tavoitteena on toiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen      
periaatteita ja minimoida rakennusten elinkaareen liittyviä haitallisia     
ympäristövaikutuksia. Toiminta kohdistuu keskeisesti sekä rakennusten      
suunnittelu- että työmaavaiheiden ympäristöasioiden hallintaan. Konsernilla on 
Suomessa käytössä myös rakennustyömaiden jäteraportointijärjestelmä. SRV on   
vahvistanut vuoden 2008 alusta konsernin ympäristöasioiden hallinnan      
resurssointia.                                 


Muutokset yhtiön johdossa                            

Asunto- ja alueliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha-Veikko Nikulainen aloitti 
26.1.2007 ja viestintä- ja markkinointijohtaja Jussi Ollila 1.2.2007.      


Henkilöstö                                   

SRV:n henkilöstö oli keskimäärin 761 (668) henkilöä, joista toimihenkilöitä 537 
(461). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 62 (60) toimihenkilöä. Tilikauden
päättyessä konsernin palveluksessa oli 752 (707) henkilöä, joista emoyhtiössä 59
(66). Ulkomaan tytäryhtiöissä työskentelee keskimäärin 9 prosenttia (10 %)   
henkilöstöstä.                                 

SRV kehittää oppilaitosyhteistyötä osana konsernin rekrytointi- ja lomakausien 
henkilöstötarpeen kattamista. Kauden kuluessa SRV:n kotimaan toiminnoissa    
työskenteli yhteensä 27 työharjoittelijaa.                   

--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö segmenteittäin  | 31.12.2007  | 31.12.2006 | Osuus konsernin |
|               |       |       | henkilöstöstä  |
|               |       |       | 31.12.2007, %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 295     | 236     | 39        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 257     | 293     | 34        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 114     | 87     | 15        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 86      | 91     | 12        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä      | 752     | 707     | 100       |
--------------------------------------------------------------------------------

SRV konsernin palkat ja palkkiot olivat vuonna 2007 yhteensä 33,1 milj. euroa  
(29,3 Me).                                   


Hallinto ja yhtiökokouksien päätökset                      

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007 kaksikymmenkertaistaa osakkeiden    
lukumäärän (split) ja siirtää ylikurssirahaston osakepääomaan. Yhtiökokous   
päätti samalla yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Päätökset merkittiin      
kaupparekisteriin 11.4.2007.                          

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.4.2007. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
vuodelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja         
toimitusjohtajille. Osingoksi vahvistettiin 0,12 euroa osakkeelta.       

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 5 000 euroa,      
varapuheenjohtajan palkkioksi 4 000 euroa ja jäsenen palkkioksi 3 000 euroa   
kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan 500 
euron kokouspalkkio.                              

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Kokkila ja hallituksen jäseniksi  
Eero Heliövaara, Matti Mustaniemi, Markku Sarkamies, Jukka Hienonen ja Lasse  
Kurkilahti. Hallituksen jäsenistä Jukka Hienosen ja Lasse Kurkilahden toimikausi
alkoi ja Eero Heliövaaran päättyi 13.6.2007, kun yhtiön osakkeet oli otettu   
julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Helsingin Pörssissä. Hallitus valitsi   
13.6.2007 Lasse Kurkilahden hallituksen varapuheenjohtajaksi, Matti Mustaniemen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Ilpo Kokkilan nimitys- ja       
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi.                    

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Jarmo Lohi, KHT sekä varatilintarkastajaksi 
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana toimii  
Mikko Rytilahti, KHT.                              

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 23.4.2007 SRV:n hallituksen laskemaan     
liikkeelle enintään 11 500 000 osaketta, päättämään enintään 1 500 000 uuden  
osakkeen antamisesta suunnatusti SEB Enskildalle mahdollisten          
ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ja hankkia edellä mainitut enintään 1 500 000
osaketta suunnatusti SEB Enskildalta.                      


Listautumisanti                                 

Hallitus päätti 25.5.2007 tarjota noin 11 500 000 uutta osaketta merkittäväksi 
osakeannissa suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille       
sijoittajille, yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa sekä SRV:n      
hallitukselle, johdolle ja henkilöstölle Suomessa. SRV jätti 25.5.2007 OMX   
Helsingin Pörssille hakemuksen osakkeiden listaamisesta.            

Instituutioanti alkoi 28.5.2007 ja päättyi 11.6.2007. Yleisöanti alkoi 29.5.2007
ja keskeytettiin 5.6.2007 ylimerkinnän vuoksi. Henkilöstöanti alkoi 29.5.2007 ja
päättyi 9.6.2007. Alustava hintaväli oli 8,00 - 9,75 euroa osakkeelta. Hallitus 
asetti instituutio- ja yleisöantien hinnaksi 9,00 euroa osakkeelta ja      
henkilöstöannin hinnaksi 8,10 euroa osakkeelta.                 

Hallitus päätti 11.6.2007 laskea liikkeelle 11 500 000 uutta osaketta, joista  
kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille suunnattiin 
9 907 300 osaketta ja Suomessa yleisölle 1 150 000 sekä henkilöstölle 442 700  
osaketta. Lisäksi hallitus laski liikkeelle osakeannin ylikysyntätilanteiden  
kattamiseksi SEB Enskildalle 1 500 000 osaketta. Allokoituihin osakemääriin   
perustuen instituutioanti ylimerkittiin 8,1-kertaisesti ja yleisöanti      
4,6-kertaisesti. Osakeantiin osallistui noin 6 400 sijoittajaa. Noin 54     
prosenttia instituutioannin kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 
46 prosenttia ulkomaisilta sijoittajilta. Annin kooksi vahvistettiin 15.6.2007 
13 000 000 osaketta. Antiosakkeet muodostivat noin 33,3 prosenttia SRV:n koko  
osakemäärästä osakeannin jälkeen.                        

SRV sai osakeannista noin 117 miljoonan euron merkintämaksut ja noin 112    
miljoonaa euroa järjestelyyn liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämisen   
jälkeen. SRV aikoo käyttää saamansa varat toimintansa kehittämiseen pääasiassa 
lisäämällä omaperusteisten ja omakehitteisten hankkeiden määrää sekä      
asuntorakentamisessa että muussa rakentamisessa ja nopeuttamalla kansainvälisten
toimintojensa laajentamista erityisesti Venäjällä.               

Osakkeet ja omistus                               

SRV Yhtiöt Oyj:n osakepääoma on 3 062 520 euroa. Osakkeella ei ole nimellisarvoa
ja osakkeiden lukumäärä on 36 768 468. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Esitetyt  
osakekohtaiset luvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten, että niissä on   
huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu (split), 11.6.2007     
toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutetut SRV Henkilöstö Oy:n        
sulautumissuunnitelmaan liittyneet osakeanti ja omien osakkeitten mitätöinti.  

SRV:n osakkeet otettiin OMX Helsingin pörssissä kaupankäynnin kohteeksi    
prelistalla 12.6.2007 ja päälistalla 15.6.2007. SRV:llä oli 31.12.2007 yhteensä 
6 626 osakkeenomistajaa. SRV:n listautumisannin hinta oli 9,00 euroa. Osakkeen 
ensimmäisen listauspäivän 12.6.2007 päätöskurssi oli 9,90 euroa ja vuoden 2007 
lopussa 5,02 euroa (-49,2 %). Osakkeen ylin kurssi vuonna 2007 oli 10,79 euroa 
ja alin 4,72 euroa. OMX Helsingin Pörssin yleisindeksi (OMX Helsinki) muutos  
vastaavana aikana oli 3,2 % ja OMX Teollisuustuotteet ja Palvelut -indeksin   
-14,4 %.                                    

Vuoden 2007 lopussa osakkeiden markkina-arvo oli 184,6 milj. euroa. OMX     
Helsingin Pörssissä osakkeita vaihdettiin vuoden 2007 aikana noin 22,5 milj. kpl
ja vaihtoarvo oli 187,8 milj. euroa.                      


SRV Henkilöstö Oy:n sulautuminen                        

SRV Yhtiöt Oyj:n ja SRV Henkilöstö Oy:n hallitukset allekirjoittivat 27.4.2007 
sulautumissuunnitelman, jonka mukaan SRV Henkilöstö sulautuu SRV:hen. SRV Yhtiöt
Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 24.5.2007 sulautumissuunnitelman. SRV  
Henkilöstö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 6.6.2007 sulautumisen.    

Hallitus vahvisti 25.9.2007 sulautumisvastikkeen määräksi 10 216 468 osaketta. 
Yhtä SRV Henkilöstö Oy:n osaketta vastaan annettiin sulautumisvastikkeena noin 
16,33 SRV:n uutta osaketta. Sulautumisen täytäntöönpanopäivä oli 28.9.2007. SRV 
Henkilöstö Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n osaketta mitätöitiin 28.9.2007    
alentamatta osakepääomaa. Sulautuminen vähensi SRV:n vapaata omaa pääomaa 20 659
925,02 euroa.                                  


Tytäryhtiön sulautuminen                            

SRV Teräsbetoni Oy sulautui 31.7.2007 SRV Yhtiöt Oyj:öön. SRV Teräbetoni Oy:n  
liiketoiminta oli siirretty 31.12.2006 SRV Viitoset Oy:öön, SRV Kalusto Oy:öön 
ja SRV Kaakkois-Suomi Oy:öön.                          


Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat             

SRV:n asunto- ja alueliiketoiminta päätti perustaa aluetoimiston Ouluun, joka  
aloittaa toimintansa maaliskuun 2008 alussa. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi 
14.1.2008 SRV:n suunnitteluvarausanomuksen Karhusaarentien päälle        
suunniteltavista neljästä 27-28 kerroksisesta asuintornitalosta.        
Rakennusoikeutta alueelle tulisi alustavan suunnitelman mukaan noin 50 000 k-m2 
ja asuntojen lukumäärä olisi noin 370.                     

Virossa Oriola KD:lle vuokratun logistiikkakeskuksen myynti toteutui 15.1.2008. 
Myynnistä kirjautuu liikevaihtona noin 5 milj. euroa ja noin 1,7 milj. euroa  
liikevoittona ensimmäisellä vuosineljänneksellä.                

SRV osti 8.2.2008 32 prosentin omistusosuuden venäläisestä OOO Olgino-4     
-yhtiöstä, joka ostaa 24,9 hehtaarin maa-alueen Pietarin pohjoispuolelta    
kehätien välittömästä läheisyydestä. SRV tulee kasvattamaan omistusosuuttaan  
kevään aikana niin, että SRV:llä on enemmistöosuus yhtiöstä kesään 2008     
mennessä. Kohteeseen tullaan rakentamaan yli 100.000 neliömetriä        
logistiikka-tiloja useassa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Tavoitteena on 
käynnistää ensimmäisen vaiheen rakentaminen vuoden 2008 loppuun mennessä.    

Tulevaisuuden näkymät                              

Tilauskannan taso tarjoaa myönteisen perustan vuoden 2008 liikevaihdon ja    
tuloksen kehitykselle. Jekaterinburgissa sijaitseva Park Inn -hotelli pyritään 
myymään vuoden 2008 aikana.                           

Asuntojen myyntiaikojen odotetaan pidentyvän Suomessa kysynnän painottuessa   
valmistuviin kohteisiin. Asuntojen hintatason nousun arvioidaan tasaantuvan.  
Toimitilarakentamisen näkymien odotetaan säilyvän myönteisinä Suomessa. Venäjän 
vahvan taloudellisen kehityksen odotetaan tukevan kansainvälisen tilauskannan ja
liikevaihdon kehitystä.                             

Vuoden 2008 liikevaihdon odotetaan kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna.   
Vuoden 2008 liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi vuoden 2007 liikevoiton.  


Voitonkäyttöehdotus                               

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat  127 675 240,51 euroa   
joista tilikauden voitto on              14 088 539,93 euroa   

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään   
seuraavasti:                                  

Osakkaille jaetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta eli   4 412 216,16 euroa   
Omaan pääomaan jätetään                123 263 024,35 euroa   

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako  
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä            


Espoossa 12.2.2008                               


SRV Yhtiöt Oyj                                 
Hallitus                                    

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.srv.fi                                   


Tilinpäätöstiedotteen keskeiset tunnusluvut:                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                |     | 2007  | 2006  | 2005  | 2004  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     | IFRS  | IFRS  | IFRS  | FAS  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | milj.  | 561,4 | 479,5 | 422,0 | 403,2 |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | milj.  | 15,1  | 24,6  | 21,8  | 17,2  |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, % liikevaihdosta | %    | 2,7  | 5,1  | 5,2  | 4,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä | milj.  | 11,5  | 20,7  | 21,7  | 16,2  |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen satunnaisia eriä, | %    | 2,1  | 4,3  | 5,1  | 4,0  |
| % liikevaihdosta       |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja      | milj.  | 11,5  | 20,7  | 21,7  | 16,2  |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, %     | %    | 2,1  | 4,3  | 5,1  | 4,0  |
| liikevaihdosta        |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva | milj.  | 7,2  | 14,5  | 12,6  | 11,6  |
| tulos             | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %    | %    | 6,9  | 27,3  | 34,0  | 35,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | %    | 9,7  | 15,9  | 19,1  | 26,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %      | %    | 55,4  | 31,7  | 19,8  | 22,6  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen pysyviin | milj.  | 5,4  | 3,3  | 2,7  | 2,0  |
| vastaaviin          | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit taseen pysyviin | %    | 1,0  | 0,7  | 0,6  | 0,5  |
| vastaaviin, % liikevaihdosta |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta          | milj.  | 528,7 | 453,7 | 251,8 | 345,9 |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin    |     | 761  | 668  | 671  | 603  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma       | milj.  | 222,9 | 141,7 | 182,5 | 81,9  |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka     | milj.  | 43,2  | 64,6  | 108,9 | 2,2  |
|                | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %      | %    | 27,3  | 103,9 | 218,7 | 43,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu       | euroa  | 0,22  | 0,56  | 0,48  | 0,44  |
| osakekohtainen tulos *    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu       | euroa  | 4,22  | 2,22  | 1,76  | 1,44  |
| osakekohtainen oma pääoma *  |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu       | euroa  | 0,12  | 0,12  | 0,08  | 0,04  |
| osakekohtainen osinko     |     | 1)   |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, %     | %    | 54,6  | 21,4  | 16,7  | 9,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen osinkotuotto, % | %    | 2,4  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde      |     | 22,8  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssikehitys    |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kurssi kauden lopussa   | euroa  | 5,02  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Keskikurssi        | euroa  | 8,40  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Alin kurssi        | euroa  | 4,72  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Ylin kurssi        | euroa  | 10,79 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo   | milj.  | 184,60 | -   | -   | -   |
| kauden lopussa        | euroa  |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys  | 1 000  | 22 514 | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon kehitys, % | %    | 68,8  | -   | -   | -   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärän     | 1 000  | 32 703 | 26 064 | 26 064 | 26 064 |
| painotettu keskiarvo     |     |    |    |    |    |
| tilikauden aikana       |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä kauden  | 1 000  | 36 768 | 26 064 | 26 064 | 26 064 |
| lopussa            |     |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

* SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 2.4.2007           
kaksikymmenkertaistaa osakkeiden lukumäärän. Ennen nimellisarvon muutosta    
osakkeiden lukumäärä oli 1 303 200. Nimellisarvon muutoksen jälkeen osakkeita  
oli 26 064 000. SRV Yhtiöt Oyj järjesti osakeannin kesäkuussa 2007. Osakeannissa
merkittiin 13 000 000 osaketta. Osakeannin jälkeen osakkeiden lukumäärä oli 39 
064 000. SRV Henkilöstö Oy:n sulautuminen SRV Yhtiöt Oyj:hin pantiin täytäntöön 
28.9.2007. SRV Yhtiöt Oyj laski samassa yhteydessä, osakepääomaa korottamatta, 
liikkeelle yhteensä 10 216 468 uutta SRV:n osaketta. Sulautumisen yhteydessä SRV
Yhtiöt Oyj sai haltuunsa SRV Henkilöstö Oy:n omistamat 12 512 000 SRV:n     
osaketta. Sulautumisen jälkeen osakkeiden lukumäärä oli 36 768 468.       

1) Hallituksen ehdotus osingoksi                        


Tunnuslukujen laskentakaavat:                          

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste, %  | = | 100 x |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja - verot                         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä, keskimäärin                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, | = | 100 x |                     |
| %           |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma keskimäärin                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman  | = | 100 x |                     |
| tuotto, %       |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä                             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma - saadut ennakot                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %  | = | 100 x |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma   | = |    | Taseen loppusumma - korottomat velat - |
|            |  |    | laskennalliset verovelat - varaukset  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen nettovelka | = |    | Korolliset velat - rahat ja       |
|            |  |    | pankkisaamiset             |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu   | = |    |                     |
| osakekohtainen tulos |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva omapääoma               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu   | = |    |                     |
| osakekohtainen    |  |    |                     |
| omapääoma       |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Viimeinen kaupantekokurssi tilikauden lopussa                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hinta/voitto -suhde  | = |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakekohtainen tulos                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinko tuloksesta, % | = | 100 x |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu osakekohtainen osinko                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeantioikaistu kurssi kauden lopussa                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Efektiivinen     | = | 100 x |                     |
| osinkotuotto, %    |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen euromääräinen kokonaisvaihto                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskikurssi      | = |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan      | = |    | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x  |
| markkina-arvo kauden |  |    | viimeinen kaupantekokurssi       |
| lopussa        |  |    |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihdon  | = |    | Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden  |
| kehitys        |  |    | lukumäärä sekä sen prosentuaalinen   |
|            |  |    | osuus osakkeiden keskimääräisestä    |
|            |  |    | lukumäärästä tilikauden aikana     |
--------------------------------------------------------------------------------SRV Yhtiöt Oyj tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2007: taulukko-osa        

LIITTEET                                    

1) Konsernitilinpäätöstietoja: tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman    
muutoksista, rahavirtalaskelma, vastuusitoumukset, johdannaissopimusvastuu   
2) Segmenttitiedot                               

1. Tilinpäätöskatsaus 1.1. - 31.12.2007                     

IFRS-tilinpäätöskäytäntö ja segmenttijako                    

SRV -konserni (SRV) siirtyi 1.1.2006 kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön 
(International Financial Reporting Standards). SRV on soveltanut        
tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja laskentaperiaatteita kuin       
vuositilinpäätöksessä 2006. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin  
mukaisesti ja esitettävät tiedot ovat kausilta 1-12.2007 ja 1-12.2006      
tilintarkastettuja ja kausilta 10-12.2007 sekä 10-12.2006 tilintarkastamattomia.

Seuraavia standardeja, muutoksia ja tulkintoja on sovellettu 1.1.2007 alkavalla 
tilikaudella:                                  
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot       
- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen; pääomatiedot                
- IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala                        
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen               
Näillä standardeilla, muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole vaikutusta konsernin  
taloudelliseen asemaan. Niillä on jonkin verran vaikutusta raportoitaviin    
tietoihin.                                   

Seuraavaa standardia on sovellettu ennen standardin viimeistä voimaantuloa:   
- IFRS 8 Operating Segments                           
Tällä standardilla ei ole vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan. Sillä on 
jonkin verran vaikutusta raportoitaviin tietoihin.               

Seuraavia standardeja, muutoksia ja tulkintoja on sovellettu 1.1.2007 alkavalla 
tilikaudella, mutta niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa:       
- IFRIC 7 Tilinpäätöksen oikaisemiseen perustuvan lähestymistavan soveltaminen 
IAS 29:n; Taloudellinen raportointi hyperinflaatiomaissa mukaisesti       
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi             

SRV:n raportointisegmentit ovat Toimitilaliiketoiminta, Asunto- ja       
alueliiketoiminta ja Kansainvälinen liiketoiminta sekä Muut toiminnot.     
Segmenttien luvut esitetään IFRS 8 -standardin mukaisesti noudattaen      
konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteita.                  --------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin    | IFRS  | IFRS  | muutos | muuto | IFRS   | IFRS    |
| tuloslaskelma  |     |    | ,   | s,  |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)   | 1-12/20 | 1-12/2 | milj  | %   | 10-12/20 | 10-12/2006 |
|         | 07   | 006  | eur  |    | 07    |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto   | 561,4  | 479,5 | 81,9  | 17,1% | 165,5  | 157,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 1,1   | 3,7  | -2,6  | -69,7 | 0,4   | 1,7     |
| muut tuotot   |     |    |    | %   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja  | 18,3  | 27,2  | -8,8  | -32,6 | 12,3   | 12,1    |
| keskeneräisten |     |    |    | %   |     |       |
| tuotteiden   |     |    |    |    |     |       |
| varastojen   |     |    |    |    |     |       |
| muutos     |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja   | -509,7 | -434,0 | -75,7 | 17,4% | -165,9  | -143,5   |
| palveluiden   |     |    |    |    |     |       |
| käyttö     |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuks | -41,6  | -36,8 | -4,8  | 12,9% | -11,5  | -10,4    |
| ista      |     |    |    |    |     |       |
| aiheutuneet   |     |    |    |    |     |       |
| kulut      |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja   | -1,9  | -2,0  | 0,1  | -5,7% | -0,5   | -0,7    |
| arvonalentumise |     |    |    |    |     |       |
| t        |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | -12,6  | -12,8 | 0,2  | -1,8% | -3,1   | -4,6    |
| muut kulut   |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto   | 15,1  | 24,6  | -9,6  | -38,8 | -2,9   | 11,8    |
|         |     |    |    | %   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 2,6   | 2,6  | 0,0  | 0,8% | 1,3   | 0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  | -6,1  | -6,6  | 0,4  | -6,4% | -3,7   | -1,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | -3,5  | -4,0  | 0,4  | -11,2 | -2,3   | -1,3    |
| ja -kulut    |     |    |    | %   |     |       |
| yhteensä    |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen  | 11,5  | 20,7  | -9,1  | -44,1 | -5,2   | 10,4    |
| veroja     |     |    |    | %   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot    | -3,9  | -5,4  | 1,5  | -27,5 | 0,1   | -2,7    |
|         |     |    |    | %   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden   | 7,6   | 15,3  | -7,6  | -50,0 | -5,1   | 7,7     |
| voitto     |     |    |    | %   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen  |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 7,2   | 14,5  |    |    | -5,1   | 7,4     |
| omistajille   |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle  | 0,5   | 0,8  |    |    | 0,0   | 0,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön    | 0,22  | 0,56  |    | -60,4 | -0,14  | 0,28    |
| omistajille   |     |    |    | %   |     |       |
| kuulu-vasta   |     |    |    |    |     |       |
| voitosta    |     |    |    |    |     |       |
| laskettu    |     |    |    |    |     |       |
| osake-kohtainen |     |    |    |    |     |       |
| tulos      |     |    |    |    |     |       |
| (laimentama-ton |     |    |    |    |     |       |
| ja laimennettu) |     |    |    |    |     |       |
| 1)       |     |    |    |    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1)  Osakekohtaiset tunnusluvut on muutettu vertailukelpoisiksi siten,  |  |
| että niissä on huomioitu 11.4.2007 voimaan tullut osakemäärän kasvu,   |  |
| 11.6.2007 toteutettu osakeanti ja 28.9.2007 toteutettu SRV Henkilöstö  |  |
| Oy:n sulautumissuunnitelman täytäntöönpanoon liittyneet osakeanti ja   |  |
| omien osakkeitten mitätöinti                       |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase              | IFRS   | IFRS   | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)               | 12/2007  | 12/2006  | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                   |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   | 8,0    | 5,5    | 46,2%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvot                | 0,7    | 0,7    | 0,0%   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet        | 0,6    | 0,9    | -28,8%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat            | 2,9    | 2,3    | 26,4%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                 | 2,7    | 5,6    | -51,5%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset        | 1,1    | 0,2    | 593,4%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä       | 16,1   | 15,2   | 6,3%   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus              | 196,4   | 134,5   | 46,0%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset      | 94,2   | 65,4   | 43,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      | 3,4    | 1,4    | 140,5%  |
| perustuvat verosaamiset          |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                 | 21,4   | 14,9   | 43,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä       | 315,4   | 216,3   | 45,8%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              | 331,6   | 231,4   | 43,3%  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin tase              | IFRS   | IFRS   | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)               | 12/2007  | 12/2006  | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                | 3,1    | 1,3    | 135,0%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto             | 0,0    | 1,8    | -100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  | 87,3   | 0,0    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                | 0,0    | 0,0    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto            | 0,0    | 0,1    | -100,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           | 64,7   | 54,7   | 18,2%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | 155,1   | 57,9   | 167,8%  |
| yhteensä                 |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus             | 3,2    | 4,2    | -23,8%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä            | 158,3   | 62,2   | 154,7%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat         | 0,1    | 1,0    | -86,3%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 | 5,9    | 4,8    | 22,4%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             | 37,7   | 48,4   | -21,2%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat                | 0,4    | 0,0    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä       | 44,1   | 54,2   | -18,6%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat            |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat          | 96,9   | 80,1   | 20,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verotettavaan tuloon      | 1,6    | 0,2    | 867,4%  |
| perustuvat verovelat           |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                 | 4,1    | 3,6    | 11,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat             | 26,5   | 31,2   | -14,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä       | 129,1   | 115,1   | 12,2%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä              | 173,2   | 169,3   | 2,3%   |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       | 331,6   | 231,4   | 43,3%  |
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2007          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | pääo |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 1.1.2007   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |   |   |   | 0,0  |   |   | 0,0 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |   |   |   |    | -0,1 |   | -0,1 |    |    |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |   |   |   |    |   | 0,1 | 0,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | -0,1 | 0,1 | 0,0 |    |    |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |   |   |   |    |   | 7,2 | 7,2 |    |    |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 7,2 | 7,2 |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |   |   |   |    |   | -3,1 | -3,1 |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirah | 1,8 | -1, |   |    |   |   | 0,0 |    |    |
| aston siirto |   | 8  |   |    |   |   |   |    |    |
| osakepääomaa |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| n      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   | 116, |    |   | 0,4 | 117, |    |    |
| henkilöstöan |   |   | 6  |    |   |   | 0  |    |    |
| ti      |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake- ja  |   |   |   |    |   | -3,2 | -3,2 |    |    |
| henkilöstöan |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nin     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| vähennykset |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien    |   |   | -29, |    |   | 8,6 | -20, |    |    |
| osakkeiden  |   |   | 3  |    |   |   | 7  |    |    |
| hankinta ja |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| mitätöinti  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 3,1 | 0,0 | 87,3 | 0,0  | 0,0 | 64,7 | 155, | 3,2  | 158,3 |
| 31.12.2007  |   |   |   |    |   |   | 1  |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1.1. - 31.12.2006          

--------------------------------------------------------------------------------
|       | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS     | Osa | Yli | Sijo | Muunt | Arvo | Kert | Yh-t | Vähem | Oma  |
| (milj.    | ke- | -ku | itet | o-ero | n-mu | y-ne | eens | -mist | pääom |
| euroa)    | pää | rss | un  |    | u-to | et  | ä  | ön  | a   |
|       | -om | i-r | vapa |    | s-ra | voit |   | osuus | yhtee |
|       | a  | aha | an  |    | hast | to-v |   |    | n-sä |
|       |   | sto | pääo |    | o  | arat |   |    |    |
|       |   |   | man |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | raha |    |   |   |   |    |    |
|       |   |   | sto |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,4 | 42,5 | 45,9 | 3,9  | 49,8 |
| 1.1.2006   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot  |    |    |    | 0,0  |    |    | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |    |     | -0,4 |    | -0,4 |     |     |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen siirrot |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuloslaskelm |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| aan     |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä  |    |    |    |     | 0,1 |    | 0,1 |     |     |
| olevien   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| rahoitusvaro |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| jen käypään |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvoon    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| arvostus   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos  |    |    |    |     |    | 0,0 | 0,0 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan   | 0,0 | 0,0 |    | 0,0  | -0,3 | 0,0 | -0,2 |     |     |
| omaan    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| pääomaan   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| nettotulot  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    |     |    | 14,5 | 14,5 |     |     |
| voitto    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella | 0,0 | 0,0 |    | 0,0  | 0,0 | 14,5 | 14,5 |     |     |
| kirjatut   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| tuotot ja  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| kulut    |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
| yhteensä   |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako |    |    |    |     |    | -2,2 | -2,2 |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0  | 0,1 | 54,7 | 57,9 | 4,2  | 62,2 |
| 31.12.2006  |   |   |   |    |   |   |   |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma          | IFRS     | IFRS     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. euroa)                 | 1-12/2007  | 1-12/2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat           |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto               | 7,6     | 15,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:                   |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnitelman mukaiset poistot         | 1,9     | 2,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa  | 1,5     | 2,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut            | 3,5     | 4,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | -0,1     | -0,4     |
| myyntivoitot                  |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot                     | 3,9     | 5,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä               | 10,6     | 13,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset:            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos             | -2,7     | 31,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos       | -23,0    | 18,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos            | -62,8    | -33,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos        | 16,4     | 11,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset yhteensä        | -72,1    | 27,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                 | -6,4     | -8,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                  | 2,8     | 8,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                 | 0,0     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                 | -6,3     | -9,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta         | -63,7    | 47,4     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat            |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    | -4,2     | -1,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin    | -0,1     | -0,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit sijoituksiin           | -1,0     | -1,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden   | 0,7     | 2,3     |
| myynti                     |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitusten myynti               | 0,3     | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta          | -4,3     | -0,9     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat             |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut           | 113,4    | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                | 19,1     | 24,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen takaisinmaksut            | -13,5    | -77,9    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten muutos             | 0,2     | 1,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiölainojen muutos              | -21,8    | -11,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luottolimiittien muutos            | 0,9     | 10,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden hankinta           | -20,7    | 0,0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                | -3,1     | -2,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta           | 74,5     | -55,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               | 6,5     | -8,6     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa          | 14,9     | 23,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa          | 21,4     | 14,9     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | IFRS   | IFRS    | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)              | 12/2007  | 12/2006  | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineet ja tarvikkeet          | 0,0    | 0,3    |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskeneräiset työt           | 86,7   | 51,8    | 67,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet ja tonttiyhtiöt       | 64,3   | 46,8    | 37,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden asunto- ja          | 30,3   | 14,8    | 105,0   |
| kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet   |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut             | 6,5    | 13,5    | -51,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vaihto-omaisuus          | 8,7    | 7,4    | 16,5    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä           | 196,4   | 134,5   | 46,0    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset           | IFRS   | IFRS    | muutos,  |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)              | 12/2007  | 12/2006  | %     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet    |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinteistökiinnitykset     | 69,9   | 87,4    | -20,1%   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut pantit             | 5,2    | 10,8    | -52,4%   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset         |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut takaukset keskeneräisten    | 71,4   | 48,0    |      |
| hankkeiden veloista          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut investointisitoumukset     | 4,7    | 3,8    | 67,0%   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuu johdannaissopimuksista | IFRS         | IFRS         |
| (milj. euroa)         | 12/2007       | 12/2006        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Käyvät arvot     | Käyvät arvot     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Posit.  | Negat.  | Posit.  | Negat.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojauslaskennan ulkopuoliset |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit       | 0,0   | 0,0    | 0,0    | 0,0    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     | IFRS   |      | IFRS   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |     | 12/2007  |      | 12/2006  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten     |     |      |      |      |
| nimellisarvot         |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit       |     | 8,5    |      | 7,6    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinien käyvät arvot perustuvat tilinpäätöspäivän         |
| markkinahintoihin.                              |
| Avoimet valuuttatermiinit kohdistuvat rahoituksen              |
| kassavirran suojaamiseen.                          |
--------------------------------------------------------------------------------

2. Segmenttitiedot                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto    | IFRS  | IFRS  | muutos | muutos | IFRS   | IFRS   |
|          |     |    | ,   | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-12/20 | 1-12/2 | milj  | %   | 10-12/20 | 10-12/20 |
|          | 07   | 006  | eur  |    | 07    | 06    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 345,4  | 297,0 | 48,4  | 16,3  | 103,2  | 88,7   |
| minta       |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 163,1  | 138,1 | 25,0  | 18,1  | 43,5   | 46,9   |
| alueliiketoiminta |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | 53,2  | 44,6  | 8,6  | 19,4  | 18,8   | 15,9   |
| liiketoiminta   |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | 11,2  | 6,0  | 5,2  | 86,0  | 2,7   | 0,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -11,4  | -6,2  | -5,3  |    | -2,7   | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 561,4  | 479,5 | 81,9  | 17,1  | 165,5  | 157,2  |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    | IFRS  | IFRS  | muutos | muutos | IFRS   | IFRS   |
|          |     |    | ,   | ,   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)    | 1-12/20 | 1-12/2 | milj  | %   | 10-12/20 | 10-12/20 |
|          | 07   | 006  | eur  |    | 07    | 06    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoi | 18,0  | 25,0  | -6,9  | -27,7 | 4,7   | 10,9   |
| minta       |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja    | 10,7  | 5,1  | 5,6  | 109,1 | 2,8   | 3,7   |
| alueliiketoiminta |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen  | -10,2  | -3,6  | -6,7  |    | -9,4   | -1,0   |
| liiketoiminta   |     |    |    |    |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot  | -3,1  | -4,4  | 1,3  |    | -1,1   | -2,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit   | -0,4  | 2,5  | -2,9  | -114,2 | 0,0   | 0,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 15,1  | 24,6  | -9,6  | -38,8 | -2,9   | 11,8   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto       | IFRS    | IFRS   | IFRS    | IFRS    |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)           | 1-12/2007 | 1-12/2006 | 10-12/2007 | 10-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta | 5,2    | 8,4    | 4,5     | 12,3    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja       | 6,5    | 3,7    | 6,5     | 7,9     |
| alueliiketoiminta    |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen     | -19,2   | -8,0   | -49,9    | -6,3    |
| liiketoiminta      |      |      |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä    | 2,7    | 5,1    | -1,8    | 7,5     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Varat             | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 12/2007  | 12/2006  | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 117,2   | 111,9   | 5,3   | 4,7%   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 113,4   | 74,2   | 39,2   | 52,9%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 114,3   | 65,6   | 48,7   | 74,2%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 162,0   | 71,7   | 90,3   | 126,0%  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -175,4   | -92,0   | -83,4  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 331,6   | 231,4   | 100,1  | 43,3%  |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Velat             | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 12/2007  | 12/2006  | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 83,9    | 72,2   | 11,7   | 16,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 93,8    | 61,0   | 32,8   | 53,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 104,9   | 54,3   | 50,6   | 93,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot        | 31,5    | 45,1   | -13,6  | -30,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit ja muut oikaisut | -140,9   | -63,3   | -77,6  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 173,2   | 169,3   | 3,9   | 2,3   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma       | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 12/2007  | 12/2006  | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 33,4    | 37,9   | -4,5   | -11,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 81,5    | 35,6   | 45,9   | 128,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 101,3   | 33,0   | 68,3   | 206,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot ja       | 6,7    | 35,1   | -28,4  |     |
| eliminoinnit         |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä       | 222,9   | 141,7   | 81,3   | 57,4   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoman tuotto         | IFRS      | IFRS     |
--------------------------------------------------------------------------------
| (%)                    | 2007      | 2006     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta           | 52,4      | 60,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja Alueliiketoiminta        | 16,7      | 16,5     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta        | -11,3      | -7,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä             | 9,7       | 15,9     |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta          | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 12/2007  | 12/2006  | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | 302,8   | 287,7   | 15,1   | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | 174,6   | 154,4   | 20,2   | 13,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | 51,3    | 11,6   | 39,7   | 341,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä	      | 528,7   | 453,7   | 75,0   | 16,5   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilaliiketoiminta    | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 1-12/2007 | 1-12/2006 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 345,4   | 297,0   | 48,4   | 16,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 18,0    | 25,0   | -6,9   | -27,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      | 1,0    | 0,7    | 0,2   | 31,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      | 116,2   | 111,2   | 5,0   | 4,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 117,2   | 111,9   | 5,3   | 4,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      | 1,2    | 14,0   | -12,8  | -91,5  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      | 82,7    | 58,1   | 24,6   | 42,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 83,9    | 72,2   | 11,7   | 16,3   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 31.12    | 33,4    | 37,9   | -4,5   | -11,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 52,4    | 60,3   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta 31.12       | 302,8   | 287,7   | 15,1   | 5,2   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Asunto- ja alueliiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 1-12/2007 | 1-12/2006 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 163,1   | 138,1   | 25,0   | 18,1   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | 10,7    | 5,1    | 5,6   | 109,1  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      | 2,6    | 1,1    | 1,4   | 125,0  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      | 110,9   | 73,1   | 37,8   | 51,7   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 113,4   | 74,2   | 39,2   | 52,9   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      | 28,1    | 25,5   | 2,7   | 10,5   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      | 65,7    | 35,5   | 30,2   | 85,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 93,8    | 61,0   | 32,8   | 53,8   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 31.12    | 81,5    | 35,6   | 45,9   | 128,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 16,7    | 16,5   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta 31.12       | 174,6   | 154,4   | 20,2   | 13,1   |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Kansainvälinen liiketoiminta | IFRS    | IFRS   | muutos, | muutos, |
--------------------------------------------------------------------------------
| (milj. eur)          | 1-12/2007 | 1-12/2006 | milj eur | %    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          | 53,2    | 44,6   | 8,6   | 19,4   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto          | -10,2   | -3,6   | -6,7   |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin varat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      | 2,4    | 0,4    | 2,0   | 473,9  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      | 111,8   | 65,2   | 46,6   | 71,6   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä        | 114,3   | 65,6   | 48,7   | 74,2   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentin velat 31.12.    |      |      |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      | 14,8    | 17,5   | -2,7   | -15,2  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      | 90,1    | 36,9   | 53,2   | 144,3  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä        | 104,9   | 54,3   | 50,6   | 93,0   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma 31.12    | 101,3   | 33,0   | 68,3   | 206,7  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -11,3   | -7,8   |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta 31.12       | 51,3    | 11,6   | 39,7   | 341,3  |
--------------------------------------------------------------------------------

Jaa sivu